Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

Afvalwater voor verwarming zwembad

Ter Aar / Nieuwveen > 'Het zwembad Aarweide verwarmen met warm afvalwater. Dat is positief én duurzaam nieuws. Hoe simpel kan het zijn!' Wethouder Trudy Veninga is laaiend enthousiast over deze plannen.


De gemeente heeft de handen ineen geslagen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gezuiverde rioolwater loopt van de waterzuivering vlak langs het zwembad naar het Aarkanaal. Aangezien dat water nog warm is, kwam het idee boven om dit water te gebruiken als energiebron voor het zwembad. Hiermee wordt het huidige gasverbruik – en de kosten – een stuk lager. Aan de gemeenteraad wordt 110.880 euro gevraagd om die nieuwe verwarmingssysteem aan te leggen. Dit geld is een lening voor het zwembad, dat binnen tien jaar vanwege de lagere stookkosten afbetaald moet kunnen worden. Mocht deze afvalwaterverwarming goed werken, dan kan het in de toekomst ook gebruikt worden voor het nog te realiseren bedrijventerrein Schoterhoek II. De raadsleden praten hier over op donderdag 10 maart.  

Één ambtenaar om twee mensen uit een uitkering te helpen

Nieuwkoop > De gemeente gaat een 'accounthouder' aanstellen, die er voor moet zorgen dat mensen met een beperking of arbeidsachterstand toch aan het werk komen. De lat wordt hierbij niet echt hoog gelegd, zo bleek donderdag 18 februari tijdens de besluitvormende raadsvergadering.

De gemeenteraad nam het 'Actieplan Nieuwkoop Werkt' aan, waardoor moeilijk plaatsbare werklozen toch nog een kans op een betaalde baan moeten krijgen. Raadslid Kant (SBN) wilde meer informatie krijgen over het type begeleiding dat deze mensen krijgen om aan werkt te komen. Ze stelde: 'Die werkbegeleiding was in het verleden bij Wajongers best intensief en dat is tegenwoordig best veel minder.'


Wethouder Trudy Veninga (CDA) reageerde hierop: Onze lokale accounthouder gaat een goede relatie opbouwen met bedrijven en hij kent de ondernemers. Hij zal minimaal in staat zijn om twee mensen uit een uitkering te helpen; dan heeft hij zijn geld terugverdiend. Hopelijk lukt hem dit bij vijf tot tien mensen.'

'Kern Nieuwkoop moet regionale uitstraling krijgen'

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De gemeente gaat 95.000 euro investeren om de regionale uitstraling van de kern Nieuwkoop te verbeteren. Dit moet leiden tot meer bezoekers van buitenaf die de wonderbaarlijke schoonheden van het dorpje met eigen ogen wil zien. En als deze mensen er dan toch zijn, moet dat er ook toe leiden, dat ze fietsen huren om in de omliggende dorpen ook hun ogen uit te kijken. En tegelijkertijd wat geld te besteden bij de plaatselijke winkeliers.

Een meerderheid van de gemeenteraadsleden vond dit een heel aannemelijke ontwikkeling tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 februari. Volgens fractievoorzitter Marco Oehlenschläger (D66) is het tijd, dat de gemeente zelf wat gaat ondernemen. 'We hebben de afgelopen jaren met heel veel geduld geluisterd naar het Actieve Groene Hart over welke plannen op ons zouden afkomen. Ten langen leste neemt het college het initiatief om te kijken of de kern van Nieuwkoop in de 21ste eeuw een duurzaam bestaan mag hebben. En dat er ook een spin-off komt van de dorpen daar omheen.' Raadslid Keijzers (SBN) drong er bij het college op aan, dat ook 'de denkkracht van onze inwoners een plek moet krijgen in het proces. We willen ook dat recreanten en plasgebruikers betrokken worden.'


Wethouder Trudy Veninga (CDA) was blij met de brede steun. 'We kunnen de kern Nieuwkoop versterken. Het is waard om deze kern te bezoeken. De kern moet een regionale uitstraling krijgen. We willen dat plannen om de kern uit te bouwen kunnen steunen op draagvlak van de bevolking. Een upgrading moet niet alleen leiden tot een betere kern Nieuwkoop, maar ook uitstralen naar de rest van de gemeente.' Maar waarom zouden toeristen willen doorrijden van Nieuwkoop naar Nieuwveen, zo wilde een vermetel raadslid weten. Een concreet antwoord daarop is nu nog niet bekend, maar dat wordt onderzocht, aldus de wethouder. 'We gaan toeristen ondervragen hoe ze Nieuwkoop zien en wat ze daar doen. Zo komen we te weten, op welke manier toeristen langer willen blijven.' Aan het eind van het jaar moet de visie klaar zijn, waarna de gemeente aan de slag kan. Veninga: 'Hopelijk samen met veel mensen en veel ondernemers.'

Raadsleden kritisch over initiatief Alphen

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De meeste raadsleden zijn niet blij met het feit dat de gemeente Alphen aan den Rijn ervoor kiest om zelf te bepalen hoe ze het geld gaat besteden om vanaf 2017 de jeugdhulp in te kopen. En dat Kaag en Braassem dit voorbeeld wil volgen, zorgt alleen maar voor meer zout in de politieke wonden. Dit onderwerp kwam donderdag 18 februari aan de orde tijdens de bespreking van het raadsvoorstel 'Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017'.

Het CDA is ronduit tegenstander van het Alphense initiatief om zelfstandig de jeugdhulp in te kopen. Gemeenteraadslid Leen Mur (SBN) wilde zeker weten, dat die gemeente wel er voor zorgt dat alle extra kosten dan ook door die gemeente worden vergoed. 'Dat geld mag niet ten koste gaan voor het gemeenschappelijke budget van jeugdzorg.' Deze motie werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van MPN/PN. Hij deed een beroep op Alphen om 'terug te keren op hun schreden'.

Raadslid Berry Dors van deze partij keek vooral naar de kansen door het Alphense initiatief. 'De jeugdzorg moest beter, met kortere wachttijden en geen kind dat tussen wal en schip zou vallen. Met minder bureaucratie en overheadkosten en minder specialistische hulp tot gevolg. Maar in de praktijk is er te weinig verandering. De aanbieders van jeugdzorg zijn monopolist; wie doet ze wat. Grote organisaties hebben kostenoverschrijdingen, waardoor ze minder jongeren gaan behandelen. De wachtlijsten worden langer, de kwaliteit gaat achteruit en kosten worden hoger.'

Dors keek naar de kansen die door de grotere buurgemeente gegrepen kunnen worden: 'Vernieuwing is nodig; goede jeugdzorg mag geen toevalstreffer worden. Alphen wil de eigen handen vrijer hebben; ze willen de JGT's (Jeugd- en Gezinsteams, JD) anders inrichten en willen meer ruimte voor eigen invulling en experimenten. Voor Nieuwkoop is het ook interessant te zien wat daar gebeurt en er van te leren, als we zelf niet durven om experimenteel aan de gang te gaan. Wat Alphen gaat doen, kan vernieuwend zijn.'


Toch blijft wethouder Annette Pietersen haar twijfels houden, zo bleek uit haar woorden. 'Alphen denkt op een andere manier de dingen nog sneller te kunnen doen. Het is niet zo dat wij dat niet willen toelaten, maar wij vinden de consequenties voor de regio niet helemaal duidelijk. Maar we hebben een presentatie gezien, die vertrouwen geeft dat het de goede kant op gaat.'

Veertien voorwaarden voor duurzaamheidsideeën

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De gemeente stelt 40.000 euro beschikbaar voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Maar ook andere ideeën voor verbeteringsproject in Nieuwkoop kunnen financieel beloond worden. Zolang voldaan wordt aan een lijst met 14 criteria en de inwoners het project zelf opstellen. De gemeenteraad besprak donderdag 18 februari het raadsvoorstel 'Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving'.

Wethouder Annette Pietersen liet er geen misverstand over bestaan. 'Deze middelen worden ingezet om duurzame zaken tot stand te brengen. Niet alleen op gebied van energie en milieu, maar ook dingen die langere tijd hun waarde behouden. Het is geen feesten- en partijenbudget en dus niet bedoeld voor barbecues. Het geld is er voor om een start te maken met een initiatief, waarna het project blijvend gedragen kan worden.'

Pietersen reageerde op kritiek van de VVD dat er teveel voorwaarden gesteld worden om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie. ' Het is goed om er een drempel in te leggen en van de mensen te vragen er over na te denken wat het betekent voor de langere termijn. Ik denk dat een heleboel mensen behoorlijk creatief zijn om de vragen te kunnen beantwoorden. Als mensen het niet snappen, kunnen ze de gemeente bellen. En als ze daar niet op komen, weet ik niet of dat de mensen zijn die de beste voorstellen doen.'


Dit leidde tot kritiek van raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN): Je moet in dit soort zaken juist geen ontmoedigingsbeleid doen. Inwoners zijn enthousiast en hebben een goed idee. Maar als ik (die ambtelijke taal, JD) lees, zou ik direct stoppen met mijn idee. Het gaat hier bij particulieren maximaal om een subsidiebedrag van 2.500 euro. Je loopt het risico dat mensen zeggen; dan maar niet omdat ik niet weet hoe ik dat moet doen.' Maar inwoners die extra begeleiding nodig hebben hoeven niet te wanhopen, want raadslid Jacobs (D66) bood spontaan aan: 'Als mensen problemen hebben, dan help ik ze met het invullen van het formulier.' Burgemeester Buijserd nam deze uitgestoken hand direct aan en riep de inwoners op: 'U kunt altijd mevrouw Jacobs bellen!'

Antwoorden trekken

HILLEGOM – Jarenlang heeft de Stichting Welzijn Hillegom subsidie ontvangen van de gemeente. Maar nu blijken veel van de werkzaamheden van deze stichting te verdwijnen. De Stichting Welzijn Lisse heeft namelijk het vrijwilligerswerk en de coördinatie van de mantelzorgers overgenomen en de Stichting Welzijnskwartier houdt zich voortaan bezig met de uitvoering van het Jongerenwerk Solution. Commissielid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) vroeg het college van burgemeester en wethouders of de SWH een deel van de gemeentelijke subsidies uit haar reserves weer terug gaat betalen aan de gemeente.


Wethouder Frits Roelfsema (CDA) liet woensdag 17 februari weten, dat hij hierover diezelfde middag een memo had gestuurd aan de raad. Hij wilde die memo niet bespreken, omdat een aantal commissieleden deze memo nog niet gelezen had. Tijdens de commissievergadering, die een dag later plaats vond, kwam dit onderwerp weer aan de orde. In eerste instantie beperkte Roelfsema zich bij zijn beantwoording tot het voorlezen van de verstuurde motie. Tot drie keer toe herhaalde Heemserk haar vraag, waarom de gemeente Hillegom de frictiekosten moet betalen voor het overdragen van de werkzaamheden van de SWH. Maar Roelfsema hield zijn tong lange tijd in een spreekwoordelijke knoop. Uiteindelijk zegde hij toe: 'Welzijn Hillegom zit in een verandertraject, ze moeten inkrimpen en dat leidt tot kosten. Die moeten ze zelf betalen.'

