Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 augustus 2010

‘Afschaffen overgangsregeling in strijd met behoorlijk bestuur’

LISSE – De overgangsregeling van het regionale woonruimteverdeelsysteem (Woonzicht) had niet afgeschaft mogen worden. De Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (CBB) deelde onlangs een forse tik op de vingers uit aan het regiobestuur van Holland Rijnland. Tegelijk werden belangenbehartigers als de Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek in het gelijk gesteld: zij ageerden al vanaf het begin tegen het verdwijnen van de overgangsregeling.

In totaal tekenden zo’n 150 woningzoekenden bezwaar aan tegen het afschaffen van de verkregen rechten uit de overgangsregeling van Woonzicht. De CBB oordeelde dat de afschaffing van de verkregen rechten een aanzienlijke inbreuk vormt op de rechtspositie van de ingeschreven woningzoekenden. Verder is de CBB van oordeel dat woningzoekenden erop hadden moeten kunnen vertrouwen dat aan de bescherming van hun positie niet zou worden getornd. Aan de overgangsregeling was niet de bepaling verbonden dat eenmaal verleende rechten na verloop van tijd zouden komen te vervallen.

Verder vindt de CBB dat starters in 2009 te weinig inschrijfwaarde hadden om een woning buiten de voor hen gelabelde woningen te verkrijgen. De commissie vindt dat het afschaffen van de overgangsregeling in strijd is met de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel en daarnaast met het beginsel dat de gevolgen van een besluit niet onevenredig mag zijn aan het met het besluit te dienen belang. Voor doorstomers betekent afschaffing een forse terugval in de inschrijfwaarde; de commissie vindt het opbouwen van inschrijftijd legitiem. Inschrijftijd is een rechtvaardig verdelingselement bij woonruimte. De commissie oordeelt dan ook dat het ontnemen van de rechten uit de overgangsregeling in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur.

De CBB is niet overtuigd van de juistheid van het standpunt van Holland Rijnland dat de overgangsregeling een rem op de doorstroming is; dit geldt volgens de CBB zeker niet voor de starters. Ook vindt de CBB dat dit oordeel door Holland Rijnland te snel getrokken is en wel al in 2007; amper anderhalf jaar na de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Bovendien oordeelt de commissie dat de voorlichting meer concreet en expliciet had moeten zijn en veel eerder had moeten plaatsvinden. De CBB adviseert het dagelijks bestuur (DB) van de regio Holland Rijnland om het door het DB genomen besluit te herroepen en betrokken woningzoekenden hun oorspronkelijke inschrijfwaarde terug te geven.
D66 Lisse heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen worden behandeld tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken van dinsdag 7 september. Fractievoorzitter Cees Verburg stelt onder meer dat het besluit om de overgangsregeling af te schaffen moet worden herroepen. Hij wil weten: ‘Is het college met mij van mening dat op grond van deze uitspraak van de commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften het besluit inzake de zogeheten overgangsregeling herroepen moet worden? Zo nee, waarom niet? Is het college met mij van mening dat in nauwe samenwerking met de woningcorporaties en de Huurderskoepels (FHLO en SRH) op korte termijn gewerkt moet worden aan een houdbaar woonruimteverdeelsysteem? Zo nee, waarom niet? Kan het college toelichten wat de stand van zaken is aangaande een gezamenlijke regionale woningmarkt met de regio Rijnstreek? In hoeverre wordt hier door het DB van Holland Rijnland aan gewerkt en welke acties zijn en/of worden daarvoor ondernomen? Is er wellicht al een tijdpad bekend? Wanneer denkt het college de gemeenteraad te betrekken bij betreffende voorbereidingen?’