Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 oktober 2015

Column

Sociaal

Als politiek journalist krijg je nogal wat duim- tot vuistdikke documenten voor de neus, waarde columnlezer. Officieel moeten die door alle bestuurders, politici en journalisten worden gelezen, maar dat gebeurt niet altijd. Er zijn zelfs politici in den lande die liever de plaatselijke kranten lezen om zo op een snelle manier te weten te komen wat er in dit soort documenten staat. Deze mensen raad ik toch aan om de 'Monitor sociaal domein' eens goed te lezen. Ik weet het; een rapport met zo'n titel is nou niet iets wat je op je nachtkastje legt om er eens lekker voor te gaan zitten. Maar er staan ronduit schokkende feiten in.

Sinds dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp, reïntegratie van werklozen en zorg voor mensen met psychische aandoeningen. Door het laten samenwerken van allerlei instanties met elkaar en het instellen van een 'Kernteam' zou de specialistische jeugdhulp af moeten nemen. Dat blijkt niet zo te zijn: de vraag hiernaar neemt juist toe. Niet alleen in Kaag en Braassem, maar in de hele regio. Bij sommige gemeenten zijn al geluiden te horen over wachtlijsten en opnamestops. Dat is in Kaag en Braassem (nog) niet aan de orde.

Ook het aantal bijstandsuitkeringen groeit; in het eerste half jaar met maar liefst 9%! Daar komt bij, dat steeds minder mensen vanuit die uitkeringssituatie een baan kunnen vinden. Volgens de 'Monitor sociaal domein' bestaat het uitkeringsbestand 'voor 40% uit inwoners van niet-westerse afkomst'. Door de toenemende vraag komt het budget voor zowel de uitkeringen als de jeugdhulp onder druk te staan. Van de 857 mensen met een WW-uitkering, heeft eenderde geen erkend diploma (een startkwalificatie). Bij een bijstandsuitkering loopt dit percentage zelfs op naar 70%. Ook dit heeft vaak te maken met het geboorteland en de taalachterstand van de uitkeringsontvanger, aldus het rapport. Al is het ook zo, dat één op de negen Nederlanders laaggeletterd is.

Schokkend zijn wat mij betreft ook de cijfers over de werkloosheid onder jongeren (tot 27 jaar). Een derde van die jongeren met een uitkering komt uit Nederland. En één derde komt uit een ander land: Somalië. De 'Monitor sociaal domein' stelt hierover: 'De toename van het aantal uitkeringen is een gevolg van de economische crisis, maar ook van de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. In 2014 bestond 1/3 van de instroom uit mensen van niet-westerse afkomst. In 2014 heeft onze gemeente dan ook 34 statushouders gehuisvest. In het eerste half jaar van 2015 waren dit er 13. Deze statushouders komen veelal eerst in een uitkering.'

Ik twijfelde even om deze column te schrijven; door het bekend maken van dit soort gegevens, word je al gauw in 'de rechtse hoek' geplaatst. Maar als journalist is het noodzakelijk om de feiten te brengen. Het is vervolgens aan de politiek en de samenleving om maatregelen te nemen, zodat de toekomst voor álle inwoners sterk verbeterd wordt.

Joep Derksen

Fractievoorzitter duizelt

KAAG EN BRAASSEM – Hoe kan het, dat de gemeenteraad in 2009 maar liefst 11 miljoen euro reserveerde voor de 'Big 6' (zes grote infrastructuurprojecten, JD) en dat hier maar zo'n vijf miljoen euro van is uitgegeven? Waar zijn de ontbrekende zes miljoen euro? Dit vroeg fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) zich maandag 26 oktober af tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage 2015.

Hij gaf enkele voorbeelden: 'We hebben een kredietverstrekking afgegeven van ruim 2 miljoen euro voor de Floraweg, maar de uitgaven waren slechts 800.000 euro. De reconstructie Kaag heeft 2 miljoen euro aan kosten gehad, maar had 3,4 miljoen euro aan kredieten gekregen. Wij snappen het niet, dat die verschillen zo groot zijn zonder onderbouwing en het irriteert ons. U schuift met de kredieten. Het duizelt ons er van. Dit is een gaatje van 6 miljoen euro dat we uitgelegd willen krijgen.'

De VVD stond alleen in haar visie. Gemeenteraadslid Cees de Lange (CDA) wees er op, dat bij infrastructurele werkzaamheden geld wordt uitgegeven aan allerlei zaken. 'Je hebt het over de wegen en het riool. Als je dat bij elkaar optelt, dan kom je aan het bedrag (van 11 miljoen euro, JD).' Wethouder Henk Hoek (CDA) nodigde Van Emmerik hierop uit om koffie te komen drinken, zodat ze samen de cijfers kunnen doornemen.

'Harder trekken helpt niet'

KAAG EN BRAASSEM – De verhoging van de OZB op niet-woningen gaat gewoon door. Een pleidooi van commissielid Cees de Lange (CDA) om dat tegen te gaan, haalde het niet tijdens het politiek forum van maandag 26 oktober. Hij liet weten, dat de gemeente jaarlijks 400.000 euro misloopt aan 'oninbare bedragen' voor met name de OZB op niet-woningen. 'Laat het college hier scherper op handhaven en voer de verhoging van de OZB niet door', zo stelde De Lange.

Wethouder Henk Hoek reageerde: 'De OZB voor niet-woningen blijft achter bij het landelijk gemiddelde. We liggen 25% lager en willen het daarom met 5% verhogen. Zo komen we in de buurt bij het landelijk gemiddelde. Hiermee realiseren we het zoveel mogelijk verlichten van de lasten van de inwoners.' Hij vervolgde over het scherper handhaven op de oninbare debiteuren, dat het hier met name gaat om bedrijven die failliet zijn gegaan. Deze kosten zijn oninbaar. We trekken daar al stevig aan. Als debiteuren niet betalen, zitten we er heel erg bovenop. Maar als het niet inbaar is, dan helpt harder trekken ook niet.'

Marina mag blijven

KAAG EN BRAASSEM – Officieel moeten de Commissaris van de Koning, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koning Willem-Alexander er zich nog over uitspreken. Maar nu al is duidelijk dat burgemeester Marina van der Velde tot 2022 de burgermoeder van Kaag en Braassem mag blijven. De gemeenteraad beveelt unaniem aan, dat Van der Velde op 1 april 2016 herbenoemd wordt tot burgemeester van Kaag en Braassem. Ze liet maandag 26 oktober tijdens de gemeenteraadsvergadering weten: 'Ik hoop dat we een heel succesvolle periode in zullen gaan.'

Plan voor duurzaamheidsplatform warm ontvangen

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partijen steunen unaniem het idee van gemeenteraadslid Kelly Straver (SVKB) om een duurzaamheidsplatform op te richten. Zij opperde deze suggestie maandag 26 oktober tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 – 2019.

Straver werkt als ambtenaar in Lisse en heeft daar gezien dat zo'n duurzaamheidsplatform inderdaad werkt. Ze lichtte haar politieke collega's toe: 'Een duurzaamheidsplatform bestaat uit raadsleden, betrokken inwoners, bedrijven van zonnepanelen en organisaties. Dit platform heeft samen met gemeente Lisse een duurzaamheidsagenda geschreven.' Wethouder Yvonne Peters (VVD) vond zo'n duurzaamheidsplatform ook een goed idee, maar ze liet weten dat hier op dit moment geen geld voor beschikbaar is. Hierop liet SVKB weten, dat een amendement wordt opgesteld, zodat het college de opdracht krijgt om een duurzaamheidsplatform op te zetten.

Pleidooi voor afschaffen hondenbelasting

KAAG EN BRAASSEM – Het lijkt er nog niet op dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Maandag 26 oktober pleitte SVKB hier voor. 'De hondenbelasting is niet meer van deze tijd', zo stelde Petra van der Wereld (SVKB), '128 gemeenten vragen geen hondenbelasting meer.' Ook verwees ze naar katten en paarden die overal hun uitwerpselen droppen. Waarbij de eigenaren geen belasting hoeven te betalen en evenmin de katten- en paardenpoep hoeven op te ruimen.

Commissielid Gino Wesselman (D66) liet zich niet uit of hij voor of tegen afschaffing was, maar gaf wel aan, dat hondenpoep in de top 5 van ergernissen staat. PRO en CDA willen dit onderwerp in de fractie bespreken. Wethouder Henk Hoek wees er op, dat het afschaffen van de hondenbelasting betekent, dat de gemeente ruim 54.000 euro aan inkomsten misloopt. Dat zijn netto inkomsten, waar de gemeente verder niets voor hoeft te doen. Dus ook geen hondenpoepzakjes beschikbaar stellen of depodog-vuilnisbakken plaatsen. De hondeneigenaar als melkkoe, dus. Maar of PRO en CDA deze ongelijkheid in stand willen houden, zal volgende maand tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk worden.

'Vluchtelingen komen graag terug'

KAAG EN BRAASSEM – De 120 vluchtelingen hebben dinsdagmiddag 27 oktober de sporthal van De Tweesprong verlaten. Vervolgens zijn ze in bussen vervoerd naar de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar ze in een nieuwe sporthal weer zes dagen onderdak krijgen. Burgemeester Marina van der Velde liet weten, dat ze met pijn in hun hart afscheid nemen van Kaag en Braassem.

Tijdens het politiek forum van maandag 26 oktober stelde Van der Velde: 'Het is een teleurstelling voor deze mensen, dat ze weer naar een sporthal moeten. We vinden dit geen goede methodiek. Het is voor de mensen verschrikkelijk, relatief duur en het werkt niet echt.' Ze deelde pluimen uit naar de vrijwilligers en de ambtenaren die zich de afgelopen week hebben ingezet voor de vluchtelingen. 'We kijken met grote voldoening terug op hun uitmuntende inzet. Het is hier goed gegaan. De vluchtelingen zijn dankbaar. Ze moeten Kaag en Braassem verlaten, maar ze zeiden dat ze graag terug komen.'

Wethouder op hakblok

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Harry van Schooten is ternauwernood ontsnapt aan een motie van wantrouwen. Tijdens een bijna half uur durende schorsing werden met name de VVD en D66 overtuigd om geen motie van wantrouwen of motie van treurnis in te dienen. Maar Van Schooten kan zich geen misstap meer veroorloven, zo liet gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) maandag 26 oktober weten.

De ophef ontstond tijdens de discussie over het raadsvoorstel Floraweg / Fransche Brug. Enkele partijen stelden wat vragen over het olifantenpaadje bij de rotonde van 't Oog. De verschillende politieke partijen lieten weten, dat ze graag een evaluatiemoment wilden hebben, waar het gaat om de manier waarop de wegwerkzaamheden uitpakken. Dat had Van Schooten eerder ook al toegezegd én het evaluatiemoment was al opgenomen in het raadsvoorstel. Tot zover dus geen enkele pijn.

Totdat Van Schooten zelf het woord nam. 'We stellen voor om het voetpad niet aan te leggen. Ik wil terugkomen op mijn toezegging om een evaluatie te doen. Dat is niet aan de orde bij deze loskoppeling van het voetpad met het collegebesluit. Ik heb zelf jongelui op de fiets gezien over het olifantenpad die te beroerd waren om een stukje om te fietsen. Sluit het af, zodat ze gedwongen worden om over de nieuwe oversteek te gaan.'

