Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 november 2012

Ongelijke behandeling hondenbezitters

OEGSTGEEST – Niet iedere hondenbezitter moet ook hondenbelasting betalen. Mensen met een sterke visuele beperking (blinden, JD) bijvoorbeeld, zijn vrijgesteld van deze vorm van belastingheffing. Ook mensen die hun hond opleiden tot blindengeleidehond hoeven de zo gehate belasting niet te betalen. Zelfs politieagenten mogen een hond houden, zonder hiervoor de jaarlijkse 87,09 euro neer te leggen, op voorwaarde dat ze wel een certificaat kunnen tonen, dat hun huisdier een afgerichte politiehond is.

Dit blijkt uit de verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting 2013. De overige hondenbezitters moeten gewoon lappen voor hun huisdier. Wie twee honden heeft, betaalt bovenop de 87,09 euro een extra 109,62 euro en voor iedere volgende hond moet nog eens 132,15 euro betaald worden. Iemand die drie honden heeft, betaalt dan dus al meer dan 400 euro per jaar. En voor dat bedrag moet de eigenaar de eigen hondenpoep nog zelf opruimen ook! Bij het lezen van de verordening doemt dan toch de vraag op: hoe ruimen blinden, die geen belasting betalen, de hondenpoep op?

Kopzorgen over gemaal

OEGSTGEEST – Twee jaar geleden dacht de politiek nog, dat het oppervlaktewatergemaal aan de Rijnzichtweg niet vervangen hoefde te worden. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is echter niet van plan om dit gemaal over te nemen en het gemaal is in een dermate slechte staat, dat de gemeente alsnog de portemonnee moet trekken.

Dit gemaal blijkt overigens de ambtenaren ook op andere terreinen kopzorgen te geven, zo blijkt uit vrijgegeven stukken: ‘Het gemaal aan de Rijnzichtweg is oud en hoog nodig aan vervanging toe. Opdracht hiertoe is al eind 2011 gegeven. De uitvoering lukte echter niet meer in 2011, maar door interne miscommunicatie is de vervangingsinvestering uit 2010 ten onrechte na twee jaar afgesloten.’ Daarom moet de raad opnieuw een bedrag van 21.000 euro reserveren voor het opknappen van het oppervlaktewatergemaal, zodat die de komende 15 jaar onbelemmerd het werk kan doen.

Happy ending voor gemeente

OEGSTGEEST – Het lijkt in de gemeente toegestaan om een seksinrichting op te starten. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een vergunning, bedragen 1.355,25 euro. Dat blijkt uit de legesverordening 2013. Dat is gauw verdiend en staat toch al snel gelijk aan een twintigtal verwenafspraken met een ‘happy ending’.

Groenvervuiler moet betalen

OEGSTGEEST – Vanaf 2014 moeten huishoudens die wonen in laagbouwhuizen betalen voor het bezitten van een tweede (of derde) minicontainer voor restafval. Het college wil hiermee geld besparen en tegelijk voorkomen dat bedrijven ‘illegaal meeliften op de inzameling van huishoudelijk afval’. Ook zou het beperken van de mogelijkheid om gratis minicontainers te krijgen, moeten zorgen voor een betere afvalscheiding.

Op dit moment hebben huishoudens met een laagbouwtarief de beschikking over eigen minicontainers voor restafval en Groente-, Fruit- en Tuinafval. Bij de jaarlijkse aanslag voor de afvalstoffenheffing wordt echter geen onderscheid gemaakt in het aantal minicontainers voor restafval dat deze huishoudens bezitten. Landelijke cijfers geven aan dat in gemeenten waarbij het gebruik van (een) minicontainer(s) niet extra wordt belast ongeveer 10 tot 15% van de huishoudens een tweede container bezitten.

Wanneer dus de inwoners voor extra containers moeten gaan betalen, wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ ingevoerd. Bovendien zullen naar verwachting minder huishoudens ervoor kiezen een extra container aan te vragen. In hoeverre dit ertoe zal leiden dat tuinafval bij de container voor het huishoudelijk afval wordt gepropt, is door de gemeente niet onderzocht. De gemeente wil volgend jaar 120.000 euro investeren om de nieuwe regeling in te voeren, zodat alle minicontainers een chip ingebouwd krijgen. Per jaar moet deze maatregel zorgen voor een besparing van 52.000 euro.

Pinnen voor paspoort

OEGSTGEEST – De aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart kost vanaf 2013 de lieve som van 41,90 euro. Voor kinderen onder de 14 jaar moet ook nog eens 31,85 euro gelapt worden. Voor een nieuw paspoort moet 50,35 euro betaald worden, en als dat paspoort binnen een paar dagen geleverd moet worden, kost dat de aanvrager een extra 46,60 euro. Dit blijkt uit de legesverordening 2013, die donderdag 29 november door de gemeenteraad behandeld wordt.

Samenlevingsboete

OEGSTGEEST – De gevolgen van de door de gemeenteraad goedgekeurde belastingverhogingen worden langzamerhand duidelijk. In 2013 betaalt een eenpersoonshuishouden maar liefst 169,43 euro per jaar voor de rioolheffing. Tenminste, als die persoon niet meer dan 250 kubieke meter water verbruikt. Iedere extra kubieke meter water wordt beboet met een extra 1,89 euro aan rioolheffingen.

Voor meerpersoonshuishoudens geldt deze zelfde ‘de gebruiker betaalt’ boete. Maar zij betalen daarnaast ook nog een hoger startbedrag van 211,87 euro. Met deze manier van belastingheffing vervalt wel de logica van het gebruik van een hoger starttarief voor meerpersoonshuishoudens. Immers, bij een hoger watergebruik (wat bij meerpersoonshuishoudens vaker voorkomt), moeten de bewoners automatisch al extra betalen. Nu is het verschil in starttarief voor een- en meerpersoonshuishoudens in feite verworden tot een rioolheffingsboete voor het samen met iemand in één woning leven.

Top met ZZP

OEGSTGEEST – Maar liefst 81,7% van de bedrijven in het dorp zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Hiermee staat Oegstgeest aan de kop in de regio. Het percentage is in een jaar zelfs met ruim 4% gestegen. Als verklaring voor dit hoge aantal ZZP’ers meent de gemeente dat dit ligt aan het hoge opleidingsniveau van de inwoners en de geringe aanwezigheid van bedrijventerreinen. Bovendien zijn de meeste bedrijven actief met ‘adviesdiensten’ en ‘dienstverlening’. Maar alarmerender nog is dat er een terugloop is in het aantal detailhandelzaken. Die teruggang wordt geweten aan de opkomst van de internetaankopen.

Verhuur snippergroen verleden tijd

OEGSTGEEST – Het is te duur om snippergroen te verhuren; daarom wil de gemeente af van deze regeling. Op dit moment wordt ongeveer 1.200 m2 aan snippergroen verhuurd door de gemeente. Die stukjes gras worden voornamelijk gehuurd door bewoners aan de Johan Wagenaarlaan en de Annie M.G. Schmidtlaan en zij betalen hier per jaar 25 euro voor. De ambtelijke kosten om dit te regelen, bedragen echter veel meer en daarom wil de gemeente af van deze regeling. De afgelopen zeven jaren zijn in totaal 90 stukken snippergroen verkocht, met een totaaloppervlakte van 5.534 m2. De gemeente heeft hiermee een miljoen euro verdiend.

Twijfels over Huizing als informateur

OEGSTGEEST – De Vrienden van Overveerpolder zijn tegen de aanstelling van Matthijs Huizing als informateur. Zij vinden dat hij deze functie niet kan combineren met zijn positie als voorzitter van ASC. Het heikele punt is hierbij de garantstelling van de gemeente voor de toekomstige verhuizing van de voetbalclub naar de Overveerpolder. Gérardine Sep, voorzitter van Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest, die volgens haar circa 1.000 sympathisanten heeft, stelt: ‘Het is heel reëel dat de politiek vanwege de financiële omstandigheden die zes miljoen garantstelling laat varen, maar kan Huizing zich daar over heen zetten?

Sep: ‘Wij zijn niet tegen ASC, maar tegen hoe het hele proces verloopt en uiteraard tegen de locatie van verhuizing. Er zijn namelijk prima alternatieven. We zetten onze vraagtekens bij de belangenverstrengeling en dubbelfunctie. Ik heb niets tegen de heer Huizing, maar zijn aanstelling roept vraagtekens op bij de Vrienden van de Overveerpolder. De club is zo omstreden en hij staat enorm voor ASC en voor die verhuizing. Niets is voor hem bespreekbaar, ook de andere locaties niet. Hoe kun je een garantstelling van zes miljoen euro afgeven, terwijl tegelijkertijd de belastingen omhoog gaan en het zwembad waarschijnlijk dicht moet?’

