Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 december 2012

Namen nieuwe wethouders bekend


OEGSTGEEST – De nieuwe wethouders die het dorp uit het slib moeten trekken, zijn Johanna Haanstra (PrO: voormalig wethouder in Almere), Jos Roeffen (LO: adviseur en interim-manager) en Wendelien Tönjann (VVD; oud-wethouder Oegstgeest). Zaterdag 22 december sloten de informateurs Ruud Koole en Matthijs Huizing hun informateurwerkzaamheden af en presenteerden het eindresultaat aan de pers. De wethouders moeten gaan werken met het nieuwe collegeakkoord ‘Toekomstperspectief’.

Koole lichtte toe hoe de gesprekken verliepen met alle politieke partijen: ‘De val van het college werd niet alleen veroorzaakt door de bekendmaking van het rapport van Public Profit. Het beeld dat opdoemde was van een intern verdeeld college, gespannen verhoudingen tussen college en raad, een gebrekkige aansturing van het ambtelijk apparaat en gespannen verhoudingen in de raad. In de gesprekken is veel stoom afgeblazen, maar deze waren wel de basis om verder te gaan.’

Hij vervolgde: ‘We hebben gezocht om de coalitie te verbreden met een van de partijen uit de oppositie en de onderhandelingen werden gestart met LO als grootste oppositiepartij. Het college gaat van vier naar drie fulltime wethouders en de portefeuilles zijn herverdeeld. De wethouders gaan gezamenlijk en als teamplayer opereren. De belangrijkste punten die moeten worden aangepakt zijn: de positie van Oegstgeest in de regio, de bedrijfsvoering en de financiën.’

De zelfstandigheid van Oegstgeest als gemeente staat namelijk het komende jaar op het spel. Een ‘samenvoeging’ met één (Leiden) of meerdere gemeenten wordt niet alleen niet uitgesloten, maar ook serieus onderzocht. Een andere optie is ook het versterken van intensieve samenwerking met buurgemeenten. Het college moet eind 2013 komen met een voorstel hierover. Het ambtelijk apparaat moet weer goed en krachtig aangestuurd worden en bovendien moeten de wethouders ervoor zorgen dat de gemeente weer grip krijgt op de financiën; aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant.

Koole besluit: ‘Met zo’n bestuurscrisis is er altijd spanning en we zijn blij dat dit college er is. We hebben er vertrouwen in, dat het de komende anderhalf jaar (tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, JD) goed zal gaan.’

Noordwijk zet Franssen onder druk

NOORDWIJK – De Commissaris van de Koningin (CvdK) Jan Franssen moet binnen vier weken beginnen met het in gang zetten van de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad dringt hier unaniem op aan. Als Franssen blijft weigeren, zal de gemeente Noordwijk de CvdK passeren en de Minister van Binnenlandse Zaken rechtstreeks benaderen, zo werd woensdag 19 december bekend gemaakt.

In politieke termen stelt de gemeente het als volgt: ‘Mocht een reactie (voor de derde week van januari 2013) uitblijven, of de commissaris niet in positieve zin reageren, zal de gemeenteraad zich vrij voelen gebruik te maken van de middelen die het Nederlandse rechtsbestel voorhanden heeft om de uitvoering van zijn wettige besluit te verzekeren.’

Op grond van de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek besloot de gemeenteraad op 2 oktober tot  intensieve samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en niet tot een fusie tussen deze gemeenten. Tijdens die bijeenkomst de raad uitdrukkelijk de wens en het voornemen uitgesproken te komen tot een kroonbenoemde burgemeester. Naar het oordeel van de fractievoorzitters is dat een wettig en overwogen besluit waarbij de commissaris zich heeft neer te leggen.

Tot nu toe heeft de commissaris daarvan echter geen blijk gegeven. In een gesprek dat de fractievoorzitters op 14 november met hem hadden, gaf deze te kennen het raadsbesluit van 2 oktober niet als definitief te beschouwen en daarom voorlopig niet mee te werken aan de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester. Hij meent dat de gemeente Noordwijk allereerst onomkeerbare stappen in de richting van samenwerking moet doen. In hun brief wijzen de fractievoorzitters erop, dat de gemeenteraad zich sterk heeft gemaakt voor het tot stand komen van een bestuurlijke conferentie die een aanzet is voor concrete bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten. De fractievoorzitters benadrukken overigens, dat hun dringende verzoek los staat van de waardering voor waarnemend burgemeester Lokker.

Hoogervorst meest invloedrijk

STREEK – Henk Hoogervorst is de meest invloedrijke persoon van de Duin- en Bollenstreek. Hij stond bovenaan de lijst van de top 50 omdat hij een ‘serie-entrepreneur is in de horecabranche’. Volgens de jury steekt Hoogervorst zijn nek uit met een diversiteit aan restaurants en hotels. Ook zet hij zich belangeloos in voor Koninklijke Horeca Nederland en is hij voorzitter van de topklasser V.V. Noordwijk. De winnaar reageerde overdonderd: ‘Ik voel me helemaal niet invloedrijk en had dit niet verwacht.’ De verkiezing is opgezet door Bollenstreek IntoBusiness.

Broedseizoen heilig

HILLEGOM – Een meerderheid van de politieke partijen wil niet dat bezoekers tijdens het broedseizoen toegang hebben tot de Vosse- en Weerlanerpolder. Het college geeft aan, dat de raad hier niet over kan beslissen. De uiteindelijke eigenaar, het Zuid Hollands Landschap, bepaalt wanneer deze polder vrij bezocht mag worden.

Wel kunnen de politici hun zorgen uiten richting deze instantie tijdens een informatiebijeenkomst. Hiermee behaalde inspreker Hans Vader een klein succesje. Maar zijn pleidooi om de hele Vosse- en Weerlanerpolder blijvend af te sluiten, werd niet door de raad gevolgd. Het verdwijnen van de tureluur, grutto en watersnip dreigt.

Gemeenteraadslid De Bock (CDA) vatte de gevoelens van de raad samen: ‘Het is een mooi stukje gebied, maar zonde dat het niet begaanbaar is als natuurgebied. Ik ben niet overtuigd dat de vogels gaan vluchten, maar ze moeten tijdens het broedseizoen niet gestoord worden. Waarborg dat het een natuurgebied kan blijven, dan zullen de vogeltjes wel blijven.’

Camera’s zijn schijnveiligheid

HILLEGOM – ‘Plaats camera’s bij het station; daar hebben zich behoorlijk ernstige gewelddadige incidenten afgespeeld.’ Dit pleidooi hield fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom). Burgemeester antwoordde tijdens de raadsvergadering: ‘Ik weet dat daar geweldscriminaliteit heeft plaatsgevonden. We nemen contact op met ProRail en de politie. De veiligheid rondom het station moet verbeterd worden, maar camerabeveiliging is ook schijnveiligheid.’

Frommelwerk

HILLEGOM – ‘Het college houdt zich bezig met frommelwerk.’ Deze kritiek uitte gemeenteraadslid Van den Aardwegh (Bloeiend Hillegom). Hij liet weten: ‘We willen Hillegom groener maken en af en toe wordt een straat aangelegd. We krijgen bomen vanuit tien landstreken die verschillend groeien. Nu hebben we een rommelaartje van allemaal verschillende bomen. Laten we in één keer geld uitgeven en bomen planten; zo wordt het dorp groener. Het kost een paar centen, maar die hebben we toch liggen.’ Het college nam deze woorden voor kennisgeving aan en doet er dus verder niets mee.

Inkooptegenvallers

HILLEGOM – Deelname aan de Noord-Hollandse inkooporganisatie Stichting RIJK blijkt een stuk minder geld op te leveren, dan veel gemeenteraadsleden dachten. Door de manier waarop het in het collegevoorstel geschreven stond, leek het erop dat de gemeente ieder jaar 5% zou besparen op de gemeentelijke inkoopuitgaven van 14 miljoen euro.

Dat is toch een mooi jaarlijks bedrag van 700.000 euro. Wethouder Ton van Rijnberk liet de raadsleden echter niet verder dromen en informeerde dat de realiteit een stuk minder rooskleurig was. Hij stelde dat de te behalen inkoopwinst slechts 1,5% per jaar zal zijn; een magere 215.000 euro. De politici waren niet blij. Zij pleitten voor en kregen een evaluatiemoment over drie jaar. ‘Dan kunnen we bekijken wat de resultaten zijn en ook de mogelijke samenwerking tussen de gemeenten in de Bollenstreek bij de overweging nemen’, aldus gemeenteraadslid Snuif (D66).