Even viel er een doodse stilte, alleen onderbroken door naar adem happende politici. Hierna viel Paul van Emmerik (VVD) spreekwoordelijk van zijn stoel, was Marcel Doze (CDA) 'verbaasd', Wesselman 'met stomheid geslagen' en zei zelfs Petra van der Wereld (SVKB) over de opmerking van 'haar' wethouder: 'Ik vind het nogal bout om te zeggen; ik gooi dat gebied dicht en daar moet de raad het maar mee doen.' Een schorsing van een half uur met koortsachtig overleg volgde.

Het indienen van een motie van treurnis of wantrouwen kon nog net afgewend worden. In plaats daarvan nam de gemeenteraad unaniem een amendement aan, waarin wethouder Van Schooten opgedragen wordt om twee zaken uit te voeren. Hij moet door een professioneel bureau laten onderzoeken hoeveel voetgangers gebruik maken van de illegale oversteek (het olifantenpaadje) bij 't Oog én hij moet in gesprek gaan met het parkmanagement van het Veenderveld over het gebruik van de illegale oversteek.

Van Emmerik vulde nog aan: 'We zijn geschrokken van het feit dat de wethouder een toezegging zomaar intrekt. Er zijn moties overwogen. Dit keer hebben we dat niet gedaan, maar we hopen dat de wethouder realiseert dat dit niet de bedoeling is.' Wesselman stelde hierop: 'We zijn ernstig teleurgesteld in de manier waarop de wethouder dit afhandelt. We hebben een motie van treurnis en van wantrouwen overwogen. Dat had niet alle steun, dus we gaan daar niet mee verder. Ik hoop dat dit een signaal is voor de wethouder.' Echt onder de indruk leek Van Schooten niet te zijn: 'Mijn betoog is bij u niet overgekomen. Het amendement is duidelijk, maar wanneer verwacht u die evaluatie?' Hierop verzuchtte Van der Wereld: 'Dat staat in het raadsvoorstel (na een half jaar, JD).'

Geen geld meer voor reïntegratie

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente krijgt vanaf 2018 geen cent meer van de rijksoverheid om mensen in de bijstand naar werk te helpen. Dit nieuws staat in de 'Monitor sociaal domein', die vorige week openbaar werd gemaakt. Kaag en Braassem behoort hiermee tot 12% van de gemeenten die vanaf dat jaar kunnen fluiten naar het 'reïntegratiegeld'. De reden voor het wegvallen van dit overheidsgeld is, dat onze gemeente een 'lage bijstandsdichtheid' heeft. Maar problemen levert het wel degelijk op, zo laat de monitor weten: 'Dit kan grote financiële dan wel inhoudelijke consequenties voor onze gemeente hebben. Onze gemeente behoudt nog wel re-integratiebudget voor nieuw beschut werk en voor hulp aan mensen die een beroep doen op een garantiebaan.'

Handhaving illegale bewoning

HOOGMADE – De mensen die begin 2015 permanent zij komen wonen op het perceel Spijkereiland 29 moeten daar weg. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om hierop te handhaven. In dat huis mag namelijk niet permanent gewoond worden, zo heeft de gemeenteraad eind vorig jaar besloten.

Het 'niet permanent wonen in de recreatiewoningen' geldt overigens voor heel Spijkereiland, maar uitzonderingen zijn gemaakt voor de mensen die daar al heel lang wonen. Maar dat geldt dus niet voor de mensen op nummer 29. Bovendien hebben ze al een gedoogbeschikking om op een andere plek in de gemeente in een recreatiewoning te zitten. Het college laat weten: 'Deze permanente bewoning van het Spijkereiland 29 moet dan ook zo snel mogelijk worden beëindigd. Enerzijds om verdere precedentwerking te voorkomen en anderzijds er een verzoek tot handhaving specifiek voor dit perceel is ingediend.' Omwonenden hebben namelijk aangegeven, overlast te hebben van de uit huis te zetten bewoners. Zij krijgen een last onder dwangsom opgelegd, zodat ze binnen een paar weken vertrekken uit hun onderkomen op Spijkereiland 29.

Het leven van een vluchteling

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Het leven van een vluchteling gaat niet over rozen. Stel je eens voor, dat je maandenlang gedwongen bent om met honderd andere mannen te overnachten in een sporthal. Terwijl er geen zekerheid is, wanneer deze situatie is afgelopen. Ondertussen word je iedere zes dagen verkast naar een andere gemeente en moet je maar kijken waar je dan weer terecht komt. De vluchtelingen Hadi en Alaa vertellen hun verhaal; zij zaten afgelopen week in de sporthal van De Tweesprong.

Het echtpaar komt uit Syrië, al woonde Hadi tot voor kort al ruim een jaar in Turkije. Daar leerde hij Alaa ook kennen en ze besloten samen om naar Nederland te komen. 'Een vriend van me kwam een paar jaar geleden hier naar toe. Hij vertelde me, dat hij twee maanden in een opvangcentrum zat en dat hij vervolgens de Nederlandse taal kon leren en een huis kreeg.' Hadi beseft, dat hij langer dan twee maanden moet wachten, voordat hij en zijn vrouw ook een huis toegewezen krijgen. Maar zijn geduld is niet oneindig: 'Ik heb een huis en een auto in Syrië. Als daar geen oorlog was, zou ik nou niet hier zijn gekomen. Als ik een half jaar of langer moet wachten, ga ik weer terug.'

Zijn vrouw is echter niet van plan om Nederland te verlaten. Ze grapt: 'Ga jij maar.' Serieus: 'Ik blijf hier. Nu moeten we van plek naar plek reizen en hebben we geen privacy, maar onze toekomst in dit land wordt goed. Ik wil me veilig en gelukkig voelen met mijn echtgenoot en hopelijk ook kinderen krijgen.' Het echtpaar stond in Syrië voor de klas als docent en ze hopen een vergelijkbare baan te bemachtigen. Ze blikken terug op hun reis. 'We hebben met name geleden in Servië. We moesten wachten op een formulier om de grens over te kunnen, maar vervolgens mochten we niet verder. We moesten buiten overnachten; er waren geen tenten, huizen of kamers waar we konden slapen.'

De vluchtelingen kwamen via Ter Apel, Rotterdam en Nieuwkoop naar Kaag en Braassem. Met name het verblijf in Nieuwkoop beviel goed; daar had het echtpaar een eigen kamer in een verzorgingstehuis. Ze zijn tevreden met hun onderkomen in De Tweesprong, wetende dat de gemeente haar best doet. 'Maar kom jij vanavond om 23:00 uur maar hier om te ervaren hoe het is om met 100 man in een zaal te liggen. En ruik de geur', zo nodigt Hadi de journalist uit.

Na het interview mogen de journalisten even in de sporthal kijken. Het was een goede ervaring. Leden van de 'Liefde voor Harmonie' waren samen met vluchtelingen volop aan het drummen. Daarvoor hadden de vrijwilligers samen met de vluchtelingen een polonaise gelopen op de muziek van de Bloemenlände Muzikanten. De kinderen werden zondag 25 oktober getrakteerd op een uitje naar Chimpie Champ in Aalsmeer. En konden de mannen en vrouwen deelnemen aan een 'bootcamp', voetballen met mensen uit de wijk of fietsen met Fietsmaatjes. Marion Bakkes van de Driemaster licht blij toe: 'Veertien van de Arabische tolken die we hebben, zijn statushouders; voormalige vluchtelingen. Zij zijn zó trots dat dit kunnen doen en mee kunnen helpen!'

Provincie kapt tientallen bomen

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders legt de Provincie Zuid-Holland geen strobreed in de weg waar het gaat om het kappen van 78 bomen. Het gaat hierbij om de zuurstofscheppers langs de N446; vanaf de kruising N207 richting Ter Aar.

De Provincie vindt dat 'vanwege verkeersveiligheid' in heel Zuid-Holland maar liefst 6.000 bomen gekapt moeten worden. En dus ook de 78 bomen langs de N446. Dat aantal kan nog verder oplopen. Op een vraag van het CDA wat de reactie van het college hier op is, laat dat college weten, bereid te zijn een kapvergunning af te geven. 'Provinciaal beleid gaat boven gemeentelijk beleid en er is geen gegronde reden tot weigering', zo vindt het college. Ook zouden deze bomen al aangetast zijn door de essentaksterfte. Hetzelfde aantal bomen zou weer op provinciale grond binnen de gemeente Kaag en Braassem herplant moeten worden. Maar het college van burgemeester en wethouders geeft geen garantie over waar en wanneer dat gaat gebeuren.

Stijging gedwongen uithuiszettingen

KAAG EN BRAASSEM – Het aantal uithuiszettingen is dit jaar enorm gestegen. Deze maatregel wordt vaak genomen als er sprake is van 'incidenten rond verwarde personen'. Redenen voor het door het lint gaan zijn de economische crisis en de daaruit voortvloeiende financiële problemen, maar ook de 'ambulantisering van de zorg', zo laat de Monitor sociaal domein zien.

Mensen met psychische problemen worden sinds dit jaar namelijk minder snel opgenomen en moeten hierdoor langer zelfstandig blijven wonen. En dat gaat regelmatig niet goed. De situatie loopt dan dermate uit de hand, dat de mensen met dwang uit hun huis wordt gezet. In zowel 2013 als 2014 gebeurde dit in Kaag en Braassem slechts één keer, maar in gebeurde dit in het eerste half jaar al zeven keer.

Kraan dicht doen zodat gedweild kan worden

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) haalde vorige week het landelijke nieuws. Hij uitte kritiek op de manier waarop vluchtelingen gedumpt worden bij de gemeentes, zonder enige vorm van nazorg. Schoonderwoerd is het zat en stelt: 'Stop het gesleep met mensen!'

De wethouder laat weten: 'De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, JD) moet snel versterkt en uitgebreid om de toestroom van vluchtelingen te kunnen verwerken. Mensen die na de procedure een verblijfsvergunning krijgen moeten sneller kunnen doorstromen naar gemeenten (daar ligt belangrijkste gemeentelijke verantwoordelijkheid) zodat er ruimte ontstaat in de reguliere AZC's.'

Hij vervolgt: 'Als crisisnoodopvang dan nog steeds nodig blijkt, zoals we dat nu met groot gevoel voor verantwoordelijkheid met de gemeenschap samen doen in de Tweesprong, dan moeten we daarin regionaal samenwerken. Regionaal goede plekken aanwijzen voor noodopvang, een regionale pool met ambtenaren maken, financieel de verantwoordelijkheid spreiden of beter nog: volledig(er) schadeloos gesteld worden door de Rijksoverheid.'

Schoonderwoerd is het zat: 'Aan het gesleep met mensen moet zo snel mogelijk een einde komen. We kunnen dit naar de vluchtelingen toe niet maken, en van gemeenten niet vragen, om dit systeem van 6 dagen crisisnoodopvang in sporthallen lang voort te zetten. Wij dweilen, maar willen ook dat de kraan dichtgaat en denken – en werken - daarin graag mee.'