Besluit over Duinpolderweg valt volgende maand

HILLEGOM – Waar het gaat om de besluitvorming over de Duinpolderweg heeft de gemeenteraad helemaal niets meer in de melk te brokkelen. Of de Duinpolderweg er komt en hoe dit stuk asfalt wordt aangelegd, wordt bepaald door Provinciale Staten. Wel mogen de raadsleden tijdens een bijeenkomst in april nog hun bezwaren en standpunten duidelijk maken. Maar of dat nog enige zin heeft, valt ernstig te betwijfelen.


Wethouder De Jong informeerde de commissieleden op donderdag 18 februari over de gang van zaken met betrekking tot de Duinpolderweg. 'Op dit moment lopen onderzoeken in het kader van de tussenstap over de vraag of er voldoende nut en noodzaak is om verder te gaan met het project Duinpolderweg.' Er worden plannen opgesteld waarover Gedeputeerde Staten half maart een besluit gaat nemen. Maar wat dat besluit zal zijn en op basis van welke gegevens dat is gebeurd, wordt pas na 15 maart openbaar. Een maand later kunnen de raadsleden nog inspreken bij de vergadering van Provinciale Staten.  

Beter luisteren naar brandweervrijwilligers

HILLEGOM – De brandweerleiding gaat meer en beter luisteren naar de vrijwilligers. Deze toezegging deed Hans Baardscheer, directeur operationele voorbereiding van de regionale brandweerorganisatie. Tijdens de commissievergadering van donderdag 18 februari liet Baardscheer onder meer weten: 'We willen de vrijwilligers zoveel mogelijk vinden, binden en behouden voor de brandweer. We hebben gevraagd wat ze leuk en verschrikkelijk vinden aan de brandweerorganisatie. Vrijwilligers vragen om wat meer vrijheid en zelfstandigheid, binnen bepaalde bandbreedtes. Dan kunnen eigen kleine keuzes gemaakt worden.' Deze ruimte wordt gegeven: 'De wirwar van regelingen moest aangepast worden. Beloningen en personeelszaken moeten centraal. Maar je kunt ook zaken decentraal organiseren. Daar gaan we de komende beleidsperiode invulling aan geven en we moeten kijken of dat tot een betere tevredenheid leidt.'

Bollengrond onaangetast

HILLEGOM – Het bollenland achter de Hyacinthenlaan 8 – 10 wordt niet aangetast door de bouwplannen op dat perceel. Deze mededeling deed wethouder Verheijen donderdag 18 februari naar aanleiding van een vraag van commissielid Van Heusden (Bloeiend Hillegom).  

Goede voorbereiding noodzakelijk

HILLEGOM – Wethouder Snuif liet donderdag 18 februari tijdens de commissievergadering een duidelijke waarschuwing horen richting de commissieleden. Ze moeten er rekening mee houden, dat de MareGroep invloed op hen probeert uit te oefenen, waar het gaat om de toekomst van het Servicepunt Werk. Snuif stelde: 'Op 25 februari is er een informatiebijeenkomst bij de MareGroep, georganiseerd door de Ondernemingsraad. Neem voor die tijd kennis van het plan van de wethouders van de gemeenten, waar de MareGroep het niet mee eens is.'

Weer een gele kaart voor wethouder Roelfsema

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – En weer kreeg wethouder Frits Roelfsema (CDA) een gele kaart van de politiek. Dit keer gebeurde het donderdag 18 februari in de commissievergadering tijdens de behandeling van het onderwerp 'Inkoopstrategie Jeugdhulp'. Roelfsema kon veel vragen van de commissieleden niet goed genoeg beantwoorden. Hierop besloot een meerderheid van de partijen dat over dit onderwerp niet voldoende informatie was om er een goed oordeel over te kunnen geven in de raadsvergadering. De wethouder moet dus beter zijn huiswerk doen, zodat de 'Inkoopstrategie Jeugdhulp' weer op de agenda komt bij de commissie- en raadsvergaderingen van maart.

Zo vroegen de commissieleden zich af of 180.000 euro uitgeven voor extra menskracht bij het inkoopteam, niet heel veel geld is. De wethouder vond van niet: 'Er is ruimte voor het aannemen van twee medewerkers, omdat we tot nu toe heel zuinig geweest zijn.' Wel liet hij daarop weten, dat in deze regio het totaal beschikbare rijksbudget daalt van 107 naar 88 miljoen euro. 'Er moet dus bezuinigd worden', zo stelde Roelfsema. En daarom moeten de mensen die hulp krijgen van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) voortaan gebruik maken 'van het goedkopere alternatief'. Roelfsema: 'Je gaat eerst voor de zorg die nodig is. Zijn er meerdere alternatieven, dan kun je kiezen voor goedkopere kosten.'


Na een schorsing liet een meerderheid van de raad weten, dat het betreffende collegestuk 'niet rijp voor besluit' is. Dat is in feite een gele kaart voor de wethouder. Roelfsema probeerde nog te redden, wat er te redden viel. Hij waarschuwde de politici, 'dat de zorg aanbesteedt moet worden. Als je dat niet op tijd regelt, betekent het dat Hillegom dat zelf moet organiseren.' Deze opmerking viel helemaal verkeerd bij fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom): 'De wethouder probeert nu toch het voorstel door te krijgen. Maar in het stuk staat dat er vóór 1 april duidelijkheid moet zijn. 31 maart is voor 1 april. We zijn nu niet duidelijk genoeg geïnformeerd. U hebt voor die onduidelijkheid gezorgd.'

Zorgen over Hillegomse voorzieningen

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Het leek er tijdens de commissievergadering van woensdag 17 februari een beetje op, dat de raadsleden een Calimero-complex ontwikkelen. Hoewel eigenlijk bijna alle politici voorstander zijn van een ambtelijke fusie met Teylingen en Lisse, zijn er toch zorgen over het verdwijnen van voorzieningen.

Zo wilde fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) weten, of de Hillegomse gemeentewerf zal verdwijnen, waardoor alle inwoners naar Voorhout moeten om daar hun grof afval te deponeren. En haar collega Heemskerk (Bloeiend Hillegom) riep het college van burgemeester en wethouders op: 'Zorg dat ons gemeentehuis bewoond blijft. We zitten in het uiterste puntje (van deze drie gemeenten, JD). In het verleden gingen zaken ook naar andere gemeenten.' Ze riep het college op, om de door de ambtenaren vanaf 2020 verwachte toekomstige besparingen van 400.000 euro per jaar te storten in het potje van de Nuon-reserves. Ook pleitte ze ervoor, dat Teylingen meegaat met hetzelfde Decos-ICT programma, waar Lisse en Hillegom enkele jaren geleden al vele, vele tonnen in hebben gestoken. Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) was het meest kritisch: 'In dit bedrijfsplan worden mooie dingen voorgespiegeld. De kosten gaan naar beneden en de kwaliteit gaat omhoog. Het is haast te mooi om waar te zijn. Maar elders blijkt uit fusies dat de ambities vaak niet worden behaald.'


Burgemeester Arie van Erk reageerde op de verschillende opmerkingen van de commissieleden. 'Het is mooi op papier en het resultaat zal moeten blijken. Wij staan volledig achter het beleidsplan en hebben er het volste vertrouwen in dat we het gaan waarmaken.' Het is volgens hem aan de raad om te bepalen of de besparingen door de ambtelijke fusie worden toegevoegd aan de Nuon-reserves.' Hierna liet een ambtenaar weten, naar aanleiding van de vraag over de ICT: 'Decos is maar één van de vele applicaties die we hebben. We bouwen met z'n drieën een heel nieuw automatiseringssysteem, waarbij alle bugs in onze systemen er uit gehaald worden. We bouwen voor de drie gemeenten één nieuw systeem. Anders blijven we door hobbelen.' Van Erk besloot: 'De gemeentewerf in Teylingen blijft bestaan, maar wij behouden ook onze gemeentewerf.'

Column

Krijsen

Het komt niet vaak voor dat je als politiek journalist collegestukken moet doorlezen en af en toe moet stoppen met werken om de lachtranen uit je ogen te wrijven. Zo blijkt een deel van het ambtelijke apparaat al heel lang bezig te zijn met een uitermate ernstig probleem: geluidoverlast van twee halsbandparkieten.

Laat ik eerst even voorop stellen, dat de kwestie zelf eigenlijk diep triest is. Er is een inwoonster die erg veel plezier ontleend aan het gezelschap van haar twee halsbandparkieten. Zij heeft toestemming gekregen om deze diertjes bij haar woning te krijgen. Maar omdat die halsbandparkieten in de buitenlucht verblijven, worden veel in de buurt wonende gezinnen hoorndol van het lawaai van deze vogeltjes van een paar centimeter. De gemeente is gevraagd om in te grijpen.

Jaren geleden had mijn zus ook een halsbandparkiet, Youyou genaamd. Youyou floot niet, zong niet; hij krijste. Mijn zus hield veel van het beestje, maar kon Youyou niet meenemen op toen ze voor haar studie op kamers ging wonen. Mijn moeder moest maar voor het beestje zorgen. Zolang Youyou alleen in de vogelkooi op de kamer was, bleek er niets aan de hand, maar zodra iemand in de buurt kwam, begon het beestje keihard te schreeuwen. Mijn moeder beklaagde zich hier over tegen haar moeder, die het maar onzin vond. 'Hoeveel lawaai kon zo'n lief klein halsbandparkietje nou helemaal maken?' Het beestje mocht wel bij haar komen te staan. Na twee dagen belde oma op: 'Wanneer komt iemand Youyou weer ophalen?'

Maar goed, terug naar de actualiteit. De omwonenden van de twee geruchtmakende halsbandparkieten hebben zowel Woondiensten Aarwoude als de gemeente gevraagd wat aan de geluidsoverlast te doen. Maar ze vangen overal bot. De betreffende vrouw heeft toestemming gekregen om de vogeltjes te houden en de gemeente heeft geen gerechtelijke middelen om hier wat aan te doen.

Het trieste van deze hele kwestie is, dat door de halsbandparkietengeluidsoverlast er nu bijna dagelijks ruzies zijn in de buurt. Het gevaar bestaat, dat inwoners het recht in eigen hand nemen en daar is niemand bij gebaat, waarde columnlezer. Om problemen en escalaties te voorkomen, moeten de gemeente en Woondiensten Aarwoude de handen ineen slaan om – samen met de eigenares van de halsbandparkieten en de omwonenden tot een oplossing te komen.


Joep Derksen

Duurzaamheidsplatform voor mensen die ideeën willen uitvoeren

KAAG EN BRAASSEM – De startbijeenkomst voor het duurzaamheidsplatform verliep dinsdag 16 februari prima. In totaal toonden 26 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties belangstelling om plaats te nemen in dit platform. De komende jaren moeten zij duurzaamheidsplannen verzinnen én tot uitvoering brengen.