Maar een informateur brengt toch alleen partijen bij elkaar; hij neemt toch geen besluiten? ‘De informateurs gaan ook de andere partijen langs en geven aan wat de voorwaarden zijn om mee te doen aan het spelletje. Wellicht zou Huizing de functies kunnen scheiden, maar het onderwerp is onderdeel van het coalitieakkoord, waardoor PrO en VVD aan elkaar vast zitten. Moet je zo’n VVD’er die ook voorzitter is van de club tot informateur benoemen?’

Fractievoorzitter Michiel Teeuwen (VVD) reageert: ‘De fracties van PrO en de VVD hebben beiden een professioneel en ervaren politicus aangesteld om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een college te vormen. Het is mij bekend dat mensen moeite hebben met democratisch genomen besluiten omtrent de verhuizing van ASC. De combinatie bij beide informateurs van professionaliteit en betrokkenheid binnen de Oegstgeester gemeenschap is mijns inziens een waarborg voor een goed en ordentelijk verloop van de huidige informatieronde.’

Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) laat weten: ‘Ik heb met onze coalitiepartner afgesproken dat ieder vanuit zijn eigen kring een informateur aan zou wijzen. Voor PrO is dat Ruud Koole. Hij heeft volgens ons zowel statuur, ervaring, de juiste achtergrond en is van onbesproken gedrag.  Over de voorgedragen persoon van de VVD hebben wij geen oordeel. Dat is aan de VVD, dunkt mij. Als de Vrienden van Oegstgeest een probleem met de heer Huizing hebben moeten ze bij hen zijn.  Wel kan ik meegeven dat PrO scherp toeziet op een transparant proces. Om die reden hebben wij aangedrongen op openbaarmaking van het advies en de gespreksverslagen met de diverse betrokkenen na afloop van het proces. Daarmee moet tevens duidelijk worden wie zich op welke wijze heeft ingespannen het belang van Oegstgeest het best te dienen.

Bezorgde busreizigers

STREEK – Busreizigers zijn bezorgd dat de huidige verbinding 89 na 9 december niet meer terug komt. Hierdoor vervalt de rechtstreekse verbinding tussen Lisse en de Haagse wijk Benoordenhout. Ze trekken aan de bel.

Lijn 89 gaat van Lisse via Sassenheim, Leiden en Wassenaar naar Den Haag Centraal Station. Medewerkers van onder meer Shell, ANWB, en de Provincie Zuid Holland die gebruik maken van het openbaar vervoer zijn niet blij met het feit dat de nieuwe OV-vervoerder Arriva deze lijn schrapt. Zij vinden dat de optie om met de trein naar Den Haag te gaan en vervolgens het laatste stukje te lopen, niet realistisch is. ‘Dat is een te grote loopafstand van tien tot twintig minuten.’

Nu is er een alternatief bedacht voor de verdwijning van lijn 89 en dat is lijn 250. Die sluit goed aan op de lijnen 385 en 386 (met haltes in de wijk Benoordenhout). Alleen rijdt de 250 alleen tussen 07:00 uur en 08:00 uur en tussen 16:00 uur en 18:00 uur. Medewerkers die hun kinderen naar de basisschool brengen, kunnen dus geen gebruik maken van deze lijn. De busreizigers zijn hier niet blij mee en stellen: ‘Het Nieuwe Werken is onder andere ontstaan door de behoefte van werknemers hun tijd flexibeler in te delen. De werknemer hoeft dus geen rekening meer te houden met vaste kantoortijden. Met de voorgestelde spitstijden van Arriva wordt een stap teruggedaan.’

Een woordvoerder van de gemeente Teylingen laat weten: ‘De gemeente heeft geen enkele bevoegdheid bij het vaststellen van de dienstregeling. Er wordt ons ook niet gevraagd in te stemmen met de regeling. De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen veel vrijheid te geven aan de vervoerder bij het opstellen van de dienstregeling.  Arriva heeft in de zomer plannen aan de gemeente gepresenteerd voor lijn 250 waarbij een route door de kern van Sassenheim gereden werd. In september zijn gewijzigde voorstellen gepresenteerd. Op dat moment waren aanpassingen voor de dienstregeling die ingaat op 9 december niet meer mogelijk. Het invoeren van een geheel nieuwe dienstregeling is een complex project. Arriva heeft daarom aangegeven geen tijd te hebben voor gesprekken met gemeenten over de dienstregeling voor januari 2013. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven van mening te zijn dat Arriva een goed voorstel heeft uitgewerkt.’

Er is echter hoop: ‘Arriva heeft toegezegd in januari 2013 serieus met de gemeenten op zoek te gaan naar oplossingen voor geconstateerde knelpunten. Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat lang niet alle wensen van gemeenten gerealiseerd kunnen worden. Arriva heeft een zeer scherpe aanbieding gedaan en heeft daardoor weinig speelruimte over. Wij zullen als gemeenten onze uiterste best doen om aanpassingen zo snel mogelijk alsnog gerealiseerd te krijgen, wij zijn daarvoor echter afhankelijk van de medewerking van Arriva.’

Afvalstoffenheffing stijgt fors

HILLEGOM – De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen met meer dan 4,8% voor de mensen die ‘normale’ afvalbakken hebben. Het nieuwe tarief voor volgend jaar is 284,55 euro. De huishoudens met ‘kleine’ bakken moeten zelfs 5,35% extra gaan betalen en lappen in 2013 het bedrag van 258,36 euro. De rioolheffingen voor woningen blijven wel gelijk.

Fusiespook doemt toch weer op

HILLEGOM – De politiek haakt toch weer aan bij de regionale klankbordgroep die is ingesteld om de bestuurlijke toekomst van de Bollendorpen te bespreken. De angst was donderdag 15 november tijdens de gemeenteraadsvergadering groot dat Hillegom anders invloed zou verliezen.

Woensdag 12 december praten de politici van de Bollendorpen over de hoofden van de inwoners over de toekomst van de regio. Dan worden stappen gezet richting een algehele gemeentelijke fusie of ‘slechts’ een intensieve samenwerking. De schaduw van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin voor Zuid-Holland, hangt echter over deze bijeenkomst heen. Hij heeft aan de fractievoorzitters van onder meer de dorpen Hillegom en Noordwijk in niet mis te verstane woorden laten weten dat voor hen maar één pad mogelijk is: de weg van de gemeentelijke fusie. In de woorden van fractievoorzitter Van Heusden (VVD): ‘De Commissaris van de Koningin heeft bepaalde verwachtingen voor de uitkomst van de conferentie.’

Tijdens de bijeenkomst praten de politici over samenwerking op de volgende beleidsterreinen: Economie en toerisme, Ruimtelijke Ontwikkeling, infrastructuur, sociale zaken en welzijn en openbare orde en veiligheid. Raadslid De Jong concludeerde: ‘De opdracht is, dat alles mogelijk is, behalve een gemeentelijke fusie.’

‘Gejojo met cijfers’

HILLEGOM – Gemeenteraadslid Van Trigt (CDA) had veel kritiek op wethouder Ton van Rijnberk. Hij noemde het collegevoorstel over de verhoging van de OZB-tarieven ‘gejojo met percentages’.

Dit jaar kregen de raadsleden al drie verschillende percentages te zien voor de OZB-verhoging. Eerst was het 3%, toen 2% en nu weer 2,8%. Ook wordt de waarde van de woningen volgens de stukken bepaald volgens het ‘waardepeildatum 1 januari 2012’. Maar toch worden verkoopgegevens van woningen in november 2012 nog meegenomen in de berekeningen van de OZB-tarieven. ‘Hoe zit dat nou met die OZB?’, wilde Van Trigt weten.

Van Rijnberk reageerde een beetje geprikkeld: ‘Wij hebben er belang bij om de opbrengsten van de OZB gelijk te houden. Daarom hebben we de opbrengsten geherijkt. Het college baseert zich op de deskundigen van Cosensus en ik heb er alle vertrouwen in dat hun methode klopt.’ Hiermee degradeerde hij de raadsleden als leken. Raadslid Van Heusden bleef de druk erop houden: ‘Het is prima dat de wethouder op Cosensus vertrouwt. Maar de waardemeting is op 1 januari 2012. Het is niet relevant dat de waarde van de woningen in dit jaar verder gedaald zijn.’ De wethouder bond in en gaf aan dat hij aan Cosensus zal vragen waarom ze de verkoopcijfers van de huizen uit 2012 meenemen in de berekening van de OZB-tarieven voor volgend jaar.

Iedereen RIJK

HILLEGOM – De politiek gaat toch overwegen om de gemeentelijke inkooporganisatie aan te sluiten bij de Stichting RIJK. Op verzoek van fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom) gaat wethouder Ton van Rijnberk deze mogelijkheid uitzoeken.