Lustrumconcert Vox Laeta

OUDE WETERING – Het gemengd koor Vox Laeta viert zondag 8 november haar zeventigjarig bestaan met een lustrumconcert. Samen met pianist Gé van der Steen en sopraan Esther Burgstra brengt het koor muziek ten gehore. Dan gaat het onder meer om stukken als 'Laudat Dominum (Mozart), Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré) en de 'Vier redeloze zangen' (Albert de Klerk). Dit zijn liederen uit de geschiedenis van het Veense koor. Het lustrumconcert, onder leiding van Monique Schendelaar, vindt plaats in de Spreng en begint om 15:00 uur.

Gemeente klaar voor opvang vluchtelingen

JOEP DERKSEN

LISSE – De gemeente heeft kunnen leren van een aantal kleine dingen die mis gingen bij de opvang van de vluchtelingen in Voorhout. Zo ligt de vloer van de sporthal onder een beschermende afdeklaag, zodat de mensen er rustig met hun schoenen overheen kunnen lopen. Woensdag 21 oktober worden eerst alle bedden verhuisd naar sporthal De Waterkanten en daarna nemen de 150 vluchtelingen zes dagen lang hun intrek. Waar ze vervolgens naar toe gaan, is nu nog onbekend.

Het college van burgemeester en wethouders toonde de sporthal aan de pers, samen met beheerder Fred van Trigt. Burgemeester Lies Spruit laat weten: 'We hebben wat langer de tijd gehad dan de gemeente Teylingen om te kijken hoe deze opvang gaat gebeuren. We gebruiken dezelfde spullen en veelal ook dezelfde vrijwilligers.' Maar ook zetten zich nieuwe vrijwilligers in, om het de vluchtelingen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Binnen een halve dag hadden zich al 150 Lissers aangemeld. Spruit: 'Dat is een geweldige inzet en hartverwarmend'. Brengt zo'n vluchtelingenopvang toch het beste in de mensen naar boven? Spruit: 'Heel veel mensen hebben het gevoel dat de vluchtelingenproblematiek heel dichtbij komt en dat ze nu ook zelf wat kunnen doen. Normaal zitten ze achter de televisie te kijken naar beelden van de vluchtelingen en nu er in het dorp hun hulp nodig is, ondersteunen ze de mensen.'

Van Trigt toont de afdekmatten in de sporthal: 'Hierdoor heeft de vloer minder te lijden dan in Voorhout. De ramen worden afgeplakt, zodat de mensen van buiten niet gaan turen. Het zwemmen willen we door laten gaan, maar de sporthal blijft gesloten voor het sporten. De meeste verenigingen kunnen hun activiteiten elders laten plaatsvinden, zoals in een sporthal in Hillegom.' Ook wordt gezorgd voor extra faciliteiten voor de vluchtelingen, dan ze in Voorhout hebben. Dan gaat het om voldoende stroom, de inkleding van de zaal en dat er voldoende wifi-mogelijkheden zijn. De kleinere sportzaal wordt ingericht als gebedsruimte en de mensen krijgen vier kleedkamers tot hun beschikking om gebruik te maken van douches en toiletten.

De omwonenden mogen deze week de parkeergarage onder De Waterkanten niet gebruiken. 'Uit veiligheidsoverwegingen'. Iedere auto zou namelijk volgens de regels gecontroleerd moeten worden op een gevaarlijke inhoud. Maar de gemeente heeft extra parkeerlocaties gerealiseerd voor de omwonenden, zo laat Spruit weten. De laatste ontwikkelingen over de opvang van de vluchtelingen kunnen gevolgd worden op het liveblog https://www.lisse.nl/opvang-vluchtelingen.html.

Vluchtelingen kunnen niet integreren

Uitbraak van Hepatitis-A virus

LISSE – Meer dan honderd inwoners hebben zich aangemeld als vrijwilliger om de vluchtelingen op te vangen. Het zijn zelfs zoveel mensen, dat de gemeente een vrijwilligersstop heeft ingesteld. Bij het gebouw De Waterkanten blijft het rustig; de mensen die op zoek zijn naar een nieuw leven in Nederland worden angstvallig afgeschermd van de rest van de wereld. Twee bewakers met een multiculturele achtergrond gebieden vluchtelingen op de openbare weg om niet met journalisten te praten.

Via de liveblog die door de gemeente bijgehouden wordt, kunnen inwoners bijhouden wat er gebeurt. Alles lijkt paix en vree te zijn, met veel quotes van tevreden mensen. Zo wordt Eric van Es, bestuurslid bij FC Lisse, geciteerd naar aanleiding van een voetbaltoernooitje dat werd gehouden. 'We wilden dit graag doen en hebben geluk dat het herfstvakantie is. Nu hadden we makkelijk wat velden over waardoor we dit redelijk snel konden organiseren'. Vrijwilligster Mirjam Nieuwenhuis wordt geciteerd, nadat ze Nederlandse les heeft gegeven: 'Nooit eerder zag ik zulke actieve leerlingen, wat een gedrevenheid en aandacht om deze eerste stapjes binnen het Nederlands tot zich te nemen, indrukwekkend!’ En Carola van Stichting Present zegt enthousiast: 'Je merkt dat de mensen heel moe zijn en de sfeer is dan ook gelaten. Maar de activiteiten worden goed ontvangen, dus het geeft een goed gevoel om dit allemaal te doen.'

Maar de mogelijkheid voor onafhankelijke nieuwsgaring is ver te zoeken in Lisse. Wanneer een fotograaf op de openbare weg foto's maakt, komen twee bewaker op hoge toon vragen wat hier gebeurt. Een Syrisch meisje van een jaar of 14 komt vrolijk aanlopen, wil haar Engels oefenen en 'hallo' zeggen tegen de fotograaf. Ze wordt direct weggehaald door de twee bewakers, die haar in Arabisch vertellen, dat dit niet mag. Als op de openbare weg vragen worden gesteld aan enkele vluchtelingen, komen de bewakers er weer aan en gebieden ze de vluchtelingen om hun mond te houden.

Toch durft een van hen nog wel te vertellen, dat het verblijf in Lisse 'OK' is. 'We worden verplaatst van plek naar plek. Nu is het prima, maar straks gaan we weer ergens anders heen. We weten nog niet waar we naar toe gaan.' Een inwoner van Lisse, Koos, beaamt dit. Hij wil niet met zijn achternaam in de krant: 'Het is jammer dat mensen van hot naar her gesleept worden. Ze zouden hier een half jaar moeten kunnen blijven. We hebben genoeg grond in Lisse om er tijdelijke barakken te plaatsen.'

Afgelopen weekend werd duidelijk, dat er ook andere zaken niet helemaal goed gaan. Zo raakten vluchtelingen besmet met het Hepatitis-A virus. Dat wordt opgelopen 'door direct contact met ontlasting van de besmette persoon', zo laat de gemeente weten. Toen dit virus werd geconstateerd moesten alle 'aanwezige' vluchtelingen direct ingeënt worden. Volgens de gemeente is hierdoor het risico op verdere besmetting voorkomen. Vrijwilligers zouden geen gevaar lopen, omdat ze gebruik maken van andere toiletten dan de vluchtelingen. Het risico op besmetting onder de hulpverleners is 'nihil', aldus de gemeente. Maar op de website van thuisarts.nl staat wel: 'U kunt ook besmet raken via water, voedsel of eetgerei dat met besmette handen is aangeraakt. Wanneer u iemand met Hepatitis-A verzorgt, heeft u een verhoogde kans om besmet te raken.' Mensen die ongerust zijn of vragen hebben, wordt door de gemeente geadviseerd om met hun eigen huisarts contact op te nemen.

Zelf strooien bij gladheid

LISSE – De Meerlanden gaat niet in de woonwijken strooien, als de straten glad zijn. Dat maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 20 oktober. Doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wijkontsluitende wegen worden bij vorst nog wel behandeld met zout en sneeuwborstels.

Maar in de woonwijken zelf wordt dus niet gestrooid. Volgens het gemeentebestuur is het 'ondoenlijk en minder effectief' om overal binnen de gemeente te strooien. Bovendien werkt strooizout alleen als er daarna ook veel verkeer gebruik maakt van de betreffende weg. De weggebruikers in de woonwijken wordt geadviseerd om met hun auto zó te rijden, dat ze in de kortst mogelijke tijd op een weg komen, die onderdeel is van een strooiroute. Ook al kan het zijn, dat hier een stukje voor moet worden omgereden. Het college roept de mensen daarnaast op om hun eigen stoep sneeuwvrij te houden. En het liefst ook nog te helpen met de buren die dat zelf niet kunnen.

Slechts vier omwonenden zijn bezorgd over komst vluchtelingen naar Northgohal

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De informatiebijeenkomst over de komst van de vluchtelingen in de Northgohal trok maar weinig mensen. Slechts vier omwonenden kwamen maandag 26 oktober naar het gemeentehuis om hun zorgen en ongenoegen te uiten.

Burgemeester Jan Rijpstra lichtte toe, waarom 150 vluchtelingen zes dagen lang welkom zijn in Noordwijk. 'Wij hebben ruimte voor de vluchtelingen en dat gaat niet ten koste van huizen. We gaan geen asielzoekerscentrum opzetten en ook geen noodopvang waar mensen een half jaar kunnen blijven. Maar als de nood aan de man is, kunnen we als gemeente twee keer 72 uur crisisopvang bieden.'

De twee mannen en twee vrouwen wilden niet met hun naam in de krant, maar ze lieten hun mening duidelijk blijken. 'Kunnen we die sporthal niet in de brand steken voordat de vluchtelingen komen?', vroeg een vrouw hardop. Ze werd voor deze opmerking niet in de boeien geslagen door de aanwezige politie. Rijpstra liet weten, dat de afgelopen twee weken geen enkel incident is geweest in Voorhout en Lisse met de vluchtelingen. En hij beloofde dat de 150 mensen maandagavond weer naar een andere gemeente zullen zijn vertrokken.

Een van de mannen riep: 'Dit zijn economische vluchtelingen en ze zien ons als ongelovigen. Ze moeten naar een moslimland gaan! Ze plegen een aanslag voordat u het weet.' Zijn buurvrouw vulde aan: 'Ik wil niet dat die vluchtelingen hier komen. Het is Noordwijk niet meer. Over een tijdje worden we allemaal overhoop geschoten. Zet ze in een weiland, maar niet hier in het dorp.'

Na afloop van de bijeenkomst liet een van de bewoonsters weten, dat ze nog niet gerustgesteld is. 'Ik vond het fijn te horen dat er geen incidenten zijn geweest in Voorhout en Lisse, maar ik ben wel bang. De Northgohal is vijf stappen van mijn deur vandaan. Ik ga mijn deuren heel goed op slot houden en mijn Luxaflex gaat zes dagen lang naar beneden.'