De aanwezigen kregen eerst twee toespraken te horen van ambtenaren uit de gemeenten Lisse en Alphen aan den Rijn, waar al flink geëxperimenteerd wordt met inwonerparticipatie op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de discussie kwamen er al flink wat ideeën boven. Zo moeten er 'energiecoaches' komen, die mensen leren hoe je energie kunt besparen. En een 'revolverend fonds' van zo'n 100.000 euro moet er voor zorgen dat mensen geld kunnen lenen om duurzaamheidsbesparingen op hun woningen te realiseren. Ook pleitten veel aanwezigen er voor, dat inwoners aangezet moeten worden om hun afval 'bij de bron' te scheiden.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) keek tevreden terug op deze bijeenkomst: 'We gaan alle ideeën samenvatten in een conceptduurzaamheidsagenda. Dit document gaan we eind volgende week samen met de leden van dit platform bespreken.' Maar dan begint het echte werk pas, voor de platformleden. De wethouder: 'Ik ben niet op zoek naar een club mensen die ideeën roept, zodat ik dat ga uitvoeren. Ik ben op zoek naar mensen met ideeën, die daar ook de schouders onder gaan zetten.'

Halsbandparkieten drijven buurt tot waanzin

JOEP DERKSEN

RIJNSATERWOUDE – Krijsende halsbandparkieten aan de Woudse Hout maken het leven zuur van een tiental omwonenden. Er is een handtekeningenactie opgezet om de vogels het zwijgen op te leggen. Een BOA is voor de gemeente langs geweest om te oordelen of er geluidsoverlast is. Dat blijkt zo te zijn, maar de gemeente ziet geen mogelijkheden om handhavend op te treden.

Namens de omwonenden diende de familie Verschoor in juli vorig jaar een petitie in om actie te ondernemen tegen de geluidsoverlast. Maar maandenlang gebeurde er niets, zodat vorige maand een nieuwe brief volgde. Hierin liet de familie Verschoor weten: 'De overlast is inmiddels weer sterk toegenomen omdat (de eigeneresse, red.) tegen alle verboden van de woondiensten toch haar vogelkooi weer open gegooid heeft. Echter de woondiensten doen ook niets om deze afspraken na te leven. Daarom nogmaals een dringende oproep om met ons als buurtbewoners mee te denken. Als er gelijk na het eerste bezoek van jullie B.O.A. was gehandhaafd waren wij nu van alle ellende af.'


Maar de gemeente gaat niet handhaven, zo laat wethouder Yvonne Peters (VVD) weten. Zij geeft aan, dat de gemeente 'niet de partij is om hier als scheidsrechter op te treden om te bepalen of halsbandparkieten die geluid maken niet toegestaan zijn, maar stille parkieten wel. We willen dat de bewoners het met elkaar oplossen.' In de algemene plaatselijke verordening (apv) staat niets geschreven over overlastgevende vogels, zoals bijvoorbeeld kraaiende hanen, dus de gemeente kan niet handhaven. En om nou de apv aan te passen, speciaal voor twee halsbandparkieten; daar voelt de wethouder niets voor. Aan ieder verhaal zit twee kanten, zo vindt Peters: 'Je bent zelf verantwoordelijk wat je je buurt aandoet, maar dat is niet altijd afdwingbaar. Ik kan me voorstellen dat je aan je dier gehecht bent en niet zo maar afstand wil doen.'

Historische Vereniging voelt zich niet gehoord

KAAG EN BRAASSEM – Het streekarchief gaat definitief over naar Leiden. Dit ondanks een protest van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. In een brief aan de gemeenten stelde deze vereniging het 'zeer te betreuren' dat gemeenten niet vooraf met hen contact hebben opgenomen om te praten over een mogelijke alternatieve huisvesting.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) reageert op deze kritiek: 'Dit is een langlopende zaak. We zijn al jaren bezig te bekijken wat de goede plek is en welke middelen we inzetten om het archief goed bereikbaar te maken. Met alle partijen is gesproken, maar niet op elk moment. Op een bepaald moment moet je een beslissing nemen. Dat besluit is niet voor alle partijen bevredigend. Dat er met hen gesproken is, blijkt wel uit de verslagen. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken.  

Nieuwe appartementen

LEIMUIDEN – Van het college van burgemeester en wethouders mogen 18 appartementen gebouwd worden op het perceel Dorpsstraat 31 – 33. Deze woningen krijgen de nummeraanduidingen 'Dorpsstraat 31, 31a t/m 31c en 33a t/m 33f, 33h, 33k t/m 33n en 33p t/m 33s'.

Nieuwe woning mag in buurt van veehouderij

RIJPWETERING – Het college van burgemeester en wethouders gaat in principe akkoord met de bouw van een woning aan de Pastoor van der Plaatstraat 105. Wel moet de initiatiefnemer aantonen, dat er sprake kan zijn van 'een goed woon- en leefklimaat in verband met de (te hoge) geurbelasting op de woning. De veehouderij aan de Pastoor van der Plaatstraat 133 zou door de komst van de woning namelijk niet mogen niet worden ingeperkt met haar activiteiten.  

Paardenbak moet weg

ROELOFARENDSVEEN – De faciliteiten voor paarden aan de Aderweg 15 moeten binnen vier weken verwijderd zijn. Als dat niet gebeurt, dan legt de gemeente een dwangsom op van 4.000 euro. Volgens wethouder Yvonne Peters (VVD) is deze voorziening in strijd met de 'geldende bestemming'. Het gaat namelijk om agrarische grond en dan zijn paardenbakken, tredmolens, uitloopvoorzieningen en mestplaten niet toegestaan.  

Praten over wandelpaden

KAAG EN BRAASSEM – Op maandag 29 februari vanaf 19:30 uur is er een openbare thema-avond over recreatie in het gemeentehuis. Hoofdonderwerp van gesprek is dan het 'Meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek' en het doel is om concrete projecten te bedenken, zo laat wethouder Yvonne Peters weten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het wandelnetwerk Rijn- en Veenstreek. De bedoeling is, dat dit wandelnetwerk nog voor de zomer klaar is. Daarom roept de gemeente inwoners en 'belanghebbende organisaties' op om hierover te komen praten, zodat toeristische en recreatieve producten ontwikkeld kunnen worden.


Peters informeert over het wandelroutenetwerk. 'We hebben samen met de andere gemeenten Zoeterwoude, Alphen en Nieuwkoop 400.000 euro gekregen van de provincie gekregen. We gaan met de boeren een gesprek aan en willen met alle betrokkenen in gesprek hoe we dat wandelroutenetwerk kunnen organiseren.' Hierbij wordt onder meer gekeken naar de manier waarop het beheer en onderhoud van de wandelpaden plaats moet vinden. 'Dat moeten we zo goed en zuinig mogelijk, maar ook zo duurzaam mogelijk doen', aldus de wethouder. Ze hoopt dat er nog wandelpaden bij komen: 'bijvoorbeeld een wandelpad in Hoogmade of op de Molenkade in Leimuiden. Maar je blijft afhankelijk van grondeigenaren.'

Stappen voor trekpleister

STREEK – De Rijn- en Veenstreek moet een toeristische trekpleister worden. Toekomstige toeristen moeten gewezen worden op de groene en blauwe voorzieningen die in deze regio aanwezig zijn. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad daarom om het Flexibel meerjarenprogramma 2016-2020 “Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister” vast te stellen.


Hierna moeten de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn gaan samenwerken om de Rijn- en Veenstreek op de toeristische kaart te zetten. Dit moet binnen zes jaar leiden tot een verdubbeling van de toeristische omzet. Dan gaat het om bestedingen aan overnachtingen, bezoeken aan grote en kleine attracties, horeca en verhuur van sloepen, kano’s enzovoort.  

Toekomst sporthal nog 15 jaar verzekerd

WOUBRUGGE – De Stichting Sporthal Woubrugge krijgt van de gemeente tot en met 30 juni 2031 het recht van opstal voor de sporthal Oudendijk. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Hiermee is de toekomst van de sporthal tot die tijd verzekerd. Een toekomstige gemeenteraad moet eind van de twintiger jaren van deze eeuw een besluit nemen of deze sporthal tegen die tijd nog vervangen moet worden.  

Meer vrouwen actief in politiek door Mona Keijzer

KAAG EN BRAASSEM – De high tea met de landelijke CDA-politica Mona Keijzer heeft haar doel bereikt. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben meerdere vrouwen besloten zich voor deze partij in te gaan zetten. Één aanwezige heeft zich gemeld om zich voor de partij bezig te gaan houden met het verbeteren van het groen in de gemeente. Een ander denkt na over het vervullen van een bestuursfunctie binnen de lokale afdeling. 'We mogen niet klagen over het resultaat', zo stelt Anja de Rijk, mede-organisator. De partij hoopt dat Sybrand Buma deze gemeente dit najaar een bezoekje brengt. Komen najaar hoopt CDA Kaag en Braassem dat de heer Sybrand Buma een bezoek aan onze gemeente brengt.  

Schaken om het echie

JOEP DERKSEN

ROELOFARENDSVEEN – Het is al weer de 33ste keer, dat het 'Flynth-Utile Dulci-Tulpentoernooi' gehouden wordt. Ook dit jaar vond het schaaktoernooi plaats in de Alkeburcht en maar liefst 64 schakers deden hier aan mee. Inderdaad; alleen maar mannen.

Dit schaaktoernooi draait alleen maar om het 'rapidschaak', waarbij iedere schaker 25 minuten bedenktijd per partij krijgt. Het toernooi is regionaal bijzonder populair, vanwege de manier waarop mensen worden ingedeeld. Iedere schaker krijgt maximaal 5 tegenstanders van een vergelijkbaar niveau. Ze komen in aparte groepen en de winnaar van iedere groep mag naar huis gaan met een fraaie schaakbeker. Bovendien kregen dit jaar alle deelnemers een bosje fraaie tulpen van sponsor Huigsloot Bloemen.

Jan Borst is mede-organisator van het toernooi en hij is tevreden met de opkomst. 64 deelnemers is ietsje meer dan vorig jaar.' Ook hij constateert dat er geen vrouwelijke deelnemers zijn. Hij lacht: 'Schaken blijft een mannensport, maar gelukkig staan er dames achter de bar. De mensen die hier zijn, komen uit de hele regio, van Haarlem tot Zoetermeer. Zelfs hebben we deelnemers uit Polen en India.' De absolute top is niet te bekennen bij dit toernooi, maar dat hoeft ook niet. 'We richten ons op mensen die minder vaak wat winnen, en dan toch aan het eind van de dag met een beker thuis kunnen komen bij hun vrouw.'

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt boven de 50. Een van de jongere uitschieters is Robin Wooter (20) uit Leiden. 'Ik had vandaag niets te doen, dus deed ik hier maar aan mee.' Hij speelt sinds zijn achtste, maar vindt schaken geen oudemannensport. 'Als je jong bent, kun je al echt goed zijn met schaken en op het hoogste niveau meedoen. Bovendien is schaken goed voor de contentratie.' Hij geniet van het spel: 'Ik probeer psychologische oorlogsvoering. Ik probeer stellingen te krijgen die de tegenstander niet prettig vindt.

De oudste deelnemer is Willem Alkemade (84) en volgend jaar viert hij zijn 65-jarige schaakjubileum. Tussen de wedstrijden door glimlacht hij: 'Dit toernooi is mijn schaakdoel van het jaar. Het is geen tussendoortje, want het is een van de weinige toernooien waar ik naar toe ga en spelers op mijn niveau kan ontmoeten.' Hij is een ware promotor van de sport: 'Schaken heeft zeker een toekomst, want het is een ongelooflijk mooi en edel spel. Geen twee wedstrijden zijn hetzelfde. Je kunt je inleven, nadenken, leert concentreren en de concentratie vast houden. Als je vrij intensief schaakt, ben je je er niet van bewust dat je met een spelletje bezig bent.' De pauze is voorbij en al gauw is in de Alkeburcht alleen nog het tikken van de schaakklokken te horen, nadat een zet is gedaan.