Vijf jaar geleden bundelden Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout de krachten om samen alle spullen en diensten in te kopen. Ook Noordwijk sloot zich hier later bij aan. Maar na vijf jaar is de liefde alweer voorbij. Noordwijkerhout en Lisse hebben zich aangesloten bij de Noord-Hollandse Stichting RIJK en Noordwijk wil het inkopen weer in eigen hand houden. Heemskerk wilde weten: ‘Kan het college onderzoeken of het voor Hillegom zinvol is om toch aansluiting te zoeken bij RIJK?’

Van Rijnberk wilde dit wel: ‘Op dit moment staan we gewoon alleen. Ik wil u voorleggen om nogmaals te overwegen aan te sluiten bij Stichting RIJK. Op dit moment moeten we het helemaal alleen doen en daarmee verliezen we de voordelen van het verleden.’

Van Griensven biedt excuses aan

HILLEGOM – Worstelen met woorden; het is een genot om een politicus te zien worstelen en te kijken of hij wel of geen excuses aanbiedt. De martelgang duurde donderdag 15 november tijdens de gemeenteraadsvergadering een paar minuten, maar uiteindelijk gebeurde dan toch waar de gemeenteraadsleden en de omwonenden van het Fordmuseum op gewacht hadden: wethouder Van Griensven bood zijn excuses aan.

Tegen de zin van de omwonenden had het college zich eerder akkoord verklaard met de uitbreiding van de horeca-activiteiten van het Fordmuseum. Ook de raad had haar bedenkingen over het welslagen van de collegeplannen. De commissie bezwaar- en beroepschriften heeft de omwonenden in het gelijk gesteld. Inspreekster mevrouw Van Gerven eiste dat de wethouder zijn excuses zou aanbieden. ‘Ik ben de tel kwijt geraakt over hoe vaak ik hier al ingesproken heb. Het is pijnlijk dat het college haar excuses niet wil aanbieden. Elke misstap van het college draagt bij aan de verstoorde verhoudingen met de omwonenden van het Fordmuseum.’

Ook het CDA was kritisch en stelde dat het college ondanks waarschuwingen uit de raad had doorgezet met het verlenen van een omgevingsvergunning. ‘Waarom is voor bepaalde keuzes gekozen en waarom is dat fout geweest? Nu wordt het moeilijker om met de bewoners te gaan onderhandelen. Zij worden steeds argwanender.’ Vervolgens nam wethouder Van Griensven het woord. Voordat hij tot de woorden ‘het spijt ons’ kwam, doorstonden de toehoorders eerst een hele barrage aan omfloerste begrippen: ‘buitengewoon pijnlijk’, ‘fouten zijn gemaakt’, ‘heel vervelend’ en ‘niet voor herhaling vatbaar’. Maar uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: ‘Elke fout is vervelend; je moet er excuses voor aanbieden dat de fout gemaakt is. Het spijt ons bijzonder dat de fout is gemaakt, ook voor de omwonenden. Bij toekomstige besluitvorming moeten omwonenden betrokken worden.’ Het Fordmuseum gaat de komende tijd buiten het college om in overleg met de omwonenden om te kijken of deze beide partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Beursvloer Bollenstreek groot succes

STREEK – De Beursvloer Bollenstreek die woensdag 14 november werd georganiseerd, heeft al 112 matches gemaakt. Bedrijven en organisaties helpen verenigingen en stichtingen met het realiseren van hun wensen. Als tegenprestatie zetten worden vrijwilligers ingezet om de commerciële instellingen bij te staan. Geldbedragen komen hier niet bij aan te pas, maar in totaal gaat de waarde van de ruilhandel om enkele honderdduizenden euro’s, zo laat Hans Lommerse, president van de Lions Club Bollenstreek, weten.

Hij stelt dat de Beursvloer Bollenstreek een overweldigend succes was. ‘We hadden meer dan 200 personen over de vloer en hebben 112 matches gemaakt. Twee jaar geleden waren dit 113 matches, maar tot op de dag van vandaag worden meer verbindingen gemaakt. Bovendien is de kwaliteit van de matches beter te noemen dan de eerste keer.’

De organisatie is natuurlijk blij met iedere match, maar het maakt nogal wat uit of een bedrijf een computerscherm levert aan een vrijwilligersorganisatie, of dat medewerkers van een onderneming dagen lang in de weer gaan om een clubhuis op te knappen. En gelukkig vonden dit soort matches regelmatig plaats tijdens de Beursvloer en dat leidde tot veel blije gezichten. ‘Er zitten ook matches tussen waarbij is toegezegd meerdere dagen te besteden aan grote opknapbeurten van verenigingsgebouwen. Daar zit behoorlijk wat waarde in.’

Lommerse somt op: ‘Schoonebeek Keukenstudio levert een keukenblok aan de Hillegomse Harmoniekapel. Als tegenprestatie maken zij reclame tijdens Sint Nicolaasintocht. De speeltuin DVV Teylingen heeft een match met Hoek Hoveniers uit Voorhout: dit bedrijf verzorgt de beplanting voor de speeltuin in het komende  voorjaar. Als tegenprestatie mogen de kinderen van de medewerkers tijdens een bedrijfsuitje een middagje komen spelen in de speeltuin.’ Ook de hockeyclub Hisalis heeft ‘gescoord’. Een match is gerealiseerd met het bedrijf Barentz uit Hoofddorp. Dat bedrijf stelt cadeaus ter beschikking voor de vrijwilligers. Als tegenprestatie levert Hisalis chauffeursdiensten en worden Barentz-medewerkers rondgereden door de vrijwilligers.’ Zes leerlingen van MVO Lucia, onderdeel van Fioretticollege, hebben met twee leerkrachten als onderdeel van de maatschappelijke stage 600 hapjes en drankjes zelf gemaakt en uitgeserveerd.

De voorzitter van de Lions Club Bollenstreek is blij dat dit jaar ook de gemeente Teylingen meedoet. We waren al driekwart op weg met Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom voor de organisatie van de Beursvloer. In juli werden we door Teylingen gebeld met de vraag of zij mee mochten doen. Wij vonden dat geen probleem en ook de overige gemeentes waren hier blij mee.’ Hoogstwaarschijnlijk wordt in 2014 een nieuwe Beursvloer Bollenstreek georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor beginnen al in 2013. Lommerse over al het werk dat is verzet: ‘Dat was het zeker waard toen ik al die blije gezichten op de beursvloer zag.’ Voor meer informatie: www.beursvloerbollenstreeknoord.nl.

LTC verkoopt tennisbanen

LISSE – Het is waarschijnlijk nog nooit voorgekomen dat een vergadering over honderdduizenden euro’s korter dan vijf minuten duurde. De leden van de LTC Lisse, onder voorzitterschap van Rob Greve, presteerden dit wel op vrijdag 16 november. Met een stemverhouding van 162 voor en 15 tegen, gingen ze akkoord met de overkapping van de vijf probounce banen. Het LTC-bestuur kreeg daarom ook de toestemming om deze banen aan de gemeente te verkopen.

Het bestuur had de vergadering goed voorbereid. Tussen 23 oktober en 16 november konden alle leden vragen stellen, die door Greve of een vertegenwoordiger van de gemeente persoonlijk zijn beantwoord. De voorzitter somde op: ‘We hebben door de verkoop van de probounce banen een jaarlijks voordeel van ruim 22.000 euro per jaar. We hebben dat extra geld nodig, want het ledenaantal daalt en 17 banen is veel te duur voor 1.200 leden. Ook hoeven we niet bang te zijn dat wij leden van de banen gestuurd worden door niet leden.’

Aangezien alleen de aanwezige leden mochten stemmen, was het al snel duidelijk. Massaal gingen de handen omhoog, toen Greve de vraag stelde wie voor verkoop van de probounce banen was. Slechts vijftien mensen wilden de banen behouden voor de club. Daarmee was het pleit beslecht; de voorzitter sloot de vergadering na vier minuten en 52 seconden en bood iedere aanwezige een gratis drankje aan.

Extra leerlingen naar commerciële aanbouw

OEGSTGEEST – De MVO Lucia is niet meer in beeld waar het gaat om de opvang van het overschot van de Fiorettileerlingen (locatie Uitermeer). Deze mededeling deed wethouder Bas Brekelmans (VVD) donderdag 15 november tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Hij beantwoordde een vraag van fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ‘Het is de bedoeling dat de Mavo van de Uitermeer samengaat met het nieuwe gebouw van het Fioretticollege aan de Sportlaan. Maar de nieuwste prognoses voor het aantal leerlingen staan op 1.500 mensen. De leerlingen van de Uitermeer komen wel in het nieuwe gebouw, maar niet allemaal. Het Fiorettibestuur moet de verdeelsleutel maken over het verspreiden van de leerlingen over twee locaties.’

Het overschot van het aantal leerlingen zal nog acht jaar duren, zo is de verwachting. Brekelmans: ‘We stappen af van het idee dat de MVO Lucia de beste locatie is voor de opvang van de extra leerlingen. We willen hen in het Sportlaangebied tijdelijk onderbrengen. In de commerciële ruimtes bij de sporthal kunnen die 250 leerlingen tijdelijk een plekje krijgen.’