Rijpstra werd gevraagd of hij deze avond moest reageren op onderbuikgevoelens of oprechte zorgen. Hij reageerde: 'Voor een deel zijn het zorgen die deze mensen uiten. Maar die zorgen zijn wel geënt op vooronderstellingen van dingen die ze gehoord en gelezen hebben. Ze maken hun eigen beeld daarbij. Dat is lastig. Als je zegt dat dit een groep is die hier komt en van de een naar de ander worden gesleept en geen moeilijkheden hebben veroorzaakt, dan moet je dat aannemen. Ik ben het volstrekt niet met ze eens, maar ze uiten zich wel en public. Dat heb ik liever dan dat ze het anoniem doen.'

'Stuur statushouders naar gemeenten'

Joep Derksen

NOORDWIJK – Het zijn met name de grote(re) gemeenten geweest die de afgelopen jaren verzaakt hebben onderdak geven aan de statushouders. Iedere gemeente krijgt ieder jaar de opdracht om een bepaald aantal voormalige vluchtelingen die definitief in Nederland mogen blijven een sociale huurwoning te geven. In de praktijk blijken met name kleine gemeenten deze regel ook te hebben uitgevoerd. Veel gemeenten verzaken hun plicht, met het gevolg dat nu nog altijd 10.000 statushouders wachten op een woonplek. Ondertussen is er voor 10.000 nieuwe vluchtelingen geen plek in de asielzoekerscentra, die door de statushouders wordt ingenomen. De Noordwijkse burgemeester Jan Rijpstra roept Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) ter verantwoording.

Rijpstra stelt: 'De Staatssecretaris had twee maanden geleden al moeten zeggen aan de gemeenten dat ze achterliggen bij het huisvesten van de statushouders. Hij had moeten zeggen: “Hier heb je de statushouders en ga het regelen.” Begin dan gelijk met de cursus Nederlandse taal voor deze mensen, ga extra sociale bouw realiseren en dan kun je hen huisvesten. Daarmee ontlast je de AZC's. Dit is een pleidooi richting de Staatssecretaris om dat alsnog te doen. Geef de gemeenten die statushouders en laat ze inventief zijn. Dat kan best. Nu gebeurt dat inventief zijn ook met de opvang van de vluchtelingen.'

Volgens de Noordwijkse burgemeester kan het rondpompen van de asielzoekers niet lang meer volgehouden worden. Nu verblijven groepen van circa 150 mensen steeds zes dagen in een sporthal van een gemeente. Om vervolgens weer naar een andere gemeente te worden gebracht. Rijpstra: 'De druk op de politie is groot. Ook deze mensen hebben hun vrije dagen. De Staatssecretaris moet een aantal nieuwe aanmeldcentra starten. Dat kan in de kazernes op de Veluwe.'

Dank aan vrijwilligers

OEGSTGEEST – Nadat 120 vluchtelingen een week lang in De Cuyl overnacht hebben, zijn ze inmiddels al weer vertrokken. Ze zijn met bussen naar sporthal De Bloemerd in Leiderdorp verplaatst. De gemeente bedankt alle vrijwilligers, organisaties en bewoners van Oegstgeest voor hun inzet en betrokkenheid.

Zoektocht naar de waarheid

OEGSTGEEST – Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) heeft zich vastgebeten in het aanstaande ontslag van gemeentesecretaris Wim van Tuijl. Officieel is de gemeentesecretaris nog met ziekteverlof, maar uit een op 15 oktober verzonden geheime raadsmededeling lijkt het er op, dat er nog veel meer aan de hand is. Zo zou er 'verschil van inzicht' bestaan 'over de koers van de gemeente'. Dee bewuste raadsmededeling heeft Van den Ouweelen er toe aangezet om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Hij wil weten wat de onderbouwing is om de werkrelatie met Van Tuijl te beëindigen en wat de financiële consequenties hiervan zijn voor de gemeente. Dan gaat het om mogelijk doorbetaling van loon, ontslagvergoeding en de kosten om de gemeentesecretaris te vervangen. Het gemeentebestuur gaat deze vragen binnen enkele weken beantwoorden en dan moet er ook duidelijkheid komen op de vraag wanneer de ontslagprocedure definitief afgerond zal zijn.

Van Tuijl kwam in 2011 naar Oegstgeest, omdat hij zich positief had onderscheiden tijdens een ambtelijke afdelingsfusie van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Zo ver wil Oegstgeest niet gaan en ook en gemeentelijke fusie is uit den boze.

27 oktober 2015

Vluchtelingen toch niet naar Noordwijk

NOORDWIJK – De 150 vluchtelingen die tot dinsdag 27 oktober in Lisse zaten, gaan toch niet naar Noordwijk. De Northgo sporthal is namelijk afgekeurd als crisisopvanglocatie. Hoewel de gemeente, politie en brandweer deze hal hadden goedgekeurd om er 150 mensen in te herbergen, voldoet de hal niet aan de kritische eisen van het Rode Kruis en de ISD Bollenstreek. Met name waar het gaat om recreatiemogelijkheden, hygiëne en veiligheid scoort de hal onvoldoende. Dit betekent dat de vluchtelingen helemaal niet meer naar Noordwijk komen. Waar ze nu wel worden ondergebracht, was dinsdagmiddag nog onbekend. De inloopbijeenkomst van 14:00 uur op dinsdagmiddag 27 oktober in het gemeentehuis gaat wel door. Op dinsdagavond zijn de 150 vluchtelingen verplaatst van sporthal De Waterkanten in Lisse naar sporthal De Vosse in Hillegom.

26 oktober 2015

Northgohal locatie voor tijdelijke opvang asielzoekers

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK - Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat dinsdagavond 27 oktober een groep vluchtelingen van 150 personen hun intrek neemt in de Northgohal. Zij hebben de voorgaande twaalf dagen in sporthallen in Voorhout en Lisse gezeten en worden nu ondergebracht in Noordwijk. Deze zogeheten crisisopvang duurt twee keer 72 uur, oftewel zes dagen. De communicatieafdeling van de gemeente draait op dit moment op volle toeren om de informatievoorziening aan de buurt voor te bereiden en uit te voeren.
Een meerderheid van de gemeenteraad liet eerder deze maand weten niet mee te willen werken aan het opvangen van vluchtelingen in het dorp. Maar eind vorige week maakte burgemeester Jan Rijpstra de geesten van de inwoners hier al rijp voor. In een open brief aan de inwoners gaf hij aan, dat er een moment komt dat ook in Noordwijk 120 tot 150 vluchtelingen voor een periode van maximaal zes dagen onderdak krijgen in de Northgohal.
In die brief schrijft Rijpstra onder meer: 'Het vluchtelingenvraagstuk houdt iedereen bezig. Ook in Noordwijk discussiëren we over hoe het in Nederland op dit moment gaat en wat er op ons afkomt. Ook ik krijg er op indringende wijze mee te maken. We zijn een gastvrije gemeente, maar ook een principiële. Noordwijk gaat over Noordwijk. En we hebben een mening. Nederland is overvallen door asielzoekers. Er is gebrek aan opvanglocaties. Een groot knelpunt is dat statushouders niet uit de asielzoekerscentra kunnen worden doorgeplaatst naar een woning. Zo’n 10.000 statushouders houden in de asielzoekerscentra daardoor ten onrechte plaatsen bezet.'
De gemeente heeft dit jaar al 73 statushouders een woning gegeven. Maar, zo stelt Rijpstra: 'Noordwijk heeft er dus niet voor gekozen om langdurige opvang te bieden in de vorm van een asielzoekerscentrum, zoals Katwijk dat doet, of een noodopvang voor langere tijd.' Toch lijkt deze starre stellingname niet houdbaar, door druk van de minister en de staatssecretaris. 'Ik merk dat we in deze uitzonderlijke tijden niet star moeten zijn. Noordwijk is geen eiland. Er is extreme behoefte aan crisisopvang. Dat is opvang voor beperkte tijd, voor maximaal 2x72 uur. Daarna gaan deze mensen door naar elders. Ze worden ‘rondgepompt’ tot Nederland een beter alternatief voor ze heeft: noodopvang of asielzoekerscentrum. Persoonlijk vind ik dat zeer ongewenst, maar nood breekt wet en we moeten improviseren.'
Officieel was er nog geen verzoek binnen gekomen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar dat bleek dus slechts een kwestie van korte tijd. Rijpstra gaf in zijn brief aan: 'We moeten er in Noordwijk rekening mee houden, dat dit wellicht gedaan gaat worden.' De burgemeester wordt met dit besluit gesteund door alle fractievoorzitters, zo laat hij weten. 'Zij waren unaniem van oordeel dat, als er een beroep op Noordwijk wordt gedaan, wij een crisisopvang moeten regelen.' Dit zal gebeuren in sporthal Northgo. Nu dat besluit definitief genomen is, zal de gemeente een 'informatieve bijeenkomst' organiseren, waarin wordt uitgelegd hoe die crisisopvang gaan plaatsvinden en welke maatregelen genomen worden.


Maandagmiddag 26 oktober werd dus bekend, dat 150 vluchtelingen vanuit Lisse worden overgebracht naar Noordwijk. De omwonenden en inwoners worden deze dagen geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en op welke manier vragen gesteld en beantwoord kunnen worden.

24 oktober 2015

Uitbraak van Hepatitis-A in vluchtelingenopvang

LISSE – In de crisisopvang de Waterkanten is vrijdagavond 23 oktober een besmetting van Hepatitis-A geconstateerd. De gemeente laat weten, dat er 'in nauwe samenwerking met de GGD en de ISD onmiddellijk in actie' is gekomen. Alle aanwezige vluchtelingen zijn ter plekke ingeënt en hiermee is volgens de gemeente het risico op verdere besmetting voorkomen.

Het Hepatitis A- virus wordt overdragen door direct contact met ontlasting van de besmette persoon. De vrijwilligers en andere hulpverleners die aanwezig zijn in de crisisopvang, maken gebruik van een eigen, afgescheiden toiletgroep. Hierdoor is het risico op een besmetting onder de hulpverleners nihil, zo wordt gesteld. Mensen die ongerust zijn of vragen hebben, wordt geadviseerd om met hun eigen huisarts contact op te nemen.

20 oktober 2015

Brandweer helpt ambulances

KAAG EN BRAASSEM – Het lukt de chauffeurs van de ambulances maar niet om in minimaal 95% van de gevallen op tijd te komen. Hiervoor worden twee redenen aangevoerd: in de regio is de vraag naar de inzet van ambulances met 6,5% gegroeid en niet altijd zijn hier ambulances voor beschikbaar.

Om dat laatste probleem op te lossen, worden drie extra ambulances ingezet die 24 uur per dag paraat staan. En dat is nodig ook, want de zogeheten 'Directe Inzet Ambulance (DIA)' in de regio Hollands Midden gaat in kwaliteit achteruit. Tot 2013 behoorde deze dienst tot de top 3 van Nederland, maar de afgelopen twee jaar worden de aanrijtijden niet meer gehaald. Burgemeester Marina van der Velde laat weten, dat dit probleem op een andere manier wordt aangepakt; met hulp van de brandweer. Op iedere brandweerwagen zit tegenwoordig namelijk een 'first responder' systeem, zodat brandweermensen direct eerste hulp kunnen verlenen, totdat een ambulance ter plekke is. Van der Velde: 'Doordat de brandweer de eerste hulp al deels zelf oppakt, zijn er geen ongelukken ontstaan. Dit systeem wordt uitgebreid naar de andere brandweerposten.'

