Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2014

Visitatiecommissie geeft Stek een 7,1

JOEP DERKSEN
LISSE – Woningbouwcorporatie Stek heeft haar niveau van vier jaar geleden behouden. Dat blijkt uit een visitatierapport, waarbij alle woningcorporaties bekeken en beooreeld worden. Directeur Hans Al is redelijk tevreden over dit resultaat.
Eens in de vier jaar ondergaan de corporaties een dergelijke visitatie; dan bezoeken drie mensen – in dit geval – Stek en praten ze met medewerkers, de gemeente, zorginstellingen en huurders. Vervolgens worden de doelstellingen van vier jaar vergeleken met wat er daadwerkelijk gepresteerd is. Al lacht: ‘Het is net als met bolletjesslikkers; die worden ook gevisiteerd. Gekeken wordt onder meer of we het geld daadwerkelijk aan volkshuisvesting besteden.
Stek behaalde een 7,1; vergelijkbaar met vier jaar geleden. Maar relatief gezien is Stek er wel op vooruit gegaan, aldus Al. ‘Je zou kunnen zeggen dat we in die tijd niet zijn opgeschoten, maar zonder alle vernieuwing en ontwikkeling van de afgelopen jaren waren we naar een cijfer van 6,0 afgezakt.’ Enigszins teleurgesteld is Al wel: ‘Ik had gehoopt en gedacht dat er waardering zou zijn voor alles wat we gedaan hebben. We hebben de afgelopen 1.400 woningen opgeknapt, een dikke 300 woningen nieuw gebouwd en veel meer aan externe verantwoording gedaan.’
Minpunten waren er volgens de visitatiecommissie ook: de ambitie in het terugdringen van energieverbruik is niet zo snel gegaan als vier jaar geleden was gedacht. De huurders hebben hun zorgen uitgesproken over de betaalbaarheid van de huren. Al begrijpt dat: ‘We hebben maximaal gebruik gemaakt van de ruimte die het ministerie ons biedt. We moeten toch die 7 miljoen euro aan heffingen opbrengen.’ De directeur besluit: ‘Als je terugkijkt, kom je tot de conclusie dat je te hoog hebt ingezet. Maar ik wil wel een mijlpaal hebben, waar we naar toe gaan. Een organisatie als Stek heeft richting nodig en moet doelen stellen.’

Doorstroming woningmarkt keldert

JOEP DERKSEN
STREEK – De doorstroming in de woningmarkt is naar een dieptepunt gezakt. Voor een gezonde doorstroming moet per jaar 8% van het aantal woningen in andere handen overgaan, maar het afgelopen kwartaal werd minder dan 5% van de huurwoningen door nieuwe mensen bewoond.
Bij het Woningnetsysteem zijn 75.000 woningzoekenden aangesloten; van hen zijn er circa 15.000 mensen actief op zoek naar een nieuw onderkomen. Maar er komen niet veel huizen vrij en Hans Al, directeur van Stek weet wel hoe dat komt. Een van de oorzaken is, dat het voor ouderen moeilijk of zelfs bijna onmogelijk wordt om nog te verhuizen naar zorginstellingen. Hierdoor komen de huizen van deze senioren niet of minder snel terug in de woningverhuur. Ook de woningbouwcorporaties zelf zijn debet aan de teruggang: ‘Op het moment dat een woning leeg komt, passen we de huurprijs aan en wordt het bedrag per maand gemiddeld 60 euro hoger. Terwijl in de ogen van de mensen de kwaliteit hetzelfde blijft.’ Het wordt daarom ook moeilijker voor mensen om een betere woning te krijgen voor hetzelfde geld. En dus blijven mensen ook langer zitten in hun eigen woning.

Blij met voorzitter HBVB

LISSE – Na een lange periode van ‘radiostilte’ is er nu weer contact tussen het bestuur van de HuurdersBelangenVerenigingBollenstreek (HBVB) en woningbouwcorporatie Stek. Met het aantreden van de nieuwe HBVB-voorzitter Albert Valkenburg heeft vorige week een eerste gesprek gehad met Hans Al, directeur van Stek.
Na alle onrust onder de ‘troonsopvolging’ van de oud-voorzitter Jeannette Mulder, lijkt de HBVB nu weer in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Al heeft het gesprek met Valkenburg als prettig ervaren, zo laat de directeur weten. ‘Valkenburg is iemand die heel vaardig en bedreven is; hij kent de verhoudingen tussen huurders en verhuurders. Het is heel goed dat de HBVB een voorzitter heeft om de HBVB weer op te trekken.’

Veertig procent van ambtelijke stukken niet compleet

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Uit het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie blijkt, dat de ambtelijke documenten vaak niet compleet zijn. In 41% van de behandelde gevallen maar liefst. Wethouder Henk Hoek reageert op deze schokkende cijfers: ‘Het is wel even scherp stellen en beseffen dat we hier werk van moeten maken.’
Hoek vergoeilijkt het feit dat zoveel van de ambtelijke stukken niet compleet zijn: ‘We willen intern een verbeterslag maken. Op de ene afdeling zijn we daar verder in dan op de andere afdeling. Het streven is erop gericht om het volgend jaar minder te laten zijn. Het is natuurlijk niet goed, maar het krijgt onze aandacht en we willen een verbeterslag maken. Daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en waar gehakt wordt, vallen spaanders. Gelukkig worden fouten gemaakt; dat betekent dat we keihard aan het werken zijn. Wel moeten we het aantal fouten verminderen.’

Niet bang voor fusie

KAAG EN BRAASSEM – De Provincie Zuid-Holland wil over een paar maanden een bijeenkomst houden met alle gemeentebesturen. Doel van deze bijeenkomst is te praten over de ‘bestuurlijke toekomst en de intergemeentelijke samenwerking’. Betekent dit, dat de Provincie druk wil zetten op kleine zelfstandige gemeenten als Kaag en Braassem om maatregelen te nemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuwe gemeentefusie?
Wethouder Henk Hoek is hier niet bang voor. ‘Het is altijd van belang om samen te werken’, zo stelt hij. ‘We zitten in een gemeenschappelijke regeling  en het is goed om samen te werken. Het is niet onze interpretatie dat (de discussie over bestuurlijke toekomst en intergemeentelijke samenwerking, JD) zal uitmonden in een fusietraject.’

Monumentenstatus Achterweg 2 niet ingetrokken

JOEP DERKSEN
NIEUWE WETERING – De eigenaren van het gemeentelijk  monument aan de Achterweg 2 willen heel graag, dat die monumentenstatus verdwijnt. Het college van burgemeester en wethouders vindt de status van dit 18de eeuwse pand echter te belangrijk. Het monument is deel van een voormalig boerderijcomplex, waar ook het gemeentelijk monument Voorweg 1 deel van uitmaakt.
Voor het bepalen of een gebouw of bouwwerk een monumentale status moet krijgen, wordt een puntensysteem gehanteerd. Met 12 punten of meer kan de monumentenstatus worden opgelegd en aan het bouwwerk op de Achterweg 2 zijn precies 12 punten toegekend. De eigenaren willen heel graag van die monumentenstatus af, omdat dit er voor zorgt dat er veel gemakkelijker bouwactiviteiten uitgevoerd kunnen worden op deze locatie.
Het college stemt hier echter niet mee in en desgevraagd laat wethouder Henk Hoek weten, dat hier geen sprake is van krampachtig vasthouden aan zaken uit het verleden: ‘Dit is een beeldbepalend monumentaal gebouw aan de voorkant van Nieuwe Wetering.’ De gemeente houdt de komende jaren in de gaten, dat de eigenaren het monument niet zullen verwaarlozen, met het gevaar dat het geheel instort. Hoek: ‘We spreken de eigenaar er dan op aan, dat ze er alles aan moeten doen om te voorkomen dat het nog verder in verval raakt.’

Huis verplaatst

OUD ADE – De woning op de Zuidzijderweg 1 mag van het college van burgemeester en wethouders worden gesloopt. Hiervoor in de plaats mag de eigenaar een nieuw huis bouwen aan de Zuidzijderweg 15. Deze maatregel is noodzakelijk vanwege de aanleg van de hoogspanningsleiding 380 kV door Tennet.

