Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2017

,,Afval scheiden is een kwestie van kennis overdragen''

KAAG EN BRAASSEM > Vanaf 1 januari 2018 moeten alle inwoners gaan betalen voor iedere vuilniszak met restafval, dat zij laten ophalen. Dit is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, waarover de gemeenteraad zich binnenkort gaat buigen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) verstrekte hierover meer informatie op donderdag 16 februari.

Op dit moment gooit ieder huishouden jaarlijks meer dan 200 kilogram aan restafval in de afvalbak; slechts 52% van het totale afval. Maar dat moet in 2020 nog maar 100 kilogram zijn. En enkele jaren later mag ieder huishouden nog maar 30 kilogram per jaar aan restafval overhouden. Het wordt dus een taak voor alle inwoners om beter te gaan scheiden. Doordat inwoners per zak restafval een bedrag moeten betalen, hoopt de gemeente, dat de scheidingsbehoefte groter wordt. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend, maar in Lisse werd dat enkele maanden geleden gesteld op 1,55 euro per zak. Peters is voorstander van dit systeem: ,,Het past bij het principe 'De vervuiler betaalt'. Mensen die beter afval scheiden, krijgen daar een financieel voordeeltje van. Al zal dat geen honderden euro's per jaar zijn; waarschijnlijk zo'n 50 euro maximaal.''

Maar is het realistisch om te verwachten, dat over pakweg tien jaar ieder huishouden nog maar 30 kilogram restafval produceert? De wethouder: ,,Het is utopisch, maar we zijn op een kantelpunt gekomen om de noodzaak in te zien om anders te kijken naar afval. Want wat maakt het uit of je je appelsappak in de grijze bak of in de zak met plastic gooit? We moeten de inwoners ook uitleggen, welk afval in welke zak of bak hoort. Afval scheiden is niet heel vermoeiend of lastig; het is een kwestie van kennis overdragen.''

Nu al is duidelijk, dat mensen met incontinentieproblemen en ouders met baby's altijd restafvalzakken zullen overhouden. De luiers moeten namelijk gewoon in de zwarte bak. Peters lacht: ,,Ik vind het niet raar, dat ik met mijn gezin met vier kinderen meer moet betalen, want we produceren meer afval. Gelukkig zijn kinderen niet eeuwig luierdragend.'' Het nieuwe afvalsysteem, waarbij je betaalt voor iedere zak restafval, heet: diftar (gedifferentieerd betalen). Dit is overigens nog maar een eerste stap naar een compleet nieuw systeem van afvalverwerking. Dat is namelijk het 'omgekeerd inzamelen', waarbij inwoners zelf hun restafval naar ondergrondse afvalbakken moeten brengen.

Maar zover is het de komende jaren nog niet. De inwoners behouden hun twee afvalbakken en ook wordt het plastic (samen met metaal en drankenkartons) vanaf 1 januari wekelijks in plaats van tweewekelijks opgehaald. De wethouder tipte tot slot over het ophalen van het restafval: ,,Je kunt ook afspraken maken met de buren, dat je gezamenlijk één afvalbak per keer gebruikt.'' Op maandag 13 maart neemt de gemeenteraad een besluit over dit collegevoorstel.


Joep Derksen

Brandweerkazerne wordt verkocht

LEIMUIDEN > De Veiligheidsregio Hollands-Midden mag de brandweerkazerne aan de Dr. Stapenséastraat 35 kopen van de gemeente. Hiervoor wordt een bedrag betaald van 50 euro per m2. Ter vergelijking: wanneer inwoners die snippergroen kopen, waarop later bijvoorbeeld een schuurtje gebouwd kan worden, betalen 225 euro per m2.