Zorgen over monumenten

LISSE – ‘Is de bescherming van de monumenten wel goed geregeld bij het nieuwe bestemmingsplan voor het centrumgebied?’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) maakte zich hier tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 15 november ernstig zorgen over.

Hij gaf als voorbeeld de teloorgang van het sigarenmagazijn Juliana en het daaraan belendende Hofje van Six en stelde: ‘De sloop van het Hofje van Six is door de rechter toegestaan, vanwege de nieuwbouw ernaast. Door die nieuwbouw verdween de monumentenstatus van het Hofje van Six. Dat kan ook in de toekomst plaatsvinden, als nieuwbouw plaatsvindt naast een monument.’

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) stelde dat monumenten van zichzelf al voldoende bescherming genieten en dat dit niet nogmaals bekrachtigd hoeft te worden in een bestemmingsplan. Wel twijfelde hij even: ‘Ik weet niet of het monument geborgd is als daarnaast wat gebeurd. Dat zou niet moeten kunnen en ik laat dat nazoeken.’ Hij dacht even na en vervolgde: ‘Volgens mij ging het er bij het Hofje van Six en het sigarenmagazijn om, dat het om een ensemble ging. Toen het sigarenmagazijn verdween, was ook het ensemble weg. En dus de monumentenstatus.’

Deze woorden worden bekrachtigd door fractievoorzitter Cees Verburg (D66), die na afloop van de vergadering liet weten: ‘Het verhaal van Nieuwenhuis gaat hier volledig mank. De rechter stelde inderdaad dat de monumentenstatus van het Hofje verdwenen was, omdat het ensemble teveel was aangetast.’

Einde Veiligheidsraad

LISSE – De Veiligheidsraad, een vergaderoverleg tussen de burgemeesters uit deze regio samen met politie en het Openbaar Ministerie, bestaat niet meer. De oorzaak hiervoor is de komst van de nationale politie, informeerde burgemeester Lies Spruit dinsdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken. Ze stelde: ‘De komst van de nationale politie werpt zijn schaduw vooruit. Er wordt een ander overleg ingevoerd, waar de regiobeheerder, burgemeester Van Aartsen (Den Haag) zijn burgemeesters consulteert over het veiligheidsbeleid.’ Ze wilde niet de vraag beantwoorden of ze blij was met deze verandering en stelde dat het een feit was waarnaar gehandeld moest worden.

Geen wifinetwerk

LISSE – ‘Leg een wifinetwerk aan, waar inwoners, bedrijven, scholen en toeristen gebruik van kunnen maken.’ Dit idee stelde commissielid Rob Veldhoven  (Nieuw Lisse) voor tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 november.

Hij verwees naar Leiden en Teylingen waar zo’n wifinetwerk gerealiseerd is en wordt. ‘Waarom doen we dat niet in de Bollenstreek met z’n allen? Zorg ervoor dat je altijd dekking hebt in heel Lisse. Dat is het nieuwe denken in communicatie.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) zag het niet echt zitten: ‘Als ik door het dorp loop en ik vraag een netwerk, dan krijg ik wel 85 netwerken. Die zijn allemaal beveiligd, maar als ik een netwerk nodig heb, loop ik ergens naar binnen en vraag ik het wachtwoord. Is hier wel behoefte aan?’ Ook de andere commissieleden bleken niet echt enthousiast. Cor van Dijk (D66): Er is een wifi-hotspot aan de Heereweg / Kanaalstraat en verder zijn er al particuliere initiatieven.

Holland Rijnland overweegt zelfontbinding

LISSE – Het bestuursorgaan Holland Rijnland (HR) is dringend op zoek naar nieuwe uitdagingen. De HR-vertegenwoordiger Roelof van Netten liet dit weten tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 november.

Van Netten vertelde over de ‘positionering en profilering van Holland Rijnland’: ‘Indertijd zijn 14 strategische afspraken gemaakt, waaronder het realiseren van de  verbinding A4-A44 en de capaciteitsuitbreiding N206. De grote vijf werkzaamheden worden gecofinancierd door gemeente en Rijksoverheid. De Rijnlandroute zit nu zo ver in de besluitvorming van Rijk en Provincie, dat die zo goed als gerealiseerd wordt. Ik had tien jaar geleden niet durven zeggen, dat we nu al zo ver zouden zijn. Maar nu hebben we niet meer die wervende agenda, zoals die was. Welk soort agenda hoort er bij Holland Rijnland? Dat is de vraag waarop we voor de periode na 2013 antwoord moeten krijgen.’

Commissielid Andre Bostelaar (CDA) vroeg sceptisch: ‘Als er geen inspirerende agenda gevonden wordt, gaat u dan gewoon lekker door? Is daar wel over nagedacht? Straks gaan we allemaal samenwerken en doen we niets meer.’ Van Netten reageerde: ‘Daar is over nagedacht. Mijn persoonlijke opvatting: als die inspirerende agenda er niet is, dan is het niet goed dat Holland Rijnland een kwijnend bestaan lijdt. We moeten kijken welke taken er nu zijn, of we moeten reorganiseren of dat we elkaar los moeten laten.’

Kritiek op HOV-lijn

LISSE – De HOV-bussen mogen definitief door de vernieuwde Sportlaan rijden. Bovendien rijden ze dan met een vaart van (officieel) 30 kilometer per uur over het plein, dat eigenlijk bedoeld is voor leerlingen, senioren en ouders met kinderen om zich te ontspannen. De gemeente heeft de druk van de Provincie Zuid-Holland niet kunnen weerstaan. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten dat de optie om de HOV-lijn via Meer en Duin te laten lopen niet meer overwogen wordt.

Commissielid Andre Bostelaar (CDA) vond het maar niets: ‘Je laat dus een snelle bus door een 30-kilometer zone rijden.’ De wethouder reageerde: ‘Het gaat om een paar honderd meter. We maken de keuze tussen veiligheid en snelheid.’ Commissielid Dolf Kistemaker (PvdA) bleef kritisch: ‘We worden gedwongen om de HOV-lijn door dit gebied te laten gaan. Maar de gemeente Haarlemmermeer is nog niet klaar met het uitwerken van hun route. De brug komt er en hoe die HOV verder door de Provincie Noord-Holland gaat lopen, moet nog bekeken worden?’ De wethouder bevestigde deze gedachtegang.

Nieuwe commandant

LISSE – De nieuwe clustercommandant voor de brandweer van Lisse, Hillegom en Teylingen luistert naar de naam Edo Groenendijk. Hij volgt Henry Verheggen op, die na de zomervakantie ziek is geworden. Deze mededeling deed burgemeester Lies Spruit tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 november.

Politiebureau bijna klaar

LISSE – Het politiebureau dat op de Heereweg verbouwd wordt, is bijna klaar. Eind november verhuizen alle dienders naar hun nieuwe locatie. Vervolgens hebben ze enkele maanden nodig om te wennen en te zorgen dat alles soepel draait. Burgemeester Lies Spruit liet dinsdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken weten dat ze verwacht dat het nieuwe politiebureau in februari of maart 2013 officieel wordt geopend.

Argumenten tegen herindeling

STREEK – De hyperige wens van sommigen om grotere gemeenten te realiseren, blijkt op complete misvattingen te berusten. Al in 1990 verscheen het rapport “De napijn van gemeentelijke herindeling”, dat door de landelijke stichting ‘Behoud Kleine gemeenten’ uitgebracht werd voor de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken De Graaff-Nauta.

De argumenten voor herindeling worden ontkracht. Zo zijn grotere gemeenten (met één burgemeester, één gemeentesecretaris, minder wethouders en raadsleden) helemaal niet goedkoper dan de som van de gefuseerde dorpen. Het rapport stelt: ‘In die grotere gemeente hebben ambtenaren veel meer tijd nodig om de diverse zaken te onderzoeken. Bovendien krijgen de blijvende functionarissen op basis van de getalsverhoudingen een hoger salaris.’

Een grotere gemeente zou ook efficiënter werken, maar uit het onderzoek naar veertig heringedeelde gemeenten blijkt, dat het aantal intergemeentelijke samenwerkingsprogramma’s niet of nauwelijks afneemt. Grotere gemeenten zouden meer kennis in huis kunnen halen, maar kleine gemeenten kunnen altijd advies inwinnen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het onderzoek laat weten dat het argument dat grotere gemeenten ook bestuurskrachtiger zijn, niet op gaat. ‘Kleine organisaties die doelgericht opereren, zijn in staat om daadkrachtiger op te treden.’