Lof over moskee

HILLEGOM – De ruim 200.000 euro aan extra kosten voor de infrastructurele werkzaamheden in de oosthoek van het St. Jozefpark zijn niet alleen voor het aanleggen van twintig extra parkeerplaatsen voor de moskee. Ook moet geïnvesteerd worden in een al eerder gepland fietsenpad. Hiermee was de kou uit de lucht en gingen de gemeenteraadsleden akkoord met de investering voor een betere omgeving bij de nieuwe moskee Al Ansaar.

De politici toonden zich vol lof over de nieuwe moskee. Gemeenteraadslid De Bock van de christelijke partij CDA stelde onomwonden: ‘Deze moskee is een aanwinst voor de gemeente Hillegom.’ Ook raadslid De Groot (Hillegom Progressief) was ‘ontzettend blij dat de moskee er is gekomen. Het is een prachtig gebouw.’

Onderzoek naar nieuw handbalveld

HILLEGOM – Een motie van de VVD, BBH en D66 om het verplaatsen van het handbalveld te onderzoeken behaalde donderdag 13 december een raadsmeerderheid. Het veld zou opnieuw aangelegd kunnen worden op de locatie waar nu de kantine van de voormalige vereniging Concordia staat. VVD-gemeenteraadslid Jongbloed pleitte: ‘Het huidige handbalveld voldoet niet meer aan de vereisten en moet worden gerenoveerd. Het verplaatsen van het veld kost circa 5.000 euro.’ Met dertien stemmen voor en zes tegen werd de motie aangenomen.

Parkeerplekken weg voor lege bussen

HILLEGOM – ‘De parkeerdruk bij het station is veel te hoog. Compenseer de parkeerplaatsen die verdwenen zijn door de komst van de bushalte.’ Deze kritiek uitte fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom) tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december.

Wethouder Van Griensven liet echter weten dat er geen nieuwe parkeerplaatsen komen. ‘Het belang van doorstroming is veel groter dan de parkeervraag ter plekke. Je hoopt en verwacht dat het aantal auto’s afneemt op het moment dat er een bus komt. Er zijn ook geen mogelijkheden meer om een aantal parkeerplaatsen aan te leggen.’ De automobilisten die wanhopig op zoek zijn naar een parkeerplaats zullen in de toekomst dus tandenknarsend moeten toekijken als een chauffeur van Arriva hen lachend passeert met een bus vol met lege stoelen.

Pleidooi voor betere communicatie

HILLEGOM – Het college belooft beterschap voor de toekomstige communicatie voor en tijdens de afsluiting van de N208. Wethouder Van Griensven liet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december weten, dat hij eerst de communicatiemanieren goed geregeld wil hebben, voordat weer begonnen wordt met de werkzaamheden.

Dit vertelde hij na kritiek van gemeenteraadslid Adamse (D66), die liet weten ‘teleurgesteld’ te zijn. ‘Ik ben blij met de reconstructie, maar er ging het nodige mis. De bewegwijzering was in een aantal gevallen verwarrend en werd niet aangepast. De communicatie over de doorstroming is niet voldoende als dat door een externe partij gebeurt. Er moet een duidelijke coördinerende rol van de gemeente zijn.’

Van Griensven: ‘Fase 1 (van de reconstructie N208) is afgerond en we gaan fase 2 in. Maar voordat we met die werkzaamheden beginnen, gaan we de verkeerssituatie met een externe partij evalueren. Dat doen we voor de veiligheid van de BAM-medewerkers en het langzame verkeer.’

Saluut aan Hillegom

HILLEGOM – Gemeenteraadslid Han Bovens (BBH) nam donderdag 13 december afscheid. Hij verhuist naar Woerden en mag daarom geen raadslid meer zijn. Veel mooie woorden vielen hem deel. Zo stelde burgemeester Broekhuis: ‘Je was zeer betrokken als raadslid en bent ongeveer vijf jaar betrokken geweest bij het raadswerk van Hillegom. Je hebt ook bijzondere kwaliteiten als spreker en hield menigmaal een erudiet verhaal met humor. Het ga je goed en veel succes.

Han Bovens hield zijn zwanenzang: ‘Een raadslid beziet de wereld om zich heen vanuit zijn politieke invalshoek. Niet zelden kan de waarheid dan enigszins geweld aan worden gedaan. De kiezer velt het finale oordeel over de betrouwbaarheid van de politicus. Ik dank de mederaadsleden voor hun steun. Ik ga dit alles achterlaten en missen, want de dagelijkse gang naar Woerden breekt me langzamerhand op. Ik zal het plaatselijke kogelbiefstukje, de weekkrantjes en het traditionele corso missen. Dat is wat Hillegom voor mij is. Hillegom, saluut!’

Blij met bewonersinitiatief


LISSE – De angst van de Meidoornplantsoenbewoners voor de verkeersveiligheid van hun kinderen heeft geleid tot een geslaagd inwonersinitiatief. Dinsdag 11 december zegde de gemeente tijdens een bijeenkomst toe alles in het werk te stellen om de veiligheid te verbeteren.

Op 20 september plaatste bewoner Rob Ginsel twee waarschuwingsborden met daarop de teksten ‘Langzaam rijden’ en ‘Denk aan onze kinderen’. Binnen een week waren deze borden verdwenen: weggehaald door de gemeente na een klacht van een bewoner. Hierop nam Ginsel het initiatief om een handtekeningenactie op te zetten. Hij ageerde tegen de hoge en welig tierende struiken en de onoverzichtelijke situatie waarbij passerende auto’s en spelende kinderen elkaar regelmatig maar nét missen. Binnen de kortste keren ondertekenden 82 van de 94 gezinnen deze handtekeningenactie.

Ginsel: ‘Hier in de buurt wonen 142 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Die prikplanten zijn een ellende; ze belemmeren het uitzicht en moeten aangepakt worden. Ook rennen de kinderen heen en weer de straten over; daarom pleiten we voor extra heksluizen.’ De boodschap was duidelijk bij de gemeente en wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) bezocht Ginsel. Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op deze bijeenkomst: ‘De wethouder zegde toe een schouw te maken en was heel meewerkend.’ Deze schouw heeft inderdaad plaats gevonden in aanwezigheid van enkele ambtenaren en buurtbewoner Cees Verburg.

Tijdens de daaropvolgende bewonersbijeenkomst in het gemeentehuis kregen alle aanwezigen het positieve gevoel dat de verkeerssituatie op het Meidoornplantsoen verbeterd zal worden. Buurtregisseur Monique van der Weijden bevestigt dat deze gevoelens terecht zijn: ‘We gaan de plantenbakken leeghalen en vullen die bakken met stevige bodembedekkers zonder doornen. Misschien plaatsen we daarnaast hier en daar nog een meidoorn.’ Ook komen er drie fietssluizen; één per poort. De wens van omwonenden voor extra parkeervakken wordt wel wat lastiger te realiseren, zo is de verwachting. Maar Ginsel is voor het grootste deel tevreden gesteld: ‘Ik ga ervan uit dat de toegezegde acties dit voorjaar geregeld worden.’

‘Einde project De Waterkanten’

LISSE – Het meest uitgesproken reageert gemeenteraadslid Andre Bostelaar (CDA) over het nieuws van de verontreinigde grond in De Waterkanten. Hij vreest voor het einde van het project en hekelt het feit dat het 228 pagina’s dikke IDDS-rapport als bijlage van het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage lag. En dus door geen enkel raadslid kritisch werd gelezen.

Bostelaar hekelt: ‘De gemeente kan helemaal failliet zijn en dan ligt die informatie alleen maar in de raadskamer. Terwijl het college ons wel actief weet te vinden, als het gaat om een uitgave van 1.000 euro. We hebben een geheime (besloten, JD) vergadering gehad over grondzaken en daar werd deze informatie niet verteld door wethouder Bas Brekelmans.’ Hij vreest het ergste voor het project: ‘Straks trekken de marktpartijen de stekker eruit; die gaan echt geen miljoenen euro’s betalen om de grond te saneren. En het bedrijf ABC strijkt wel 1,5 miljoen euro op voor advieswerk, terwijl ze er te allen tijde tussenuit kunnen stappen.