De brandweerkazerne in Leimuiden voldoet niet meer aan de (wettelijke) eisen en wensen van de Brandweer. Er is een forse investering van 350.000 euro nodig om de kazerne te laten voldoen aan deze eisen. Voor zowel de gemeente als de Veiligheidsregio zou de bete oplossing zijn om de kazerne over te dragen. Wel behoudt de gemeente een eerste recht van (terug)koop. De Veiligheidsregio zal voor eigen rekening en risico investeren in het gebouw en het bijbehorende terrein. Wethouder Yvonne Peters laat weten: ,,Een brandweerkazerne moet aan alle vereisten voldoen. Er moet veilig en tijdig worden uitgerukt. Dit is een oplossing waar iedereen mee tevreden is. We zijn blij, dat we het zo in orde kunnen maken.'' Met deze afspraak is ook de toekomst van de kazerne voor minimaal de komende tien jaren verzekerd. 

Dwangsom voor failliet bedrijf

ROELOFARENDSVEEN > De Bergings Centrale Bollenstreek B.V. (BCB; Cilinderweg 43) is inmiddels failliet verklaard, maar toch was deze onderneming onderwerp van gesprek in het college van burgemeester en wethouders.


Het bedrijf heeft in het verleden namelijk voorschriften overtreden van onder andere het 'Activiteitenbesluit'. Zo waren de vloeren van de wasplaats en tankplaats niet vloeistofdicht. De Omgevingsdienst West-Holland heeft de BCB een dwangsom van 11.500 euro opgelegd. De BCB heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om die dwangsom ook in te vorderen. Maar de bezwaarschriftencommissie heeft dit afgewezen. De 11.500 euro moeten dus gewoon betaald worden. Maar of er nog wat valt te halen uit de failliete boedel is onzeker. 

Gemeente steunt aannemer

ROELOFARENDSVEEN > Het aannemersbedrijf Van Leijden BV, dat gevestigd is op de Geestweg 62a, zit daar binnenkort helemaal legaal. Het college van burgemeester en wethouders neemt een 'positieve grondhouding' in om het bestemmingsplan van die locatie te wijzigen van een glastuinbouwbestemming naar een bedrijfsbestemming. Het aannemersbedrijf dat voor de vaststelling van het bestemmingsplan al op deze locatie gevestigd was, valt nu met zijn activiteiten onder het overgangsrecht. De gemeenteraad moet hier nog toestemming voor geven, maar dat lijkt niet meer dan een formaliteit. 

Handhaafaanvrager vist achter dam

KAAG EN BRAASSEM > De eigenaar van Planwerk B.V. aan de Aderweg 6 heeft geen vrienden gemaakt bij de omwonenden. Het bedrijf had illegaal een dam aangelegd en werd hiervoor door de gemeente op de vingers getikt. De dam moest verwijderd worden. Hierop vorderde Planwerk BV via een advocatenkantoor, dat ook alle andere dammen van de omwonenden moeten verdwijnen. Hierop heeft de gemeente alle dammen onderzocht; al die dammen mogen blijven, op een enkele uitzondering na; de eigenaars van die dammen moeten alsnog de dam legaliseren. Planwerk zelf schiet er helemaal niets mee op, met uitzondering van de voldoening dat er veel ambtelijke uren zijn besteedt aan het controleren van de dammen in de buurt.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat desgevraagd weten, dat de gemeente altijd in actie moet komen, nadat een handhavingsverzoek binnen komt. Ook als het er sterk op lijkt, dat zo'n verzoek wordt ingediend doordat buren niet goed met elkaar om kunnen gaan. Peters: ,,Waarom mensen een handhavingsverzoek indienen, doet niet ter zake. In een handhavingszaak is vaak sprake van onenigheid tussen buren. We hebben overleg met degene die het handhavingsverzoek indient, maar als ze doorzetten, dan doen we een onderzoek.'' Over de actie van Planwerk laat de wethouder weten: ,,Degene die het handhavingsverzoek heeft ingediend is hier zelf niet mee geholpen. De dam die zij hebben aangelegd, is niet nodig, omdat er al een ontsluiting op hun terrein is via de GEM-dam. Daarom wordt op hun dam wel gehandhaafd.'' 