Geen potje voor dreigend tekort

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente betaalt ruim 3,7 miljoen euro per jaar voor de inkoop van de Jeugdhulp. Dat geld wordt gestort in een regionaal potje van 107 miljoen euro. Met dat geld moet alle jeugdhulp in deze streek bekostigd kunnen worden, zo is de hoop. Wethouder Henk Hoek laat weten: ‘Als het gebeurt dat de kosten hoger worden, dan delen de gemeenten naar rato mee in de extra kosten. Maar we gaan er van uit dat het door de samenwerking gaat lukken om binnen het budget van 107  miljoen euro te blijven.’ Overigens krijgen de gemeenten de komende twee jaar een korting van in totaal 11% opgelegd door de Rijksoverheid. Is het niet verstandig om nu al geld te reserveren voor dat dreigende tekort? Hoek: ‘Het kan zijn dat we bij de raad terechtkomen voor een bjiraming van het budget. We weten niet of het gaat gebeuren en om hoeveel het gaat. Daarom is het niet handig om nu een potje te creëren.’

Blij met schoonmaak door SWA

ROELOFARENDSVEEN – De medewerkers van de Sociale werkplaats (SWA) mogen ook de komende jaren de schoonmaakwerkzaamheden verzorgen in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten, dat commerciële bedrijven geen kans kunnen maken om via een aanbesteding deze opdracht in de wacht te slepen.
Wethouder Henk Hoek licht dit besluit toe: ‘We zijn tevreden over de huidige werkwijze en we waren ontevreden over het werk van de vorige commerciële aanbieder. Daar komt bij, dat de gemeente als werkgever wordt geacht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de samenleving. Als we dat als werkgever  niets doen, krijgen we een fikse boete. We hebben gezegd: laten we dit bij elkaar brengen. We hebben goede  ervaringen met deze mensen; het zijn inwoners uit onze eigen gemeente en die gaan we te werk stellen.’

Zorgen over privacy

NIEUWKOOP > Het college van burgemeester en wethouders maakt zich bij de uitvoering van het Wmo Beleidsplan 2014 – 2018 zorgen over de privacy. Wethouder Annette Pietersen liet donderdag 11 september weten, dat advies hierover is gevraagd aan de Wmo-raad.
Pietersen informeerde de leden van de meningsvormende raad ook over de wens om meerdere ‘loketten’ te hebben voor mensen met een hulpvraag. ‘We vinden niet dat er voor alles één loket zou moeten zijn, want dan zou iedere inwoner naar Alphen moeten.’ Het college heeft nog geen plannen bedacht om eventuele tegenvallers voor het Wmo-budget op te vangen. Dit onderwerp wordt later deze maand besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Plannen voor extra activiteiten in het buitengebied

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Inspreker Johan van Dijk hield een vurig pleidooi om bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied ook rekening te houden met loonbedrijven. Deze zogeheten ‘cumula’ zijn voor 90% gevestigd in het buitengebied en met de afname van het gebruik van agrarische gebouwen, zouden juist die cumulabedrijven in deze schuren en bedrijven kunnen trekken. Maar dan moet het bestemmingsplan dat wel mogelijk maken.
Volgens onderzoek van Alterra verdwijnt tot 2030 maar liefst een derde van alle boerenbedrijven en een kwart van alle agrarische opstallen. Raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) riep het college op om verloedering van het landschap tegen te gaan. Wel was hij bang voor de komst van ‘Ikeablauwe schuren’. Een zogeheten ‘Welstandbeleid’ zou dit moeten helpen voorkomen. Lizet Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop) pleitte ervoor, dat het landelijk gebied ‘conserverend en toekomstgericht’ gehouden moet wworden. ‘Hier moet ook gefietst en gewandeld worden.’
Wethouder Trudy Veninga (CDA) kon de politici geruststellen: ‘Dit is een conserverend bestemmingsplan; dingen die voorheen niet mogelijk maken, zijn nu ook niet mogelijk. Tenzij de tand des tijds het mogelijk maakt om dingen te veranderen. Ook verzoeken en afspraken die gemaakt zijn met mensen, zullen worden ingepast.’ Ze vervolgde: ‘We kijken of legalisatie mogelijk is voor illegale woningen. De agrarsische functie blijft de hoofdfunctie in het buitengebied en voor nevenfuncties moeten criteria worden vastgesteld.’
De wethouder staat er voor open, dat boeren zich met meer zaken bezig gaan houden dan het melken van koeien. Hierdoor zou voorkomen kunnen worden dat agrariërs noodgedwongen moeten stoppen. ‘Met het uitbreiden van nevenactiviteiten kunnen boeren meer de gelegenheid krijgen om hun geld te verdienen. Zo kunnen we de trend van het sluiten van boerenbedrijven ombuigen.’ Of dat ook mogelijk wordt, is nog maar zeer de vraag. De Provincie Zuid Holland is namelijk heel terughoudend met niet-agrarische functies in het buitengebied.

Kabelaars moeten lappen

NIEUWKOOP > De politiek juicht het toe, dat kabelbedrijven voortaan moeten gaan betalen voor het leggen van hun kabels en leidingen. Fractievoorzitter Marco Oehlenschläger (D66) vatte de mening van de verschillende partijen samen: ‘Het is goed om geld te vragen als die bedrijven gaan graven. Dat levert wat geld op en het is een mooie gedachte, dat zo ook voorkomen wordt, dat straten niet nodeloos opgebroken wordt en dat dit  soort werkzaamheden beter gecombineerd worden.’ Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) was het hier mee eens: ‘Het streven is, dat het niet gebeurt dat een weg open moet voor kabels en dan weer dicht  gaat, waarna de weg een half jaar later weer open moet.’ Ook het feit dat de kabelaars nu tarieven moeten gaan betalen, is een goede zaak volgens de wethouder: ‘Zo voorkom je dat de inwoners opdraaien voor de kosten voor het regelen van die aanleg.’

Gemeente draait niet op voor draai Alphen

NIEUWKOOP > De gemeente Alphen aan den Rijn wil een miljoen euro minder bijdragen aan de Sociale Werkplaats (SWA). Tijdens de meningsvormende raad wilde Paul Platen (VVD) weten of dit betekent dat onze gemeente dan voor een deel van dit bedrag moet opdraaien. Voordat wethouder Trudy Veninga (CDA) een antwoord kon geven, deed raadslid Leen Mur (Samen Beter Nieuwkoop) dat al: ‘Als Alphen uit de SWA stapt, moeten ze frictiekosten betalen.’ Veninga vulde aan: ‘De praktijk is wat anders (voor het Alphense college van burgemeester en wethouders, JD), dan wat men begin dit jaar tijdens de coalitievorming gedacht had.’

Veehouderijbedrijf staat nieuwbouwplannen in de weg

NIEUWKOOP – Aan de Kruisweg, in de buurgemeente Kaag en Braassem, komt een intensieve veehouderij en dat is op minder dan 1.500 meter van de gemeentegrenzen. De komst van dat bedrijf kan gevolgen hebben voor de gemeten (ammoniak)uitstoot in dat gebied. En dus ook voor de bedrijfsactiviteiten van de agrarische ondernemingen in Nieuwkoop. Burgemeester Frans Buijserd heeft de gemeentelijke bezwaren kenbaar gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders in Kaag en Braassem.
Het nieuwe veehouderijbedrijf verhuist van de A. De Graaflaan in Woubrugge naar de Kruisweg in datzelfde dorp. Volgens het college uit Kaag en Braassem zou sprake zijn van een ‘beperkte mate van uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten’. Daar is de gemeente Nieuwkoop het niet mee eens, zo laat Buijserd weten: ‘U geeft namelijk zelf aan dat het aantal varkens in de voorgenomen situatie zullen bestaan uit maximaal 749 fokzeugen, 2700 gespeende biggen, 256 vleesvarkens en 2 beren. Dit betreft maximaal 3695 varkens. Terwijl er op de huidige locatie sprake is van 1146 varkens. Dit zijn ruim drie keer zoveel varkens. Dit is geen beperkte mate van uitbreiding.’
Het veehouderijbedrijf komt op ongeveer anderhalve kilometer te liggen van de beoogde nieuwbouwwijk Ter Aar West. Buijserd: ‘De gemeente Nieuwkoop voert al jaren terughoudend beleid voor de nieuw vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij als hoofd- en neven tak.’ De gemeente Kaag en Braassem lijkt zich hier echter vooralsnog niets van aan te trekken. Zij benaderen namelijk de Provincie Zuid-Holland om een ontheffing te vragen voor het verplaatsen van het veehouderijbedrijf. En die ontheffing lijkt er ook te komen.
 