Genieten van Kerstival

LISSE -  Voor de tiende keer werd zondag 16 december het Kerstival gehouden. In Plan4 verzamelden de tientallen genodigden zich om te genieten van mooie kerstballades, klassieke folk en meezingnummers. Aan het eind van de middag zongen alle aanwezigen dan ook met volle borst mee met de nummers van onder meer Daan Ruigrok en Carla Martens en consorten. Initiatiefnemers Iet Langeveld en Wout Ruigrok genieten zelf ook met volle teugen: ‘We vieren het jaar 2012, want je moet elke dag vieren; of die nou goed is of slecht’, filosofeert Langeveld.

Lisse in vroeger tijden

Het geheim van Het Lisser Automobiel Bedrijf

JOEP DERKSEN

LISSE – In de grond onder onze voeten huizen prachtige historische schatten. Heel af en toe komt de honderden jaren oude vergane glorie weer boven en wordt dan minutieus onderzocht door archeologen. Oud-Lisser Menno Dijkstra is senior archeoloog en hij kijkt nog altijd met veel genoegen terug op de eendaagse noodopgraving onder de gesloopte showroom van Het Lisser Automobiel Bedrijf.

Ruim 350 jaar lang stond op die plek namelijk de kleine buitenplaats Rosendaal, dat in 1962 definitief verloren ging. Op die locatie werd het Automobiel Bedrijf gebouwd, maar ook dat pand werd in 1996 gesloopt. De archeologen kregen precies één dag om te komen kijken en in die 24 uur ontdekten ze veel waardevolle informatie, zo laat Dijkstra met veel enthousiasme weten.

‘Het belangrijkste doel van het onderzoek was het vinden van resten van Rosendaal. De mogelijkheid tot onderzoek bleef beperkt tot het achterste deel van het buitenhuis. Behalve sporen van de uitgebroken muurfundering werden tot onze verrassing ook een waterput en een beerput teruggevonden. De beerput bleek aan de westzijde voorzien te zijn gewest van een stortkoker. In combinatie met het kadastrale plan uit 1818 werd ons duidelijk dat beide putten in de buurt van de noordwestelijke hoek van het huis lagen. Hier bevond zich ook de keuken van de oorspronkelijke kern van het gebouw.’

In de beerput bevond zich maar liefst 69 stukken keramiek (aardewerk), waaronder enkele stukken porseleinen serviesgoed. Maar ook 23 stukken glas, een eenvoudig ijzeren met benen handvat, een zilveren lepel en wat botmateriaal (met kookgerei) werden gevonden. Zowel het aardewerk als het glas komt uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw. Dijkstra is nog altijd enthousiast over het serviesgoed; in totaal negen stukken porselein: ‘Dit werd geproduceerd voor de Aziatische markt en wordt daarom in Nederland zeer zelden gevonden. De toenmalige eigenaar Adriaen Martenszoon Block heeft deze stukken porselein waarschijnlijk meegebracht van een van zijn eerste reizen naar “de Oost”.’

Dijkstra geniet: ‘Vier andere porseleinen borden behoren tot het zogeheten Swatowgoed; het zijn ietwat plompe modellen met dik glazuur en een grove, volkse decoratie. Het gebeurt maar  hoogst zelden dat dit soort porselein uit de Nederlandse bodem wordt gehaald.’ Ook werden borden met (Chinese) draakafbeeldingen gevonden en een drinkkop van fijne kwaliteit. De senior archeoloog is nog altijd blij dat hij in de beerput heeft mogen staan. ‘Voor mij was dit echt dank voor stank!’

Dure rijbewijzen

LISSE – ‘Het verlengen van een rijbewijs kost 41,50 euro vanaf 2013. Maar de rijksoverheid heeft een maximum tarief van 37,05 euro ingesteld.’ Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) toonde woensdag 12 december tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën aan goed de stukken te hebben gelezen.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) maakte echter duidelijk dat de gemeente geen regels overtreedt. ‘Het rijk weet nog niet wanneer dat maximumtarief wordt ingevoerd.’ Voor de 4,45 euro extra die de gemeente ontvangt boven het toekomstige maximumtarief, kan de gemeente 9.000 euro bijschrijven op haar bankrekening.

Dure taallessen

LISSE – Inburgeraars betalen een dure les als ze verplicht Nederlands moeten leren. De kosten voor zo’n cursus kunnen oplopen tot maar liefst 6.000 euro. Commissielid Bas van Riel (D66) maakte zich hier woensdag 12 december tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën zorgen over.

Hij liet weten: ‘De taalles aan inburgeraars kan in de knel komen, omdat die cursussen niet meer door het rijk vergoedt worden. Niet iedereen kan 6.000 euro voor zo’n cursus ophoesten. Hebben wij overschotten gecreëerd in de inburgeringbudgetten en hoe gaan we die cursussen in 2013 financieren?’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet het antwoord over aan Robert ’t Jong, directeur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Die stelde: ‘Mensen die vanaf januari 2013 willen inburgeren, kunnen een lening aanvragen bij DUO, net als alle andere studenten. In principe moeten die mensen een lening aanvragen.’

Geen gemor over app

LISSE – De Lisse app is populair. Het aantal downloads is sinds de app in mei gelanceerd werd gestegen naar maar liefst 1.483. Dit heuglijke nieuws maakte wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) woensdag 12 december bekend tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Met de app kunnen de inwoners onder meer snel een klacht indienen over de openbare ruimte. Met foto en omschrijving kan aangegeven worden wat er mis is. De gemeente noemt dit ‘morren’ (Melding Openbare Ruimte, JD).

Gesponsord trapveldje

LISSE – Als een van de eerste gemeenten van Nederland beschikt Lisse over een gesponsord kunstgras trapveldje. Dit zogeheten ‘Codacourt®’ is vernoemd naar het bedrijf Intercodam en wordt deze maand aan de Van Ostadestraat aangelegd. De gemeente geeft aan Intercodam de mogelijkheid om zelf sponsoren te zoeken die willen bijdragen aan dit trapveld, zo liet gemeenteambtenaar Daphne van Essen woensdag 12 december tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten. Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA), maakte zich toch wel zorgen en vroeg: ‘Wie bepaalt welke reclameborden er mogen komen? Er zal toch niet door Heineken gesponsord worden?’ De ambtenaar liet weten dat het college van burgemeester en wethouders voor alle sponsoruitingen goedkeuring moet geven.

Soebatten over speeltoestellen

LISSE – De plaatsing van nieuwe speeltoestellen leidt tot meer hangoverlast van de oudere jeugd. Omwonenden zitten hier helemaal niet op te wachten en daarom is het zogeheten ‘overlastoverleg’ nieuw leven ingeblazen. Politie, het jongerenwerk en de gemeente werken samen om de overlast op veel plekken in de kiem te smoren.

Inmiddels heeft de gemeente ook alle plekken bekeken waar de speeltoestellen niet meer goed genoeg zijn om mee te spelen. Deze toestellen worden als eerste vervangen en voor het nieuwe speelmateriaal wordt gekeken naar onder meer de demografische gegevens van de wijk. Met andere woorden: de gemeente bekijkt hoeveel kinderen er in de wijk wonen en uit welke leeftijdscategorieën zij bestaan.

Vluggertje voor Keukenhof

LISSE – Ondanks dat de gemeente nog altijd geen akkoord van de Provincie Zuid-Holland heeft gekregen voor een subsidie, wil wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) toch doorzetten met de aanleg van de infrastructuur bij Keukenhof. Dit maakte hij woensdag 12 december bekend tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Van Zelst informeerde de commissieleden: ‘We hebben heel lang moeten wachten op gegevens van de provincie, voordat wij de subsidieaanvraag richting de provincie konden doen. Dat veroorzaakt enig uitstel omdat de provincie dertien weken nodig heeft om te beslissen over de subsidie. We hebben dat geld nodig, maar we laten de aanbesteding toch doorgaan voor de werkzaamheden, die moeten starten en afgerond zijn voor de opening van de Keukenhof (eind maart, JD).’ Uitstel van de werkzaamheden zou betekenen dat pas na de sluiting van de bloemententoonstelling begonnen kan worden met het werk, omdat al het zand onder de nieuwe infrastructuur moet ‘inklinken’. De wethouder maakt zich geen zorgen over het daadwerkelijk ontvangen van de provinciale subsidie: ‘Ambtelijk is er een toezegging, dat het goed komt. We achten het risico niet hoog.’