Korting op advocatenwerk

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente blijft gebruik maken van de diensten van La Gro Advocaten. Vorig jaar gaf Kaag en Braassem ruim 125.000 euro uit aan dit advocatenkantoor en het werk wordt blijkbaar naar grote tevredenheid uitgevoerd. Uit ambtelijke stukken blijkt, dat de kosten per uur nogal kunnen oplopen. Waar een junior medewerker (één tot vier jaar ervaring) 150 euro per uur kost, moet voor een werkuurtje van een partner 240 euro gelapt worden. Maar goed nieuws is er ook te melden, want als de gemeente meer dan 90.000 euro kwijt is aan de advocatendiensten, wordt een korting van 5% gegeven op alle gedeclareerde uren. 

Van één naar drie

RIJNSATERWOUDE > Er komen mogelijk drie nieuwe woningen op het terrein Molenpad 5. Van het college van burgemeester en wethouders mag het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht worden. Inmiddels is de oude woning gesloopt. Volgens het nieuwe bestemmingsplan wordt de bestemming 'Tuin' verkleind en de bestemming 'Wonen' vergroot. Hierdoor kunnen op hetzelfde terrein drie woningen komen. Ook worden zes parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd voor de toekomstige bewoners. Omwonenden kunnen bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan.  

Vergeten groenten

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het toekennen van nieuwe straatnamen in het woningbouwproject 'Aan de Braassem'. Deze straten worden vernoemd naar oude groenten, waarvan de namen bijna de vergetelheid in waren geraakt. Dan gaat het onder meer om: Zeekool, Aardpeer, Pastinaak en Schorseneren. Maar ook krijgen de wegen namen als Mierikswortel, Palmkool, Meiraap, Snijbiet, Kardoem en Postelein. 

Wonen in bedrijfspand

HOOGMADE > Een deel van het bedrijfspand op Kerkstraat 85a mag worden omgebouwd tot een woning voor maximaal twee personen. Wel moet de eigenaar ervoor zorgen, dat de bewoners op eigen terrein kunnen parkeren. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders donderdag 16 februari bekend. 

Wethouder over uitspraak Gerechtshof: ,,Kwalijke zaak''

KAAG EN BRAASSEM > De uitspraak van het Gerechtshof, dat de gemeente de aanbesteding voor de jeugdzorg verkeerd heeft geregeld, heeft geen gevolgen voor de zorg voor de kinderen en hun gezinnen. Deze verzekering deed wethouder Henk Hoek tijdens de raadsvergadering van maandag 20 februari.


Tot het einde van dit jaar is de jeugdzorg verzekerd; de huidige instanties blijven het werk doen. Het gemeentebestuur had er eigenlijk op gerekend, dat dit maar voor een half jaar zou zijn, maar die termijn wordt dus doorgetrokken tot 31 december van dit jaar. In de tussentijd gaat Kaag en Braassem een nieuwe aanbesteding uitschrijven om 'zorg op maat' te leveren aan de kinderen. Maar de wethouder wond er geen doekjes om: ,,Dit heeft financiële consequenties. We moeten daar geen illusies over laten bestaan. Hoe dat in het nieuwe aanbestedingstraject zal gaan, is nog moeilijk te becijferen. We moeten zorgvuldig omgaan met de risicoverdeling, zoals die in eerste instantie in het aanbestedingsdocument is terecht gekomen.'' Dan gaat het vooral om de vraag, in hoeverre de gemeente moet opdraaien voor de extra kosten van jeugdzorg, als blijkt dat er veel meer kinderen geholpen moeten worden, dan waar rekening mee was gehouden. Hoek: ,,Wat het gaat kosten, kan ik nu nog niet berekenen. De rechtbank zegt, dat het niet vanzelfsprekend is, dat we de bedragen van de rijksoverheid als uitgangspunt mogen nemen. Dat is een kwalijke zaak. Er zitten goede rekenmeesters in den Haag die het model hebben berekend en overgedragen aan de gemeente. Maar de rechter zegt dat we dat niet als uitgangspunt moeten nemen.''