Buurgemeente boos over komst veehouderij

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Nieuwkoop is helemaal niet blij dat er een intensieve veehouderij komt aan de Kruisweg naast nummer 18. Dat terrein ligt namelijk vlak naast de gemeentegrens met Nieuwkoop. Burgemeester Frans Buijserd heeft persoonlijk een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven om het ongenoegen bekend te maken.
De woonkern Ter Aar en onze beoogde nieuwbouwwijk Ter Aar West liggen op circa anderhalve kilometer van de beoogde locatie aan de Kruisweg naast 18’, aldus Buijserd. De gemeente Kaag en Braassem vindt, dat het gaat om een ‘beperkte mate van uitbreiding’, maar daar is Buijserd het niet mee eens. ‘Het aantal varkens zal bestaan uit maximaal 749 fokzeugen, 2700 gespeende biggen, 256 vleesvarkens en 2 beren. Dit betreft maximaal 3695 varkens. Terwijl er op de huidige locatie sprake is van 1146 varkens. Dit zijn ruim drie keer zoveel varkens.’
Hoewel het veehouderijbedrijf zal voldoen aan de officiële geurnormen, wil de Nieuwkoopse burgemeester dat de officiële geurnormen ‘beter worden onderbouwd in het ontwerpbestemmingsplan’. Ook een mogelijk hogere ammoniakuitstoot baart de buurgemeente zorgen. Met name, omdat in Nieuwkoop de zorg leeft dat agrarische bedrijven in die gemeente last krijgen van de (extra) gemeten uitstoot in dat gebied, door de komst van het veehoudersbedrijf. Het college van burgemeester en wethouders zal de Nieuwkoopse bezwaren meenemen in haar uiteindelijke collegebesluit.

Nieuwe voorzitter Voedselbank Alkemade

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De Voedselbank Alkemade heeft een nieuwe voorzitter (Don Klerkx) en vice-voorzitter (Petra Turk). Zij hebben de taak op zich genomen om de geplaagde Voedselbank weer in rustiger vaarwater te krijgen.
Klerkx is in deze gemeente onder meer bekend vanwege zijn activiteiten voor de Wmo-adviesraad. Hij vertelt over de reden, waarom hij  deze taak op zich neemt: ‘Uiteraard heb ik wel even geaarzeld toen mij gevraagd werd toe te treden tot het bestuur van de Voedselbank Alkemade. Als nieuws-nerd ontgaat mij niet zoveel in de pers en heb ook ik de perikelen van de afgelopen maanden gelezen; bovendien kwam deze kwestie in mijn hoedanigheid als Wmo-raadslid ook op het bordje. Maar lang geaarzeld heb ik eigenlijk niet, want er is maar één ding belangrijk: dat mensen worden geholpen, die door wat voor omstandigheden dan ook niet in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Dát is belangrijk en daarvoor dienen alle ego's en ego'tjes te wijken. Het wordt een hele klus, maar met steun van Petra Turk gaan we die uitdaging aan.’
Meerdere mensen hebben aangegeven bereid te zijn om de functie van penningmeester aan te nemen; hierover vinden nog gesprekken plaats. De Voedselbank Alkemade gaat in de toekomst opereren onder de vlag van Voedselbank Nederland; zo wordt een professionele aanpak gegarandeerd.

‘Bestuurlijke warboel’

Zware kritiek op wethouder Ruigrok door coalitiepartij D66
JOEP DERKSEN
LISSE – De mededeling van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) dat er in het verleden geen toezeggingen zijn gedaan aan De Gewoonste Zaak voor een eigen terras heeft gezorgd voor grote consternatie onder de politici van de verschillende partijen.
Alle fractievoorzitters zijn benaderd om hun mening te geven over deze politieke ontwikkeling. Jeanet van der Laan (D66): ‘Met verbazing heeft mijn fractie kennisgenomen van de bestuurlijke warboel die wethouder Ruigrok heeft gecreëerd met zijn tegenstrijdige verklaringen over de toezeggingen aan de Gewoonste Zaak. De raad heeft eind juni geconstateerd dat er geen toezeggingen zijn gedaan. Vervolgens wordt de verklaring, dat mondelinge afspraken zijn gemaakt, ingetrokken en 'verward' met het afgeven van een terrasvergunning. Dit is allemaal heel verwarrend en moet opgehelderd worden.’ 
Wim Slootbeek (VVD): ‘Het heeft ons zeer bevreemd te vernemen dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt over het aanbrengen van een terras door De Gewoonste Zaak. De VVD-fractie kan zich niet voorstellen dat de genoemde en al langer bekende informatie nu wel voldoende is om tot deze afspraak met de Gewoonste Zaak te komen. We willen dat er zekerheid is dat alle informatie met de raad is gedeeld en er een gedegen onderbouwing ligt waarom tot een overeenkomst wordt gekomen.’
Bert van Santen (SGP/ChristenUnie): ‘Op verzoek van de Raad is contact gelegd met de eigenaren van De Gewoonste Zaak. Uit dat contact is het verzoek van een (tijdelijk) terras gekomen en dat staat los van het feit of er wel of geen toezegging gedaan is. Dit is een voorbeeld van oplossend bezig willen zijn en wel op een heel praktische manier.
Kees van der Zwet (CDA): ‘We begrijpen dat er tijdens de nadere uitwerking van plannen soms nadere afspraken gemaakt moeten worden met betrokkenen om tot een soepele realisatie van plannen te komen. Hierbij is voor het CDA wel van belang dat dit aanpassingen op ondergeschikte punten betreft die de uitgangspunten, die als basis voor de planvorming gediend hebben, geen geweld aan doen. We gaan er dan ook van uit dat de uiteindelijke overeenkomst en aanpassingen van het plan voordat de overeenkomst getekend wordt, aan de Raad wordt voorgelegd. Daarbij is voor ons eindoordeel vooral van belang geweest, de realisering van de sociale woningbouw in het centrum van het dorp.’

Geen gevaar planschade

LISSE – De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de locatie Uitermeer vastgesteld. Even bestond er nog de vrees voor een mogelijke schadeclaim dat een naastgelegen bedrijf zou kunnen indienen. Maar wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) verzekerde de raadsleden dat aan alle vereisten wordt voldaan: ‘de richtafstand tussen een bedrijfspand (van de firma Eigenbrood, JD) met deze hinder (geluidsoverlast, JD) en een nieuw bouwplan moet minimaal 50 meter zijn. De afstand is 60 meter, dus het voldoet aan de vereisten. Ik kan niet uitsluiten dat er een risico voor planschade is, maar ik verwacht het niet.’

‘Kritiek is zwaar aangezet’

JOEP DERKSEN
LISSE – Harde kritiek van fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) werd door de overige partijen niet overgenomen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 september uitte Van der Zwet zijn ongenoegen, dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad niet op tijd had geïnformeerd.
Een eerder door de gemeenteraad aangenomen ‘’Verordening persoonsondersteunend budget ISD 2014’ wordt niet officieel gepubliceerd, omdat dit document in de gemeenteraden van enkele andere Bollendorpen niet geaccepteerd werd. Deze informatie was bij wethouder Adri de Roon (D66) bekend op 3 juli. Hij informeerde de raad hier niet over, maar in plaats daarvan kregen de raadsleden de volgende dag een schriftelijke mededeling hierover. Dat was voor Van der Zwet niet snel genoeg: ‘We moeten tijdig en onverwijld geinformeerd worden door het college. Het zou normaal zijn dat de wethouder op 3 juli daar mondeling een mededeling over had gedaan.’
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) sprak namens wethouder De Roon, die bij deze vergadering niet aanwezig was. ‘Inderdaad is op 3 juli een brief verzonden die op 4 juli aan de raad ter beschikking is gesteld. Onverwijlder kan haast niet.’ Het CDA kreeg geen steun van de andere partijen. ‘Ik vind deze kritiek zwaar aangezet’, zo stelde fractievoorzitter Bert van Santen (SGP/ChristenUnie).