Winst en verlies bij keuze regionale zender


LISSE – Twee vertegenwoordigers van radiostations Unity FM en Nens spraken woensdag 12 december in bij de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Rudo Slappendel (Unity FM) liet weten dat zijn zender meer televisie-uitzendingen kon realiseren de komende vijf jaar. Ard Zandbergen (Nens) gaf aan te zorgen voor voldoende vrijwilligers om iedere politieke vergadering bij te wonen. De gemeenteraad volgt het nieuwe advies van het college en kiest voor Nens, zonder het door Nens gewenste bedrag van 30.000 euro toe te zeggen.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet al wel weten, dat het basisbedrag voor de service van Nens 1,30 euro per inwoner kost. ‘Het college gaat samen met andere gemeenten kijken wat het pluspakket gaat bieden. Dat kan betekenen dat we bij u terugkomen voor meer geld.’ Slappendel en Zandbergen reageerden op de uitslag. De laatste liet weten dat de naam Nens niet gaat veranderen. ‘De naam Nens kent vele betekenissen. Naamsverandering kost vanwege een nieuw jinglepakket op de radio meer dan 10.000 euro. Dat geld moet er eerst zijn. Ook gebruiken we komende periode om te checken hoe onze naam in de drie nieuwe dorpen bekend is en bevalt.’ Hij vervolgt: ‘We voeren overleg met de vijf gemeenten om duidelijkheid te krijgen over wat de gemeenten van de lokale omroep verwachten. Daar wordt de financiering op aangepast. Als ze een lokale NOS verwachten zal er een meerbedrag nodig zijn. Als er geen geld bij komt, moeten we dat allemaal gaan realiseren met vrijwilligers. Daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag en daar zal het tempo van groei op gebaseerd zijn. Wij blijven de omroep voor de gehele Bollenstreek.’

Slappendel laat weten dat hij nog hoopt dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) alsnog kiest voor Unity FM. ‘ Ik durf niet te zeggen hoe groot de kans is, maar ik weet wel dat de kans bestaat. Het is wel vaker gebeurd dat het CvdM de keuze van de gemeente niet overneemt. Er tellen nog meer belangen mee bij de besluitvorming.’ Hij blikt terug op de afgelopen jaren waarin Unity FM het nieuws bracht op de radio en televisie: ‘’We hebben Unity FM/TV beter op de kaart kunnen zetten door de kanalen professioneel te produceren. Zeker op televisie is een grote professionaliseringsslag gemaakt. We brengen dagelijks nieuwe filmpjes op televisie. Daarnaast hebben we op radio, televisie en internet dagelijks actualiteiten.’

Zijn jullie teleurgesteld in de draai van het college van Lisse? ‘Uiteraard, wij waren blij met de keuze van Lisse. (Het college van burgemeester en wethouder koos in eerste instantie voor Unity FM, maar draaide dit besluit enkele weken later terug, JD). Het is altijd leuk als er iemand voor je kiest en als dat wordt teruggedraaid, dan voelt dat niet goed.’

Zorg minder voor zwakkeren

LISSE – Voor de mensen die afhankelijk zijn van hulp bij het huishouden of hulpmiddelen bij het leven wordt het er niet gemakkelijker op. Ook de gemeente gaat flink bezuinigen op het ondersteunen van de zwakkeren in de samenleving. De rijksoverheid kort de verschillende budgetten met 25% tot 75% en de gemeente heeft de wil noch de financiële ruimte om deze kosten zelf over te nemen. In keukentafelgesprekken gaan medewerkers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) bepalen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor betaalde hulp(middelen).

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) liet er geen misverstand over bestaan: ‘De kruik gaat te water tot die barst. De vergrijzing is in Lisse bovengemiddeld. We hebben een beperkt budget en moeten scherpe keuzes maken, maar de meest zwakken moeten geholpen worden. Wel doen we meer beroep op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de mensen.’

Verschillende politici vroegen aandacht voor de opzet van het keukentafelgesprek en maakten zich er zorgen over dat niet alle hulp terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. ‘Met name de minder assertieve ouderen zouden iemand ter begeleiding bij dat gesprek moeten hebben.’ Commissielid Bas van Riel (D66) pleitte voor een evaluatiemoment om te kijken hoe die keukentafelgesprekken uitpakken.

Wethouder Adri de Roon (D66) informeerde dat de echte bezuinigingen pas in 2014 ingaan; 75% korting op de budgetten van hulp bij het huishouden en 25% korting op de AWBZ. ‘We kunnen in 2013 dat keukentafelgesprek nog houden, zonder dat er vaak het slechte nieuws wordt verteld dat “u niet in aanmerking komt”.’ Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) meldde zich daarop spontaan aan om mee te lopen met een van de keukentafelgesprekken.

Massaal protest tegen uitbouw

LISSE – Maar liefst 27 omwonenden van de Chopinstraat 69 dienden een bezwaar in tegen een geplande uitbouw. Ze waren het totaal niet eens met de uitbreiding van de woning, maar hun klachten zijn door de bezwarencommissie ongegrond verklaard. De eigenaar van het pand mag de uitbouw namelijk vergunningvrij aan de woning toevoegen.

Projectontwikkelaar spekkoper

LISSE – De oude boerderij aan de Loosterweg Zuid 15 wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen drie woningen. Dit plan past binnen de Ruimte voor Ruimte regeling en is dinsdag 11 december goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

Na het overlijden van boer Van Noort is het agrarische boerenbedrijf al enkele jaren niet meer in gebruik. Zijn erfgenamen hebben de weilanden verkocht aan het Zuid Hollands Landschap en landgoed Keukenhof kocht het bedrijfsgebouw aan. Na het afbranden van boerderij Achterduin nam projectontwikkelaar de bedrijfskavel met de nog aanwezige bedrijfsbebouwing over. Nu op die locatie ook drie woningen gebouwd kunnen worden, lijkt de projectontwikkelaar spekkoper.

Rotondespecialist zoekt sponsors rotondes

LISSE – Het kost de gemeente teveel tijd en moeite om sponsors te vinden die de rotondes willen opfleuren met kunst en natuurproducten. Daarom is contact opgenomen met de Rotondespecialist, die deze taken over gaat nemen. Dit bedrijf zorgt voor het werven en onderhouden van sponsorcontacten, zo maakte wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) bekend op dinsdag 11 december.

De wethouder lichtte toe: ‘De Rotondespecialist neemt contact op met potentiele sponsors en nemen vervolgens het onderhoud en beheer van die rotondes voor hun rekening. De vijf rotondes die onder het beheer komen van de Rotondespecialist liggen aan de N208 bij de 2e Poellaan, CNB, Keukenhofdreef, Lisse Noord en de Nachtegaal. Alle rotondes krijgen eenzelfde uitstraling, maar zullen er toch verschillend uitzien. De provincie Zuid Holland moet steeds toestemming geven voor de te realiseren inrichtingen. Aan de Amaliarotonde in het dorp zelf wordt niets veranderd.

Topnotering gemeente

LISSE – De gemeente heeft een uitstekende prestatie gehaald bij het klanttevredenheidsonderzoek Benchmark Publiekszaken 2012. Van alle 70 deelnemende gemeenten bereikte Lisse de eerste plaats in de categorie ‘kleine gemeenten’. Overall bereikte het dorp de zevende plek. Alleen Teylingen deed het nog net iets beter; deze buurgemeente behaalde de derde plaats.

De balieklanten beoordeelden het serviceniveau van de Lissese ambtenaren met een 7,8. De telefonische contacten werden gewaardeerd met een 7,3. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) was dik tevreden met het resultaat. ‘We zijn 10% in waarderingspunten gestegen ten opzichte van onze score van 2011. We kunnen trots zijn op onze organisatie, dat we deze prestatie qua dienstverlening hebben bereikt.’

Allemachtig dilemma opgelost

LISSE – Commissielid Valentina Tsjebanova (VVD) loste donderdag 13 december tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur een ‘allemachtig dilemma’ op. Ze deed dit door het geven van een simpele suggestie.