Column

Uitspraak

Een uitspraak van het Gerechtshof kan vérstrekkende gevolgen hebben voor de financiën van de gemeente, waarde columnlezer. Vorig jaar dachten de gemeenteraad en het college slim te zijn, door bij de aanbesteding van de jeugdzorg alle financiële risico's neer te leggen bij de partijen, die de jeugdzorg moeten uitvoeren. Dus als die organisaties meer mensen moeten inhuren dan was verwacht, omdat er meer vraag is naar de jeugdzorg, dan zouden ze dat zelf moeten gaan betalen.

Maar deze gedachtegang is volledig weggeveegd door eerst een rechter en nu dan ook het Gerechtshof. De zorg voor kinderen in problemen, is iets waar de gehele samenleving voor verantwoordelijk is. De rijksoverheid heeft deze taken overgedragen aan de gemeenten en draagt hiervoor ook geld bij. Toegegeven; dat geld is nu minder dan enkele jaren geleden, maar door betere samenwerking tussen de jeugdzorgorganisaties en efficiënter werken kan ook veel pecunia bespaard worden.

Het zorgen voor kinderen in problematische situaties kan niet door gemeente-ambtenaren worden uitgevoerd. Hiervoor worden professionele instanties ingehuurd. Mag een gemeente dan ook zeggen, dat die instanties zelf voor de kosten moeten opdraaien als de vraag naar jeugdzorg (veel) meer wordt? Het Gerechtshof is heel duidelijk: Neen. Als er extra kosten zijn, dan moet de gemeente bijspringen. Of het nu gaat om een tientje, honderdduizenden euro's of miljoenen euro's.

Dat risico kan Kaag en Braassem eigenlijk niet meer dragen. Het fiasco van Braassemerland kon jaren geleden nog deels worden opgevangen door de miljoenen euro's die Kaag en Braassem kreeg vanwege de verkoop van Nuon-aandelen. Maar de gemeente kan zich een nieuw miljoenenoffer simpelweg niet meer veroorloven. Het lijkt er dan ook op, dat wethouder Henk Hoek met hangende pootjes terug moet naar de overige gemeenten in Holland Rijnland. Deze gemeenten hebben namelijk afgesproken, dat ze de financiële risico's voor jeugdzorg gezamenlijk delen. Zo hoeft een kleine gemeente als Lisse niet voor de volle 125.000 euro per jaar te zorgen, als één van haar jeugdige inwonertjes in de jeugdgevangenis Teylingereind beland. De overige gemeenten in Holland Rijnland dragen hier dan ook aan bij.


Met de uitspraak van het Gerechtshof, waartegen de gemeente niet in beroep gaat, zal Kaag en Braassem dus ook dit soort kosten moeten ophoesten. Dat is niet verantwoord voor zo'n kleine gemeente. Het was leuk geprobeerd om als gemeente de jeugdzorg zelf te laten uitvoeren en de risico's bij de jeugdzorginstanties te leggen. Maar dit experiment is faliekant mislukt. Het wordt tijd dat het college en de gemeenteraad terugkeren uit dromenland en hun ogen openen voor de realiteit.

Gemeenten trekken samen op

KAAG EN BRAASSEM > Waar het gaat om de invoering van de Omgevingsvisie, wil het gemeentebestuur samenwerken met Nieuwkoop. Dat maakte wethouder Herman Haarman (D66) maandag 20 februari bekend tijdens een politieke vergadering.


Hij liet de raadsleden weten: ,,We vinden het belangrijk om de verbinding met de Rijnstreek te behouden en te verstreken. Ik heb met collega-wethouder Paul Platen uit Nieuwkoop een afspraak staan begin maart. Ze zitten in dezelfde fase als wij, om met een procesvoorstel te komen (voor de invoering van de Omgevingsvisie, JD). We delen onze plannen, trekken daaruit lering en zijn van plan om daarin gelijk op te trekken.''