De basis van het onderzoek wordt mede gevormd door interviews met 75 mensen uit veertig heringedeelde gemeenten verspreid over het land. Volgens het onderzoek was 82,65% van hen negatief over de gevolgen van de herindeling. Dit werd onder meer veroorzaakt door het feit dat de lasten voor de inwoners in alle gemeenten stegen. Een aantal financieel goed draaiende gemeenten is na herindeling zelfs een artikel 12 gemeente geworden. Ook waren er klachten over achteruitgang van het gemeentelijk onderhoud, vergroting afstand tussen bestuurders en inwoners en het verminderde inlevingsvermogen van de gemeente met de dagelijkse problematieken.

Hier past een boom

NOORDWIJK – De eerste boom van het 1.000-bomenplan van gemeenteraadslid Arthur Eijs (GroenLinks) is gerealiseerd. Samen met wethouder Martijn Vroom (CDA) nam Eijs vrijdag 16 november de honneurs waar om de Quercus Ilex, een bladhoudende steeneik, een fraaie plaats te geven vlak bij het Palace Hotel. Ook elders in de Huis Ter Duinstraat verschenen nog eens dertig bomen van een jaar of acht oud.

Voor de actie ‘Hier past een boom’ roept Eijs de inwoners op om tips door te geven waar een boom geplant kan worden. Hij heeft reacties ontvangen uit onder meer de Beeklaan, Boechorst en Boerenburg. ‘We willen de Noordwijkers betrekken om ons dorp een stukje groener te maken. De uitvoering is uiteindelijk aan het college.’ Het gemeenteraadslid zou het liefst zien dat de komende decade 100.000 euro per jaar wordt gereserveerd voor het planten van bomen. Dat zou in totaal 1.000 nieuwe bomen opleveren.

Vroom kijkt genietend naar de nieuwe zomereik en informeert dat maar weinig soorten goed gedijen vlak aan zee: ‘Kastanjebomen rotten hier weg door de zilte lucht’. Op de vraag hoeveel geld beschikbaar is voor de aanplant van nieuwe bomen, stelt hij: ‘We hebben al geld gereserveerd voor het groenonderhoud en de aanschaf van bomen. We hopen extra bomen te kunnen krijgen (kosten circa 1.000 euro per boom, JD) dankzij inkoopkortingen die we bedingen. Als er geld overblijft, zou het mooi zijn als dat aan de actie ‘Hier past een boom’ besteed wordt.’ De wethouder liet verder weten voorstander te zijn van gesponsorde bomen, al moet dat idee nog verder uitgewerkt worden.

Afscheid van notuliste

OEGSTGEEST – Na het afscheid van de vier wethouders nam de politiek vorige week opnieuw afscheid van een vast gezicht. De leden van de commissie Burger zetten notuliste Trudy Drüggen (65) in de bloemen. Na tien jaar consequent en consistent de vele commissie- en raadsvergaderingen te hebben gevolgd en alle gesproken woorden te hebben verwerkt, is voor haar de tijd van het Grote Genieten aangebroken. Ze was blij verrast met de ruikers en liet weten uit te kijken naar de komende jaren. ‘Het volgen van de vergaderingen was soms best wel zwaar.’

Kansen voor zwembad Poelmeer

OEGSTGEEST – ‘We denken dat er kansen zijn voor het behoud van het zwembad Poelmeer. Het is mogelijk om dit zwembad nog tien jaar langer open te houden. Met een extra investering van circa 500.000 euro aan groot onderhoud, kan het zwembad nog tien jaar vooruit.’ Deze positieve woorden komen van Pieter de Groot, regiomanager Sportfondsen Nederland. Hij liet ook weten te willen praten over de mogelijkheid van een zwembad dat 25 x 21 meter groot is. Maar de bal hierover ligt bij de politiek, die hier volgend jaar over gaat besluiten. De Groot: ‘Ik ga er wel van uit dat we door de bezuinigingen getroffen worden.’

Kansen LO voor deelname coalitie kleiner

OEGSTGEEST – De voltallige fractie van LO liep weg voordat de gemeentelijke begroting werd vastgesteld. Volgens de regels moest de gemeente op 15 november een door de raad goedgekeurde begroting aan de Provincie Zuid-Holland presenteren, anders kan de gemeente onder ‘preventief toezicht’ vallen. LO weigerde echter hieraan mee te werken en fractievoorzitter Simon Vogel licht toe waarom.

LO heeft voordat besloten werd om op te stappen uit de vergadering navraag gedaan bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, JD). Vogel stelt: ‘Bij een goede begrotingshandeling vormen de wethouders een belangrijke schakel, die nu ontbrak. Zij konden hun voorstellen niet toelichten of reageren op een wijzigingsvoorstel. De goede volgorde is, dat je eerst het nieuwe college installeert. Bovendien zadel je nu een nieuwe college op met een gedrocht dat meteen gerepareerd moet worden.’

Hij vervolgt: ‘Wij vinden het geen goed bestuur om in deze situatie de begroting vast te stellen. De begroting was kwalitatief niet zo best en er is heel weinig gedaan met bouwstenen die wij hebben aangeleverd.’ Dat Oegstgeest zou vallen onder het preventief toezicht indien de begroting niet was vastgesteld, vindt Vogel niet zo’n probleem. ‘Dat is nog geen artikel 12 status; in zo’n geval zou je onder curatele gesteld worden. Dat moeten we vermijden. Maar dat preventieve toezicht van de provincie houdt in dat de provincie helpt om de gemeente zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen. Liever hebben we dat niet, maar zo’n goede hulp van de provincie kunnen we goed gebruiken.’

Vorige week werd LO nog nadrukkelijk genoemd als potentiele coalitiepartij. Heeft de partij zich door deze wegloopactie in de eigen politieke voet geschoten? ‘We hebben die consequentie van tevoren besproken. Ik realiseer me dat het geen positief punt is om nader tot elkaar te komen. Maar we gaan er ook niet uitkomen als de coalitiepartijen de ernst van de problemen niet onderkennen. De ernst van de problemen waar het gemeentebestuur mee worstelt, is hen toch niet duidelijk. Ze denken dat we gewoon zo door kunnen gaan als een aantal mensen vervangen wordt.’

LO wil desalniettemin best een wethouder leveren. ‘We hebben kandidaten, maar dat hangt af van de problemen die we de komende anderhalf jaar moeten tackelen. Het type wethouder dat we nodig hebben is het type crisismanager. Daar ben ik veel te aardig voor. Ik ben niet zo’n type.’

Loslopende TBS’ers

OEGSTGEEST – ‘Wordt de burgemeester altijd geïnformeerd als er een loslopende TBS’er in het dorp rondloopt?’ Dat blijkt niet zo te zijn, was het verrassende antwoord op de vraag van commissielid Spaargaren (VVD). Burgemeester Timmers informeerde: ‘Het kan zijn dat ik niet geïnformeerd ben, maar dat hier wel een TBS’er in het dorp woont. Ik wil het weten, vooral als er slachtoffertjes in de buurt wonen.’

Meer brandstichtingen, winkeldiefstallen en zedendelicten

OEGSTGEEST – ‘Het gaat heel goed met de veiligheid in het dorp.’ Deze mededeling had politievertegenwoordiger Ruud van Es richting de leden van de commissie Bestuur. Wel zijn in de eerste negen maanden het aantal brandstichtingen, winkeldiefstallen en zedendelicten toegenomen. Als mogelijke oorzaak geeft Van Es hiervoor aan dat ‘de aangiftebereidheid is gestegen’.

Het aantal woninginbraken ligt nu met 76 iets lager dan in 2011 (84), maar ook dit aantal zal naar verwachting nog stijgen. Als de nachten langer worden, wordt ook het inbrekersgilde actiever. Als ratten komen ze dan uit hun hollen om de hardwerkende inwoners van hun bezittingen te beroven. Van Es stelt hierover: ‘Grijze haren (senioren, JD) lopen minder risico om beroofd te worden. Zij zijn namelijk vaak thuis. De meeste woninginbraken gebeuren bij tweeverdieners, die overdag het huis leeg achterlaten.’ Voor de bestrijding van deze criminele activiteiten kijkt de politie ook naar succesvolle oplossingen in (buur)gemeenten. ‘Beter slecht gejat dan goed bedacht’, aldus Van Es.

Was het vroeger zo dat de meeste overvallen om 08:00 uur plaatsvonden, de laatste jaren is dat tijdstip verschoven naar 10:00 uur ’s ochtends. Op dit soort ‘hot times’ is de politie (on)zichtbaar aanwezig, informeerde Van Es. ‘Ook benaderen we potentiële overvallers; we bezoeken de oude plegers thuis en geven aan dat we hen in de gaten houden. Dat werkt ook.’ De politieagent liet verder weten dat het aantal meldingen van fysiek geweld, winkelinbraak en aanrijdingen met letsel gedaald zijn. Maar de daling van dat laatste onderdeel is ook te wijten aan het feit dat de politie niet meer standaard opgeroepen wordt bij aanrijdingen met letsel.