De uiteindelijke winnaars van het toernooi waren:

Groep 1: Joop Bakker, Leiderdorp
Groep 2: Cok Ippel, Lisse
Groep 3: Ton Bakker, Roelofarendsveen
Groep 4: Henk Plantfeber, Amsterdam
Groep 5: Florin Omota, Haarlem
Groep 6: Hans Heshusius, Leiderdorp
Groep 7: Kees de Vlieger, Nieuw Vennep
Groep 8: Ruud Aalbersberg, Voorschoten

Groep 9: Roel Steinhart, Alphen aan de Rijn

Eerst praten over veiligheid en dan pas actie

JOEP DERKSEN

LISSE – Voor het CDA is de maat vol; de fietsersoversteekplaats op de Ruishornlaan bij het viaduct moet nu eindelijk eens veiliger worden gemaakt. Nadat vorig jaar een kind werd aangereden op deze plek, stelde commissielid Marianne Bergman (CDA) hier al vragen over. Maar er gebeurde niets om de veiligheid te verbeteren. Vorige week was er wéér een aanrijding met een kind op deze plek, zo meldde Bergman donderdag 18 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Ze voerde de druk op bij het college van burgemeester en wethouders. 'Zorg op deze fietsersoversteekplaats voor een schrikhek of poortje. De politie vond de oversteek 'veilig en overzichtelijk', maar fietsers kunnen daar zo doorrijden de Ruishornlaan op. Bij beide ongelukken zijn kinderen betrokken; de meest kwetsbare deelnemers van het verkeer. Zorg voor hekjes of sluit de hele oversteekplaats af.' Dreigend voegde Bergman hier aan toe: 'Wat gaat de wethouder doen, of moet er eerst een ongeluk met dodelijke afloop gebeuren, voordat u in actie komt?'


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) reageerde: 'Dat laatste in ieder geval niet. In verkeerskundig opzicht kun je veel doen, maar veiligheid staat en valt ook met het gedrag van mensen. Ik deel uw zorg. Ik laat me heel goed informeren over de toedracht en zal u zo spoedig mogelijk informeren. We moeten vanavond niet besluiten om daar een hekje neer te zetten. Ik ga liever eerst met de ambtenaar in gesprek om te weten wat er is gebeurd. Dat is een betere route.'

'Het verbieden van winkeliers om open te gaan is niet meer van deze tijd'

Koopzondagen blijven bestaan

JOEP DERKSEN

LISSE – De zondagsopenstelling is er, blijft er en zal nooit meer verdwijnen. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 februari. Alleen de SGP/ChristenUnie wil de zondagsopenstelling van de winkels afschaffen. Alle overige partijen vinden het belangrijker is, dat er keuzevrijheid is voor de inwoners om zelf te bepalen wat ze op zondag gaan doen.

De medioren en senioren onder ons kunnen zich de zondagen uit hun jeugd nog wel herinneren. Na het bezoek aan de (groot)ouders en een wandelingetje door de natuur was iedereen gedoemd om thuis te blijven. Winkels waren dicht en ook kon er nergens gesport worden en andere activiteiten waren evenmin onmogelijk. Maar tijden veranderen en een aantal jaren geleden besloot de gemeenteraad om het hele jaar door koopzondagen toe te staan in het dorp. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 stapte de SGP/ChristenUnie in het college, waarbij werd afgesproken dat het nieuwe beleid voor de koopzondagen zou worden geëvalueerd.

Het rapport werd eerder deze maand openbaar gemaakt en tijdens de raadsvergadering gaven alle partijen hun mening hierover. Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat zijn partij 'principieel' tegen de koopzondagen is. Maar ook hij moest erkennen dat uit het onderzoek blijkt dat de zondagsopenstelling voorziet in een behoefte. 'Maar willen we doorgaan op het pad van meer, meer, meer?' Hij wees op '20% van de inwoners' die vinden dat de koopzondagen een 'negatieve invloed hebben op de zondagsbeleving' en besloot: 'We moeten teruggaan naar de waarde van zondag als rustdag en willen dat de zondag weer een collectieve rustdag wordt.'

De confessionele partij stond echter helemaal alleen in deze wens. Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) somde op: 'De bevolking waardeert de openstelling op zondag zeer en maakt er goed gebruik van. Ook bij winkeliers is er draagvlak. Ze mogen ook kiezen om niet open te zijn, of vier zondagen per jaar open te zijn. We hebben een systeem wat perfect werkt en hoeven ons daar als gemeente niet mee te bemoeien.' Hij werd hierbij ondersteund door commissielid John de Bruin (Nieuw Lisse): 'Niet iedereen is blij met koopzondag, maar we moeten ons de kaas niet van het brood laten eten, in verband met de concurrentie met winkelcentra in andere gemeenten. Ook op zondagen kun je via internet spullen bestellen. Je hoeft geen boodschappen te doen op zondag als je dat niet wilt.'


Ook het CDA blijkt voorstander van de koopzondagen. Commissielid Rob van Reisen (CDA): We zijn nooit warm gelopen voor de koopzondag en zeker niet voor een ongelimiteerd aantal, maar we We willen geen aanpassing van het beleid. Laat SLIM en Alverha KCL zorgen voor succesvollere koopzondagen. Het verbieden van winkeliers om open te gaan is niet meer van deze tijd.' Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66): Wij kunnen niet in discussie gaan over principes. Wij vinden dat ieder individu zoveel mogelijk vrijheid moet krijgen om zijn of haar beslissingen te nemen. Dat geldt voor winkeliers, gezinnen en hoe ze vrije tijd willen indelen en de zondagsopenstelling.' Commissielid Martijn Tibboel (VVD) voegde hier aan toe: Leg uw medemens geen beperkingen op. Laat de situatie zoals die nu is. Deze evaluatie was zonde van het geld.' Tot slot tipte Mesman nog aan de mensen die willen blijven vasthouden aan de zondag als rustdag: 'Ik denk dat die 20% (van de tegenstanders van de koopzondag, JD) goed te rade moeten gaan bij zichzelf waarom ze zich ergeren. Ga niet voor het raam zitten kijken naar de mensen die langs komen. Probeer je er niet aan te ergeren.' En daarmee was de discussie gesloten. Den Breejen verzuchtte: 'Wij vinden het jammer dat het zo eindigt. We kunnen niets anders dan ons daar bij neer te leggen.'

Maximaal vijf nieuwe woningen zonder sociale eis

LISSE – Inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars die bouwprojecten opzetten, waar maximaal vijf woningen gerealiseerd worden, hoeven hierbij geen rekening te houden met een eis voor de komst van 30% sociale woningbouw. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag 18 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering in met dit amendement.


De felste oppositie tegen dit voorstel kwam van gemeenteraadslid Gerrit Meiland (CDA): 'Een grens is een grens. Maar als je die grens op vijf woningen stelt, wordt de mogelijkheid om naar die grens toe te werken, eenvoudiger. Dan gaan mensen geen zeven woningen ontwikkelen, maar vijf huizen in het duurdere segment. Zo krijgen we dus alleen maar duurdere woningen en geen woningen voor ouderen en starters.' De reactie hierop kwam van fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks), die stelde dat de gemeente de gevolgen van dit besluit wel in de gaten zal houden. 'Als via kleinschalige projecten te weinig wordt gebouwd, dan wordt sociale vereisen opgelegd.'

Gieren bij AaiPet

HILLEGOM – Samen een voorstelling maken; dat is wat er gebeurt met de hilarische voorstelling Aaipet van Bonte Hond. Kinderen vanaf 2 jaar worden van begin tot eind vermaakt met deze show. In het begin komen er twee goochelaars op het podium, maar vervolgens ontwikkelt het stuk zich in een totaal andere richting. De meegebrachte iPad blijkt een AaiPet te zijn, die de show volkomen in de war stuurt. De AaiPet transformeert zichzelf gedurende de show in een wonderbaarlijke tovermachine, begeleid met veel muziek, magie en beweging.

De twee shows zijn op zondag 6 maart en beginnen om 11:30 uur en om 14:30 uur bij Het RAAM. Kaartjes zijn voor 6 euro per stuk te reserveren via info@hetraamhillegom.cc (op te halen één uur voor het begin van de voorstelling bij de servicebalie van Het Raam). Maar verkoop kan ook bij onderstaande verkooppunten:

  • vanaf drie weken vooraf gaande aan de voorstelling bij Vivant Frank Evers in de Mariastraat Hillegom
  • één uur voor aanvang van de voorstelling bij de servicebalie van Het RAAM.

Kleur je kalm

HILLEGOM – In de huidige wereld van haast en drukte, ontdekken steeds meer mensen dat je kunt ontspannen door het inkleuren van artistieke kleurplaten. Maar kleuren is veel meer dan alleen maar de ruimte tussen lijntjes vullen met een potlood. Kunstdocent Annefie van Itterzon helpt haar cursisten in samenwerking met The Read Shop in Hillegom om op relaxte wijze mooie resultaten te bereiken.

Ze stelt hierover: 'De techniek van het inkleuren vraagt concentratie; met passende muziek, kruidenthee en de juiste aanwijzingen komen de kleurplaten tot leven. Hoe breng je streepjes kleur laag over laag aan, hoe spaar je licht uit en wat is doezelen? Welke kleurpotloden geven de beste structuur en hoe brachten Keltische monniken in het jaar 800 diepte in een voorstelling met kleur?Creatief werken geeft plezier, vertraagt en is mindfull.


De cursus bij Het Raam begint op dinsdag 15 maart tussen 14:30 uur en 16:30 uur. Geniet van vier lessen 'Kleur je kalm' (cursusnummer 161.561) voor slechts 60 euro. Aanmelden kan via www.hetraamhillegom.cc

Weer fit met powerwalking en voedingsadvies

HILLEGOM – De lente komt er met rasse schreden aan en het is de hoogste tijd om je lichaam weer die fysieke boost te geven, die het verdient. En in slechts acht weken is het mogelijk om je leefstijl te verbeteren; dankzij Powerwalking & Voedingsadvies van Regina Blom - van Haaster.

Bij powerwalking lopen de deelnemers met een flink tempo van zo'n zes kilometer per uur. Door een krachtige armbeweging en een sterke afzet met de voet zijn veel spieren tegelijkertijd actief. De ademhaling wordt dieper, de bloedsomloop wordt aangezet en de zuurstoftoevoer vergroot. Het calorieverbruik kan hierdoor oplopen tot wel 500 calorieën per uur. Dus een simpele manier om meer te bewegen, af te slanken en gezond te blijven! De training wordt gedaan in groepsverband, in de buitenlucht en in verschillende omgevingen, waarbij de route telkens anders is zodat het nooit gaat vervelen.


Naast de training krijgen de cursisten iedere week na de les nuttige afval-, leefstijl- en voedingstips mee van een gediplomeerd gewichtsconsulent. En met een speciaal dieetdagboek kunnen de recente ontwikkelingen in de gaten gehouden worden. De startplek is bij Het Raam; de eerste keer op dinsdag 8 maart om 19:00 uur. Deelname aan de acht lessen kost slechts 115 euro. Aanmelden kan via www.hetraamhillegom.cc (cursusnummer 161.662).