Leuk geprobeerd maar toch mislukt

KAAG EN BRAASSEM > Bijna de hele gemeenteraad is nu wel klaar met de protesten van de CCH (Cultureel Centrum Hoogmade) richting het college van burgemeester en wethouders. Alleen het CDA wilde maandag 20 februari nog doorgaan met praten over de standpunten van het CCH. Deze politieke partij wilde een brief van het cultureel centrum richting het college van burgemeester en wethouders bespreken met de overige partijen. Maar fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) stelde: ,,De raad had vorige keer al gezegd, dat er geen behoefte was om dit te bespreken. We scharen ons als PRO achter de reactie van het college in die brief.'' Haar woorden werden ondersteund door alle overige partijen. De vorige week in het huwelijksbootje getreden fractievoorzitter Esther Loos (D66) concludeerde: ,,Het is leuk geprobeerd, maar we hebben er geen behoefte aan om dit te bespreken.''

Raad stemt in met verhuizing Kroes

WOUBRUGGE > De gemeenteraad stemde maandag 20 februari unaniem in met de verhuizing van varkenshouder Kroes. Hiermee is de kans enorm toegenomen, dat Kroes zijn bedrijf kan verplaatsen van de A. de Graaflaan naar de Kruisweg. Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) heeft laten weten, dat haar partij geworsteld heeft deze kwestie: ,,We zijn heel blij dat dit bedrijf uit het dorp weg gaat, maar niet blij dat het verhuist naar het open landschap. Het wordt een totaal nieuw bedrijf, gezien het aantal varkens dat Kroes nu heeft en straks zal hebben. Zo'n varkenshouderij in het buitengebied zou niet meer mogen, maar door toezeggingen uit het verleden kunnen we niet meer afzien van de verhuizingen. We geloven dat Kroes zoveel mogelijk doet om met zijn bedrijf zo min mogelijk overlast te veroorzaken.''

Adviesraad onderzoekt mogelijkheid voor jaarstudie

KAAG EN BRAASSEM > De Adviesraad Sociaal Domein gaat zich buigen over de mogelijkheden van extra taalondersteuning voor kinderen van statushouders. Hiervoor wordt een speciale werkgroep opgezet, naar aanleiding van een hartstochtelijk pleidooi van werkgroeplid Hans van der Zwet.

Van der Zwet putte uit eigen ervaringen, toen enkele jaren geleden op de school waar hij werkzaam was, plotseling drie kinderen uit Thailand zich meldden, die deze zelfde dag uit het vliegtuig gestapt waren. Dankzij intensieve begeleiding leerden deze kinderen de Nederlandse taal, tussen alle andere activiteiten door.

Maar door de toestroom van statushouders in de afgelopen jaren, wordt de uitdaging van statushouderskinderen, die zonder enige kennis van de Nederlandse taal naar de basisscholen gaan, steeds groter. Daarom is het idee opgevat om deze statushouderskinderen ,,het eerste jaar volledig met taal te bewerken, zodat ze daarna verder kunnen met die taal in onze wereld'', aldus Van der Zwet. Hij vervolgde: ,,Bij de besprekingen met de gemeente kregen de initiatiefnemers voor dit idee nul op het rekest over hoe de gemeente hier in kan bijdragen.''


Van der Zwet vindt dat onbegrijpelijk. ,,Kan de gemeente niet een steentje bijdragen om hier ondersteuning in te geven? Als je nu niet investeert in deze kinderen in de taalsituatie, dan zullen we er heel veel geld in moeten steken als ze 15 of 16 jaar zijn. We kennen hier allemaal de voorbeelden van. Waar de statushouders op alle manieren ondersteund worden, wordt bij de benodigde ondersteuning voor de kinderen gezegd, dat de school dit maar moet doen. Daar hik ik tegenaan.'' Deze woorden maakten indruk bij de overige leden van de Adviesraad. Besloten werd om een werkgroep op te richten, die een ongevraagd advies over deze zaak aan de gemeente zal geven.  

Boos over verdwijnen bibliobus

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente heeft maar weinig klachten ontvangen over het stopzetten van de Bibliobus. Deze mededeling deed wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) dinsdag 14 februari. Hij informeerde de leden van de Adviesraad Sociaal Domein, dat dit komt vanwege twee redenen. ,,Het aantal gebruikers van de bibliobus is zeer beperkt en wat er voor terugkomt zal veel beter zijn.'' Toch heeft hij een viertal telefoontjes gehad van mensen die nieuwsgierig waren over de gang van zaken rondom de bibliobus. Schoonderwoerd: ,,Hiervan was er één persoon die heel erg boos was. Dat kan.''  