Antikraak bij Carp

OEGSTGEEST – Het Carp-gebouw wordt mogelijk gebruikt door antikraakbewoners. Een TO-voorstel om deze mogelijkheid te onderzoeken, werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. ‘Kopers en / of huurders zijn namelijk niet te verwachten en leegstand zou geen optie moeten zijn’, aldus fractievoorzitter Rob Braun. De antikraakbewoners zouden al vanaf 1 januari 2013 hun intrede kunnen doen in het Carp-gebouw.

Extra inkomsten van musea

OEGSTGEEST – De tijd dat de gemeente schappelijk was met het bepalen van het aantal bezoekers voor een museum, is voorbij. Op iedere bezoeker wordt een belasting van 0,50 euro geheven; de zogeheten vermakelijkhedenretributie. Het oude college voor wat betreft de bezoekers van museum Corpus genoegen met de inkomsten van een laag ingeschat bezoekersaantal.

Onlangs maakte Corpus bekend in een tijd van vijf jaar maar liefst een miljoen bezoekers te hebben ontvangen. Daardoor heeft de gemeente veel geld misgelopen aan de vermakelijkhedenretributieinkomsten (Wordfeud!). Het vorige college wilde geen actie ondernemen, maar nu de vier wethouders zijn opgestapt, zag de gemeenteraad haar kans schoon. Een amendement van Transparant Oegstgeest om de musea te belasten op basis van het werkelijke aantal bezoekers werd door een meerderheid van de raad aangenomen.

Geen wandelpad Oegstgeester Kanaal

OEGSTGEEST – Het wandelpad langs de Noordoever van het Oegstgeester Kanaal wordt toch niet aangelegd. Nu de vier oude wethouders zijn opgestapt, heeft de gemeenteraad besloten dat de 40.000 euro teveel geld is om aan een wandelpad te besteden. De gemeente verkeert immers in zwaar financieel weer en dan moeten alle eindjes bij elkaar geknoopt worden.

Half miljoen euro gevonden

OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden is het gelukt om een half miljoen euro te bezuinigen, zonder dat het de inwoners een cent kost. Zij schrapten de plannen van het oude college om geluidsarm asfalt aan te brengen in de Rhijngeesterstraatweg, Willibrordrotonde en Geverstraat. Dat leverde al meer dan 400.000 euro op. Ook de geplande ondergrondse afvalbakken worden niet in Nieuw-Rhijngeest aangelegd. Gezien de abominabele slechte verkoop van de huizen hoeven deze afvalbakken voor de gemeenteraadsleden geen prioriteit te hebben. Ook hiermee bespaart de politiek zich nog eens 100.000 euro.

Kans voor zwembad

OEGSTGEEST – Het zwembad krijgt nog een overlevingskans. Op voorstel van PrO, VVD en CDA wordt bekeken of het zwembad ‘onder een andere organisatie’ na 2015 kan blijven bestaan. De gemeente heeft vanaf 2016 het bedrag van 100.000 euro begroot als jaarlijkse exploitatiebijdrage. De partijen suggereren: ‘Er kan daarnaast gezocht worden naar andere kostendragers.’

Lagere stijging rioolheffing

OEGSTGEEST – De massieve 30% verhoging van de rioolheffing is gedeeltelijk van de baan. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad (8 voor en 6 tegen) stemde met dit CDA-voorstel in. Door het uitgeven van in totaal 475.000 euro moeten de komende drie jaar de rioolheffingslasten fors minder stijgen dan het oude college wilde.

Slapend rijk

OEGSTGEEST – De vier opgestapte wethouders mogen in totaal ruim 600.000 euro aan wachtgeld tegemoet zien. Alle politieke partijen, met uitzondering van de voor de raadsvergadering opgestapte LO-fractie, stemden in met dit amendement van VVD en PrO. De wethouders mogen volgend jaar al 225.000 euro tegemoet zien als dank voor het niet werken. In 2014 daalt dat bedrag naar 197.000 euro en een jaar later ontvangen ze nog altijd 166.000 euro. De wachtgeldregeling eindigt in 2016; dan wordt nog een bedrag van 17.500 euro overgemaakt.

Weg met de kunst

OEGSTGEEST – In deze tijd van hoge economische nood heeft de gemeente geen financiële ruimte om geld uit te geven aan kunstprojecten. Daarom heeft de raad besloten om de pakweg 40.000 euro voor het kunstwerk in Nieuw-Rhijngeest te storten in de algemene reserve. En als er dan per sé een kunstwerk moet komen, op het moment dat de wijk – ooit – af komt, dan kan zo’n kunstwerk wat betreft de politici prima gefinancierd worden via crowdfunding of particuliere cultuurfondsen.

Topkoppen buigen zich over namen nieuw college

OEGSTGEEST – De namen van de landelijk bekende politici Ruud Koole (PrO) en Matthijs Huizing (VVD) zoemden al langer rond in de politieke wandelgangen. Maar vorige week werd het dan officieel bekend: deze twee politici gaan als informateurs aan de slag. Hun voornaamste doel is het opstellen van een nieuw college dat puin moet ruimen en moet zorgen voor een financieel (daad)krachtige gemeente.

De informateurs ontvingen de fractievoorzitters op het gemeentehuis van Oegstgeest en gingen hier ook in het weekend mee door. Er is namelijk geen tijd te verliezen. Ieder moment van vertraging in het proces om te komen tot een nieuw college, kan bij de Provincie Zuid-Holland het vermoeden rijzen dat Oegstgeest niet in staat is om zelfstandig haar boontjes te doppen. En daarmee stijgt de kans dat Oegstgeest wordt ondergebracht bij Leiden.

Vooralsnog is er echter alle vertrouwen dat Huizing en Koole hun doel snel zullen bereiken. Een gemeentelijk persbericht stelt: ‘Beiden hebben ervaring in de lokale en landelijke politiek en worden in staat geacht om Oegstgeest op een goede manier door deze huidige complexe situatie te loodsen. Beide heren zijn niet alleen ervaren politici, maar zijn ook echte bruggenbouwers. De informateurs wonen in Oegstgeest en volgen nog altijd met belangstelling de lokale politiek.’

Overigens blijven de op 8 november opgestapte wethouders nog een maand langer in functie. Ze maken geen afspraken meer met mensen en pakken geen nieuwe of controversiële zaken op. Dit besluit is genomen door het college, zonder hiervoor toestemming te hebben gevraagd van de fractievoorzitters. Een gemeentelijk woordvoerder informeert: ‘Het voor één (extra, JD) maand in functie blijven van de wethouders is enkel een zaak van de wethouders.’

Bloemenshop Hogenboom

Bevrijdingsplein 1a, 2321 BV Leiden, T: 071 572 0059

LEIDEN – Het is groot feest bij Bloemenshop Hogenboom, want dit familiebedrijf viert deze maand haar 25-jarig bestaan. Wat ooit begon als een kleine kiosk, is nu een volwaardige bloemenzaak geworden, met een compleet assortiment aan bloemen en planten van dagverse kwaliteit.

De liefde voor het vak is Cynthia van der Nagel, samen met haar man Henk mede-eigenaar, met de paplepel ingegoten, zo vertelt ze lachend. ‘Niet alleen hebben we een heel groot assortiment bloemen en planten, ook combineren we de soorten en bieden goede prijzen. Zo hebben we buiten het hoofdassortiment bloemen een ruim assortiment met seizoensgebonden bloemen in verschillende prijsklassen.’ Bloemenshop Hogenboom koopt haar producten altijd bij de veilingen in Rijnsburg en Bleiswijk.

Maar hierop maakt de winkel ieder jaar één uitzondering: de kerstbomen worden geïmporteerd uit het Duitse Sauerland. Iedere boom is enkele maanden geleden persoonlijk uitgezocht door Cynthia en Henk. De verkoop van de kerstbomen begint op donderdag 6 december en gebeurt op het terrein net naast Bloemenshop Hogenboom. En er is goed nieuws voor de koopjesjagers: De Nordmann bomen zijn goedkoper dan vorig jaar! Ook de kerstbomen zijn er in alle soorten en maten, in potten en afgezaagd. ‘We hebben al blauwsparren in pot vanaf 12,50.’

Cynthia tipt: ‘We hebben nu al een speciale actie en bieden zowel kerststukjes als kerstkransen aan vanaf vijf euro. Een gezellige feestmaand hoeft helemaal niet duur te zijn.’ Bloemenshop Hogenboom levert ook tafelstukjes aan bedrijven, restaurants en verzorgingstehuizen. En wie op zoek is naar een fraai rouwarrangement of een mooi bruidsboeket is ook bij deze bloemenzaak op het juiste adres. De mensen kunnen kiezen uit onze showmap met zelf gemaakte rouwarrangementen. Dan zorgen wij ervoor dat het arrangement dagvers wordt afgeleverd in de vorm en kleuren die de klant wenst. Wij maken ook zelf de rouwlinten voor de laatste groet en bezorgen door heel Nederland het boeket of plantenbak die u bij ons persoonlijk uitzoekt.’