Op de vraag van commissielid Cor van Dijk (D66) hoe de voortgang is van het invoeren van het vrachtwagenparkeren, liet wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) weten dat dit een ‘allemachtig dilemma’ is. ‘We steggelen met het Openbaar Ministerie over wanneer de politie handhavend gaat optreden en bij welk aantal parkeerplaatsen dit kan. We overleggen met de Business Club Lisse (BCL) en het Parkmanagement Meer en Duin. In januari wegen we de opties en werken we ze uit. In februari komen we met het verdict vrachtwagenparkeren.’ Tsjebanova opperde vervolgens: ‘Kunnen onze goa’s dat handhaven niet doen?’ Van Zelst was even stil en antwoordde toen: ‘Ik denk het wel.’

‘Bomenfonds is dode letter’

LISSE – Het bomenfonds, een maatregel om projectontwikkelaars geld te laten storten in een potje om gekapte bomen te compenseren, is nog altijd niet geregeld. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) informeerde donderdag 13 december dat hij binnen het college gepleit heeft voor zo’n bomenfonds. ‘Maar dat is op dit moment nog een dode letter.’

Voor de realisatie van de school en de sporthal in het Sportlaangebied moeten meer dan 200 bomen verdwijnen. Een logische zaak, zo oordeelt de wethouder: ‘Waar gebouwd wordt, vallen spaanders. De bomenkap is nodig om de sporthal en school te realiseren. Het hele bouwkavel moest worden opgehoogd; de bomen zijn niet handhaafbaar. Voor de monumentale bomen is een herplantplicht. We zijn met de bewoners in gesprek over de inrichting van het groen. Een groenverbinding moet gerealiseerd worden vanuit het Nassaupark tot aan de Ringvaart.’

Brug blijft beperkt

LISSE – De brug over de Ringvaart blijft ook in de toekomst een verkeersremmend punt van jewelste. In Noord-Holland worden zowel de N207 als de N205 verdubbeld, maar de brug bij Lisserbroek wordt niet aangepakt. Dit bevestigde wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) aan commissielid Hans Beelen (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Van Zelst bevestigde dat het een probleem blijft om de Ringvaart over te moeten. ‘Het is al een heel oude wens om het laatste stukje van de Ringvaart tot aan de weg N208 te verbeteren en de brug te verdubbelen. Het is al een heel oude brug, maar het verdubbelen van de brug zal wat verder in de tijd worden gepositioneerd. Het staat niet op de planning, alleen op de wensenlijst.’

Pleidooi voor zebrapad

LISSE – De oversteekplaats tussen Berkhout en de overzijde van de Westerdreef is voor oudere wandelaars minder veilig geworden. Commissielid Jaap Schuijt (CDA) kaartte deze kwestie donderdag 13 december aan tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Hij stelde; ‘Voor de renovatie lagen daar witte strepen op het wegdek, maar nu zie je die strepen alleen in de inhammen waar de bussen een halte hebben. Het is veiliger om de witte strepen (zebrapadstrepen, JD) op het asfalt terug te brengen.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten dat zo’n markering niet op korte termijn terug komt. ‘Ik kan me voorstellen dat de extra belijning in één keer meegenomen wordt op allerlei andere plaatsen elders in het dorp. Ik maak de afdeling erop attent dat deze opmerking wordt gemaakt. Maar wellicht wordt dit pas gedaan als alle asfalteringswerkzaamheden zijn afgerond. Die werkzaamheden gaan overigens geen jaar duren.’

Overlast Rooversbroekdijk blijft

LISSE – De herinrichting van de Rooversbroekdijk gaat nog veel langer duren dan gedacht. In februari van dit jaar klaagden de omwonenden al over het feit dat de verkeersveiligheid veel slechter is geworden door de asverschuivingen die het college voor 45.000 euro heeft laten aanleggen. Na een evaluatie met de buurtbewoners, politie en drie adviesorganen zou de gemeente binnen zes weken met een oplossing komen. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 13 december sprak wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) echter al over ‘het eerste kwartaal van 2013’ om een nieuw verkeersveiligheidsplan op te stellen.

Al voordat de Rooversbroekdijk werd aangepast, waarschuwden omwonenden al voor de veiligheid van de fietsers en andere weggebruikers. Deze bezwaren werden in oktober 2011 opzij geschoven. Een ambtelijk document stelde toen: ‘Inderdaad leveren eenzijdige wegversmallingen niet het gewenste weggedrag op. Ongewenst gedrag, zoals het versnellen van autoverkeer om voorrang af te dwingen, heeft te maken met de mentaliteit van de weggebruiker. Op deze weggebruikers kunnen en wensen wij de weginrichting niet afstemmen.’ Aangezien de brandweer geen verkeersdrempels wil op dit deel van de Rooversbroekdijk, heeft de gemeente gekozen voor asverschuivingen.

Van Zelst informeerde vorige week: ‘De politie vindt dat een 30 km gebied ook een 30-km inrichting zou moeten hebben. We kijken naar de mogelijkheid om het asfalt door klinkers te vervangen. Als er teer in het asfalt zit, is het veel duurder om het op te ruimen en te vervangen door klinkers. We hadden een oplossing bedacht met verkeerspunaises, maar dan kan niet gehandhaafd worden.’ Ook verkeersplateaus (drempels, JD) zijn niet optimaal: aan de zuidkant van de Rooversbroekdijk zijn een aantal niet onderheide huizen. Van Zelst: ‘Het gaat dus wat langer duren om een werkelijk goede oplossing te vinden.’

Speldje voor ZAPpers

LISSE – Het loont om zwerfvuil op te rapen van de straat. Niet alleen ziet de omgeving er daardoor mooier uit, ook zorgt minder afval ervoor dat minder mensen hun vuil rücksichtslos op straat dumpen. Daarom waardeert de gemeente de zogeheten ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) enorm. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) deelde donderdag 13 december speldjes uit aan twee van hun: Harm de Groot en Joop Lengers.

Bijna alle raadsstoelen waren bezet, want veel familie en vrienden waren aanwezig om hun steun te tonen voor de activiteiten van Lengers en De Groot. Deze laatste ZAPper ruimt twee keer per week de parkeerplaats achter de Hoogvliet op en Lemmers houdt de buitenruimte rondom zijn flat schoon. ‘Het ziet er altijd spic en span uit’, zo geven de medeflatbewoners aan. Voor de twee mannen zelf zijn hun activiteiten de gewoonste zaak van de wereld, zo informeerden ze.

Van Zelst decoreerde de twee mannen dan ook met alle plezier en hij riep de inwoners op om ook ZAPper te worden. ‘Vele handen maken licht werk. We moeten met ons allen ervoor zorgen dat we het zwerfvuil aanpakken, zodat we in een prettige omgeving kunnen wonen.’ De wethouder gaf aan dat hij hoopte dat volgend jaar minimaal acht mensen een ZAP-speldje mogen ontvangen.

Hij blikte ook vooruit naar de komende winterperiode en adviseerde iedereen om actie te ondernemen, zodra het begint te sneeuwen. ‘Ik veeg mijn eigen straatje voor het huis altijd schoon, direct nadat het gesneeuwd heeft. Ik pak de bezem en wacht niet tot het vast gereden en vastgelopen is. Wijs voor dit soort werk niet naar de gemeente, want als je dat doet wijzen drie vingers naar jezelf.’

Dronken koppen en scheurende taxi’s

NOORDWIJK – De stappers op de Grent hebben volgens fractievoorzitter Dennis Salman (LSN) risico’s gelopen. In het weekend van 8 en 9 december was het uitgaanscentrum niet afgesloten voor het verkeer, maar dit was van tevoren niet algemeen bekend gemaakt. ‘We hebben wel enig risico gelopen, dat iemand met z’n dronken kop de straat op loopt en dat ineens een taxi komt aanscheuren’, aldus Salman op donderdag 13 december tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn.

Burgemeester Jan Pieter Lokker gaf aan dat het al dan niet openstellen van de Grent voor dat weekend afhankelijk was van het weer. ‘Ik wilde niet het risico lopen dat paaltjes vastgevroren zouden raken’ en vervolgde: ‘Ik heb ook rekening gehouden met de werking van sociale media. Daar waar iets gebeurt, gaat het heel snel. Je loopt het risico dat een paar mensen in kennelijke staat het niet door hebben, maar ik reken ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de taxichauffeurs.’ Bij een volgende verkeersopenstelling van de Grent zal de gemeente meer gebruik maken van de sociale media om dit aan te kondigen en ook worden de taxichauffeurs erop gewezen hun rijgedrag aan te passen.