Winkelen op zondag blijft

LISSE – De zondagopenstelling blijft in het dorp. Als onderdeel van het coalitieakkoord had de SGP/ChristenUnie bedongen, dat een onderzoek naar de effecten van dit winkelfenomeen gedaan zou worden. Vorige week werden de resultaten hier van bekend. Fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) pleitte donderdag 18 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering voor afschaffing van de koopzondagen, maar zijn partij stond alleen in dit pleidooi. De overige partijen lieten onder meer weten, dat de winkeliers zelf mogen kiezen of ze wel of niet open gaan. Wel deden meerdere partijen een oproep aan ondernemers- en winkeliersverenigingen om de koopzondagen beter onder de aandacht te brengen bij de consumenten.

Schrikhekje laat op zich wachten

LISSE – Gemeenteraadslid Marianne Bergman (CDA) riep het college van burgemeester en wethouders donderdag 18 februari op om veiligheidsmaatregelen te nemen voor de Ruishornlaan. Ze wees er op, dat voor de tweede keer binnen een jaar er bij het viaduct een aanrijding is geweest met een kind. Bergman pleitte voor het plaatsen van een schrikhekje of poortje bij de fietsersoversteekplaats. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChirstenUnie) wil echter zo ver nog niet gaan. Eerst wil Nieuwenhuis zich laten informeren door een ambtenaar om te weten wat er is gebeurd. Daarna laat hij aan de raad weten of en wanneer er extra veiligheidsmaatregelen genomen worden.  

Politiek dringt aan op kostenbesparing

LISSE – De vraag of de ambtenaren moeten fuseren met hun collega's in Hillegom en Teylingen wordt nog net geen hamerstuk tijdens de aankomende gemeenteraadsvergadering. Maar veel scheelt het niet. Wel hadden de leden van de commissie Maatschappij en Financiën woensdag 17 februari opmerkingen over de uitvoering. Een ambtelijke fusie moet daadwerkelijk leiden tot een kostenbesparing van 5%. En ook moet de kwaliteit van het werk door de ambtenaren verbeterd worden. Volgens wethouder Adri de Roon (D66) hebben externe deskundigen aangegeven, dat 5% kostenbesparing op personeel zeker mogelijk is. En de komende jaren wordt gecontroleerd, dat het kwaliteitsverbeterplan ook daadwerkelijk tot resultaten zal leiden.  

Samenwerking leidt tot vele successen

Door Joep Derksen

TULPEN – Succes komt in vele vormen en een goede samenwerking is vaak de basis van het grootste succes. Goede voorbeelden hiervan zijn de resultaten voortgekomen uit de coöperatie tussen Borst Bloembollen en Chrysal. Menno Boots en Rolf Timmerman vertellen openhartig over waar ze de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.

De geschiedenis van Borst Bloembollen gaat terug tot vlak na de tweede wereldoorlog. Het bedrijf is gespecialiseerd in het introduceren van nieuwe tulpenrassen. Hierbij wordt er niet alleen veredeld, maar ook heeft de onderneming bollenkwekerijen in Nederland, Chili en Nieuw Zeeland. Sinds 2001 heeft Borst Bloembollen ook een eigen broeierij. Boots: 'Vijftien jaar geleden hadden we daar 2 miljoen stelen en dat is inmiddels opgeschaald naar 30 miljoen stelen, met meer dan honderd variëteiten op jaarbasis.' 90% van de tulpen worden gekweekt op potgrond; de overige 10% op water. Het broeien gebeurt van half oktober tot half mei, waarbij de voornaamste productie plaats vindt in de periode van begin februari tot half maart.

De samenwerking tussen Borst en Chrysal begon in 2008, toen Boots als student voor zijn afstudeerproject voor Borst Bloembollen onderzocht hoe de kwaliteit van de tulpen verbeterd kon worden. Hij legde contact met Chrysal en daar hadden ze dé oplossing: BVB Plus. Met dit middel blijven kwaliteitstulpen zoals die van Borst Bloembollen nog een paar dagen langer goed. BVB Plus zorgt er voor dat de stengels minder doorgroeien, het blad groener en de bloemen blijven dagen langer mooi. Hierdoor kunnen de tulpen van Borst ook in boeketten verwerkt worden; een mooi bijkomend voordeel!

Timmerman informeert: 'Bij tulpen spelen twee zaken, die in de keten of later bij de consument, als minder positief beoordeeld kunnen worden. Tulpen groeien na de oogst nog verder door. Deze steelstrekking kan al zichtbaar zijn tijdens transport naar de klant of in het winkelschap. De tulpen “groeien de hoes uit of kunnen zelfs tegen de onderkant van de verpakking aan groeien, wat weer schade kan veroorzaken. In gemengde boeketten, dus tulpen met andere bloemen, kunnen de tulpen ook uit het boeket groeien wat de winkelpresentatie niet ten goede komt.'

Hij vervolgt: 'Het doorgroeien wordt geremd en dus niet complete gestopt. Dit geeft een natuurlijk beeld, een bos tulpen is daardoor geen statisch geheel. Door verschillende oorzaken kan er bij tulpen ook bladvergeling optreden. Dit vergelen van het blad vermindert de sierwaarde. Ook zal bij snel vergelend blad , de houdbaarheid van de bloem korter zijn en dus het gemiddelde vaasleven bij de consument korter zijn. Met BVB Plus worden beide negatieve aspecten duidelijk verminderd en hierdoor zullen de behandelde tulpen tot meer tevreden consumenten leiden en minder uitval in de keten geven. . Borst Bloemen behandelt al jaren het complete sortiment tulpen gedurende het gehele seizoen tegen deze problemen.'


Inmiddels hebben Chrysal en Borst Bloembollen ook nieuwe projecten opgezet. Een hiervan is FreshPaq; voorafgaand aan het transport worden de tulpen in een speciale gesloten verpakking geplaatst, waardoor ze droog verhandelbaar zijn en niet in emmers geplaatst hoeven te worden. Het hele project bevindt zich nog in de testfase, maar de resultaten zijn bijzonder goed. De eerste klanten hebben inmiddels tulpen met FreshPaq ontvangen en de positieve reacties stromen binnen. Boots: 'We zijn enthousiast over wat we gezien hebben. Door deze nieuwe manier van verpakken kunnen we tien tulpen per bos aanbieden in plaats van vijftig stelen in een bundel. Hierdoor kunnen onze afnemers de tulpen nu ook in kleinere hoeveelheden aanbieden aan hun klanten.' De beide mannen besluiten: 'Doordat beide partijen vele klanten over de hele wereld hebben is uitwisseling van markt- en klantinformatie ook een interessant onderdeel van de uitstekende relatie.' 

Maatregelen tegen sluipverkeer

JOEP DERKSEN

LEIMUIDEN / RIJNSATERWOUDE – De gemeente en Provincie Zuid-Holland slaan de handen ineen om het sluipverkeer tegen te gaan. Vanwege de werkzaamheden aan de Drechtbrug (N207) ligt het in de lijn der verwachting dat veel automobilisten er voor kiezen om de reistijd te verkorten, door via de kernen te rijden.

Naar aanleiding van een gesprek tussen de provincie Zuid-Holland en de dorpsraden van Rijnsaterwoude en Leimuiden, zijn afspraken gemaakt. Ook de gemeente en een verkeersadviseur van de politie waren hierbij aanwezig. Een combinatie van maatregelen wordt genomen langs de sluiproute (Dr Stapenséastreet, Tuinderij, Kloofpad, Dorpsstraat, Willem v/d Veldenweg, Herenweg). Hoe meer verkeer er komt, hoe ingrijpender de maatregelen worden, zo laat burgemeester Marina van der Velde weten.

Inmiddels hebben al kentekenmetingen plaatsgevonden om mogelijk sluipverkeer vast te stellen. Ook staan er twee snelheidsdisplays op de Dr. Stapenséastraat en de Willem v/d Veldenweg. Een zogeheten 'Mobiel Interventie en Monitoring Team' (IMT) wordt ingezet om het verkeer te regelen, als dat nodig is. De gemeente bekijkt of er buiten de bebouwde kom drempels komen op de Willem v/d Veldenweg, zodat het verkeer zich daadwerkelijk houdt aan de maximum snelheid van 60 kilometer per uur.


Mocht er veel extra sluipverkeer komen, dan komen er extra maatregelen. Dit houdt in, dat borden geplaatst worden bij de linksafstoplichten op de N207, waarop staat dat doorgaand verkeer door Leimuiden en Rijnsaterwoude niet mogelijk is. De inwoners weten, dat dit wel zo is. Maar buitenstaanders hoeven dat niet te weten. Mocht dit niet helpen, dan worden dramatischere maatregelen genomen. Gedacht wordt aan het plaatsen van een slagboom op de Willem v/d Veldenweg, die het verkeer 'gestaag' doorlaat.  

'Ik vind het niet interessant om megalomane aantallen bezoekers te krijgen'

Een reis door kunst en cultuur met Sietske van Zanten

JOEP DERKSEN

LISSE – In 2018 opent het veelbesproken en lang verwachte LAM (Lisser Art Museum) haar deuren. Tot die tijd en nog vele jaren daarna zal Sietske van Zanten (39) hét gezicht van het LAM zijn. Maar wie is de in Haarlem woonachtige Van Zanten nu eigenlijk?

Als 14-jarige puber droomde Van Zanten er over om dokter te worden. Toch koos ze als studie in eerste instantie voor een HBO-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Maar dat bleek al snel niets voor haar. Ze vatte het plan op om in het daaropvolgende schooljaar aan de studie Medicijnen te beginnen. In de tussentijd ging ze aan de universiteit colleges kunstgeschiedenis volgen. 'Ik kwam zo enthousiast thuis van die colleges, dat ik deze studie wilde blijven doen.' Haar ouders waren in eerste instantie niet enthousiast en waren bang dat ze met deze studie geen werk zou kunnen krijgen.

Maar een succesvolle carriere bij onder meer het hoofdkantoor van Randstad, ING en Rabobank volgde. Ze organiseerde kunsttentoonstellingen in heel Europa en was onder meer verantwoordelijk voor de aankoop van nieuwe werken. Maar ook leerde ze in haar functies het klappen van de zweep waar het gaat om leidinggeven en projecten opzetten.

'Kunst en cultuur fascineert me', zo laat Van Zanten weten. 'Het is ongrijpbaar; je kunt niet vastpakken, wat het nu is dat kunst mooi of lelijk maakt. Ik word er iedere keer weer door gegrepen en wil het doorvertellen.' Kunst moet je ook in het echt zien, zo vindt Van Zanten. De werken in het LAM komen niet op internet te staan. 'Als kunst online te bekijken is, doet je hoofd er wat anders mee, dan wanneer je er voor staat.'

De komende jaren gaat Van Zanten het hele LAM oprichten en inrichten. Maar een titel heeft ze niet. 'Ik wil ook geen titel gebruiken. Waarschijnlijk krijgt niemand die bij het LAM komt te werken een titel. Met zo'n titel worden mensen namelijk beperkt in hun werkzaamheden, terwijl iedereen verantwoordelijk is voor het totaalplaatje. Iedereen is verantwoordelijk voor het aanreiken van een kopje koffie of het schoonmaken van een smerige wc; van directeur tot wc-juffrouw.'