‘Problemen Van der Veldstraat zijn onderschat’

Wethouder steekt hand in gemeenteboezem
JOEP DERKSEN
LISSE – Tientallen mensen uit de Van der Veldstraat belden het gemeentehuis tijdens de wateroverlast in hun straat op maandag 28 juli. Toch werd niemand van het gemeentebestuur op de hoogte gesteld van de ernst van de situatie. ‘Dat was onvoldoende ingeschat’, zo liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) weten tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 september.
De burgemeester en wethouders kregen pas de volgende dag over de wateroverlast te horen, zo liet fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) weten. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) beaamde: ‘We hebben onvoldoende ingeschat wat er op dat moment aan de hand was. Op dat moment is het belletje niet gaan rinkelen. Dat vinden we vervelend, de (gemeentelijk, JD) medewerkers ook.’ De gemeente was tijdens de wateroverlast ook lastig telefonisch bereikbaar en de wethouder opperde: ‘Bij een volgende calamiteit kunnen we een bericht opstellen, dat mensen op onze website kunnen kijken.’
De wet van Murphy speelde ook mee, want burgemeester Lies Spruit werd evenmin gewaarschuwd door de brandweer, zo liet Spruit weten. ‘Normaliter zou de brandweer het college waarschuwen, maar dat is niet gebeurd. Ze dachten dat het niet nodig was. Iemand moet het wel melden via de piketregeling.’
Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) vroeg zich af: ‘Er is gebeld, maar van de bewoners kreeg ik te horen dat er niemand gehoord is. Pas een dag later drong het door op het gemeentehuis. Is de situatie niet goed ingeschat?’ Nieuwenhuis beaamde dat er ambtenaren waren die inwoners uit de Van der Veldstraat aan de telefoon hadden. ‘Daar is de zaak niet helemaal goed ingeschat.’
Opvallend is overigens wel, dat op maandag 28 juli een ambtenaar wel een mededeling op de gemeentewebsite had geplaatst, dat mensen bij wateroverlast contact moesten opnemenmet de brandweer. En een gemeentelijke app van die dag stelde: ‘Wat kunt u doen bij wateroverlast?: De regen valt met bakken uit de lucht vanmorgen. We krijgen veel telefoontjes over wateroverlast waardoor we slechter bereikbaar zijn. Water in huis? Stroomt het water naar binnen? Dan vragen wij u de brandweer te bellen via 0900 8844.’

Tóch geen toezeggingen voor terras De Gewoonste Zaak

JOEP DERKSEN
LISSE – ‘Er zijn geen schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat in het verleden door wethouders  toezeggingen zijn gedaan waaraan De Gewoonste Zaak (DGZ) rechten kan ontlenen voor het realiseren van een terras.’ Deze mededeling van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 4 september had de wethouder namelijk gezegd, dat er in het verleden wél toezeggingen zijn gedaan door oud-wethouders om mee te werken aan een terras bij DGZ. Hij zei, dat het terras er nu zou komen uit het oogpunt van ‘betrouwbaar bestuur’. Maar nu blijkt dat er geen afspraken waren, rijst de vraag waarom het terras er dan wél moet komen. Zeker omdat deze toezegging voor een nieuw terras pas komt, nadat de raad een uitspraak heeft gedaan over het hele bouwproject De Factorij. En waarom krijgen de eigenaren van De Gewoonste Zaak het voor elkaar om in september nog een deal te sluiten, terwijl de actievoerders van Het Heemskerkplein Moet Blijven niet de gelegenheid kregen om in september met een alternatief plan te komen?
Een woordvoerder van de gemeente reageert: ‘Er zijn geen schriftelijke toezeggingen van de gemeente waaraan de familie Oosthoek rechten heeft kunnen ontlenen. We hebben er wel voor gekozen die juridische vraag verder te laten rusten. Als gemeente hebben we met veel verschillende partijen te maken. We willen een plan dat aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt. De wethouder is, zoals afgesproken in de raad, met de familie Oosthoek om de tafel gegaan. We willen graag proberen om, in het seizoen, een terras voor de Gewoonste Zaak mogelijk te maken. Aan het plan De Factorij verandert met de mogelijke komst van een terras niets. Alleen tijdens het terrasseizoen worden enkele parkeerplaatsen gebruikt voor de inrichting van het terras. In overleg met de familie Oosthoek worden verdere afspraken uitgewerkt. Ook wordt de buurt hierbij betrokken. Pas dan neemt het college een definitief besluit over de aanleg en het gebruik van het terras.’

‘Geen Scheveningse toestanden’

Wethouder Pieter Jan Barnhoorn presenteert Strandnota
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Wethouder Pieter Jan Barnhoorn presenteerde vrijdag 12 september de vernieuwde nota Strandbeleid. In vergelijking met de versie die dit voorjaar nog door het vorige college gepresenteerd werd, zijn er behoorlijk wat aanpassingen gedaan. Nu staat zwart op wit, dat er geen enkele permanente strandpaviljoen meer bij mag komen: acht is het maximum aantal. Ook worden mogelijkheden beperkt voor honden om vrij op het strand rond te lopen en verlichting vanaf de strandpaviljoens op zee wordt onmogelijk gemaakt.
Toch mogen er ook nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Zowel bij de Langevelderslag als de Duindamseslag mogen vijf strandhuisjes geplaatst worden. Ook wil het college een ecologisch wandelpad realiseren in de duinenrij tussen het strand en de boulevard. ‘Een boardwalk met uitkijkpunten’,  zo licht Barnhoorn toe. Kitesurfers en zeilers kunnen vaker buiten het strandseizoen actief zijn in de ZVN aanlandingszones. Maar bananen en luchtbanden achter een motorvaartuig of jetski’s zijn verboden. ‘We willen geen Scheveningse toestanden’, aldus de wethouder, die liet weten voorstander te zijn van het onder één (nieuw) dak brengen van de ZVN en de KSN. ‘Kids camps’; waarbij kinderen onder begeleiding overnachten op het strand, vindt het college ook niet wenselijk en grote strandfeesten blijven ook ongewenst.
Het college wil de huidige zeven tijdelijke strandpaviljoens en acht permanente strandpaviljoens (waarvan er nog twee gebouwd moeten worden) behouden. Maar uitbreiden is uit den boze, aldus Barnhoorn. ‘Ons motto is Kwaliteit aan de Kust. We hebben de beste strandfaciliteiten van alle kustplaatsen. De ondernemers moeten voor uitbreiding van hun activiteiten inzetten op nog hogere kwaliteit. Bijvoorbeeld waar het gaat om beter terrasmeubilair of een andere inrichting. De gemeente draagt bij aan de kwaliteitsverbetering met onder meer het plaatsen van nieuwe afvalbakken. Ook denkt het college aan de introductie van watertappunten tussen de Astridboulevard en de Langevelderslag. Bezoekers moeten hun (brom)fietsen bovenaan de afritten parkeren.
Tussen de beide boulevards en de Zeereep zijn honden tussen 1 juni en 31 augustus verboden. Ze mogen dus ook niet bij de paviljeons komen. En als honden op het strand komen in de rest van het jaar, moeten ze aangelijnd zijn. De enige uitzondering is het hondenstrand, ten zuiden van afrit 2.
Aan de oorspronkelijke strandnota hebben ondernemers jarenlang meegewerkt, maar het nieuwe college heeft besloten om haar eigen aanvullingen toe te voegen. Dit is gebeurd, zonder dat de ondernemers hierbij zijn betrokken. Is dat wel een teken van betrouwbaar bestuur? De wethouder vindt van wel: ‘We hebben alle zienswijzes verwerkt in deze nota en wijken niet zoveel af van de [oorspronkelijke]  versie, alleen op heel kleine onderdelen. Op 29 september kunnen omwonenden en ondernemers hun mening geven bij een informatiebijeenkomst. Als de commmissie het (op 7 oktober, JD) vrijgeeft voor inspraak is er altijd de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.’

'Ik ben zeer teleurgesteld'

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Tijdens de persconferentie, waar de nota Strandbeleid werd gepresenteerd, waren ook fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) en Henk Hoogervorst (animator voor Noordwijk Zelfstandig) aanwezig. Ze waren niet blij met de informatie die ze hoorde, al was het om uiteenlopende redenen.
De Ridder vond, dat dit nieuwe college één extra permanent strandpaviljoen méér toelaat, dan de gemeenteraad in de vorige collegeperiode wilde. ‘De vorige coalitie ging uit van zeven permanente strandtenten en u  wilt er acht. Dat is een trendbreuk.’ Wethouder Pieter Jan Barnhoorn was het hier niet mee eens: ‘Die acht waren allemaal vergund, alleen waren er nog maar vijf strandpaviljoens gebouwd.’
Hoogervorst verliet hoofdschuddend het gemeentehuis na afloop van de persconferentie. ‘Het is beter dat ik niets zeg’, zo begon hij. ‘Maar ik heb hier vier jaar lang  als voorzitter van de NOV, afdeling Horeca, aan meegewerkt. En al dat werk was helemaal voor niets. Ik ben zeer teleurgesteld. Maar ja, het is nu eenmaal zo: een nieuwe coalitie brengt een nieuwe realiteit met zich mee.’