Collectief openbaar vervoer op de schop

NOORDWIJK – Te veel mensen maken oneigenlijk gebruik van het collectief openbaar vervoer en hierdoor rijzen de kosten de pan uit. Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) maakte donderdag 13 december tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn bekend dat de gemeente maatregelen gaat nemen.

Hij stelde: ‘Onze Noordwijkse clienten worden door Brouwer vervoerd, maar de begrotingskosten gaan op jaarbasis in de tonnen euro’s lopen. Het college is bezig de uitgaven via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) te heroverwegen. We willen het collectief openbaar vervoer niet afschaffen, maar wel kritisch kijken of iedereen die 65-plus is, niet toch met de bussen te gaan.’

De afgelopen jaren is  namelijk in het openbaar vervoer veel verbeterd voor de minder validen; alle bushaltes zijn rolstoelvriendelijk. Van Ast: ‘Anderen kunnen best met eigen geld een taxi betalen in plaats van gebruik te maken van het collectief openbaar vervoer. We gaan ook kijken of mensen nadrukkelijk zelf een eigen bijdrage kunnen leveren, zoals iemand uit de Zuid die zich naar Noordwijk-Binnen laat vervoeren. Wij willen onze prachtige voorzieningen betaalbaar houden voor de armlastigen.’

‘Mannetjes met lichtblauwe pakjes’

NOORDWIJK – Enkele jaren geleden werden werklozen voor de gemeente ingezet om hardwerkende inwoners en blije toeristen te bekeuren, zodra ze te weinig geld in de parkeermeter gestopt hadden. Nu worden deze zelfde boa’s onderdeel van de Lichtblauwe Brigade. Ze krijgen een officieel uniform en mogen daarom meer op de echte agenten lijken. Ook hun bevoegdheden worden uitgebreid, zo bepaalden de commissieleden donderdag 13 december tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn.

Het is nog niet zo dat de ene helft van Noordwijk gaat de andere helft van de inwoners gaat controleren, maar fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD/JES) was blij met het collegevoorstel van de Lichtblauwe Brigade. ‘We merken dat de politie terugtrekkende bewegingen maakt waar het gaat om de handhaving en het is goed om daarin te investeren. Zichtbaarheid is ontzettend belangrijk en het tegengaan van overlast kan het gevoel van overlast verminderen.’

Dennis Salman (LSN) vond het echter niets: ‘De politie verzaakt. We laten het te gemakkelijk gebeuren dat de politie dingen uit de handen laat vallen en moeten de politie wijzen op hun taken. Bromsnor moet niet bekeuringen uitdelen, maar de criminaliteit aanpakken. We zijn niet overtuigd dat de lichtblauwe brigade de oplossing is. We moeten geen mannetjes in lichtblauwe pakjes door het dorp laten crossen met hun vingertje in de lucht.’ Commissielid Van Bockhove (WNW/LN) maakte zich zorgen over de kosten: ‘Het college heeft het over 200.000 euro met een zeer globale schatting. Ik ben bang dat het opeens toch teveel geld kost.’

Commissielid Els van Egmond (CDA) was positiever over het voorstel: ‘De lichtblauwe brigade kan er voor zorgen dat er meer handhavers op straat zijn; dat willen de Noordwijkers. Parkeerwachters krijgen meer respect en gezag. De bikers kunnen onderdeel worden van de lichtblauwe brigade om zo nog meer body te geven aan zo’n lichtblauwe brigade.’ Er bleek bij de politici grote onduidelijkheid te zijn over wat nou precies zo’n Lichtblauwe Brigade is en welke zaken zo’n nieuwe controleurseenheid gaat aanpakken. Daarom nam Puur Noordwijk het initiatief om ‘met de benen op tafel’ te overleggen wat een Lichtblauwe Brigade gaat doen.

Wethouder Martijn Vroom (CDA) lichtte verder toe: ‘De Lichtblauwe Brigade is een soort handhavingsbrigade. Als raad ga je niet over wat de politie moet doen. De dingen die wij belangrijk vinden dat ze vroeger deden, doen ze niet meer. Het gaat voortaan niet alleen over niet betaald parkeren, maar ook over handhaven van auto’s die fout geparkeerd staan.’ We kunnen nooit iets perfect neerzetten. We moeten gewoon van start. Handhaven en veiligheid lopen in elkaar over. Als we de verkeershandhavers voor andere dingen gaan inzetten dan verkeer handhaven, lopen we geld mis met het incasseren van de bonnen. We verwachten geld te verdienen met handhaven, maar we handhaven niet om inkomsten te genereren.’

Sceptisch over politiefusie

NOORDWIJK – Het samenvoegen van de politiedistrict Hollands-Midden met de regio Haaglanden zou de komende jaren geen gevolgen moeten hebben voor deze regio. De huidige acht wijkagenten blijven actief in Noordwijk en Teylingen, dus al te schietgrage agenten uit Haaglanden worden niet snel naar de Bollenstreek verplaatst.

De politie Haaglanden komt in de regio Den Haag regelmatig negatief in het nieuws. Onlangs nog werd een 17-jarige jongen doodgeschoten op het station, zonder dat hij een wapen bij zich had. Het was niet het eerste incident dat zich in die regio afspeelde. De commissieleden stelden donderdag 13 december tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn dan ook kritische vragen aan burgemeester Jan Pieter Lokker.

De burgervader liet echter weten dat het huidige overlegorgaan, de lokale driehoek, informeel blijft voortbestaan. ‘Ook de flexibele inzet van politie blijft gegarandeerd; de inzet zal zijn daar waar die echt nodig is. De wijkagenten blijven actief; er is geen sprake van minder blauw op straat.’

Commissielid Dirk Klinkenberg (Puur Noordwijk) vroeg zich af of Noordwijk binnenkort niet meer mag beslissen of er camera’s geplaats worden. Zijn college Dennis Salman (LSN) hekelde de afspraak dat ‘minimaal 30.000 verdachten bij het ministerie moeten worden aangeleverd’. Lokker reageerde: ‘We kunnen altijd ons eigen maatwerk leveren en kunnen zelf bepalen waar we camera’s plaatsen, binnen de grenzen van de wet. Het aanleveren van zoveel duizend verdachten is geen race van hoeveel mensen je gaat pakken. Het is een ambitie om aan te geven dat de politie scherp staat en dat de mensen in het criminele circuit op hun tellen moeten passen.’ Klinkenberg bleef sceptisch: ‘Ik moet nog zien of hier de komende drie jaar wat uit komt.’

Boomplantoproep loopt goed

NOORDWIJK – Al meer dan twintig mensen hebben een suggestie ingediend over een locatie waar een boom kan komen. Initiatiefnemer Arthur Eijs van GroenLinks is dik tevreden over dit succes van de actie die hij enkele weken geleden begon. ‘Het is geweldig te zien hoeveel mensen de moeite nemen om suggesties te doen.’ In januari gaat Eijs met wethouder Martijn Vroom (CDA) ‘een boompje opzetten’ om de lijst met boomplantsuggesties door te nemen. Wie nog een suggestie heeft over een plaats waar een nieuwe boom niet zal misstaan, kan dit doorgeven aan Eijs via: arthur.eijs@planet.nl.

Gek op vrijwilligerswerk


‘Ik voel me nog te jong’

NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; de mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘zijn’ organisatie. Deze week: Herman Bogaards, vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en lid van Sociëteit Fortuna Noordwijk.

De 65-jarige is als voormalig ondernemer een ‘self made man’ en totdat hij het in 2009 rustiger aan ging doen met het werk, had hij geen tijd om zich als vrijwilliger in te zetten. Dat veranderde, toen hij zijn zaak aan het personeel verkocht en er dus een overdosis aan vrije tijd beschikbaar kwam. Een oproep van de KBO om nieuwe vrijwilligers kwam dan ook op het juiste moment voor Bogaards en hij stelde voor dat hij de ledenadministratie kon verzorgen. Dat werd nog een hele klus, blikt Bogaards terug. ‘Mijn voorganger deed de administratie nog met allemaal briefjes, maar daar wilde ik niet aan beginnen. Met de penningmeester heb ik maanden achtereen samengewerkt om alle computerprogramma’s aan elkaar te koppelen. Hierdoor zijn we goede vrienden geworden.’