Column

Speerpunten

STREEK – Het zomaar opzetten van een lijstje met 'strategische speerpunten'; daar komt het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland niet mee weg. De druk van gemeenten als Kaag en Braassem en Leiderdorp was zo groot, dat die speerpuntenlijst wordt aangepast. Holland Rijnland kampt al jaren met een groot probleem. Sinds de oprichting van Holland Rijnland zijn een aantal infrastructurele projecten onomkeerbaar geworden, zoals de Rijnlandroute en de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding. Holland Rijnland heeft hiermee bijna al haar taken die in 2004 waren afgesproken goed uitgevoerd. En dus kwam een ander probleem om de hoek kijken: hoe kan deze organisatie blijven bestaan, als (bijna) alle doelstellingen al bereikt zijn?

Kortom, Holland Rijnland moest op zoek naar nieuwe doelstellingen om haar eigen bestaansrecht in leven te houden. Maar voor de mooiigheid klinkt 'strategische speerpunten' natuurlijk een stuk beter. Ongetwijfeld zijn er vele tientallen vergaderuren gegaan in het opstellen van die tien speerpunten. 'We moeten iets met jeugd doen', zegt de ene ambtenaar. 'En natuurlijk wat met de arbeidsmarkt', vult een ander aan. 'In Noordwijk doen ze ook wat met Space; dan pakken we dat meteen mee', zo vond het slimste jongetje van de klas. En er moet ook nog iets over duurzaamheid in, want dat doet het tegenwoordig goed, zo vonden ze allemaal. Zo ongeveer moet het gegaan zijn.

Het eindresultaat was een lijst met tien strategische speerpunten, waarbij Holland Rijnland zogenaamd hulpvaardig zou zijn in zaken als: 'De regio organiseert de jeugdhulp effectief en efficiënt', 'De regio gaat voor een inclusieve (wat?!, JD) arbeidsmarkt', 'De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen' en: 'De regio speelt in op de kansen vanuit het energievraagstuk.'

Ook moet Holland Rijnland volgens die tien speerpunten een 'proeftuin worden voor de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren en winkelruimte', moet het 'regionaal mobiliteitsnetwerk' beter benut worden en moet er een passende woningvoorraad komen voor bijzondere doelgroepen'. Kortom, waarde columnlezer, een hoop blabla dat opgeschreven is om de eigen insignificantie te verhullen. En als je er af en toe een moeilijk woord tussen zet, klinkt de tekst al direct een stuk geloofwaardiger.
Chapeau aan burgemeester Marina van der Velde, want zij prikte door die speerpunten heen. 'We vragen ons af wat we voor onze 370.000 euro (aan kosten die de gemeente maakt voor Holland Rijnland, JD) nou krijgen.' Nou, in ieder geval een hoop toiletpapier, want ook de gemeente Leiderdorp lust er geen kaas van, zo blijkt uit een brief van die gemeente. Hierop trok Holland Rijnland haar tien strategische speerpunten in; deze worden aangepast en de organisatie hoopt om dit najaar een nieuwe lijst met speerpunten te komen. Ik ben benieuwd.
Joep Derksen

Gemeenteopdracht riolering naar bedrijf uit Nieuwerbrug

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf A. Bunnik B.V. uit Nieuwerbrug mag de riolering vervangen aan de VanWassenaerlaan. Bij een openbare aanbesteding bleek dit bedrijf de 'Economisch Meest Voordelig Inschrijver'. De gemeente ontvangt voor deze opdracht 78.350 euro, exclusief BTW. Ook twee andere bedrijven hadden zich voor deze aanbesteding ingeschreven: Van der Werff Infra B.V uit Alphen aan den Rijn en Van Eijk Infra en Milieutechniek B.V. uit Leiden. Het hele hoofdriool moet vervangen worden en als dit is afgerond, dan gaat de gemeente ook de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Ghoybosomwonenden willen rust

KAAG EN BRAASSEM – De mensen die in de buurt van het Ghoybos wonen, willen niet dat ze last krijgen van toeristen en dagjesmensen. Tijdens een derde bijeenkomst maakten de aanwezigen dat vorige week duidelijk aan wethouder Yvonne Peters (VVD). In de buurt van de pannenkoekenboerderij mag het best druk zijn, maar in de buurt van de omwonenden moet het rustig zijn, zo was de conclusie. Het Ghoybos moet een toeristentrekker worden en aan het eind van dit jaar maakt het college plannen bekend, hoe dat moet gebeuren. Dan wordt ook duidelijk wat er gaat gebeuren met wegen, fietspaden en parkeerruimte. Een woordvoerder van de gemeente kan nog niet vertellen waar de nieuwe bomen komen te staan die terug geplant moeten worden als compensatie voor de Ghoybosbomen die verdwijnen.

Grond voor Liander

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de verkoop van een aantal stukken grond. Dan gaat het om 9 m2 aan het Noordplein, 19 m2 aan de Dijkstraat en 18 m2 aan de Middenweg naast Nicolaas Beetslaan 2. Door deze grondoverdracht kan Liander Infra West NV op die locaties elektriciteits- en gasstations neerzetten.

Legalisatie woonboot

KAAG – De woonboot aan de Aderpolder 7 (Keverhaven) mag daar officieel blijven liggen als 'verblijfsrecreatief onderkomen'. Wel moet de eigenaar de naastgelegen schuur slopen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. Hiermee gaat het college akkoord met een verzoek van de eigenaar van het perceel Keverhaven.

Opdraaien voor onwil grote gemeenten

KAAG EN BRAASSEM – De kleinere gemeenten lijken op te draaien voor de jarenlange onwil van de grotere gemeenten om hun jaarlijkse aantal statushouders onderdak te geven. Doordat met name de steden niet voldeden aan de jaarlijkse opgaaf om een bepaald aantal mensen met een verblijfsvergunning een sociale woning te geven, zitten er nu 10.000 mensen te wachten op een eigen woonplek. En die statushouders bezetten de plekken in de asielzoekerscentra die hoognodig zijn voor de nieuwe toestroom aan vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Kaag en Braassem voldoet ieder jaar wél aan de jaarlijkse verplichting voor het onderdak geven aan enkele tientallen statushouders. Maar burgemeester Marina van der Velde weigert om de beschuldigende vinger naar de grote steden te wijzen. Op de vraag of de kleinere gemeenten opdraaien voor het feit dat grotere gemeenten hun taken niet uitvoeren, reageert de burgemeester: 'Het is een probleem om deze groep mensen te huisvesten. We moeten daar wat mee doen en laten we het positief bekijken hoe we die statushouders zo snel mogelijk uit de asielzoekerscentra krijgen.'

Parkeerplaatsen in plaats van trapveldje

ROELOFARENDSVEEN – Het college heeft ingestemd met het realiseren van parkeerplaatsen in de Leliestraat, achter Sotaweg 134. Ook wordt een deel van het trapveldje meegenomen in het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen. Het oude postkantoor wordt herontwikkeld en daar zijn extra parkeerplekken voor nodig. De gemeente verkoopt 450 m2 aan grond, zodat daar auto's kunnen komen te staan.

Plastic en drankkartons in één zak

KAAG EN BRAASSEM – Vanaf volgend jaar mogen inwoners hun plastic afval combineren met de lege drankkartons. Door nieuwe technieken kunnen die kartons bij afvalinstallaties weer gescheiden worden van het plastic. Wel zorgt de gemeente voor een nieuw en sterker soort plastic zakken, die de zwaardere drankkartons ook aan kunnen.

Burgemeester Marina van der Velde vertelt over de techniek: 'Bij de afvalinstallaties wordt het plastic weggeblazen, waardoor je alleen nog de drankkartons over blijven. Zo wordt alles goed gescheiden.' Vanaf 1 januari moeten de drankenkartons dus samen met het plastic afval gescheiden worden. Per ton aan drankenkartons ontvangt Kaag en Braassem 398 euro. De afvalzakken voor plastic en karton zijn naar verwachting vanaf eind dit jaar gratis beschikbaar bij supermarkten, gemeentewerf en het gemeentehuis.

Toestemming voor aanpak woning

OUDE WETERING – De voorgevel, zijgevels en dak op het huis aan de Kerkstraat 76 worden vervangen. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. Dat is noodzakelijk, omdat het huis in een gebied staat dat is aangemerkt als 'beschermd dorpsgezicht'. Wel moet de eigenaar er voor zorgen, dat op het dak speciale dakpannen komen; de 'tuille du nord' pannen.

Wooncontainers en prefab woningen

Tegen woningnood en voor statushouders

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders denkt na over het plaatsen van wooncontainers. In deze tijdelijke huizen kunnen tien jaar lang arbeidsmigranten, Polen, studenten en starters op de arbeidsmarkt een eigen onderkomen krijgen. Het is één van de mogelijke oplossingen die overwogen wordt om de toestroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten aan te kunnen. Burgemeester Marina van der Velde verstrekte vorige week meer informatie.

Ook helpt de gemeente mee om zes extra statushouders (voormalige vluchtelingen die toestemming gekregen hebben om in Nederland te blijven) onderdak te geven. Dit komt bovenop de 54 statushouders die Kaag en Braassem afgelopen jaar al van de Rijksoverheid had toegewezen gekregen. Maar er groeit steeds meer weerstand bij de bevolking over de komst van de statushouders, vooral omdat zij bij voorrang een sociale huurwoning krijgen toegewezen, terwijl geboren Nederlanders hier gemiddeld acht tot twaalf jaar op moeten wachten.

Daarom praat de gemeente met Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn, maar ook de woningcorporaties Meer Wonen en Woondiensten Aarwoude over het realiseren van extra woningen. Van der Velde: 'Tot nu toe verdwijnen de statushouders in het normale sociale woningbouwbestand. We kijken ook naar alternatieve manier van huisvesting, zoals wooncontainers of snelle prefab woningen. Of bij particulieren huisvesten die hun huizen aanbieden.' De locaties waar de statushouders komen te wonen, zijn nog niet bekend, maar zeker is dat ze niet in het buitengebied komen te wonen. 'We kijken niet naar locaties die ver afgelegen zijn. Die mensen hebben juist behoefte aan voorzieningen en we hebben meerdere kernen met voorzieningen.'

Ook het inzetten van wooncontainers, die tien jaar op één plek kunnen staan, wordt overwogen. 'Zo kun je lucht creëren in het sociale woningbouwbestand', aldus de burgemeester. Maar het ombouwen van leegstaande gebouwen tot huisvesting voor statushouders is nu geen optie: 'Dat is over het algemeen een duur plaatje. We kijken in eerste instantie naar kostenefficiënte oplossingen', zo laat Van der Velde weten. Hoe dan ook, wil de gemeente dat al dit jaar extra huisvesting gerealiseerd wordt.