Hoewel het museumgebouw al flink vorm begint te krijgen, neemt Van Zanten nog twee jaar de tijd om het museum te openen. 'Ik ben bijna vier jaar geleden begonnen. Je kan maar één keer een museum vanaf nul opstarten. Ik krijg vanuit de stichting de kans om dat te doen. We willen de dingen daadwerkelijk anders kunnen doen en letten op alles, ook waar het gaat om de inrichting en de afwerking.'

Het LAM wordt een museum, gevormd naar de filosofie van Van Zanten. 'Ik wil dat iedereen zich hier thuis voelt; of je nou kennis van kunst hebt of niet. Ga niet in één keer van boven naar onderen kamer na kamer doorlopen om zo snel mogelijk weer naar buiten te gaan. Zeg tegen jezelf dat je bijvoorbeeld twee keer links en één keer rechts gaat en neem dan de tijd om het eerste kunstwerk dat je ziet grondig te bekijken. En als je het lelijk vindt, leg dan aan een ander uit, waarom je het lelijk vindt. Terwijl je dat doet, wordt het werk vanzelf mooier!'


Met deze tip omschrijft Van Zanten eigenlijk zichzelf. Zij is niet iemand die begane paden bewandelt. Ze volgt haar gevoelens en handelt daar naar. 'Ik ga geen vinkjes zetten, bij dingen die ik gezien heb. Ik wil ergens komen, genieten en daarna weer terugkomen voor iets wat ik in een ooghoek zag. En dat moet ook gelden voor alle toekomstige bezoekers van het LAM!' Ze besluit: 'Ik vind het niet interessant om megalomane aantallen bezoekers te krijgen. Ik heb liever dat het merendeel van de mensen dat naar buiten loopt, dit met een glimlach doet en denkt: “Zo heb ik nooit naar kunst gekeken”. Ik sta met het LAM liever in de top 10 van onontdekte schatten, dan in de top 10 van best bezochte musea.' Voor meer informatie: www.lamlisse.nl

Dringende zoektocht naar noodlokalen

LISSE – Nog altijd is er geen oplossing over de vraag waar zes klaslokalen moeten komen voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Dit moest wethouder Adri de Roon (D66) erkennen naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66). Zij wilde woensdag 17 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën de laatste stand van zaken weten over dit onderwerp.


De Roon informeerde, dat de zes bollengemeenten hierover met elkaar in gesprek zijn. Er moeten zes lokalen komen, voor zes zogeheten 'schakeklassen'. Maar volgens De Roon is dat 'niet zo simpel. Lege schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs kan Lisse niet leveren. Andere gebouwen moeten geschikt gemaakt worden om onderwijs in te geven. Of er moeten noodlokalen komen op lege plekken. Maar die laatste optie is de duurste variant. Uiterlijk 1 maart willen we hierover uitsluitsel geven.'

Geen kostenvoordeel ISD werkplekken

LISSE – Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) opperde woensdag 17 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën een idee om geld binnen te halen. Hij deed een suggestie tijdens de bespreking over de fusie van de gemeenteambtenaren van Hillegom, Lisse en Teylingen. Van der Zwet: 'In 2020 denkt men 1000 m2 aan kantoorruimte over te hebben in de huidige accommodaties. Ga de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) intern huisvesten in één van de gemeentehuizen. Lege m2 zijn dure m2.'


Het was goed bedacht, zo vond wethouder Adri de Roon (D66), maar toch kan het niet uitgevoerd worden. Hij liet weten, dat de ISD vorig jaar al een tienjarig huurcontract heeft afgesloten voor het pand waar deze organisatie nu in zit. De wethouder vindt dit 'geen gemiste kans'. Hij lichtte toe: 'Ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat er in een van de drie gemeentehuizen voldoende ruimte is voor de ISD.'

Kritiek op plannen ambtelijke fusie

JOEP DERKSEN

LISSE – De leden van de commissie Maatschappij en Financiën waren woensdag 17 februari niet bijster enthousiast over de plannen voor de ambtelijke fusie met Hillegom en Teylingen. Met gemak schoten de commissieleden gaten in het collegevoorstel.

Zo wordt de 5% kostenbesparing volgens het voorstel pas in 2020 gerealiseerd en niet al twee jaar eerder. Maar fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) betwijfelde of dit dan wél haalbaar is. 'De personele bezetting bij alle drie de gemeenten is ondergemiddeld. Hoe realistisch is het te denken dat je kunt bezuinigen op personeel?' Bezuinigen op gemeenteambtenaren kan namelijk vrijwel alleen maar, als deze mensen zelf weggaan of wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 'Bij het afvloeien van personeel wordt de organisatie kwetsbaarder', aldus Van der Zwet.

Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) vroeg zich af, waarom niet drie van de vier gemeentehuizen verkocht of verhuurd worden, zodat alle ambtenaren in één gebouw gehuisvest worden. Hij pleitte er ook voor, dat de 5% besparing al voor 2020 gerealiseerd wordt. Commissielid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) vroeg aandacht voor 'kwaliteit versus kwetsbaarheid. Hoe gaan we de kwaliteit waarborgen als we met dezelfde mensen zitten die dezelfde werkdruk hebben. We hoeven geen overlap vanuit andere gemeenten te verwachten om voorstellen uit te werken. Daar wringt iets.' Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) betwijfeld of de kostenbesparing überhaupt gehaald kan worden. Veel liever dan een ambtenarenfusie had hij een gemeentelijke fusie gezien. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) waarschuwde er voor, dat er nog altijd budgetoverschrijdingen kunnen komen. Ook zij had twijfels, dat de kwaliteitsverbetering van de ambtenaren daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 'De personele bezetting is ondergemiddeld. We willen voorkomen dat er drie eilandculturen ontstaan, waarbij ambtenaren op drie plekken hetzelfde werk doen.'

Wethouder Adri de Roon (D66) probeerde alle twijfels weg te nemen. Hij stelde, dat een 'externe toets' had uitgewezen dat er inderdaad 5% bespaard kan worden op ambtelijke kosten. Mogelijk zelfs 6%. De besturen van de drie gemeenten zijn op dit moment in gesprek om te kijken of dat extra procent aan besparingen gebruikt kan worden voor kwaliteitsverbetering van de ambtenaren. Een betere kwaliteit zit volgens hem ook in het feit dat er 'minder eenpitters' zullen zijn en dat er minder inhuur nodig is. Gemeentesecretaris Jan Schellevis vulde aan, dat de komende jaren veel ambtenaren zich kunnen gaan specialiseren. 'Dat zal in de loop der jaren moeten worden opgebouwd, maar daar zit die kwaliteitsverbetering in.'


De Roon bleef vasthouden aan een tragere realisatie van de kostenbesparing. De eerste twee jaar na de invoering van de ambtelijke fusie vindt er geen besparing plaats. In het derde jaar moet die besparing 2,5% zijn en pas in het vierde jaar 5%. De wethouder: 'Laten we voorzichtig zijn en laten we de organisatie de ruimte geven om in de eerste jaren besparing in te zetten, zodat én de kwaliteit én de taakstelling van de kostenreductie gerealiseerd wordt.'

Minder ambities of meer geld

LISSE – De gemeenteraad moet zich later dit jaar uitspreken over een dilemma. Of de ambities van de gemeente moeten omlaag, of er moet meer geld uitgegeven worden aan ambtelijke inzet. Dit collegevoorstel komt nog net voordat de ambtenaren op 1 januari 2017 gefuseerd worden met hun collega's van Hillegom en Teylingen. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dit woensdag 17 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten.

Gevecht tegen windmolens lijkt te stranden

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Het gemeentelijke gevecht tegen de komst van windmolens bij de kust begint steeds meer te lijken op het trekken aan een dood paard. Vorige week werd bekend dat de Tweede Kamer instemde met de komst van windmolens langs de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust. De nationale politiek kiest hiervoor, omdat het plaatsen van windmolens bij IJmuiden-Ver nog eens 1,3 miljard euro extra gaat kosten.

Inmiddels zijn er ook mensen die kijken naar de kansen die windmolens bij de kust brengen. Van een paar honderd zwierende windmolens kunnen er in ieder geval 193 versierd worden in de kleuren van evenzoveel verschillende landen. Maar zover zijn de besturen van de verschillende kustgemeenten nog lang niet. Ondanks dat onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat het toerisme niet veel minder wordt. Windmolens staan immers ook al aan Duitse, Belgische, Franse en Scandinavische kustlijnen.

Maar in een officiële mededeling laten de kustgemeenten weten, dat ze teleurgesteld zijn in de resultaten van een onderzoek naar de effecten van windmolens langs de kust. Minister Henk Kamp heeft een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren naar de effecten van het plaatsen van windturbines dicht op de Nederlandse kust. Hierbij is volgens de kustgemeenten echter uitgegaan van onjuiste, verouderde aannames. Stichting Vrije Horizon laat aanvullend onderzoek uitvoeren naar de meerkosten van het plaatsen van windturbines op locatie IJmuiden-Ver. Daar zouden de grotere windturbines zorgen voor een hogere opbrengst en zou de duurzaamheidsdoelstelling uit het Energieakkoord van 14% schone energie in 2020 binnen bereik kunnen komen.


Wethouder Pieter Jan Barnhoorn, voorzitter van de Stuurgroep Kustgemeenten laat weten: 'De plaatsing van honderden windturbines in het zicht van de kust leidt tot een hekwerk met industriële aanblik op de dag en knipperende rode kerstboomverlichting in de nacht. Het vrije uitzicht van Hoek van Holland tot Den Helder verandert hierdoor definitief van aanblik, terwijl er een alternatief is, IJmuiden-Ver.' Het onderzoek dat in opdracht van de Stichting Vrije Horizon wordt uitgevoerd, moet half april beschikbaar zijn. Maar of het nog enig effect heeft, valt te betwijfelen.  

Ophef over sociale woningen

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Een voormalige sociale woning die al een half jaar leeg staat, heeft op Facebook voor ophef gezorgd. Het huis aan de Boerenburgerweg 50 is door de Noordwijkse Woningstichting te koop gezet. Omwonenden en Facebookers zien het met lede ogen aan.

Een Facebooker vroeg zich af: 'Deze woning aan de Boerenburgerweg nummer 50 is in augustus 2015 leeg komen te staan. Volgens mij is het een sociale huurwoning. Wie kan mij vertellen waarom het al een half jaar leeg staat?' Dit leidde tot meer dan vijftig reacties van mensen: 'Bizar!' en 'Heel raar'. Enkele Facebookers vermoedden dat het huis bestemd was voor statushouders. Weer anderen lieten weten dat er elders in het dorp ook (voormalige) sociale woningen leeg staan; onder meer in de Piet Heinstraat. Een reaguurder mopperde: 'Geen huurhuis te krijgen en lege huurhuizen de verkoop in. Schiet mij maar lek! Al acht jaar ben ik aan het reageren op een huis in Noordwijk, maar nog geen huis aangeboden gekregen.' Een ander was het hier mee eens: ' Alles voor de rijken in Noordwijk en het klootjesvolk kan barsten.'