Strijd tegen afval op het strand

NOORDWIJK – De politieke partij Puur Noordwijk maakt zich zorgen over afval, dat begraven wordt op het strand, tussen de strandafgangen 23 en 24. Gemeenteraadslid Cock Jue van deze partij stelt vragen over deze misstand aan het college van burgemeester en wethouders.
Hij heeft het afval zelf bekeken en geconstateerd dat het niet alleen om organisch afval gaat, maar ook om allerlei plastic materialen. Jue roept het college op om ‘met spoed maatregelen te treffen, zodat deze ongeoorloofde wijze van afvalverwijdering niet meer zal plaatsvinden.’ Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Afrikaanse toestanden

OEGSTGEEST – De staat van het fietspad aan de Adriaan van Rooyenlaan is fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) een doorn in het oog. Hij vergeleek de situatie met Afrika: ‘Als ik naar dat fietspad kijk, moet ik aan Burundi denken. De mensen die op de fiets of met kinderwagen hier over heen gaan, moeten over een modderpad.’ Wethouder Jos Roeffen liet weten, dat hij hier later op zal reageren.

Blij met brug

OEGSTGEEST – De aanbesteding van de fietsbrug in Nieuw Rhijngeest gaat voor het eind van dit jaar plaatsvinden. Deze mededeling deed wethouder Wendelien Tönjann. Ze zei verheugd: ‘Ik word daar heel blij van. Ik hoop dat die brug zo snel mogelijk wordt opgeleverd. Het kan door vorstverlet en andere narigheid wat langer duren met de oplevering, maar ik ben blij dat die brug er komt.’

‘Duinen mooier dan Groene Hart’

OEGSTGEEST – Commissielid Jan Vos (D66) is niet de allergrootste fan van Het Groene Hart, zo bleek vorige week tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. De politici spraken over de reden waarom vliegveld Valkenburg wordt volgebouwd.
Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) informeerde de commissieleden dat het oude vliegveld al vanaf 2018 volgebouwd wordt. De gemeente heeft het verzoek ingediend dat de huizenbouw niet direct begint aan de kant van Oegstgeest. Vos vond het ‘zonde’, dat dit terrein wordt volgebouwd, maar commissielid Gerlof Kruidhof (PrO) zag de positieve kant: ‘Het is inderdaad vervelend, maar aan de andere kant bespaart het natuur in Het Groene Hart.’ Hierop stelde Vos: ‘Het gebied tegen de duinen aan vind ik veel mooier dan de weilanden in het Veen.’

Gemeente legt claim neer bij Provincie

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) dreigt de Provincie Zuid-Holland met een fikse schadeclaim. Er is onrust ontstaan in de politiek vanwege plannen om gemaakte afspraken over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net (HOV) aan te passen. Dan gaat het onder meer over de bushalte van het Biosciencepark en de plannen om dit HOV-net niet op het Centraal Station van Leiden aan te laten sluiten.
Commissielid Karin Rosdorff (LO) vroeg zich af: ‘Wat voor waarde heeft een HOV-net als die niet kan aansluiten op een Centraal Station; een belangrijke schakel in een keten met trein en bus? Heeft die HOV dan wel voldoende waarde en is het onze bijdrage dan nog wel waard? Tönjann stelde: ‘Ik zit er bovenop. Ik stel proforma de provincie in gebreke per 2021. Ik vond het splitsen van de bushalte een verslechtering van de route. Als er een verslechtering is met de afspraken die met de Provincie zijn gemaakt, komt  er een claim te liggen. Ik wacht een reactie van de Provincie af, maar we kunnen de gedeputeerde of haar opvolger houden aan het contract.’

Oppositie kritisch over Dorpsagenda

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De ‘Dorpsagenda 2014 – 2018’ krijgt bij de oppositiepartijen nog niet de handen op elkaar. Commissielid Marlene Simoons (D66) deed vorige week een oproep: ‘De gemeente moet een andere rolinvulling krijgen en accepteren.’ Ze pleitte voor meer zeggenschap van de inwoners en vroeg zich af wat het gemeentebestuur gaat doen op het moment dat de inwoners over bepaalde zaken anders denkt dan de meerderheid van de politiek.
Sandra Mroseck (Lokaal) vond niet dat de inwoners zich overal mee moeten bemoeien: ‘Meepraten is sympathiek, maar niet elk onderwerp is daarvoor geschikt. We moeten eerst de raadsagenda vaststellen en dan bepalen over welke thema’s de raad besluiten nemen en waarover we met de inwoners in gesprek gaan.’ Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) waarschuwde de coalitiepartijen: ‘Dorpsgesprekken zullen tot verwachtingen leiden en die zullen waargemaakt moeten worden. Door de ambtenaren, die op dit moment zwaar en zwaar overbelast zijn.’ Hij vroeg zich vervolgens hardop af: ‘Komen (bij de besprekingen met de inwoners, JD) niet iedere keer dezelfde mensen met hun eigen belangen aan bod?’ Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) was het met dit laatste eens: ‘Het is een terecht punt dat we niet steeds met hetzelfde groepje mensen moeten zitten. We kunnen mensen ook actief benaderen.’

Pleidooi voor lokale invloed Bezwaarschriftencommissie

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De politieke partijen zijn er nog niet over uit of de meeste vergaderingen van de commissie Bezwaarschriften in Leiden kunnen plaatsvinden. Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) stelde: ‘Hoorzittingen willen we het liefst uitsluitend in onze gemeentegrens laten plaatsvinden.’ Ook pleitte hij ervoor, dat het lokale bestuur rechtstreeks invloed heeft op de benoeming van de commissieleden.
Ook LO is voorstander van het houden van hoorcommissies in Oegstgeest, zo liet fractievoorzitter Simon Vogel van die partij weten. Een ambtenaar kon de politici op hun wenken bedienen met de mededeling dat de mogelijkheid blijft bestaan om de regionale commissie  Bezwaarschriften vier maal per jaar zittingen te laten houden in Oegstgeest. ‘In de praktijk wordt (voor de huidige lokale commissie Bezwaarschriften, JD) maar eens in de twee maanden een zitting gehouden.’ Janssen bleef bij het standpunt, dat er directe controle  moet zijn over het benoemen van de leden van de commissie Bezwaarschriften en dat deze bevoegdheid niet moet worden afgegeven aan Servicepunt 71. ‘We willen het college hier verantwoording over laten afleggen, dat is cruciaal omdat dit soort zaken de relatie tussen bestuur en inwoner echt raken.’ Tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering gaan de politieke partijen hier verder over spreken.

Politiek staat achter snackkar

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Jarenlang streed welhaast de voltallige bevolking voor het behoud van ’t Haasje. Mede dankzij een handtekeningenactie, waaraan 6.400 inwoners hun medewerking verleenden, kon ondernemer Rob Heemskerk zijn bedrijf voortzetten in de vorm van een snackkar. Maar door een fout van de gemeente en één klacht van een omwonende dreigde Heemskerk toch nog aan het korste eind te trekken. In een emotioneel pleidooi sprak Connie de Rooij in bij de commissie Ruimte.
Ze riep de politici op: ‘Onderneem geen verdere stappen om deze hardwerkende ondernemer zijn standplaats te ontnemen. Hij heeft al ruim 25 een zaak aan het Boerhaaveplein en heeft veel geïnvesteerd in een nieuwe opzet om zijn gezin te onderhouden.’ Een anoniem persoon had geklaagd over ‘rommel op het plein en stankoverlast’, maar De Rooij verwees dit verhaal naar het rijk der fabelen: ‘Als ieman van eht college er misschien een keer de moeite heeft genomen om eens te kijken, zult u gezien hebben dat er zelfs geen stukje patat te vinden was en er is werkelijk nul komma nul stankoverlast. De nieuwe snackkar is een verrijking voor het plein; het plein leeft weer!’
Commissielid Marcus Rolloos (VVD) reageerde: ‘Ik schrik van dit verhaal. Ik begrijp dat de ondernemer weg moet, maar wat verwacht u van de gemeenteraad?’ Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) bracht licht in de politieke duisternis: ‘Er is een standplaatsvergunning afgegeven, maar er had eerst  een omgevingsverguninng afgegeven moeten worden.’ Maar dat is niet mogelijk in verband met een fout in het digitale versie van het bestemmingsplan.’ Wethouder Wendelien Tönjann bevestigde deze woorden en liet weten dat deze fout hersteld wordt. Het bestemmingsplan Haaswijk (Boerhaaveplein) ligt nu ter inzage en de raad kan dit plan in december goedkeuren.
Formeel mag de snackkar dus nog niet op het Boerhaaveplein staan, maar de gemeente gaat niet handhaven, zo maakte Tönjann duidelijk. ‘Er is nu sprake van een gedoogsituatie omdat er zicht is op legalisatie.’ Alle politieke partijen waren het hier mee eens. Commissielid Ingebor van Pijkeren sprak haar gevoelens uit: ‘Het zou jammer zijn als het geval van die snackkar op een drama zou eindigen. Hopelijk is het van korte duur dat het een vage gedoogconstructie is.’