De burgemeester wil wel gezegd hebben, dat de situatie in perspectief moet worden gezien. 'Eind jaren '90 kwamen 95.000 vluchtelingen uit Joegoslavië naar ons land. Nu zijn het 35.000 mensen, alleen komen ze in een veel kortere termijn. terwijl veel asielzoekerscentra inmiddels gesloten zijn. Het zijn mensen die met een baby'tje op een hard velddek in een sporthal liggen, waar ze met 120 mensen slapen. Tegen mensen die jaloers zijn, zou ik zeggen: “Meld je bij de sporthal en ga daar slapen.” Ik zou er bijna boos van worden.'

Onrust over statushouders

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders heeft op dit moment nog geen plannen om waar dan ook in de gemeente wooncontainers voor statushouders te plaatsen. Dit laat burgemeester Arie van Erk weten naar aanleiding van uitspraken van Hans Al, directeur van wooncorporatie Stek.

Dit jaar lukt het de gemeente om 37 statushouders te huisvesten in de bestaande sociale huurwoningvoorraad, maar het wordt steeds moeilijker om het groeiende aantal mensen dat met voorrang zo'n woning krijgt toegewezen ook te kunnen bedienen. Voor volgend jaar verwacht Hillegom dat zestig statushouders een eigen woning moeten krijgen. Alle gemeenten in de regio praten met elkaar om hier een oplossing voor te vinden, want de druk van de statushouders op de beschikbare sociale woningen wordt overal gevoeld. Een werkgroep is hiervoor opgezet.

Wethouder Annechien Snuif informeerde de politici vorige week, dat de gemeente geen faciliteiten heeft voor de opvang ineens van 300 of meer vluchtelingen. Maar er zijn wellicht leegstaande panden die gebruikt kunnen worden om een aantal mensen te huisvesten, die toestemming gekregen hebben om in Nederland te blijven. Raadslid Van Trigt (CDA) riep op: 'Het is lastig om alleen als Hillegom een deel van de extra statushouders op zich te nemen. Er moet een evenwicht zijn tussen huisvesting als statushouders en onze eigen huisvestingsproblematiek.'

Het zijn met name de grote gemeenten die de afgelopen jaren zich niet gehouden hebben aan de opdracht van de rijksoverheid om statushouders onderdak te geven. Zo heeft de gemeente Haarlemmermeer een achterstand van 180 statushouders, liet Van Erk weten. Het bestuur van die gemeente kijkt nu naar de Bollendorpen om te zien of zij een deel van die statushouders wil huisvesten. Hierop stelde raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom): 'We moeten ervoor waken, dat al die woningen (uit de sociale sector, JD) niet naar statushouders gaan en we moeten voorkomen dat er verdringing op de woningmarkt komt. We moeten kijken hoe we de huizen gaan verdelen. We moeten in de toekomst duidelijkere afspraken maken met Stek.'

Maar wettelijk gezien zijn gemeenten nog altijd verplicht om de statushouders als eerste aan bod te laten komen voor vrijgekomen sociale woningen. Er gaan bij de regering in Den Haag stemmen op, om dit te veranderen, maar het duurt nog wel over voordat de wet hierop is aangepast, zo stelde Snuif.

Positief over komst zeventig arbeidsmigranten

HILLEGOM – Het huisvesten van zeventig arbeidsmigranten aan de Eerste Loosterweg lijkt aan alle regels te voldoen. Het college van burgemeester en wethouders moet in dat geval meewerken aan de wens van de eigenaar om het kantoorpand van de oude gasfabriek een woonbestemming te geven. Deze mededeling deed wethouder Ivo ten Hagen vorige week.

Raadslid Van Egmond riep het college op om de omwonenden te betrekken bij de plannen en zijn collega Heemskerk (Bloeiend Hillegom) vroeg waarom zo'n omgebouwd kantoorpand niet gebruikt wordt om de Hillegomse jongeren en starters onderdak te geven. De wethouder liet weten, dat het aan de initiatiefnemer is om de omwonenden te informeren, maar dat hij dat nog niet gedaan heeft. Deze bewonersavond vindt later deze week plaats. Hij concludeerde: 'In principe zijn we positief over dit soort aanvragen, tenzij er iets aan de hand is.'

Skybeamer uitgezet

HILLEGOM – De skybeamer van de paintballhal, die 's avonds fel richting het hemeldak scheen, heeft tot vragen bij de politiek geleid. Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) wilde weten, of dit wel was toegestaan. Wethouder Ivo ten Hagen bracht licht in de duisternis: 'Inmiddels zenden ze niet meer uit. Schiphol had ook al klachten. Het gaat ook niet meer gebeuren.'

Vertraging Hoftuinwerkzaamheden

HILLEGOM – De bouwactiviteiten in de Hoftuin zijn vertraagd. Dat komt vooral omdat er nog geen oplossing is voor ondernemers die tijdens de werkzaamheden spullen geladen en gelost moeten krijgen. Wethouder De Jong kon vorige week niet garanderen, dat de werkzaamheden vóór eind april afgerond zijn. Maar alles wordt in het werk gesteld, dat het bloemencorso door kan gaan. Tijdens de Hoftuinwerkzaamheden moet het vrachtverkeer via de Molenstraat rijden. Maar raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) wees er op, dat de grote vrachtwagens niet de draai kunnen maken vanuit de Hoofdstraat naar de Molenstraat. De Jong beaamde dit en liet weten dat de leilindes bij het plein waarschijnlijk verwijderd moeten worden.

Zorgen over ict-kosten

HILLEGOM – Verschillende politieke partijen maken zich zorgen om de kosten die de ambtelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen oplevert. Met name de opmerking van wethouder Bas Brekelmans (Teylingen), dat er voor 3,5 miljoen euro aan ict-investeringen gedaan moet worden, leverde veel kritiek op.

Fractievoorzitter Ringelberg (VVD) wees er op, dat de ambtenarenfusie 5% aan kostenbesparing moet opleveren. Wethouder De Jong reageerde hierop door er op te wijzen, dat het wel een paar jaar gaat duren voordat die kostenbesparing ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 'Op 1 januari 2017 zullen er geen gedwongen ontslagen vallen. Daarna moet je kijken hoe je het personeel op termijn kunt reduceren.' Nu al worden vacatures voor ambtenaren niet meer ingevuld. Het college verwacht, dat de ambtenarenfusie inderdaad op 1 januari 2017 kan starten.

Burgemeester Arie van Erk liet weten, dat er in het plan nog 'financiële onzekerheden' zitten, maar dat het bestuur het gevoel heeft 'er redelijk grip en zicht' op te hebben. Maar hoe zit het dan met die 3,5 miljoen euro aan ict-kosten? Wethouder De Jong stelde, dat het zo'n vaart niet zal lopen. 'Je hebt 3,5 miljoen euro nodig als je alles opnieuw gaat aanschaffen en de meest ideale situatie hebt.' Maar hoeveel die ict echt gaat kosten, daarover kan De Jong nog geen duidelijkheid geven. Raadslid Grimbergen (BBH) stond er op, dat de ict-kosten 'binnen twee maanden op tafel gebracht worden. Als je dat niet lukt, moet je je zorgen maken of je dit traject kunt händelen.' Hierop zegde de wethouder toe, dat deze informatie nog voor de Kerst bekend zal zijn. Maar over deze kosten wordt pas in februari 2016 in de openbaarheid gesproken door de politici.

Geen extra hondenpoepzakjes

HOOGMADE – De Dorpsraad Hoogmade wil helpen om de hondenpoepoverlast te verminderen. Om dit te realiseren is het plan opgevat om een aantal van de huidige prullenbakken op een andere plek te zetten. Die bakken zouden dan meer in de looproute van de hondeneigenaren staan. De Dorpsraad wil niet dat er meer standaarden met hondenpoepzakjes komen.

Start met bouw 1.150 woningen

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur heeft er mee ingestemd, dat 1.150 woningen gebouwd worden op het gebied Braassemerland. Het project 'Aan de Braassem' verschijnt ten zuiden van Roelofarendsveen en de huizen worden in verschillende fases gebouwd. De eerste twee fases bestaat uit 180 woningen, variërend van sociale huur tot rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen. De komende vier maanden wordt een gebied van zes hectare opgehoogd met zand en het gebied kan eind 2016 bouwrijp gemaakt worden, zo is de verwachting. Tegen die tijd begint ook de verkoop van de eerste woningen. De bouw kan begin 2017 beginnen, zo is de verwachting.

D66 voert druk op wethouder Ruigrok op

LISSE – Het geduld van D66 met wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) raakt langzamerhand op. De wethouder komt namelijk maar niet met informatie over de Ter Specke hal en de parkeerproblematiek over de brug. Vorige week zou hij toch écht die gegevens bekend maken, maar het blijft radiostilte. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) heeft er nu genoeg van.

Zo heeft de gemeenteraad begin dit jaar het college de opdracht gegeven om de Beukenhof mee te nemen in de plannen rondom de nieuwe Ter Specke hal. Maar tot nu toe houdt het college alleen rekening met het 'maatschappelijk gebruik' van die hal. Ook de datum waarop de hal formeel wordt overgedragen aan de gemeente is nog altijd niet duidelijk; dit is een doorn in het oog van Van der Laan. 'Ik heb al meerdere keren de afgelopen jaren aandacht gevraagd binnen de raad en het college voor de overdracht van de hal aan de gemeente medio 2016. Gezien de temporisering van het college gaan we dit niet redden. Heeft het college dit gevolg scherp op het netvlies? Het is namelijk een A-accommodatie.'

Ze vervolgt: 'Weet het college ook de mogelijke consequenties die dit besluit kan hebben? We weten allemaal dat dit een hele dure sporthal is in het gebruik ervan. Daarnaast begrijp ik dat de deelnemers van het Ter Specke-overleg niet zijn ingelicht over deze vertraging. Het is toch wel zorgelijk dat (weer) betrokkenen niet tijdig en/ of compleet worden geïnformeerd.' De D66-fractievoorzitter staat er op, dat ze antwoord krijgt op de vragen; 'Mijn fractie wil snel meer duidelijkheid krijgen.' Hierop zegde Ruigrok toe, dat het antwoord uiterlijk vrijdag 16 oktober binnen zou zijn. Maar Van der Laan laat weten: 'Nog steeds geen notitie. Uitstel van nieuwbouw heeft wel gevolgen voor de gemeente, want de hal wordt overgenomen. Maar ik vrees dat hier geen rekening mee gehouden is.'

Akkoord over Hobaho

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) kon donderdag 15 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur melden, dat overeenstemming is bereikt met de projectontwikkelaar over het plan Hobaho. Maar ook over de ontwikkelingen rondom het Havenkwartier. De gemeente houdt hier geld aan over, zo liet Ruigrok weten: 'Eindelijk kan daar na tien jaar ontwikkeling plaatsvinden.' De overeenkomst wordt op 27 oktober ondertekend, maar het is nog niet bekend wanneer de eerste paal de grond in gaat. Het college komt in januari met een raadsvoorstel over dit bouwproject.