Kwart miljoen voor speakerset

LEIDEN – Een speakersysteem van 250.000 euro is niet voor iedereen weg gelegd, maar voor de ware audiofiel beschikt Overgaauw nu over het summum op audiogebied. Donderdag 15 november presenteerde het bedrijf de KEF Muon; ‘wellicht de meest bijzondere luidspreker ooit’. Wie de Muon wil hebben, moet snel zijn; er zijn wereldwijd nog maar vijf exemplaren te koop.

Op audiogebied is de Muon de Testarossa onder de Ferrari’s. In de Muon zijn alle kwaliteiten van KEF vertegenwoordigd; de ontwikkelingsafdeling heeft ‘carte blanche’ gehad om het meest ultieme luidsprekersysteem te ontwikkelen. Zo is het design overduidelijk geïnspireerd door het silhouet van een mooie vrouw. Ook de geluidskwaliteit is optimaal, informeert KEF-sales manager Joost van den Bosch. ‘Het systeem weegt 160 kilogram en iedere luidspreker heeft een apart kabinet. Er is maar één beperkende factor en dat is de akoestiek.’

Overgaauw is de enige winkel in Leiden en de wijde omtrek, waar KEF-producten verkocht mogen worden. En als enige zaak in Nederland wordt de Muon hier getoond en verkocht. Fokke Rietkerk, mede-eigenaar van Overgaauw, is trots op het nieuwe systeem: ‘Dit is het vlaggenschip; heel veel kenmerken van dit systeem zijn terug te vinden in de andere producten van hetzelfde merk.’ De luidsprekers kosten 160.000 euro per set, maar dan ben je er als rechtgeaarde muziekliefhebber nog niet, informeert Rietkerk. ‘Voor het optimale geluid heb je per speaker twee monoblokken, een hoogwaardige cd-speler en een voorversterker nodig. Dat kost circa 50.000 euro. De bijpassende kabels voor de luidsprekers bedragen 20.000 euro en hetzelfde bedrag wordt neergelegd voor de kabels die de apparatuur onderling verbindt. En met een netfilter van 3.000 euro en een atoomklok maak je het helemaal af.

Rietkerk is trots op deze nieuwe aanvulling van zijn productenlijn: ‘We hebben de potentiële klanten uitgenodigd die het kunnen betalen en die klaar zijn voor dit systeem. De hele installatie hoeft niet in één keer gekocht te worden, tipt hij: ‘Veel van onze audiofiele klanten kopen dit soort producten juist in delen.’

Voor meer informatie: Breestraat 146 – 148 te Leiden. W: www.overgaauw.com.

Inschrijven Sportquiz

HILLEGOM – Wat is er leuker dan in een café te zitten en een beetje over sport ouwehoeren? Teams van vier personen kunnen zich weer inschrijven voor de populaire Sportquiz die ieder jaar wordt georganiseerd in café Murphy’s Law. Organisatoren Eli Berkelmans en Paul de Vlieger hebben gedurende het afgelopen jaar de 120 vragen bedacht over een keur aan wetenswaardigheden uit de belangrijkste sporten. Dit jaar is de Sportquiz op zondag 23 december, vanaf 14:30 uur. Maximaal kunnen 25 teams van vier personen (16 jaar en ouder) deelnemen. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon. Inschrijven kan via: sportquizhillegom@hotmail.com.

Bezuiniging op hulp bij het huishouden

LISSE – De nieuwe basistarieven voor de hulp bij het huishouden zijn vastgesteld. Voortaan krijgt iedere klant de goedkoopste aanbieder toebedeeld. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeenten alleen maar gaan voor de goedkoopste prijsvechters, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 13 november weten.

Tot nu toe was het gangbare tarief voor de uitvoering van hulp bij het huishouden 17 euro per uur. De wethouder stelde: ‘We willen geen prijsvechters en gaan ook voor kwaliteit. Daarom voeren we basistarieven in.’ De mogelijkheid om gebruik te maken van de hulp bij het huishouden, wordt de komende jaren echter ernstig beperkt. De Roon: ‘Minder mensen mogen gebruik maken van deze dienstverlening. Dit heeft onder meer te maken met de beperking van de gelden van de rijksoverheid. Deze zal nog maar 25% van het budget verstrekken. Daardoor zal vanaf 2014 bij een aantal mensen de hulp bij het huishouden waarschijnlijk een einde krijgen.’

Lof over Lokaal Loket Lisse

LISSE – De veertig ondervraagde bezoekers van het Lokaal Loket Lisse zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening. Dat zijn de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek, dat dinsdag 13 november door wethouder Adri de Roon (D66) bekend werd gemaakt.

Alle ondervraagde bezoekers waren tevreden over het loket en de meesten hadden geen enkele kritische opmerking. Complimenten werden uitgedeeld over de korte wachttijden, de ruime zitgelegenheden en het vriendelijke personeel. Wel werden enkele verbetertips aangebracht. Zo zou de toegankelijkheid in het gemeentehuis verbeterd moeten worden voor mensen met een loop- en visuele beperking, moet de privacy beter gewaarborgd worden en de openingstijden aangepast.’

De Roon licht toe: ‘Met een scootmobiel kunnen de mensen bijvoorbeeld niet onder de balie komen. Maar wat de privacy betreft, kunnen mensen altijd terecht in een van de speciaal daarvoor bestemde kamertjes. Verder is het Lokaal Loket Lisse 24 uur per dag bereikbaar via internet, waar de inwoners hun vragen kunnen stellen.’

Nieuw contract met Sportfondsen

LISSE – De gemeente en Sportfondsen gaan in ieder geval de komende tien jaar verder met elkaar samenwerken. Om dit te bekrachtigen, ondertekende wethouder Bas Brekelmans (VVD) dinsdag 13 november een contract, samen met algemeen directeur Han Witvoet en financieel directeur Erik Tromp van de Sportfondsengroep.

Sportfondsen zal tot 2023 alle sportfaciliteiten exploiteren en de gemeente vond het niet nodig hiervoor een openbare aanbesteding te laten doen. ‘We kennen Sportfondsen al heel lang en zijn er gelukkig mee. We willen niet wisselen van samenwerkingspartner en daarom hebben we dit contract met tien jaar verlengd.’

Ook kwam veel lof van Witvoer: ‘Ik ben gelukkig dat we onze relatie, die al meer dan 25 jaar duurt, kunnen voortzetten.’ Hij liet weten dat Sportfondsen zich elders in Nederland ook bezig houdt met de ‘cultuurmarkt; met name musea en theaters’. Heeft Sportfondsen ook erover gedacht om het beheer van het nog te realiseren Floralis Theater op zich te nemen? ‘We zullen ons niet bezig houden met de lokale programmering. Het zou dan alleen gaan om de verzorging van de salarissen en boekhouding.’ Brekelmans was echter duidelijk hoe de kaarten verdeeld zijn: ‘Voor de sport is Sportfondsen de aangewezen instantie en Bescal houdt zich bezig met de cultuur.’

Schoolverzuim aangepakt

LISSE – De komende jaren gaat het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) scherper controleren op het schoolverzuim van de leerlingen. Niet alleen adviseert het RBL de scholen over hun verzuimbeleid en –registratie, ook worden alle scholen jaarlijks bezocht om de verzuimregistratie te controleren. Het tegengaan van verzuim is met name belangrijk voor de jongeren zelf. De ervaring leert namelijk dat de kans dat jongeren voortijdig afhaken van school, stijgt naarmate ze meer de lessen verzuimen. Daarom wordt tot en met het schooljaar 2014 – 2015 ook geld gereserveerd voor het aanpakken van het schoolverzuim door MBO-leerlingen van 18 tot 23 jaar. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 13 november.

Sportcomplex mag er komen

LISSE – De bewoners van de Waterman en Boogschutter hebben hun bezwaren laten vallen tegen de komst van het nieuwe sportcomplex aan de Sportlaan. Door het aanbrengen van enkele wijzigingen in het gebouw, zijn de bewoners nu zo tevreden, dat bijna niets de komst van de nieuwe sportfaciliteiten nog in de weg staat. Al zou een individuele omwonende nog altijd (tijdelijk) roet in het proces kunnen gooien.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 13 november weten, dat het succes ook te danken is aan de ‘flexibele houding’ van VORM Bouw, Pelikaan en ABC Vastgoed. ‘Zij realiseren duurdere oplossingen binnen het bestaande budget.’ Zo zijn op verzoek van de bewoners alle installaties binnen het gebouw gebracht, komen er geen ventilatieopeningen aan de bewonerskant en via het dak van de parkeergarage wordt een mechanische ventilatie gerealiseerd. Bovendien is de afstand van het gebouw tot de woningen vergroot.