Geen boetes voor woningbouwverenigingen

KAAG EN BRAASSEM > Als de woningbouwverenigingen zich niet houden aan de afspraken, die met de gemeente zijn gesloten, dan volgen er geen sancties. Deze mededeling deed wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) dinsdag 14 februari tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.


De gemeente en de woningbouwverenigingen hebben 'prestatieafspraken' gemaakt, waar het gaat om onder meer het realiseren van nieuwe sociale woningbouw in de periode tot 2020. Werkgroeplid Hans van der Zwet wilden weten: ,,Zijn er sancties afgesproken op het niet halen van de prestatieafspraken?'' Maar Schoonderwoerd stelde: ,,Dat is ingewikkeld. We kunnen de woningbouwcorporaties niet wegsturen. Dit zijn afspraken waar we met z'n allen voor gaan, maar er zitten geen boetes op.''

Klerkx weg bij Adviesraad Sociaal Domein

KAAG EN BRAASSEM - Don Klerkx heeft dinsdag 14 februari na 125 vergaderingen afscheid genomen van de Adviesraad Sociaal Domein. Meer dan tien jaar heeft hij zich ingezet om de zwakkeren in de samenleving te helpen. Hiervoor heeft hij duizenden dossiers en vele tienduizenden pagina's doorgenomen om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn voor de inwoners.

,,Nieuwe, verse krachten mogen mijn taak overnemen”, liet Klerkx weten. Wat hij nog wel zal missen, is de nieuwsbrief die hij als secretaris voorafgaand aan iedere vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein verstuurde. Hij sloot zijn laatste vergadering af met de tip: ,,Lees, maar lees selectief - er zit ongetwijfeld iets van uw belangstelling bij." Hans van der Zwet neemt de plaats van Klerkx in. Hij werd uitgebreid bedankt door voorzitter Fried Elstgeest.


Klerkx liet hierop weten: ,,Ik bloos bijna van deze mooie woorden. Het was geen gemakkelijke beslissing om me niet meer beschikbaar te stellen. Mijn volgende uitdaging is de Stichting Gehandicapten Platform: ik ga helpen om deze stichting nieuw leven in te blazen, waarbij we onder meer de scootmobieldag weer gaan invoeren. Ik dank jullie voor een onvergetelijke periode in mijn leven. Ik blijf jullie volgen en zal zo nodig nog van mij laten horen.'' De secretarisfunctie in de Adviesraad Sociaal Domein wordt voortaan vervuld door Aleid van der Meer.

Koppeling bestanden levert veel op

KAAG EN BRAASSEM > Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) gaf dinsdag 14 februari een zeldzaam inkijkje in de aanpak van criminaliteit in deze gemeente. Hij informeerde de leden van de Adviesraad Sociaal domein: ,,Er zijn heel veel bestanden die aan elkaar gekoppeld worden. Je kan tegenwoordig bij misbruik heel veel opsporen. We zien bijvoorbeeld aan de Nuon-gegevens, dat er 's nachts licht brandt in gebouwen, die leeg staan. Dat wijst op illegale bewoning.'' Hij keek even achterom naar de aanwezige journalist: ,,Meer kan ik hier niet over vertellen.''  

Uitspraak Gerechtshof hakt er in

KAAG EN BRAASSEM > De uitspraak van het Gerechtshof over de verkeerde aanbesteding van de jeugdhulp, heeft een grote impact gehad op het gemeentebestuur. Tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein liet wethouder Floris Schoonderwoerd zich ontvallen, dat hij die betreffende dinsdag 14 februari ,,geen leuke middag had''.

Hij haastte zich echter te zeggen, dat het Gerechtshof niet zozeer kritiek had op de manier waarop Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn de jeugdhulp hebben aanbesteed. Ook zal deze uitspraak geen gevolgen hebben voor de gezinnen die nu beroep doen op de jeugdhulp. ,,We hebben gewoon contracten en die lopen gewoon door.''