‘SOEK heeft geen sociale doelstelling’

OEGSTGEEST – Wethouder Jos Roeffen ziet mogelijkheden voor de Stichting Oegstgeest Kringloop (SOEK), waar het gaat om het recyclen van producten. Maar ook houdt hij nadrukkelijk de deur open voor Het Warenhuis.
Het is de initiatiefnemers van SOEK nog altijd niet gelukt om een eigen onderkomen te vinden. Daarom is deze organisatie voorlopig nog veroordeeld tot maandelijkse ‘pop-ups’ (bijeenkomsten) op verschillende locaties in Oegstgeest. De ideale locatie moet centraal bereikbaar én niet al te duur zijn. Roeffen liet weten, dat de gemeente wel als ‘klankbord’ wil helpen, maar een gemeentelijke subsidie lijkt er niet in te zitten: ‘Het initiatief ligt bij zoek, ook waar het gaat om samenwerking met Het Warenhuis. Ze hebben een aantal ideeën om de kringloopwinkel in te vullen. Ze zullen niet de totale problematiek van hergebruik van afval op zich nemen, maar ze zoeken samenwerking met het Warenhuis of met andere partners.’
Commissielid Gerlof Kruidhof (PrO) waarschuwde de wethouder  om de basisdoelstellingen goed in de gaten te houden: ‘Het Warenhuis heeft een sociale doelstelling en SOEK heeft dat niet. Laat die sociale doelstelling een voorwaarde zijn voor de gemeente om daar aandacht aan te besteden.’ De wethouder zegde dit toe.

Oude tabakszaak krijgt Restauratieprijs

JOEP DERKSEN
SASSENHEIM – Het aantal gemeentelijke monumenten is gehalveerd in dit dorp, maar dat weerhoudt de Stichting Oud Sassenheim er niet van om voor het derde achtereenvolgende jaar haar Restauratieprijs uit te reiken. Dit jaar was het winnende gebouw de oude tabaks- en sigarenwinkel van weduwe De Leeuw; tegenwoordig het onderkomen van Heemborgh Makelaars.
Eigenaar Peter van Biezen heeft jaren terug veel geld geïnvesteerd in het op een goede manier opknappen van het hele pand. ‘Dit is mijn droompand, al heb ik er door die enorme investering wel veel slapeloze nachten door gehad. Maar aan dit gebouw heb ik altijd veel aandacht besteed en ik hoop hier heel oud te worden, want ik ga hier niet meer weg!’
Namens de Stichting Oud Sassenheim nam voorzitter Hans Walenkamp  het woord. Hij vertelde over de historie: ‘Dit gebouw staat op een markant punt in Sassenheim en het werd in 1906 verkocht aan de heer Moolenaar, waarna Ans en Kobus Vreeken het pand overnamen in 1915. Later had weduwe De Leeuw hier haar sigarenhandel en die zaak werd overgenomen door Barend van Loo.’
De tweede grote verbouwing in de historie van het pand vond in 2007 plaats, in opdracht van Van Biezen en het eindresultaat maakt veel inwoners blij. Walenkamp: ‘Je hebt een gebouw waar je trots op kan zijn, want het is prachtig geworden!’ De Restauratieprijs werd uitgereikt door wethouder Bas Brekelmans, verantwoordelijk voor het monumentenbeleid. ‘De gemeente is trots dat Peter van Biezen van mooie panden houdt; hij doet recht aan een stukkie historie en daarmee ben je een voorbeeld voor anderen.’ De wethouder liet ook nog weten, dat hij een voorstander is van het stimuleren van inwoners om oude panden niet te verbouwen, maar juist te restaureren. ‘Dat is goed voor de identiteit van het dorp’.

Permanent shelter for homeless people

Nobody should live their life without a roof over his head. This is the basic principle of organizations like ‘JES’ and HVO-Querido, an Amsterdam organization that provides permanent shelter for the homeless. JOEP DERKSEN reports.
The men and women who end up on the streets normally get little sympathy from those of us who are fortunate enough to sleep in our own warm beds every night. “It’s probably their own fault, due to drugs and alcoholism,” is the general opinion. It is of course true that such causes can lead to homelessness. But many a time, the reason for losing one’s house can also be sheer bad luck. Or a resentful ex-wife, for that matter.
Once you end up on the street, there’s almost no going back to a house of your own. There’s no bank that will loan you any money and the unlucky homeless man or woman is sent from one government institution to the other. It’s mostly men who end up on the street, and only a few of them overcame these difficulties and found a way out. Together, they have used their experience to start helping those less fortunate.
‘Je Eigen Stek’ (JES - Your Own Place) is a house in the Tolstraat in the Amsterdam neighborhood De Pijp. This place offers anyone sleeping on the streets who has no history of serious addiction and does not have any psychiatric problems the opportunity to get their life back together. Michiel Lochtenberg explains: “The inhabitants usually have to overcome an abundance of problems, and to do this, they temporarily need a place of their own. A home where they rest and work hard to build a future and a life outside of the Tolstraat. After a period of severe problems, wandering the streets or ‘couch hopping’, we offer them a chance to get some rest and get the control over their lives back.”
There are no social workers in the house; the inhabitants know perfectly well what is good for them. Decisions are made together. This increases their confidence and improves their feeling of responsibility. Surprisingly, profound anti smokers are not welcome. The reason for this is, that the inhabitants should have the right to light up a cigarette in their own home. When a new person arrives, he can live in this house ‘on probation’ for the first two months. If the other inhabitants are not happy with their new housemate, he is kindly asked to leave within two weeks. On average, the inhabitants live here up to two years; after that, they are ready to move on to a house of their own.
HVO-Querido has been active in Amsterdam for over 110 years already. More than 1,000 employees assist 3,300 ‘clients’ with shelter, home counseling and day-to-day activities. HVO-Querido exploits over 600 shelters. The staff’s core assignments are  focused on what a person can do, instead of what he cannot do. Helping the homeless and vulnerable citizens also lead to fewer nuisances for the neighbors.
Contrary to JES, HVO-Querido is an organization that helps people with psychiatric limitations to help them regain control over their lives. The clients are men and women of all ages, nationalities, and religious backgrounds. Because of their backgrounds, most of these clients have a long history of failure, defeat, and frustration. But they also show the perseverance to aim for a better life. They long for acknowledgement for their own wishes and views.
HVO-Querido offers various forms of shelter, living support and daily activities. The staff try to improve the clients on a psychological, physical and social level. This will also give them the strength to fortify their position as a citizen in society. If desired, the family and friends of the person in need can also be involved.
The times of welfare workers pampering these clients and taking care of all their needs are long gone. Anybody who wants to overcome a homeless situation needs to step up and do as much as possible by themselves to regain control of their future. That is also related to the power of the mind: achieving something on your own means you’re prouder of your achievements than when you get something without having put any effort in it. In addition, living in their own house makes a person happier.
HVO-Querido had learned by experience – and is still learning for that matter. The organization has several separate shelters for women and their families, but also for homeless people battling addiction. However, this kind of shelter proved not to be particularly successful. They are breeding grounds for problems, said Clemens Baas, Board Member for HVO-Querido in Het Parool on September 1st. “These people live close together, in small rooms and mostly without their own shower or bathroom facilities.”
Therefore, HVO-Querido has changed its tactics and working methods. Whenever possible, clients of the organization obtain their own home. Initially, that apartment or house will still be registered to HVO-Querido. A counselor will visit the house several times a week to arrange finances and discuss any problems or other matters. Ideally, this will lead to a situation where people can take back their lives and move on to a better life. But not everybody is successful in gaining control over their problems. Instead, they can be the cause of severe nuisances in the neighborhood. If that happens – and in five percent of the cases, it does – the client will be moved back to one of HVO-Querido’s shelter houses.
A new development from this organization is the establishing of so-called ‘woonhotels’ (housing hotels). Since the beginning of the recession, more and more people of a ‘new’ background end up on the streets. These are people with a medium or higher education, who lose their house due to a divorce or loss of their job. The idea is that this category of homeless will sooner be able to master their issues and move back into their own homes.