Iedere dag kijkt Bogaards op de computer: ‘Kijken of er iemand overleden is’. Als dat het geval is, schrijft hij een door hemzelf ontworpen condoleancebrief en stuurt een mededeling aan een van de rayonhouders dat het lidmaatschap van de betreffende persoon eindigt. Ook andere jubilea worden doorgegeven. Hij geniet van zijn vrijwilligerswerk: ‘Je doet wat terug aan de samenleving en bovendien blijf ik met de mensen in contact.’

Drie jaar geleden werd Bogaards lid en secretaris van de Sociëteit Fortuna Noordwijk; van oorsprong een eliteclub van wethouders en aannemers. Maar honderd jaar na de oprichting is het meer een klaverjasclub geworden, lacht Bogaards. ‘Het elitaire is er wel af. Nu is er nog steeds een ballotage, maar niet meer zo streng als vroeger.’ Door de populariteit van het bridgen is het aantal leden gedaald van 80 naar 49, maar de club overweegt voorlopig niet om vrouwen aan het ledenbestand toe te voegen. ‘Het blijft een mannenclub.’

Hoewel Bogaards al vijftien jaar lid is van de KBO, doet hij zelden of nooit mee aan de activiteiten: ‘Daar voel ik me nog te jong voor.’ Veel liever rijdt hij samen met zijn vrouw in de onlangs gekochte Volvo Cabrio, of werkt hij in zijn tuin. En als het enigszins kan, gaat hij skiën: ‘Soms op de zwarte piste, maar ik ski liever van het ene naar het andere dorp.’

Jan Franssen uit kritiek op vergaderstijl

NOORDWIJK – Dankzij fractievoorzitter Dennis Salman (LSN) krijgt de gemeenteraad een tik op de vingers van Commissaris van de Koningin Jan Franssen. Salman had zich beklaagd over zijn behandeling tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Beheer en Werken, Welzijn van 6 november. Franssen liet weten dat hij niet vond dat Salman was ingeperkt in zijn democratische rechten als gekozen gemeenteraadslid. Maar kritiek over de gang van zaken uitte hij wel.

Franssen liet in een brief onder meer weten: ‘Het is van belang dat de gemeenteraad van Noordwijk duidelijke afspraken maakt voor de toekomst. Elke deelnemer aan de vergadering is medeverantwoordelijk voor het verloop ervan. De raadsleden zullen dus ook moeten reflecteren op hun eigen handelen. Ik kan mij voorstellen dat alle betrokkenen ongelukkig zijn met de wijze waarop de bespreking van dit agendapunt is verlopen. Het heeft mijns inziens de inhoudelijke bespreking van het agendapunt belemmerd en het beeld over het functioneren van het lokaal bestuur geen goed gedaan. Dat betreur ik. Ik hoop dat u samen met uw collega raadsleden zich wil inzetten voor een heldere en constructieve vergaderorde, zodat er tijdens de (commissie)vergaderingen kan worden gesproken over de belangrijke inhoudelijke opgaven waar de gemeente Noordwijk voor staat.’

Klimmen voor de armen

NOORDWIJK – De Oude Jeroenstoren wordt op 29 december voor de laatste maal dit jaar beklommen. Tijdens deze Eindejaarsbeklimming halen de organisatoren nog eenmaal alles uit de kast om  het de ‘Torenklimmers’ naar de zin te maken. Om de maag te versterken krijgen de deelnemers eerst een oliebol. Na het vanaf de torentrans bekijken van het panorama van de Duin- en Bollenstreek, wordt de middag afgesloten met een heerlijke kop snert en een glas glühwein of warme chocolademelk. De kosten voor dit evenement, dat duurt van 12:00 uur tot 16:00 uur, bedragen 5 euro en de volledige opbrengst gaat naar de voedselbank.

Geld voor restauratie Oude Jeroenskerk

NOORDWIJK – De politiek stemt in met een eerste investering voor de restauratie van de Oude Jeroenskerk. Maar of de helft van de in totaal ruim miljoen euro aan kosten ook gesubsidieerd kan worden, is nog onzeker. Wethouder Martijn Vroom (CDA) liet dinsdag 11 december weten: ‘We  hebben nog steeds hoop dat we een groot deel van 500.000 euro als subsidie kunnen krijgen. Totdat het tegendeel bewezen is, gaan we er vol voor.’

Klachten over kerstbomen

VOORHOUT – De verkoop van kerstbomen brengt niet iedereen in de juiste sfeer. Zo klaagde commissielid Van Bockhove (Wat Noordwijk Wil / Liberaal Noordwijk): ‘Ik vind het jammer dat het zo rommelig is op het plein met al die kerstbomen. Ik vind de plek heel slecht gekozen.’ Wethouder Martijn Vroom (CDA) gaf toe dat er niet goed was nagedacht over de locatie van de kerstbomenverkoop: ‘In de blijdschap die zich meester maakte dat er een activiteit op het plein plaatsvond, hebben we gezegd: doe maar. Het ruikt in ieder geval lekker naar kerstbomen. Ook doet het me deugd dat mensen het plein steeds meer gaan waarderen, zonder dat er wat gebeurt.’

Sociale appartementen snel verkocht

NOORDWIJK – Hoezo bouwcrisis? Als de prijzen gunstig zijn, worden de huizen als rijpe appelen verkocht. Een prachtig voorbeeld hiervan is de inschrijvingsbijeenkomst voor de laatste 28 sociale appartementen van de nieuwbouwwijk Boechorst. Bij Hotel Royal (Voorstraat 76) hadden 35 mensen zich verzameld om een van de nieuwe woningen te bemachtigen. Alle opties gingen grif van de hand en de rest van de mensen liet zich op de reservelijst plaatsen. Wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) was uiterst tevreden over het resultaat. ‘Deze woningen zijn binnen twee weken verkocht. We hebben alleen binnen Noordwijk geadverteerd en de nieuwe eigenaren zijn op twee mensen na allemaal Noordwijkers. Zo houden we de betaalbare woningen toch voor de Noordwijkers.’

Tevreden over subsidiedaling

NOORDWIJK – De politieke partijen stemden voltallig in met het verminderen van de subsidies. Commissielid Barnhoorn (CDA) informeerde: ‘We zijn als goed rentmeester verplicht om de subsidies onder het vergrootglas te leggen. We gaan ervan uit dat de subsidie voor de volksgezondheid verhoogd wordt.’ Fractievoorzitter Salman (LSN) voegde hier aan toe: ‘Ik ben blij met de verlagingen, maar van mij had de subsidie voor kunst en cultuur nog wat meer omlaag gekund.’

Geen hoge kosten zomerhuisjeseigenaren

NOORDWIJK – De zorg van gemeenteraadslid Gerard Duijndam (VVD/JES) dat eigenaren van zomerhuisjes veel geld kwijt zijn voor renovaties, is misplaatst. Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) liet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 december weten, dat het met de kosten wel mee zal vallen.

Duijndam stelde: ‘Een aantal zomerhuisjes voldoet niet aan de eisen die in het zomerhuisjesbeleid opgetekend staan. Moeten mensen duizenden euro’s gaan investeren om het zomerhuisje toch goed te laten keuren?’ Van Ast antwoordde: ‘Tot nu toe is de indicatie van de inventarisatie, dat de mensen met redelijk eenvoudige aanpassingen bewoonbare huisjes kunnen maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld het aanbrengen van trapleuningen en zorgen dat als je de trap afloopt, je niet in de wasbak terecht komt.’

Toerisme kost geld

NOORDWIJK – De al jaren bejubelde toeristische inkomsten, blijken op papier helemaal niet zo fraai te zijn. Berekeningen van het ambtenarenapparaat tonen aan, dat de gemeente juist veel geld kwijt is om de toeristen naar de badplaats te lokken. Deze wetenschap leidde tot veel kritiek bij de leden van de commissie Ruimte, Bereikbaarheid en Financien op donderdag 13 december.

Commissielid Van der Pijl (Puur Noordwijk) stelde onomwonden: ‘761.939 euro negatief staat gelijk aan 35 euro per gezin per jaar; het toerisme draait op Noordwijk en Noordwijk draait niet op het toerisme. We moeten het toerisme niet afschaffen, maar de negatieve trend zit er dik in. In 2007 was het negatieve saldo 340.000 euro en nu 760.000 euro.’ Hij vond het gebruikte berekeningsmodel ‘nogal discutabel’.