Ambtelijke samenvoeging net geen hamerstuk

JOEP DERKSEN

LISSE – De ambtelijke samenvoeging van de gemeenten Teylingen, Hillegom en Lisse is voor de politieke partijen geen probleem. Eigenlijk had het een hamerstuk kunnen zijn, later deze maand. Maar omdat zo'n samenvoeging van de ambtenaren wel een heel erg vérstrekkende maatregel is, besloten de politieke partijen woensdag 14 oktober toch maar om er voor de gemeenteraadsvergadering een bespreekstuk van te maken.

De grootste ophef kwam nog door een eerder gemaakte opmerking van oud-wethouder Bas Brekelmans (die nu wethouder is in Teylingen). Hij liet tijdens een persconferentie weten, dat wat hem betreft de ambtelijke samenvoeging 'een stip aan de horizon' is voor een totale gemeentelijke fusie. En dat was tegen het zere been van Nieuw Lisse. Fractievoorzitter Rob Veldhoven van die partij benadrukte: 'Een stip aan de horizon is voor ons niet aan de orde.' Wethouder Adri de Roon (D66) bevestigde: 'Dit is geen stap op weg naar een bestuurlijke fusie.'

Ook een andere uitspraak van Brekelmans, dat de ICT-kosten voor die ambtelijke samenvoeging oplopen tot 3,5 miljoen euro, zorgde voor het nodige polijstwerk van De Roon. Hij liet weten dat dit bedrag 'prematuur genoemd' was. 'Het is gebaseerd op een ambtelijke raming van de drie hoofden van de ICT van de drie gemeenten. Ook wordt er vanuit gegaan, dat allerlei systemen nieuw aangeschaft moeten worden. Het moet nog bekeken worden of dat mogelijk is. Het is ook niet gezegd dat dit meteen moeten worden gedaan.'

Meerdere partijen wezen het college er op, dat ingezet moet worden op een besparing van 5% op de bedrijfskosten. Hierna liet De Roon weten, dat de ambtelijke fusie niet alleen om geld gaat. 'We doen die ambtelijke samenvoeging vanwege de drie K's: Kwaliteitsverbetering, Kwetsbaarheid verminderen en Kostenreductie.'

Boekje wordt duurder

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een extra bedrag van 6.000 euro om het boekje 'Lisse in de jaren vijftig' uit te geven. De afgelopen twee jaar heeft schrijver Arie in 't Veld aan dit project gewerkt, maar voor de uitgave en productie van het boek is dus meer geld nodig. De bedoeling is, dat het boek eind november in de verkoop wordt gebracht.

Financieel tekort Jeugdhulp dreigt

LISSE – De voorspellingen lijken uit te komen; de gemeente loopt een risico op een financiële tegenvaller waar het gaat om de kosten voor Jeugdhulp. Wethouder Adri de Roon (D66) gaf woensdag 14 oktober alvast een voorwaarschuwing aan de leden van de commissie Maatschappij en Financiën.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, toen de wethouder zei: 'Op het vlak van jeugdhulp begint het wat meer te piepen en te kraken en lijkt er wat risico te zijn op een geringe overschrijding van de begroting van de jeugdhulp.' De problemen zijn wat minder erg, waar het gaat om de kosten voor de onderdelen Participatie/Wmo. Volgens de wethouder is hier 'niet de reden om de noodklok te uiten'. Op basis van de cijfers van de kosten in het eerste half jaar, zouden deze kosten mee kunnen vallen.

Gemeentebesturen praten over uitdagingen

LISSE – De gemeente haalt de banden aan met Hillegom en Haarlemmermeer. De besturen van die gemeenten hebben afgesproken, dat ze elkaar regelmatig gaan ontmoeten. Tijdens die gesprekken komen verschillende onderwerpen steeds weer terug. Dan gaat het onder meer om de ontwikkeling van de zogeheten dubbeldorpen, de infrastructuur en de HOV-lijnen van het openbaar vervoer. Maar wethouder Adri de Roon (D66) liet woensdag 14 oktober tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten, dat ook gesproken wordt over een ander onderwerp. 'De milieustraat en de inwoners van Beinsdorp, Hillegom en Lisserbroek die daar gebruik van maken.'

Goot gerepareerd

LISSE – De gemeente betaalt 18.000 euro, zodat de dakgoot van de gymzaal bij de Beekbrugschool vervangen kan worden. Volgens een ambtelijk advies moet de gemeente dat doen, omdat er in die oude goot een constructiefout zit. Hierdoor is die goot op diverse plaatsen ingescheurd en is reparatie niet mogelijk.

Nieuwe beheerder Voorhof

LISSE – De Voorhof krijgt een andere beheerder; een nieuwe initiatiefnemer wil de huidige activiteiten voortzetten, maar ook nieuwe zaken opzetten. Dan gaat het om het faciliteren van workshops en commerciële catering. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet donderdag 15 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten, dat het 100% zeker is, dat het gebouw De Voorhof niet betrokken wordt bij de bouw van de Factorij. Wel gaat de nieuwe beheerder het pand aan de buitenkant opknappen. Zo worden ramen aangepast en komt er een openslaande deur.

Pas boetes na waarschuwingen

JOEP DERKSEN

LISSE – De boa's (bestuurlijke opsporingsambtenaren, JD) worden de laatste weken regelmatig geconfronteerd met foutparkerende inwoners die hen in hun gezichten uitlachen. Dat komt door een uitspraak van wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie), die eerder in een openbare vergadering liet weten dat de gemeente tot 1 januari 2016 geen bekeuringen uitdeelt voor verkeerd parkeren in de blauwe zone.

Dus op het moment dat de boa's mensen wijzen op het niet gebruiken van een blauwe kaart, of het te lang staan op een plek, leidt dat tot reacties die de boa's niet waarderen. Nieuwenhuis lichtte donderdag 15 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur toe: 'Mensen zeggen: “Jij mag mij toch niet bekeuren, omdat de wethouder dat heeft gezegd”.' En dat was niet de bedoeling van de woorden van de wethouder, zo liet hij weten. 'Het is prima om niet te bekeuren tot 1 januari, maar niet als er sprake is van een uitdagende situatie. Iemand met goede bedoelingen zal voor 31 december 2015 geen bekeuring krijgen in Lisse. Maar als iemand een keer gewaarschuwd is en hij doet het nog een keer, mag deze persoon beboet worden.'

Politiek steunt vernieuwbouw Rembrandtschool

LISSE – De politiek gaat akkoord met het collegevoorstel om de Rembrandtschool te 'vernieuwbouwen'. Daarom komt er geen nieuwbouw aan de Frans Halsstraat en ook wordt de nieuwbouw van de gymzaal aan die weg uitgesteld. Wethouder Adri de Roon (D66) liet woensdag 14 oktober tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten, dat hij goede verwachtingen heeft van de vernieuwbouw. 'Zo kunnen de leerlingenaantallen een beetje op peil gehouden worden. Men verwacht niet dat die extra leerlingen zorgen voor krapte op de scholen.'

Primeur bij Open Podium

LISSE – De eerste editie van het 'Open Podium' in de Bibliotheek Bollenstreek trok geen massa's mensen. In eerste instantie kwam één bezoekster af op het evenement, maar later kwam hier nog een handvol bezoekers bij.

Muziekdocent Jan van der Smit was speciaal uit Amsterdam gekomen om zijn zelfgeschreven Nederlandstalige muziek ten gehore te geven. En tegelijkertijd zijn twee cd's 'Zwavel' en 'In de weide' te promoten. Op verzoek las de dichter Joep Derksen voor uit eigen werk. Daarnaast waren de aanwezigen getuige van een heuse primeur: een verhaal van de schrijver A.L. Snijders werd voorgelezen. En dit verhaal staat in de bundel 'Korte verhalen' dat in het kader van Nederland Leest op 1 november officieel verschijnt. Vanaf die datum kunnen alle bibliotheekleden een gratis exemplaar van dit boek ophalen. Met een muzikale ode aan een boom voor zijn Amsterdamse raam nam Van der Smit afscheid van het publiek. De volgende aflevering van Open Podium vindt plaats op de zondag 15 november om 14:00 uur bij de Bibliotheek Bollenstreek.

Provincie kapt 6000 bomen

LISSE – De Provincie Zuid-Holland heeft plannen om maar liefst 6.000 bomen te kappen, die langs provinciale wegen staan. Dit maakte fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) bekend tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 15 oktober.

De Provincie heeft dit idee opgevat, om de wegen 'veiliger' te maken volgens de zogeheten 'CROW-richtlijn'. Maar Mesman was het hier niet mee eens. 'Als er bomen langs de weg staan, ga je vanzelf langzamer rijden.' Hij wees er op, dat ook in Lisse bomen op de nominatie staan om door de Provincie gekapt te worden. Maar wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) had hierover zijn twijfels: 'Wij vinden de provinciale weg vrij kaal. Ik vraag me af hoeveel ze kunnen kappen, want zoveel bomen staan er niet. Ik zal uitzoeken of er bomen op de nominatie staan om geveld te worden.'

Rollatoronvriendelijke stoepen in Poelpolder

LISSE – De steeds verder achteruitlopende staat van het onderhoud van de openbare wegen zorgt voor veel onrust bij het CDA. Fractievoorzitter Kees van der Zwet van die partij hield een vurig pleidooi om de openbare ruimte te verbeteren.

Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën riep hij wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) op om actie te ondernemen. 'De kwaliteit van het onderhoud van het gemeentelijk bezit loopt sluipenderwijs achteruit. Mijn moeder kan zonder rollator niet meer over bepaalde stoepen in de Poelpolder lopen.' Van der Zwet vroeg om een plan van aanpak om de stoepen en wegen beter te gaan onderhouden. Maar volgens Nieuwenhuis moet hij nog even geduld hebben. De wethouder verzekerde, dat zo'n plan van aanpak niet op de lange termijn geschoven wordt, maar dat het 'stapsgewijs' wordt opgezet.

Streetpainting in Blokhuis

LISSE – De gemeente heeft nog wat geld over om uit te geven aan een 3D streetpainting. Dit tijdelijke schilderwerk wordt aangebracht in het winkelgebied 'Blokhuis' en moet daar ongeveer een jaar te zien zijn. De kleurrijke tekening wordt aangebracht ter hoogte van de ABNAMRO bank en moet helpen om de uitstraling van het toeristisch centrum te verbeteren.

Uitstel duurzaamheidsmaatregelen

LISSE – De duurzaamheidsmaatregelen die de gemeente wil nemen, worden met minimaal vier maanden uitgesteld. Dit komt doordat de ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is, is uitgevallen. Wel liet wethouder Adri de Roon (D66) weten, dat het onderwerp 'Duurzaamheid' samen met andere gemeenten in de Bollenstreek wordt opgepakt: 'De collega-wethouders duurzaamheid heb ik bijeengeroepen om met regelmaat bij elkaar te komen. Zo kunnen we bezien hoe het nieuwe beleid van de Provincie voor duurzaamheid kansen biedt om daar op in te haken.'