Problemen wateroverlast onderschat

LISSE – De gemeente heeft niet snel genoeg ingezien, dat er deze zomervakantie ernstige wateroverlast was in de Van der Veldstraat. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis liet dit weten aan de gemeenteraadsleden.
Door het grote aantal telefoontjes was het gemeentehuis slecht bereikbaar en de medewerkers hadden volgens de wethouder ‘onvoldoende ingeschat’ hoe ernstig de situatie in de Van der Veldstraat was. Bijkomend probleem was, dat ook de zogeheten ‘piketregeling’niet werkte. Bij ernstige problemen wordt de burgemeester of haar plaatsvervanger gewaarschuwd met een telefoontje door de brandweer. Maar dat is bij deze wateroverlast niet gebeurd. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

Column

MAM
 
Onze gemeente is rijkelijk bedeeld met vijf brandkazernes. Deze zijn te vinden in Rijpwetering, Roelofarendsveen, Leimuiden, Woubrugge en op Kaag. Er zijn verspreid over de dorpen ruim honderd mannen en vrouwen die veel van hun vrije tijd beschikbaar stellen voor het blussen van branden, het controleren van onveilige situaties en het redden van boomkatjes.
Al in 2011 kwamen de brandweerkazernes te vallen onder de vlag van de Brandweer Hollands Midden; net als 42 andere kazernes in de wijde regio. De heftige bezuinigingen, waar iedereen bang voor was, zijn nog niet gebeurd, maar maandagavond gaf Hans Zuidijk, plaatsvervangend regionaal commandant en districtscommandant voor Alphen, KB en Nieuwkoop, een presentatie. Voor alle duidelijkheid: hij heeft niet gezegd dat er kazernes dicht moeten, maar uitgesloten wordt er ook niets. In de presentatie stelde Zuidijk: ‘Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben (samen, JD) 145 mensen en acht kazernes. Alphen heeft 150 mensen en zeven kazernes.’
Hij verbond hier geen conclusies aan, maar wel wordt er zeker gekeken naar het materiaal dat de verschillende kazernes hebben, en of dat materiaal ook echt nodig is. Niet iedere kazerne hoeft bijvoorbeeld twee tankautospuiten te hebben. De brandweer zet een bezuinigingspogramma op onder de pakkende afkorting: MAM (Meer Anders Minder). Dit bezuinigingsprogramma geldt voor alle 47 brandweerkazernes, dus de 1.057 vrijwilligers krijgen er ook mee te maken. De komende jaren worden ‘effectiviteitsmaatregelen’ doorgevoerd en ‘nieuwe brandweerconcepten’ ontwikkeld. Hierdoor moeten voor de gemeente Kaag en Braassem de jaarlijkse kosten met zo’n 100.000 euro omlaag gaan tot 1,2 miljoen euro. En hoe dat moet gebeuren: door ‘herijking van het materieel en personeelssterkte op basis van risicoprofiel’. Maar ook door ‘modernisering van de vakbekwaamheid’. Een goed verstaander..
Maar laten we de column posief afsluiten: Wist u, waarde columnlezer, dat minder dan 8% van de brandweermensen een vrouw is? Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven en schommelt per kazerne rond de twintig personen. Enige uitzondering is de kazerne op Kaag; daar zijn slechts veertien mensen die als ‘brandweermens’ door het leven gaan. Wellicht ligt hier voor u een schone taak weggelegd om u aan te melden!

Feestelijke heipaal voor nieuwe woonwijk

JOEP DERKSEN
LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heide dinsdag 9 september de eerste feestelijke paal van de bouw van de nieuwe woningen die vallen onder het project De Tweemaster. Het was reden voor een feestje, want alle 23 koopwoningen op deze locatie zijn inmiddels verkocht. De eerste woningen zijn al in april 2015 klaar.
Bijna alle kopers waren gekomen naar het terrein waar ooit de basisschool De Tweemaster stond. Er hing een feestelijke sfeer, die verhoogd werd door de snippers die door de aanwezige kinderen de lucht in werden geschoten. Dat die snippers deels in de tuinen van enkele bezwaarmakers in de Trompstraat terecht kwamen, mocht de pret niet drukken. Ruigrok liet weten het fijn te vinden, dat alle woningen verkocht zijn. ‘Over een poosje woont u hier en het wordt een prachtige wijk met een zwembad, sportcomplex en verblijfsterrein in de buurt’. Overigens worden het zwembad en het sportcomplex al aan het eind van dit jaar opgeleverd.
Hans Meurs, directeur van Vorm Bouw B.V., liet weten dat een aantal van de kopers ooit op de basisschool zelf heeft gezeten. Om het slaan van de eerste feestelijke paal te vieren (er waren namelijk al 33 andere heipalen in de grond geslagen), kregen alle kopers een ingelijste foto van zichzelf voor de restanten van de oude school. Meurs: ‘We hebben met ons allen een mooi stukje werk geleverd. Ik wens u veel woonplezier en doe een oproep aan de bewoners om kritisch te zijn tjidens de bouw.’
Woningkopers Maryse Gans en William Rumphorst zijn blij met deze feestlijke mijlpaal. Ze lichten toe wat Meurs met deze laatste woorden bedoelde: ‘Alle bewoners hebben een vereniging opgericht en we laten een onafhankelijk bureau de bouwwerkzaamheden checken. Het is altijd goed dat dit in de gaten gehouden wordt. Wij zijn leken en dit geeft ons een stukje veiligheidsgevoel.’ Dat soort problematieken gaan aan Kian (7) en zijn zus Charlize (10) voorbij. De laatste zegt: ‘Ik vind het heel erg leuk en spannend dat ik in een nieuw huis ga wonen. Ik heb nu een brede kamer, maar ik krijg lekker een lange kamer!’

Onderzoek herhuisvesting Beukenhof

JOEP DERKSEN
LISSE – Het onderzoeksbureau Hospitality Consultants heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ‘herhuisvesting’ van De Beukenhof. De resultaten van dit onderzoek werden dinsdag 9 september bekend gemaakt door het college van burgemeester en wethouders.
Twee jaar geleden liet de Stichting Bejaarden Huisvesting Lisse (SBHL) weten, dat ze plannen hadden voor een nieuw appartementengebouw met ongeveer dertig seniorenappartementen. Dat gebouw zou op de plaats van de huidige Beukenhof moeten komen. De gemeenteraad heeft dit jaar al de wens uitgesproken, dat de huidige Beukenhof kleiner moet worden, maar liet daarbij open of de Beukenhofbewoners wel of niet op de huidige locatie mogen blijven. Het onderzoeksbureau adviseert nu om de Beukenhof kleiner te maken, afhankelijk van de wensen van de gebruikers. Het volledig bouwen van een nieuwe Beukenhof vinden de onderzoekers niet verstandig.
De Stichting Welzijn Lisse kan volgens het onderzoek haar activiteiten best op een andere locatie uitvoeren. De sociaal-culturele activiteiten die de stichting De Paraplu en Activite aanbieden, moeten vanwege hun doelgroep echter wel degelijk in de Beukenhof plaatsvinden. Het college overweegt serieus om het Beukenhofgebouw met grond aan de SBHL te verkopen. Op de begane grond wordt dan een ruimte gehuurd of gekocht, waar sociaal-culturele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Later deze maand moet de politiek een oordeel geven over de verkoop van Beukenhof en de vraag of de gemeente in een eventueel nieuw appartementengebouw een deel wil huren danwel kopen.

Goedbetaalde projectleider

STREEK – De vijf Bollendorpen (Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom) gaan samenwerken. Ze slaan de handen ineen om de uitvoering van de drie decentralisatie-opgaven (3D) zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dat moet allemaal in goede banen geleid worden en daarom  wordt er een projectleider van buitenaf aangetrokken, om dat op zich te nemen. De kosten voor die projectleider bedragen 33.600 euro en het gaat om werkzaamheden die de komende drie maanden (tot 1 januari 2015) worden uitgevoerd.

Goede onderhandelaars

LISSE – De bewoners van ’t Lange Rack op de huisnummers 17 – 25 hebben een goede deal gesloten met de gemeente. Niet alleen mogen ze tegen een schappelijke prijs een stuk grond kopen, dat naast hun eigen tuinen ligt. Ook mogen ze op dat stuk grond vergunningvrij bouwen. Bovendien wordt door deze verkoop de sloot verplaatst en dat heeft tot gevolg dat er een grotere afstand komt tussen de huiseigenaren en de toekomstige bewoners van het bouwproject ‘Geestwater’. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 9 september in met deze overeenkomst.
Doordat de gemeente de grond verkoopt, krijgen de Lange Rackbewoners een ruimere achtertuin. Iedere woning krijgt er een strook grond van bijna twaalf meter bij. De huidige sloot wordt gedempt en een nieuwe sloot wordt naast de nieuwe tuingrens gegraven. Volgens een ‘Flora & Fauna onderzoek’ zijn er geen beschermde plant-  en diersoorten aangetroffen in de sloot. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland staat positief tegenover dit voorstel. De nieuwe sloot krijgt natuurvriendelijke oevers, zodat daar meer vegetatie kan ontstaan en dat zorgt weer voor meer beschutting van de dieren.