Hanny Greven laat namens de Noordwijkse Woningstichting (NWS) weten, dat de woning aan de Boerenburgerweg 50 inderdaad te koop staat. 'Deze woning zal worden verkocht tegen marktwaarde op de vrije markt. Als we de woning zouden verhuren zou hij een huurprijs krijgen van circa 1100 euro per maand. Dit is ver boven de grens van de sociale huur (maximaal 710 euro per maand).'

Wat is het beleid van de NWS voor de komende jaren met betrekking tot het afstoten van de sociale huurwoningen? 'Het is nodig om meer betaalbare woningen te bouwen. We gebruiken de verkoop van dit soort woningen om uitbreiding van de sociale voorraad (door middel van nieuwbouw) te financieren.' Wat voor gevolgen heeft dit voor het percentage sociale huurwoningen in Noordwijk? 'De NWS koerst niet op een krimp, maar op een groei van de sociale voorraad. De ambitie uit ons ondernemingsplan is groei van circa 2.000 woningen nu naar ongeveer 2.600 op termijn. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen.'

Maar het percentage sociale huurwoningen in Noordwijk ligt nu al laag, op zo'n 19% van het totaal aantal woningen in Noordwijk. Is de basis van de NWS juist niet het beheren van sociale huurwoningen? Moet de NWS daarom niet juist de sociale huurwoningen behouden en - indien noodzakelijk - opknappen in plaats van verkopen? 'In de afgelopen vijf jaar zijn vanuit de overheid steeds meer regels gekomen, waaraan de corporatiesector, dus ook de NWS, moet voldoen. Het gaat daarbij onder meer om inkomensgrenzen voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en ook om de prijzen van de sociale huurwoningen. Daardoor is een klein deel van onze huidige woningvoorraad niet meer passend voor onze primaire doelgroep. De ambitie van de NWS is om het aantal sociale huurwoningen dat aan die regels voldoet uit te breiden.'

Rijgedrag gemeentelijke medewerkers gecontroleerd

NOORDWIJK – Op de Northgodreef reed dinsdag 9 februari een gemeentelijk busje overduidelijk te hard. De kilometerteller tikte de 70 aan, terwijl daar maar 50 kilometer per uur gereden mag worden. Een gemeentelijk woordvoerder wordt gevraagd om een reactie.

Hoe gaat de gemeente er voor zorgen, dat ook gemeentelijk medewerkers zich aan de snelheid houden?

'Het controleren of weggebruikers zich houden aan de verkeersregels is een zaak van ons allemaal. Mensen mogen elkaar erop aanspreken. Het constateren van een overtreding is echter aan de politie, net als het schrijven van een bekeuring. Als de gemeente een bekeuring ontvangt, is deze te allen tijden binnen SUB voor rekening van de medewerker/bestuurder omdat wij kunnen terug herleiden wie de bestuurder is geweest. Dat vinden we passend. De gemeente draait dus niet op voor de verkeersovertredingen van een SUB-medewerker.'


Wordt overwogen om slimme kastjes in de gemeentewagens te plaatsen, zodat het rijgedrag gecontroleerd kan worden?

'Ja, er is een slim systeem in deze bedrijfswagens. De gemeente houdt met een black box zicht op het rijgedrag van de medewerkers. Indien nodig spreekt de gemeente de medewerker aan op het geconstateerde foute rijgedrag. Als het nodig is worden er rijvaardigheid cursussen geboden en kan het rijgedrag onderdeel zijn van het functioneringsgesprek.'

'Dat is lekker kassa!'

Flatbewoners massaal in beroep tegen rioolheffing gemeente

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Honderden inwoners krijgen mogelijk onterecht een extra rioolheffing opgelegd. Sinds dit jaar wil de gemeente, dat mensen extra gaan betalen voor afvoer van hemelwater voor hun garage of parkeerplek. Maar vaak is geen sprake van een directe of indirecte aansluiting op de riolering, terwijl er wel apart 76,20 euro moet worden betaald. 'Dan ontvangt de gemeente dus dubbel, driedubbel en soms zelfs zesdubbel geld voor één en dezelfde riolering', zo laat Robin Haijkens weten.

Haijkens vertegenwoordigt de Vereniging van Eigenaren van Heemborgh (in totaal zo'n 300 bewoners). De bewoners van Heemborgh moeten 76,20 euro gaan betalen aan extra rioolheffingen voor hun parkeerplaats onder het appartementencomplex. En dat betekent voor de gemeente voor dit flatgebouw alleen al ruim 15.000 euro aan extra inkomsten. Zonder dat hier ook maar enige prestatie tegenover staat. 'Dat is lekker kassa', zo concludeert Haijkens dan ook. 'Het is ontoelaatbaar dat de gemeente de extra 76,20 euro oplegt, ongeacht of hemelwater ook daadwerkelijk direct of indirect wordt afgevoerd. De inwoners moeten beschermd worden tegen dit soort praktijken.'

Hij licht toe: 'Bij de Heemborgh is er sprake van één grote garagebox met verschillende parkeerplaatsen. En de gemeente wil dat voor iedere parkeerplek extra rioolheffing wordt betaald. Bij de appartementen loopt één afvoer langs de woningen (soms zeven etages) en die ene afvoer wordt dan dus zeven keer belast. En daarna wordt diezelfde afvoer ook nog eens belast per garagebox.' Hij gaat verder: 'Ook staan er in het dorp veel garageboxen naast elkaar. Vaak is daar sprake van één afvoer per twee garageboxen, terwijl de eigenaren wel allebei het volle tarief moeten betalen. En dat kan niet. Ook bewoners die een eigen garage hebben, die vast aan het huis staat en waar slechts één rioleringsafvoer functioneert voor zowel het huis als de garage hebben mogelijk recht op teruggaaf van het rioleringstarief, weet Haijkens te melden. 'In totaal gaat het om vele tonnen euro's aan inkomsten die de gemeente onterecht int!'


Wethouder Gerben van Duin van de gemeente Noordwijk laat weten: 'Het is lastig uit te leggen en eerlijk gezegd zat ik hier ook niet op te wachten, maar wetgeving verplicht de gemeente om werkelijk alle percelen die op grond van de regels in de verordening belastbaar zijn in de rioolheffing te betrekken. Doe je dat niet dan kun je als gemeente op je vingers getikt worden. We moeten iedereen gelijk behandelen. We moeten dus alle objecten belasten die op de gemeentelijke riolering direct of indirect zijn aangesloten voor de afvoer van hemel- of grondwater. Dus ook garageboxen en particuliere parkeerplaatsen. Onze aanpak hebben we nog door een juridisch adviesbureau laten toetsen. En het klopt. De heffing is dus rechtmatig. Maar we merken dat de rioolheffing niet voor Noordwijkers met een garagebox en parkeerplek vanzelfsprekend is. Ik kan dat heel goed begrijpen. Niemand betaalt graag belasting. Zeker niet zo’n heel technisch-gemotiveerde. We worden er niet rijk van. We betrekken nu meer percelen in de heffing, maar de totale opbrengst blijft gelijk.'

Kroonbenoemde burgemeester lonkt naar regio

'Vooruit met Oegstgeest!'

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Met het aantreden van de nieuwe burgemeester Emile Jaensch zullen de rebellen in de raad het nog moeilijk krijgen. Deze waarschuwing uitte Jaensch maandag 15 februari, direct nadat hij de ambtsketen van locoburgemeester Wendelien Tönjann ontving. Ook is de tijd van het investeren van tonnen, zo niet miljoenen euro's in het ambtelijk apparaat voorbij.

De ingelaste raadsvergadering was uitsluitend bedoeld voor de installatie van de meest recente – en mogelijk allerlaatste – kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Oegstgeest. Hij werd bij zijn aantreden overstelpt met loftuitingen van onder meer Jaap Smit, Commissaris van de Koning en Leids burgemeester Henri Lenferink, namens de burgemeesters van de regio. Beide bestuurders lieten echter geen misverstand bestaan over een van de onderwerpen, waar de nieuwe burgemeester zich op moet richten: het versterken en uitbreiden van de samenwerking in de Leidse regio. En zoals iedere volger van de politiek weet, is de ultieme vorm van gemeentelijke samenwerking een gemeentelijke fusie.

Smit riep de raadsleden op om te werken aan de manier waarop ze met elkaar omgaan tijdens de debatten. 'U wordt geacht op een goede manier met elkaar om te gaan, zodat u het volk laat zien dat u er op een juiste manier uit kunt komen. De democratie is een hoogstaand spel. Dat moet met het nodige respect gespeeld worden.' Lenferink verwelkomde de VVD-burgemeester ook: 'Ik ben er van overtuigd dat we goede buren en vrienden worden. Zeker als u het imago van bruggenbouwer waar maakt. We moeten het nog gaan hebben over het dossier “de brug van Poelgeest”. Ik wil alle inwoners van de Leidse regio feliciteren met deze kanjer van een bestuurder.'

Burgemeester Emile Jaensch liet weten dankbaar te zijn voor het in hem gestelde vertrouwen. Tijdens zijn 'maiden speech' werd duidelijk, dat hij niet van het type 'zachte heelmeesters' is. Over de rol van de gemeenteraad sprak hij: 'Ik geef graag ruimte aan een goed en waardig debat. Maar waar het debat buiten de orde omgaat en op de man is, zal ik streng optreden.' Over de bestuurlijke toekomst van de gemeente liet Jaensch weten: 'Mijn beëdiging als kroonbenoemde burgemeester is ook een keuze voor een zelfstandige koers. Maar er is de nadrukkelijke opdracht om de samenwerking te versterken met de Leidse gemeenten in de regio. Dat is ook een opgaaf voor de gemeenteraad. Mijn voorganger Jan Waaijer heeft een mooie koers uitgestippeld. Een goede samenwerking is vooral mensenwerk; dit gaan we vasthouden.'


De gemaakte afspraken over het verminderen van de gemeenteschuld zijn voor Jaensch heilig. Het is dus voorbij met het vragen van geld voor (nieuwe) ambtenaren. 'Er is intensief gekeken naar de omvang van het ambtelijke apparaat. Soms moet je constateren dat we met de kennis en inzet van de buren beter uit zijn. En daar is niets mis mee.' Jaensch richtte zich op de inwoners: 'U hebt een burgemeester in huis gehaald, die benaderbaar is en graag op pad gaat om uw belangen te verbinden. Ik wil luisteren, verbinden en waar nodig optreden. U zult mij regelmatig op de fiets zien om kennis te maken met de wijken en de bewoners. Zo weet ik wat er leeft in de gemeenschap.' Hij verwees naar het beroemde boek 'Terug naar Oegstgeest' van Jan Wolkers en gaf hiermee als afsluiting zijn eigen draai aan: 'Liever zeg ik: Vooruit met Oegstgeest!'

18 februari 2016

Spandoeken tegen bezwaarschriften

JOEP DERKSEN

HOOGMADE – De kinderen van basisschool Ter Does waren er donderdag 18 februari helemaal klaar voor; de start van de sloop van een deel van het schoolgebouw. De kleuters zouden de weken daarna in het hoofdgebouw hun onderwijs krijgen en alle voorbereidingen waren afgerond. Maar een dag voordat de sloop zou beginnen, moet directeur Kees Hagenaars het bericht melden, dat de sloop voorlopig niet doorgaat. Dit komt door een bezwaarschrift dat onlangs is ingediend door de actiegroep 'Verontruste Hoogmadenaren'.