Het sportcomplex kan op twee manieren uitgevoerd worden; met en zonder een aanbouw waar commerciële bedrijven zich kunnen vestigen. Of die ‘commerciële aanbouw’ er ook komt, hangt in feite af van de medewerking van het Fioretticollege, informeert de wethouder. ‘Op dit moment zijn exploitanten als fitnesszaken lastig te vinden. Maar wellicht kan het overschot aan leerlingen waar het Fioretticollege de komende acht jaar mee te maken heeft, tijdelijk ondergebracht worden in die aanbouw. Zodra dat surplus aan leerlingen afneemt, kun je deze aanbouw als commerciële ruimte gebruiken.’ De gemeente onderhandelt momenteel met het Fioretticollege over de verdeling van de extra kosten voor het gebruik van deze commerciële aanbouw. De verwachting is, dat het sportcomplex eind 2014 klaar zal zijn. De totale kosten bedragen volgens projectleider Fon ten Thij circa 21 miljoen euro.

1.000 Handtekeningen voor raadgevend referendum

NOORDWIJK – Een aantal inwoners heeft het vertrouwen in de politiek helemaal verloren, waar het gaat om de besluitvorming over de Twin Towers van Hotels van Oranje. Zij hebben een ‘raadgevend referendumverzoek’ in gang gezet en willen dat de Noordwijkers zelf bepalen of de twee appartementengebouwen, die twee keer zo hoog zijn als de vuurtoren ook gewenst zijn.

Mede-initiatiefnemer Harry Admiraal stelt: ‘Onze insteek is dat alles, wat als een grote verruiming van bestaande en afgesproken kaders kan worden gezien, aan de kiezer moet worden voorgelegd. En op een duidelijke manier, met eerlijke plaatjes van mogelijke bouwmassa’s. We zien overal in Noordwijk dat ontwikkelaars groter willen bouwen, en als de gewone burger iets wil dan mag dat vaak niet. Die ongelijke behandeling, en niet-transparante besluitvorming, dat pikken de mensen niet meer.

De groep ‘bezorgde Noordwijkers’ wil voorkomen dat de gemeenteraad op woensdag 28 november ‘overhaast een ingrijpend besluit’ neemt. Ze zullen zich de komende tijd profileren als het platform ‘Ons Noordwijk’. Ze vragen de steun van de inwoners voor het raadgevend referendum.. Binnen enkele dagen zijn al 1.000 handtekeningen opgehaald; ‘ruim voldoende voor het laten organiseren van een raadgevend referendum’, aldus Admiraal. Deze handtekeningen worden dinsdag 20 november overhandigd aan de burgemeester. Mede-indienster Carry Cramer stelt: ‘Massale bouw langs de boulevard ligt gevoelig in Noordwijk. De huidige plannen van Hotels van Oranje zijn gericht op het realiseren van grote appartementen, waarvan helemaal niet duidelijk is wat de Noordwijkse bevolking eraan heeft. Wij zien dit als een soort overval. Voor ingrijpende besluiten moet ruim de tijd worden genomen, crisis of geen crisis.’

Amsterdamse escapades van Harry Groen

NOORDWIJK / AMSTERDAM – Oud-burgemeester Harry Groen kwam afgelopen weekend op de nationale televisie. In het programma Kanniewaarzijn werd gesproken over het Ceres havenproject, waar de gemeente Amsterdam een verlies heeft geleden van tussen de 50 miljoen en 200 miljoen euro. Het project is in 1999 opgestart onder de verantwoordelijkheid van toenmalig Amsterdams wethouder Groen.

Amsterdam ondertekende met de miljardair Kritikos een overeenkomst om een containerhaven van omgerekend 150 miljoen euro te realiseren. De ondernemer zou een risico dragen van 40 miljoen euro, maar wel alle winsten mogen houden. De rest van het risico, 110 miljoen euro, bleef bij de gemeente Amsterdam. In 2000 was de haven klaar om alle tientallen en honderden containerschepen te ontvangen. Het bleef angstvallig stil. Geen enkel schip deed de haven aan.

Ook in de jaren 2001, 2002 en 2003 bleven de containerkranen werkloos stil. Pas in 2004 kwam het eerste schip: een boot van Kritikos zelf, met lege containers. In 2005 was er een kleine opleving, maar twee jaar later is het weer volledig stil in de haven. Ook in de jaren 2008 tot en met 2010 gaan er nul schepen naar de containerhaven van Amsterdam. Kritikos verkocht echter zijn deel van het project en verdiende er 45 miljoen euro aan.

De enige inkomsten die de gemeente Amsterdam nog heeft kunnen bemachtigen, is het geld voor vier containerkranen, die enkele weken geleden aan Spanje zijn verkocht. Gevraagd of hij zich verantwoordelijk voelt voor deze miskleun, antwoordt Groen: ‘In 2008 kwam de crisis en we leven nu in een heel andere wereld, dan toen we in 1999 de beslissing namen. Maar ik ben trots op dit project.’ Desgevraagd laat professor Arnold Heertje weten dat hij de uitspraken van Groen ‘leugenachtig en crimineel’ vindt. ‘En dan is hij nog trots op dat project ook; dan ben je toch niet goed bij je hoofd!’

Blote voeten

NOORDWIJK – Waar is de tijd gebleven dat gemeenteraadsleden strak in het pak naar het gemeentehuis togen, om te debatteren over importante zaken die het dorp aangaan? Nog net voordat zij het huis verlieten, werden ze door hun eega tegengehouden, zodat een stofje van het driedelig kostuum gehaald kon worden. Die jaren liggen ver achter ons. Een stropdas is eerder uitzondering dan regel, maar sommige politici maken het wel erg bond. Zo presteerde commissielid Van Bockhove WNW/LN het om te debatteren met blote voeten. En niet alleen dat, ook nam hij niet de moeite om zijn schoeisel aan te trekken, op het moment dat hij van zijn raadsstoel kwam om naar het kleinste kamertje te gaan.

Felle weerstand tegen Twin Towers

NOORDWIJK – Zestien insprekers waren tijdens de commissievergadering van dinsdag 13 november fel tegen de komst van de Twin Towers; de geplande 57 meter hoge appartemententorens van Hotels van Oranje. Alleen het bestuur van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging betuigde haar steun. De politieke partijen zijn zwaar verdeeld; als een meerderheid van de raad voor de huidige plannen stemt, stapt Puur Noordwijk uit het college.

‘Waarom maakt wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) wel stennis over een windmolenpark op 23 kilometer afstand van de kust, maar mogen wij niet van het vrije uitzicht genieten?’ Deze prangende vraag legde de heer Kramer neer bij de politiek. Mevrouw Haasnoot voegde er aan toe: ‘Noordwijk is een keun dorp en moet geen Scheveningen worden.’

Commissielid Dirk Klinkenberg (Puur Noordwijk) was fel tegen de plannen; de hoogte van de Twin Towers past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. ‘De vuurtoren is 23 meter hoog en als we deze appartementen goedkeuren, zorgt dat voor precedentwerking voor de hele Koningin Wilhelmina Boulevard. Bovendien zien we de realisatie van het Noordwijks International Convention Center (NICC) in de parkeerbak niet gebeuren.’ Hij pleitte ervoor dat het geld voor het NICC niet gerealiseerd wordt met de opbrengst van de appartementenverkoop. ‘Laat De Lange op zoek gaan naar provinciale, rijks- en EU-subsidiemogelijkheden.’

Gerard Duijndam (VVD/JES) beschuldigde Puur Noordwijk van ‘koudwatervrees’ en liet weten dat zijn partij voorstander was van de plannen. ‘Stilstand is achteruitgang. Het is fantastisch dat mensen willen investeren. We zijn tegen massaliteit, maar we pleiten wel voor dat er een fraaie bebouwing komt. Of het elf of dertien bouwlagen zijn, maakt ons niet uit.’

De heer De Boer (CDA) liet weten dat zijn partij samen met Gutlich van de Progressieve Combinatie een tussenoplossing wilde voorstellen. ‘Voor een meer bescheiden plan’, aldus Gutlich. ‘Het bouwplan moet enerzijds allure uitstralen, maar het mag anderzijds niet ons Noordwijks icoon, de vuurtoren, verstoppen.’ Samen presenteerden ze hun plan: ‘Als er geen NICC komt, moet het bouwvolume van 26.000 m2 het maximum zijn. Als NICC wel wordt gerealiseerd, dan zijn we bereid om daarvoor maximaal 5.000 extra bovengronds bouwvolume te honoreren. Een bovengronds volume van 40.000 m2 is ons veel te fors. Een getal van 14 bouwlagen ligt ons te ver buiten de grenzen: het moeten maximaal tien bouwlagen worden.’ WNW/LN was voorstander van de plannen, maar Lijst Salman Noordwijk toonde zich tegen de komst van de appartementen.