Ook commissielid Van Hoek (VVD/JES) vond dat er op de cijfers nog wel wat af te dingen was. Toerisme heeft een belangrijke economische factor; de werkgelegenheid. We hebben de Muze, een zwembad en sportfaciliteiten: die zouden we niet hebben zonder het toerisme.’ Hij vond dat de cijfers over de baten en lasten van het toerisme opnieuw berekend zouden moeten worden en vond het CDA naast zich in dit pleidooi.

Wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) vroeg zich af: ‘Zou de gemeenteraad van Parijs discussiëren over het toeristisch belang van de Eiffeltoren? Deze cijfers zijn niet volmaakt en dat gaat ons ook nooit lukken. Je neemt nooit het hele economische effect van het toerisme mee. 1.730 mensen in 180 horecabedrijven werken hier. Je zou kunnen concluderen dat geld wordt bijgelegd, maar we maken inzichtelijk hoeveel we uitgeven en wat de inkomsten zijn aan toeristenbelasting en parkeren. De economische omzetten achterhalen en berekenen, blijft echter lastig.’

Zorgen over pesten

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) maakt zich zorgen over het pesten op de Northgoschool. ‘Ik hoor geluiden van jongeren dat de Northgoschool niet meer zo populair is; ze gaan eerder naar het Leeuwenhorst. Het pesten zou daar een reden voor kunnen zijn.’ Hij kreeg tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën (RBF) op donderdag 13 december geen reactie van het college van burgemeester en wethouders.

Lof over woonruimteverdeelsysteem

NOORDWIJK – Wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) is vol lof over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Hij somde de voordelen op tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken op donderdag 13 december. ‘In dit woonruimteverdeelsysteem zit voor 30% aan lokaal maatwerk. Ook kunnen we bijzondere doelgroepen benoemen. Niet alleen starters, maar ook senioren en urgentiegevallen van scheidingen waar kinderen tussen wal en schip vallen zijn opgenomen.’ Eind volgend jaar kan een nieuw systeem in werking treden. Het zal beter zijn dan wat er op dit moment ligt.’

Onderzoek naar Arriva

NOORDWIJK – ‘Heel veel mensen stonden maandag 10 december bij een bushalte aan de Lijnbaanweg. De massa werd groter en grote, maar er kwam geen bus van Arriva.’ Deze kritiek uitte commissielid Roos (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken op donderdag 13 december. Hij vroeg het college wat aan deze slechte service te doen. ‘Mensen zijn ook naar andere bushaltes gelopen, omdat onzeker was of aan de Lijnbaanweg een bus zou stoppen.’

Wethouder Martijn Vroom (CDA) liet weten dat gezocht wordt naar een oplossing: ‘Deze verhalen gelden voor alle dorpen waar Arriva rijdt. Arriva wekt de indruk dat ze het pas in januari op orde hebben en de gedeputeerde zei: dat zullen we nog wel eens zien. De provincie onderzoekt zelfs de aansprakelijkheid van Arriva.’

Toekomst Holland Rijnland in de weegschaal

NOORDWIJK – De leden van de klankbordgroep ‘Positionering en profilering Holland Rijnland’ verschillen van de mening over de snelheid waarmee de bepaald wordt of Holland Rijnland als bestuurlijke entiteit moet blijven bestaan. Commissielid Gerard Duijndam (VVD/JES) gaf donderdag 13 december tekst en uitleg tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken.

Duijndam liet weten: ‘Tijdens de laatste vergadering is een aantal ideeën op tafel gelegd. De belangrijkste vraag is natuurlijk: “Wat is de toekomst van Holland Rijnland?” Wat de gemeenten zelf niet kunnen, zou Holland Rijnland wel kunnen.’ Volgens het commissielid vond de ene helft van de klankbordgroepleden de bijeenkomst van 11 december ‘nuttig en fijn’, maar de andere helft had meer concrete conclusies verwacht over welke kant er op gegaan wordt. In januari of februari wordt een nieuwe bijeenkomst opgezet: daar moeten concrete resultaten bereikt worden.

Duijndam pleitte ervoor om voor het mogelijk voortbestaan van Holland Rijnland niet alleen te kijken naar economische terreinen, waarop het bestuursorgaan van dienst zou kunnen zijn. ‘Zelf vind ik belangrijk, hoe je het toerisme sterk kunt maken, zonder dat iedere gemeente het apart doet.’

Gemeentegids verleden tijd


OEGSTGEEST – Een jaar geleden was burgemeester Timmers nog enthousiast over de gemeentegids, maar in 366 dagen kan veel veranderen. Voortaan ontvangen de inwoners niet meer het praktische boekje, maar moeten ze het doen met de Informatiekaart en Informatiegids.

Volgens de gemeente maakt de Informatiekaart ‘onderdeel uit van de nieuwe verschijningsvorm van de huidige gemeentegids. De gemeentegids verdwijnt en maakt plaats voor de Informatiekaart met een bijbehorende Informatiegids. De Informatiekaart ontvingen alle inwoners op 12 december in de brievenbus. De Informatiegids, met uitgebreide informatie over de gemeente Oegstgeest, is vanaf begin 2013 gratis af te halen op meerdere locaties in Oegstgeest waaronder het gemeentehuis.’

Hoe anders waren de woorden van Timmers, te lezen in de gemeentegids van 2011 - 2012: ‘Het lijkt lang geleden, maar ruim 15 jaar geleden waren er wel computers en digitale opzoekmogelijkheden, maar die waren slechts toegankelijk voor een klein deel van de bevolking, namelijk mensen met een computer. En dat was toen nog echt de minderheid. Hoe anders is het nu. In Oegstgeest heeft bijna iedereen toegang tot een computer en daarmee tot het internet. Als u er geen thuis heeft staan, dan kunt u bij de bibliotheek terecht. Waarom dan toch nog de gemeentegids? Het blijkt dat de gemeentegids ondanks alle ontwikkelingen een gids blijft die mensen regelmatig inzien. Om te kijken wie er in het gemeentebestuur zitten, wanneer het vuil wordt opgehaald en tot wie je je moet vervoegen als je meer wilt weten over de scholen in het dorp. Vooral nieuwe inwoners op zoek naar sportclubs, artsen en scholen hebben er veel aan.’ Maar wellicht is het aantal nieuwe inwoners in deze gemeente zo laag, dat het ook niet meer loont om een eigen gemeentegids te hebben.

Herbenoeming Olthof

OEGSTGEEST – De heer H. Olthof wordt voor een tweede termijn benoemd tot lid van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek. Deze onafhankelijke instantie geeft advies over minimaal vijftien televisiezenders en 25 radiozenders. De gemeenteraad stemt deze week in met de aanstelling.

Kerstcadeau voor minima

OEGSTGEEST – Als het aan de partijen Leefbaar Oegstgeest, Progressief Oegstgeest en Transparant Oegstgeest ligt, krijgen de minimakinderen een kerstcadeautje. De partijen stellen voor om maximale vergoeding in de Educatieve Regeling en de Verordening participatie schoolgaande kinderen te verhogen van 200 euro naar 250 euro per persoon per jaar. Dit wordt gedaan om schoolgaande kinderen, die in bittere armoede leven, beter in staat te laten zijn om lid te worden van bijvoorbeeld een sportvereniging.

Iedereen heeft het moeilijk in de huidige economie, maar de hardste klappen vallen bij de mensen die het minst financieel daadkrachtig zijn. Zij moeten noodgedwongen bezuinigen op zaken die niet direct behoren tot de eerste levensbehoeften. Een jeugdlidmaatschap van de plaatselijke sportvereniging wordt dan vaak als eerste geschrapt. En dat leidt weer tot sociale isolatie van de kinderen, die niet samen met hun leeftijdsgenoten en vriend(innet)jes kunnen sporten.

Ondertussen worden de kosten voor abonnementen en lidmaatschappen ook alsmaar hoger. De drie partijen stellen daarom voor om het al jaren geldende vergoedingsbedrag van 200 euro te verhogen naar 250 euro per jaar. In totaal worden hier 300 mensen mee geholpen; de totale kosten voor de gemeente bedragen daarom 15.000 euro. De gemeenteraad beslist op donderdag 20 december over dit voorstel.