Start verkoop De Hofjes

LISSE – Het bouwplan ‘De Hofjes’ gaat al op donderdag 26 september in de voorverkoop. De officiële verkoopdatum is een maand later; op 28 oktober. Iedere geïnteresseerde in één van de 28 te bouwen woningen kunnen zich dan melden bij Vorm Bouw B.V. In diezelfde wijk komen ook elf sociale woningen die speciaal voor Stek worden gebouwd.

Cynthia Injectables

Meer zelfvertrouwen door een mooier lichaam
Jac. P. Thijsselaan 83 te Oegstgeest. T: 071 517 2239, W: www.cynthia-injectables.nl
OEGSTGEEST – Wie wil er nou niet jaren jonger uitzien, met een frisser en mooier gezicht? Cynthia Injectables verzorgt botox- en fillerbehandelingen waar het gaat om zaken als het opvullen van de wangen, het strakker maken van de kaaklijn of het verwijderen van rimpels en littekens. Maar ook bezoeken mensen haar voor een behandeling voor een betere haargroei.
Cosmetisch arts Cynthia Hawi ziet het als haar passie om mensen te helpen om er mooier uit te zien. ‘Na mijn artsopleiding koos ik ervoor om cosmetisch geneeskunde te doen, want je ziet direct resultaa. In mijn kliniek kan ik meer tijd nemen voor de mensen en een band met hen opbouwen. Zonder chirurgische ingrepen zorgen we ook voor het verwijderen van de rokerslijnen (rimpels boven de lippen), het beter maken van het decoletté of het optrekken van de mondhoeken. Onze cliënten zijn studenten, huisvrouwen, zakenmensen, politici en topmodellen, van jong tot oud, en allemaal komen ze naar Cynthia Injectables voor een betere huidkwaliteit.’
De botox- en fillerbehandelingen zijn (zo goed als) pijnloos en door haar kennis van zaken kan Hawi heel gedetailleerde gelaatsverbeteringen aanbrengen. Voor sommige mensen is het een grote stap om een kliniek te bezoeken, maar juist daarom is het mogelijk om voor een gratis gesprek langs te gaan bij Cynthia Injectables. ‘Dan gaat er een wereld open voor de mensen: ik laat hen foto’s zien van hoe de huid verbeterd kan worden. Een botox- of fillerbehandeling is in feite een stukje onderhoud van de huid. Je kunt na enkele maanden of een jaar terugkomen, maar ook al doe je dat niet, dan ziet je huid er voor de rest van je leven beter uit. Onze producten zijn namelijk van een uitstekende kwaliteit. Ik zie dat mensen beter in hun vel komen te zitten. Ze stralen meer en soms hebben ze dan een baan of een vriend gekregen. Als je er beter uitziet en dus voelt, gaat je leven ook beter.’

11 september 2014

Gevaar vallend gras aangepakt

KAAG EN BRAASSEM – De nieuwe manier van de gemeente om het gras temaaien kan niet bij iedereen de handen op elkaar krijgen. Zo stelde een meeschrijver op dichtbij.nl: ‘Vanmorgen is in heel Leimuiden na ruim anderhalve week het gras gemaaid. Nou weet ik wel dat de gemeente moet bezuinigen en dus de aanbesteding van het gras maaien tot de bodem wordt uitgeperst. Maar wat maken die gasten er een bende van! Ook is de grasmat wat aan de natte kant, dus mooie grasvelden zitten nu vol met sporen van de machines. De straten en wegen liggen overigens ook vol met gemaaid gras, dat is gevaarlijk voor fietsers, zo merkte ik aan een scholier die vanmorgen op zijn plaat ging bij de Nokweg. Dat er nat gras op de weg blijft liggen oké, maar het is een zooitje.’
De gemeente is om een reactie gevraagd. Is het college tevreden over de huidige (nieuwe) manier van gras verwerken? Het antwoord: ‘De huidige werkwijze is hetzelfde als de werkwijze van vorig jaar. Het resultaat van het maaiwerk is naast de wijze van uitvoering ook erg afhankelijk van het weer en de staat van de bodem. De afgelopen periode heeft het enorm veel en vaak geregend. Hierdoor is de bodem verzadigd geraakt, maar het gras wel blijven doorgroeien. Het nadeel van de verzadigde bodem is dat je bijna niet kunt maaien zonder spoorvorming. In overleg met de aannemer is daarom in eerste instantie besloten om het maaien 1 – 2 weken uit te stellen. Uiteindelijk bleek echter dat het gras dusdanig hoog werd dat langer uitstel van maaiwerkzaamheden niet meer mogelijk was. Tijdens de laatste maaibeurt is helaas gebleken dat de grond nog steeds enorm vochtig was, waardoor toch nog op sommige gazons spoorvorming is ontstaan. Daar komt bij dat het langere gras door het natte weer (en de ochtenddauw) aan banden en maai-eenheden blijft plakken en er tijdens het wegrijden vanaf valt en op de bestrating terecht komt.’
Klopt het dat er gevaar is voor fietsers vanwege gras op de weg?
‘De weggebruikers (waaronder fietser) kunnen hinder ondervinden van het gras dat van de maai-units afvalt en op het wegdek terecht komt, zeker als het gras door het uitstellen van het maaien al langer was dan we idealiter hadden gewild. De aannemer dient te allen tijde onveilige situaties te voorkomen, dit wordt ook door onze toezichthouders gecontroleerd.’
 
Zo ja; gaat de gemeente hier wat aan doen en wat dan wel?
‘In het huidige contract staat omschreven hoe de maaiwerkzaamheden uitgevoerd moeten te worden. Om dit soort ontstane situaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen worden de opgedane ervaringen meegenomen bij de jaarlijkse evaluatie. Na overleg met de aannemer is voor nu in ieder geval afgesproken dat de maaimachines zoveel mogelijk worden schoongeschud voordat ze het wegdek oprijden. Het is echter niet te voorkomen dat tijdens het rijden op het wegdek achterblijvend gras toch van de maaimachine afvalt.’

Afspraken moeten vastgelegd worden

LISSE – In de kwestie ‘Welkom’, waar het gaat om de verbouw van het pand, heeft de gemeente ‘begrijpelijke juridische keuzes gemaakt’. Ook zijn ‘intern de juiste procedures gevoerd’, zo liet gemeentesecretaris Jan Schellevis woensdag 3 september weten tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.
Toch zijn er verbeterpunten, zo maakte onderzoeksbureau Port Jonker  duidelijk. Schellevis: ‘De afspraken met huurders en derden zijn niet voldoende vastgelegd. Dat is wel absoluut aan te bevelen. Het is van belang dat voor iedereen duidelijk is wie waar aan toe is. Hiervoor is een verbeterslag noodzakelijk en we gaan hier als organisatie mee aan de slag.’ Ondertussen heeft de eigenaar van een dansschool nog altijd niet het huurcontract met de gemeente ondertekent. Schellevis heeft hier geen begrip voor, zo blijkt uit zijn reactie: ‘Tot drie keer toe hebben we de exploitant aangesproken om de ondertekening nu te doen. Maar hij komt zijn afspraken niet na.’

‘Deelnemers Castlefest in optocht door Lisse’

JOEP DERKSEN
LISSE – ‘Laat de prachtig verklede mensen van het Castlefest in een optocht door Lisse gaan!’ Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) deed deze oproep aan het college van burgemeester en wethouders tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.
‘Het is leuk voor de kinderen en trekt mensen uit alle landen’, zo lichtte Van der Laan haar voorstel toe. Ze riep burgemeester Lies Spruit op om in gesprek te gaan met de organisatie van het Castlefest om te kijken wat er mogelijk is. Spruit reageerde enthousiast: ‘Het is een voortreffelijk idee; laten we samen naar de organisatie van Castlefest gaan om dit te bepreken. Maar zij moeten het organiseren; het moet hun initiatief zijn. Het is een goed  idee en ik werk daar graag aan mee. In november is een evaluatiegesprek met die organisatie: daar kan dit aan de orde komen.’