Twee bezwaren zijn ingediend tegen de voorlopige vergunning van de gemeente voor de bouw van de school. En dat was reden voor de gemeente om geen toestemming te geven voor het slopen van een deel van de school tijdens de voorjaarsvakantie. Zelfs als de bezwaarschriften worden afgewezen, dan zal het nog minimaal zo'n acht weken duren, voordat de sloop echt van start gaat. Als tenminste de bezwaarmakers niet naar de Raad van State stappen. Doen ze dat wel, dan ziet het er naar uit, dat zelfs de huidige groep 7 leerlingen de realisatie van de brede school niet tijdens hun basisschoolperiode meemaken.

Hagenaars laat weten dat hij en zijn team zeer teleurgesteld zijn. 'We stonden verbaasd dat dit nu nog kon gebeuren.' Ouders besloten donderdag spontaan om spandoeken te maken als steun voor de komst van de nieuwe school en deze spandoeken op en rond het schoolgebouw te hangen. Voorlopig blijven de kleuters nog in hun eigen gebouw zitten en groep 8 blijft ook in het eigen lokaal. Het tijdelijke schoolplein wordt niet aangelegd en de school blijft nog via de Schoollaan bereikbaar. Hagenaars kan geen begrip opbrengen voor de bezwaarmakers. 'We dachten dat er alleen bezwaren waren tegen de bouw van de woningen en niet tegen de school. Ik ben helemaal niet blij mee. De kans is groot dat het bezwaar ongegrond verklaard wordt. Hier is de bestemming maatschappelijke doeleinden, dus een school kan er gebouwd worden.'

Hagenaars is wel blij met de mondelinge en schriftelijke steun die hij van alle kanten krijgt. 'Iedereen vindt het ontzettend jammer en snapt niet dat dit gebeurt, nu we met zoiets fraais bezig zijn. De ouders willen de verdeeldheid niet, maar ze maken spandoeken omdat voor hen de maat vol is. Ze vinden deze actie van de Verontruste Hoogmadenaren ongepast. Het is hun democratisch recht om een bezwaar in te dienen, maar waarom hebben ze met mij geen contact gezocht. Dat zou wel netjes zijn, want zo kun je begrip voor elkaars situatie creëren. Ik vind het echt jammer, dat dit niet zo is gedaan.'


Ook de kinderen zijn sip. Hagenaars: 'Die hebben afgelopen week gezien dat alles opgebouwd werd en dat het eindelijk ging gebeuren, zodat de eerste paal geslagen kon worden. Ze zijn enorm teleurgesteld en snappen het helemaal niet. Plotseling wordt het stilgelegd door een aantal bezwaren.' De directeur blijft hopen dat de nieuwe school in januari volgend jaar geopend kan worden. 'Het gaat om een stukje grasveld. Natuurlijk wil iedereen een open stukje overhouden. Maar wat heb je liever: een compleet nieuwe school met twaalf extra woningen of houd je een stukje groen gras over?'

'Wij krijgen de zwarte piet toebedeeld'

JOEP DERKSEN

HOOGMADE – Namens de Verontruste Hoogmadenaren reageert Paul Wolvers. Zij lijken nu de boeman te worden, doordat de gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw Ter Does uitgesteld wordt vanwege bezwaren die zij maken. Maar Wolvers wijst naar de gemeente als hoofdverantwoordelijke voor dit uitstel.

De Verontruste Hoogmadenaren zijn niet tegen de komst van een verbeterde school, zo benadrukt Wolvers. Maar dat mag niet ten koste gaan van 'ruimte en groen. Wij hebben bezwaren tegen de opoffering van grond. Het gaat een stap te ver als je een school gaat slopen, zodat daar nieuwe huizen voor in de plaats komen. Dan ontneem je elke kans op een prachtig gerenoveerde school. Als de conclusie wordt dat een nieuwbouwschool de beste oplossing is, moet de bestaande school uiteraard weg. We zijn niet principieel tegen een nieuwe school, maar dat moet wel op de huidige ruimte en met behoud van het huidige groen gebeuren. Dat zijn we verplicht aan de schoolkinderen en het dorp.'

Volgens Wolvers is er 'vijftien jaar geen onderhoud gepleegd aan deze school'. Dit zorgt er wat de Verontruste Hoogmadenaren betreft voor, dat de gemeente ook flink wat geld over heeft gehouden om een mooie nieuwe school op te zetten. Maar het verbinden van de komst van een nieuwe school met het plaatsen van twaalf huizen daarnaast is niet goed, zo vindt de actiegroep. Wolvers beticht de gemeente van het hebben van een 'tunnelvisie, waarbij andere belangen uit het oog verloren raken'.

Met lede ogen kijkt hij naar de spandoeken die de basisschool nu opsieren. 'Het is jammer dat mensen stelling nemen tegen de Verontruste Hoogmadenaren. Wij hebben geen verschillende doelen. We willen onderwijsvoorzieningen die recht doet aan de kinderen van Hoogmade en de dorpelingen. Kennelijk leidt deze zaak tot een scheuring in het dorp, maar het is de gemeente die dit heeft veroorzaakt. Er zijn twee projecten, huizenbouw en een nieuw schoolgebouw, aan elkaar gekoppeld en dat leidt tot tweespalt. De gemeente kijkt niet verder dan haar neus lang is en alle belangen worden uit het oog verloren. We hebben 150 handtekeningen van Hoogmadenaren die vinden, dat gekeken moet worden naar alternatieven. Daar is niets mee gedaan en nou zouden de Verontruste Hoogmadenaren de zwarte piet krijgen? Dat is niet fair en het had voorkomen kunnen worden. Voor een goed begrip is het belangrijk dat men twee dingen weet. Ten eerst kregen we de informatie dat in de omgevingsvergunning van het schoolgebouw heel duidelijk geanticipeerd wordt op de bouw van woningen pas heel laat, zodat we gedwongen waren snel te handelen. We moesten daarom wel bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning van de school, want anders zou ons latere bezwaar geen kans meer hebben.'

Wolvers vervolgt: 'We gaan alles in het werk stellen om een prachtige nieuwe school op het huidige schoolperceel te realiseren. Als nodig is om naar de Raad van State te gaan, dan doen we dat. Ik hoop dat het college met een fatsoenlijke oplossing kan komen. Tot nu toe hebben ze niet geluisterd, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.' Wolvers neemt notie van het feit dat Hagenaars teleurgesteld is, dat er niet met de basisschooldirecteur gesproken is, voordat een bezwaarschrift tegen de sloop werd ingediend. 'Wij (Verontruste Hoogmadenaren, JD) zijn teleurgesteld dat al die jaren geen contact met ons opgenomen is om te komen tot een goede oplossing. Dit (het bezwaarschrift, JD) is de enige kans om wel tot een goed resultaat te komen. Dat we daarbij de heer Hagenaars vergeten, dat is niet belangrijk in dezen. Hij had ook kunnen bedenken dat er bezwaren zouden komen. Ik vind het naïef dat hij dacht, dat dit niet zou gebeuren.'

Gemeente beoordeelt bezwaarschriften tegen sloop

HOOGMADE – Een gemeentelijk woordvoerder reageert op vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de ingediende bezwaren tegen de gedeeltelijke sloop van basisschool Ter Does.

Gaat u de twee bezwaren die binnengekomen zijn ontvankelijk en ongegrond verklaren?
Dat weten we nog niet. We moeten eerst goed bekijken wat de bezwaren zijn. Daarna weten we pas of ze ontvankelijk of onontvankelijk en/of gegrond of ongegrond zijn. Daar is nu nog niets over te zeggen.


Is de normale doorlooptijd van bezwaren ook 8-12 weken?
Ja, dit is ongeveer de normale doorlooptijd van een bezwaar.

Is de gemeente van plan de normale doorlooptijd van 8 tot 12 weken ook te gebruiken?
Het is meer dat we deze tijd nodig hebben dan dat we deze tijd ook gaan gebruiken. We proberen dit zo snel mogelijk te doen maar de tijd die je voor een bezwaar nodig hebt ligt zo tussen de 8 en 12 weken.


Het bezwaar lijkt niet zozeer gericht tegen de school, maar tegen de huizen. Wat vindt de gemeente daarvan?
De bezwaarmakers hebben gevraagd om deze zaak niet openbaar te behandelen, dus we gaan kunnen deze vraag niet beantwoorden.


Gaat dit alles niet ten koste van de kinderen?

De huidige school functioneert nog goed en zal dat blijven doen totdat de nieuwe school er staat

17 februari 2016

Afscheid met bier en bloemen

Wethouder Harry van Schooten treedt terug

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 15 februari nam Harry van Schooten officieel afscheid als wethouder. Door een ernstige ziekte is hij niet meer in staat om optimaal te functioneren. Hij wil zich de komende tijd geheel richten op zijn herstel. Lovende woorden waren zijn deel van fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB), die sprak namens de raad en van burgemeester Marina van der Velde.

Van der Wereld nam als eerste het woord. Vlak voordat ze Van Schooten een pakketje met bierflesjes overhandigde, liet ze weten: 'We hebben een mooie tijd gehad. Je zat vijf jaar in de oppositie met SVKB, maar deze periode werd bekroond met een wethouderschap. Je straalde, dat je het mocht doen en het eerste jaar bleef je stralen.'. Ze vervolgde: 'Afspraak is afspraak voor jou; wat in het verleden al bekokstoofd was, maakte jij af. De meeste kritiek kreeg je van je eigen fractie. We waren het niet altijd met je eens, stemden soms tegen je, maar waren wel trots op onze wethouder. Want je deed het toch maar. We wensen je beterschap en alle geluk van de wereld toe.'

Mooie woorden kwamen ook van de burgemeester. 'Het was voor jou een eer en uitdaging om op je eigen vakgebied wethouder te worden. Je had maar een klein beetje een vermoeden hoe dit jouw leven zou veranderen. We begonnen met de teambuilding. Ik zie nog je verbazing hoe de schapen werden gebracht en dat wij de schapen volgens een bepaalde opdracht moesten laten lopen. Maar de afgelopen twee jaar hebben we veel parallellen met dit spel leren kennen.'

Gemakkelijk is het niet geweest voor Van Schooten, zo liet de burgemeester weten: 'Het was voor jou een zware klus die je veel energie heeft gekost. Af en toe verzuchtte je dat jouw ideeën anders worden ingevuld in de praktijk. De collegevergaderingen waren vaak repetities van wat er in de raad zou volgen. Het is goed dat jij je gaat richten op je eigen gezondheid. Je zult de drukte en dynamiek van het wethouderschap missen. Maar het zal je lucht en ruimte geven om meer te kiezen voor de zaken die je na staan.' Ze overhandigde de vrouw van Van Schooten de welverdiende bloemen.


Het laatste woord was aan ex-wethouder Harry van Schooten: 'Ik liep vandaag buiten, langs de Ringvaart en bedacht me dat ik liep af te kicken. Het is heel intensief geweest. Het was een rollercoaster voor mij, waar ik in terechtkwam. Het is heftig en hevig geweest. Het gaat u ook allen goed en ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen. Dank u wel!' Hierna stond de Van Schooten voor de laatste keer op van achter de microfoon, onder begeleiding van een luid applaus.