Wel moeten de beide gemeenten bij een volgende aanbesteding, aan het eind van dit jaar, de randvoorwaarden aanpassen. Dan kan er dus geen maximum bedrag meer worden vastgesteld voor de kosten van de jeugdhulp. Schoonderwoerd: ,,Vooral het veiligheidsventiel moet wat meer opengezet worden. Wat ik zelf grappig vind, of eigenlijk niet, is dat het budget niet toereikend is. En dat terwijl we meer budget hebben toegezegd, dan we van Den Haag krijgen. Maar het klopt, dat de noodklep groter moet worden.''

Goede vooruitgang werkzaamheden

LISSE > De werkzaamheden aan de Haven verlopen voorspoedig. Weliswaar heeft het werk drie dagen stil gelegen door de vorst, maar de medewerkers halen deze achterstand in door ook 's avonds en op zaterdagen door te werken. Soms worden werkdagen van twaalf uur gemaakt. Maar als alles goed blijft verlopen, is al het werk nog voor het einde van de zomervakantie af.

Jan Broekhuizen is projectleider weg- en waterbouw en hij informeert: ,,Het Havengebied doen we in twee gedeeltes. De leidingen zijn al verlegd in het eerste deel en nu gaan we daar de bestrating neerleggen. Hierna pakken we de andere helft aan en dat moet allemaal in mei klaar zijn. Het is de bedoeling, dat daarna de Schoolstraat Duurzaam Veilig wordt gemaakt. En als dat klaar is, willen we in juni de HOV-bushalte realiseren. Dat doen we in de vakantieperiode, omdat er dan veel minder verkeer is.''


Op donderdag 23 februari en vrijdag 24 februari wordt er met groot materiaal gewerkt vlakbij de kruising bij de Bolster. Fietsers worden dan door verkeersregelaars omgeleid. De wegwerkers vragen iedereen om hier rekening mee te houden.  

Historische grenspaal ontdekt bij graafwerkzaamheden


LISSE > De werkzaamheden aan de Haven hebben een onverwacht historisch juweeltje opgeleverd. Zaterdag 11 februari ontdekte een van de harde werkers, Nico van der Meer, een oude grenspaal. Deze lag pal onder de restanten van een boomstronk en moet in 1965 op die locatie 'gedumpt' zijn.

In 2007 gaf de historicus Bert Kölker een presentatie over grenspalen in het toenmalige onderkomen van de Vereniging Oud Lisse. Hij schreef er ook een boekje over, maar kon niet bevroeden, dat hij zijn presentatie gaf, terwijl er op slechts enkele meters afstand zo'n grenspaal verborgen lag in de grond. Vorige week onthulde de Haven echter haar grote geheim.

Nico van der Meer was bezig om een oude boomstronk uit te graven en stuitte volkomen onverwacht op de grenspaal, die dateert van na 1900. Direct zag hij, dat het een bijzonder voorwerp was. Hij lacht: ,,Het was een toevalstreffer. Het is, dat er Lisse op staat, anders had ik 'm weggegooid!'' Maar hij behandelde het historische erfgoed heel voorzichtig en inmiddels is de paal op een veilige plek opgeborgen.

Speciaal voor de pers toont Van der Meer, samen met zijn collega's Jan Broekhuizen en Ed Rodewijk de grenspaal. ,,Deze paal lag in het deel, wat vroeger de gracht was'', licht Broekhuizen toe. Waarschijnlijk komt hij uit de duinen, want in 1965 is zand uit de duinen gehaald om de gracht te dempen. De grenspaal is toen met het duinzand gestort in de gracht.''

Het geheim van de grenspaal is een week lang verborgen gehouden. De Vereniging Oud Lisse is van harte welkom om de paal te bekijken. Toch heeft de vinder een wens: ,,Als het kan, zou ik het mooi vinden, wanneer deze paal een plekje krijgt hier op de Haven.''


