Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 maart 2012

Zorgen besproken bij stamtafel

NOORDWIJK – Praten over de Wet Maarschappelijke Ondersteuning (WMO); het staat normaliter garant voor een lege zaal. Maar toch waren tijdens de 51ste stamtafel maar liefst 135 mensen aanwezig, die zich uitermate belangstellend toonden voor dit onderwerp. Gastspreekster was Elly van Kooten, Directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Zij vertelde over de WMO en AWBZ, die vanaf de komende jaren door de gemeenten moeten worden uitgevoerd.

De WMO viert dit jaar haar 5-jarig jubileum en is opgezet zodat gemeenten kunnen helpen bij de zorg voor mensen die thuis wonen, maar nog een extra steuntje nodig hebben. In eerste instantie werd dit ingevoerd voor de huishoudelijke hulp, maar ook de gebieden van Begeleiding en Verpleging & verzorging worden overgeheveld. Het onderdeel ‘Begeleiding’ gaat op voor niet alleen senioren, maar ook mensen met een verstandelijke handicap en psychiatrisch gestoorden (zowel oud als jong). Van Kooten liet weten dat de Begeleiding uiterlijk op 1 januari 2014 onder de verantwoordelijkheid komt van de gemeenten. Voor nieuwe gevallen zou dit zelfs al vanaf 1 januari 2013 kunnen plaatsvinden.

Van Kooten: ‘Dit is een kwetsbare groep mensen en door de decentralisatie willen we het beter voor hen maken. De Nederlandse gemeenten ontvangen hier een kleine 3 miljard euro voor. Hier gaat een korting van 5% af, maar de gemeenten zeggen dat ze dat gemakkelijk kunnen opvangen. Zij moeten gaan zorgen dat deze mensen met een stukje begeleiding kunnen participeren, zodat hun zelfredzaamheid vergroot wordt.’ Ze riep de gemeenten op om bij het beoordelen van de zorgaanbieders niet alleen te kijken naar de laagste prijsaanbiedingen, maar om samen met die aanbieders te komen tot het beste totaalpakket voor de kwetsbare groep mensen.

De komende jaren wordt ook de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen verschoven naar de gemeenten (per 2013); de ISD zal dit op zich nemen. De decentralisatie van de jeugdzorg gaat vanaf 2015 van de Provincies naar de gemeenten. De stamtafelaars hadden genoeg vragen en opmerkingen. Ton Kalkman vroeg aandacht voor de mensen met een licht verstandelijke beperking die na de invoering van de Wmo allemaal buiten de boot vielen, wat de extra zorg betreft. Louis Koppel wees op het belang van het behoud van de privacy en hij riep op om een nieuwe organisatie op te zetten om de indicatiestelling te regelen.

Fia Hellemans van het WMO-platform was kritisch: ‘Een heleboel cliënten die nu begeleiding krijgen, zijn niet in staat om naar zelfredzaamheid toegestuurd te worden. Bij hen zijn vaak de netwerken weggevallen.’ Wethouder Leon van Ast liet weten dat de gemeente Noordwijk haar best zal doen om dezelfde zorg te kunnen leveren voor minder geld. Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad in sociale zekerheid riep de gemeenteraad op om goede contacten te onderhouden met de cliëntenraden: ‘Daar haal je de geluiden vandaan over hoe het in de praktijk gaat.’

Piet Barnhoorn (Groot Hoogwaak) constateerde een zorgelijke ontwikkeling, want de minimumeisen voordat iemand in een zorginstelling mag worden opgenomen, zijn verzwaard. ‘Van de mensen die nu in de zorginstelling zitten, moet 70% straks thuis verzorgd worden. Zij worden erg afhankelijk van buren, familie en gemeenten.’ Een andere stamtafelaar was nog kritischer: ‘Door deze maatregelen komt er een tweedeling in de maatschappij; de mensen die niet mee kunnen komen, worden achter de ramen gezet.’ Van Kooten verzekerde, dat dit niet de bedoeling was. De volgende stamtafel vindt plaats op zaterdag 2 juni.