Vliegtuiglawaai geeft zorgen

LISSE – De politiek maakt zich zorgen over toenemende geluidshinder. Commissielid Rob van Reisen (CDA) stelde hier donderdag 15 oktober vragen over aan wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse). Maar Ruigrok gaf hierop aan, dat Lisse weinig invloed heeft. In het overleg over het vliegtuiglawaai zitten namelijk vier provincies en 35 gemeenten. Bovendien ligt Lisse volgens Ruigrok 'aan de buitenkant van het hindergebied, dus hebben we relatief het minste last.' Wel liet de wethouder weten, dat binnenkort bekend wordt gemaakt of de meetposten van Schiphol dezelfde mate van vliegtuiglawaai meten als de geluidsmeetinstrumenten die al jaren in Lisse staan.

Weinig kritiek op nieuwe afvalsysteem

JOEP DERKSEN

LISSE – De politieke partijen hebben niet veel kritiek op het collegeplan om het betalingssysteem diftar te introduceren voor het aanbieden van restafval. De paar kritische vragen die donderdag 15 oktober tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur gesteld werden, konden door wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) gemakkelijk beantwoord worden.

Zo wilde commissielid Rob van Reisen (CDA) weten, waarom het afval niet gescheiden wordt bij 'zeer geavanceerde fabrieken'. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) merkte op, dat met het nieuwe systeem de gemeente komt tot een afvalscheidingspercentage van 69%, terwijl het einddoel 75% is. Ook stelde hij voor om inwoners de kans te geven hun grofrestafval gratis naar de gemeentewerf te brengen. Commissielid Jacqueline van Dooren (D66) opperde om het nieuwe systeem per wijk in te voeren en commissielid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten het met het college eens te zijn om een aanbestedingsvoordeel van de VAB niet terug te geven aan de inwoners. En als het aan commissielid Martijn Tibboel (VVD) ligt, gaan de inwoners nog veel meer betalen voor het langs de straat zetten van hun restafval tijdens ophaaldagen. 'Voor mij mogen de prikkels wel groter zijn, zodat je meer betaalt als je meer restafval inlevert.'

Nieuwenhuis erkende, dat de techniek om achteraf het afval te scheiden goed is, maar stelde toch dat 'scheiden achteraf altijd minder is dan scheiden vooraf.' Hij informeerde Mesman dat het genoemde percentage van 69% het minimum is dat Lisse in ieder geval zal bereiken. Maar het einddoel van 80% afvalscheiding in 2023 zal niet gehaald worden met het nieuwe diftarsysteem. Hiervoor moeten over een aantal jaren extra maatregelen genomen worden.

Het gratis aanbieden van grofrestafval kan de wethouder niet bekoren. 'Maar iedereen die zijn grondstof en goed gescheiden afval wil brengen, is daar welkom.' Het per wijk invoeren van het diftar-systeem wilde de wethouder niet. En ook legde Nieuwenhuis het VVD-pleidooi naast zich neer om de mensen die hun restafval laten ophalen nog meer geld te laten betalen.

Wethouder vraagt om raad bij Katwijk

LISSE – Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) gaat met zijn collega-wethouder uit Katwijk in gesprek over meeuwenoverlast. Dit doet hij op speciaal verzoek van fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD). Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën liet Slootbeek weten, dat de meeuwenoverlast 'van jaar tot jaar toeneemt'. En omdat er in Katwijk goede resultaten zijn bij het tegengaan van de overlast, moest het college maar haar voelhoorns uitsteken bij deze gemeente, zo vond de fractievoorzitter. Als voorbeelden van een succesvol anti-meeuwenbeleid noemde hij het onderdompelen van meeuweneieren en het inzetten van roofvogels.

Woede over tweet

LISSE – Woedend was burgemeester Lies Spruit, toen woensdag 14 oktober tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën een uitspraak van fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) getwitterd werd.

Veldhoven had namelijk van meerdere politici in de Haarlemmermeer gehoord, dat er plannen zijn om een asielzoekerscentrum op te zetten bij Lisserbroek. 'Dat hoorden we van een collega-lokale partij.' Hij riep de burgemeester op om hierover navraag te doen bij haar collega van Haarlemmermeer. 'Mocht er een asielzoekerscentrum komen, dan denk ik dat wij in Lisse er meer mee te maken kunnen krijgen dan in het verleden. Het kan van belang zijn waar dat (asielzoekerscentrum, red.) geplaatst zal worden. Spruit liet in eerste instantie weten, dat ze hier niets over gehoord had.

Maar nadat de vraag van Veldhoven op Twitter gezet was, kreeg Spruit tijdens de commissievergadering een telefoontje van de burgemeester van Haarlemmermeer. Ze informeerde de commissieleden hier vervolgens over: 'In Haarlemmermeer is de vraag van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, red.) nog niet gekomen. Er is nog geen plan voor een asielzoekerscentrum in Lisserbroek. De burgemeester (van Haarlemmermeer, red.) heeft aangegeven dat ze 25 kernen hebben en dat ze nadenken over de locatie. Er is geen concreet plan en geen sprake van Lisserbroek. Als dat zo is, komt communicatie op gang.'

KSN gaat voor duurzaam clubhuis

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Weinig lijkt de komst van een nieuw clubhuis van de KSN (Kustsurfvereniging Noordwijk) nog in de weg te staan. Tijdens een bijeenkomst tussen het KSN-bestuur en enkele wethouders bleken de neuzen dezelfde kant op te staan. Wel moet er nog extra geld binnen komen om het clubhuis te realiseren.

Kees Caspers, lid bouwcommissie van KSN Kustsurfvereniging Noordwijk, vertelt over de laatste stand van zaken. Op dit moment heeft de KSN een clubhuis van 220 m2, maar het nieuwe clubhuis wordt zo'n 250 m2 groot, inclusief een kelder met kleedkamers en opslagfaciliteiten. Caspers: 'Nu hebben we geen warme douches en kleedkamers. We willen scholen en grotere groepen ontvangen en hebben nu een eenmalige kans om dat neer te zetten.'

De KSN wil een clubhuis hebben met een 'strandkarakter' en heeft daarbij goed gekeken naar de nieuwe ontwerpen van de zeilvereniging en de reddingsbrigade. Ook zet de KSN hoog in op duurzaamheid, maar hierdoor lopen de kosten wel veel hoger op dan gewenst. In de loop der jaren hebben de leden al 350.000 euro gespaard voor een nieuw clubhuis, maar om alle gewenste faciliteiten te krijgen moet hier nog een extra 350.000 euro extra bijkomen. De kustsurfvereniging hoopt, dat de gemeente een steentje bij kan dragen. Bijvoorbeeld met subsidies of een btw-verlaging. Volgens Caspers is dat niet teveel gevraagd: 'We hebben de enige twee kitesurfwereldkampioenen (Kevin en Jalou Langeree, JD) voortgebracht; dat verdient een goede accommodatie.'

Tijdens de besprekingen is afgesproken, dat de gemeente en de KSN samen op zoek gaan naar extra financiering. Ook fondsen worden de komende maanden aangeschreven met een verzoek om een financiële bijdrage. Concrete toezeggingen door het gemeentebestuur zijn niet gedaan richting de KSN. Caspers: 'Er werden openingen gezien en die moeten we in de komende paar maanden gaan uitwerken. Het kan ook zijn, dat we een niet duurzaam gebouw bouwen.' Maar de omvang van het nieuwe clubhuis wordt niet aangepast: 'Je hebt hier faciliteiten nodig; als we het jaarrond open gaan, kun je niet volstaan met een koude buitendouche.' Het bestuurslid besluit: 'Het basisbedrag wat we nodig hebben, is 500.000 euro. Maar we willen graag die upgrade maken met duurzaam bouwen.' Binnenkort gaat de KSN een fondsenwervingsevenement organiseren. Hierbij wordt gedacht aan een 'meet and greet' met de twee Noordwijkse wereldkampioenen. De KSN wil in de winter van 2016 – 2017 het nieuwe permanente clubhuis 'Surf' opbouwen.

Nieuwe inwoners van harte welkom

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Maar liefst honderd nieuwe inwoners kwamen af op de welkomstbijeenkomst die dinsdag 13 oktober werd georganiseerd in het gemeentehuis. De nieuwe Oegstgeestenaren werden hartelijk welkom geheten door burgemeester Jan Waaijer en aan het eind van de avond verliet iedereen tevreden het evenement; mét een goodybag vol informatie, een wijnfles en een paraplu.

Veel verenigingen toonden achter tafeltjes de activiteiten waar ze mee bezig zijn, in de hoop nieuwe leden of vrijwilligers aan te kunnen trekken. De wethouders namen de gelegenheid om te vertellen waar ze mee bezig zijn. De burgemeester ging in de raadszaal op de journalistieke tour en stelde de aanwezigen allerlei vragen. En kreeg hierbij soms gevatte antwoorden. Zo wilde Waaijer van een man weten, wat hij het mooiste plekje van Oegstgeest vond. Het antwoord?: 'Mijn achtertuin'.

Op de vraag wat er in Oegstgeest moet verbeteren, wist een vrouw het antwoord wel: 'Ik stond laatst 45 minuten vast bij de kruising met Nieuw Rhijngeest; als mensen de afrit afkomen, staan ze in de verkeerde lane. Er moet bebording komen.' Meerdere vragen en antwoorden volgden en iedereen bleek tevreden. Jan Visser vond de avond 'netjes' georganiseerd. 'Het is interessant te weten wat er in de gemeente gebeurt en mogelijk is. Ik ben hier vanuit Leiden komen wonen, omdat het hier groener is en ik heb een betere woning.'

Ook Jürgen Duivenvoorden is enthousiast: 'Dit was een verrassende ontmoeting en ik heb nog nooit eerder zoiets meegemaakt.' Veel nieuws heeft hij niet gehoord, maar 'het was prettig om geprikkeld te worden met informatie over wat er in het dorp speelt.' Ook Anneke Zuidema was tevreden: 'Ik neem alle informatie mee en ga het thuis doorlezen.' Aan het eind van dit samenzijn werden alle bezoekers rondgeleid door het gemeentehuis en kregen ze bij hun afscheid een mooie tas vol met spulletjes en informatieboekjes mee naar huis.

Optisport gaat Poelmeer beheren

OEGSTGEEST – Het bedrijf Sportfondsen mag vanaf 1 januari 2016 niet meer het zwembad Poelmeer beheren. Het college van burgemeester en wethouders gunt deze opdracht aan Optisport Exploitatie B.V. uit Gorinchem. Dat bedrijf wordt vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het zwembad. De gemeenteraad moet nog wel haar toestemming geven.

Na het uitzetten van een openbare aanbesteding reageerden zowel Sportfondsen als Optisoprt. Volgens het college voldeden beide partijen aan de voorwaarden: een risicodragende exploitatie voor 15 jaar realiseren, binnen het budget van maximaal 400.000 euro en een renovatie binnen het eerste contractjaar uitvoeren. Volgens het college behaalde Optisport zowel op prijs als op kwaliteit de hoogste score. De totale inschrijfsom komt uit op ongeveer 250.000 euro. De klankbordgroep die mocht meepraten over het programma van eisen is niet betrokken bij de besluitvorming. Pas op 3 november worden de leden van deze klankbordgroep geïnformeerd. In die klankbordgroep zitten onder meer vertegenwoordigers van de seniorenraad en Wmo-adviesraad, de sportfederatie, Vivax en het huidige personeel van het zwembad.