Joep Derksen

Goede kwaliteit van wegen

LISSE > Het onderhoud van de wegen is prima. Deze mededeling kon Luut van Hoogevest, adviseur bij ingenieursbureau Sweco donderdag 16 februari melden. Hij deed dit tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte & Infrastructuur en Maatschappij & Financiën.


Zo is het percentage 'zeer slecht asfalt' in het dorp gedaald van 5% naar 4% en de meeste verhardingen en asfaltwegen zijn goed tot zeer goed. Van Hoogevest adviseerde, dat de gemeente de komende vijf jaar 713.000 euro besteedt aan groot onderhoudswerkzaamheden van straatwerk en een miljoen euro aan het onderhoud van asfaltwegen, fietspaden en looproutes. De adviseur concludeerde: ,,De kwaliteit van de wegen is de afgelopen vijf jaren aanzienlijk verbeterd. Het beheer van de verhardingen in Lisse is goed op orde. Lisse komt er ten opzichte van het gemiddelde van gemeenten goed uit.''

Nadenken over andere invulling Beekbrug

LISSE > De aankomende sluiting van de basisschool De Beekbrug leidde donderdag 16 februari tot een vraag van commissielid Marianne Bergman (CDA). Ze liet weten, dat de sluiting van de school voor haar 'onverwacht' kwam. Van wethouder Adri de Roon (D66) wilde ze horen, wat de nieuwe bestemming van de school wordt. Maar de wethouder kon hier nog geen antwoord op geven. Hij stelde: ,,Tot en met volgend jaar augustus blijft het een schoolgebouw. Er is nog voldoende tijd om na te denken hoe we het gebouw een andere bestemming kunnen geven.''

Stickers tegen inbrekers

LISSE > De gemeente plaatst geen borden meer in de wijken, met daarop de waarschuwing dat daar een whatsappgroep actief is. In plaats daarvan moeten inwoners het voortaan doen met stickers, die ze op de deuren en ramen van hun woningen of auto's kunnen plakken. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) verstrekte hier meer informatie over tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte & Infrastructuur en Maatschappij & Financiën van donderdag 16 februari.


De wethouder beantwoordde een vraag van CDA-commissielid Rob van Reisen, die vroeg: ,,Inwoners van het Agathapark zouden graag wat borden geplaatst willen zien, dat daar een buurtapp actief is. Waarom worden nieuwe initiatieven de kop ingedrukt?'' Ruigrok haastte zich te zeggen, dat er geen sprake was van het de kop indrukken van nieuwe initiatieven. ,,Alle initiatieven steunen we. Er zijn een fors aantal whatsappgroepen en we hebben besloten om stickers te verstrekken in plaats van borden te verplaatsen.'' Deze stickers worden uitgedeeld bij buurtbezoeken van ambtenaren of bestuurders. Ruigrok: ,,De mensen kunnen de stickers plakken op hun woning of auto.''  

Succes bij strijd tegen stoeprandje

LISSE > De strijd van Rob van der Zon tegen het verhoogde stoeprandje op het Vierkant, heeft toch nog een klein resultaat opgeleverd. Nadat het Witte Weekblad publiceerde over Van der Zon's bezorgdheid van vallende fietsers, stelde commissielid Rob van Reisen (CDA) hier vragen over. Hij deed dit op donderdag 16 februari tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte & Infrastructuur en Maatschappij & Financiën.


Van Reisen liet weten, dat zijn partij onderzoek had gedaan naar het aantal ongevallen op het lage stoeprandje, dat over het hele Vierkant te vinden is. Er zouden al zo'n tien mensen over gestruikeld of gevallen zijn. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) kon dit niet bevestigen. Wel liet hij weten, dat hij twee weken geleden via zijn ambtenaren contact heeft opgenomen met de Fietsersbond. Binnenkort komt een medewerker van de Fietsersbond langs om een oordeel te geven over de vraag of de stoeprandjes op het Vierkant wel of niet veilig genoeg zijn. Voor Van Reisen was het echter nu al duidelijk: ,,Dit gaat om een gevaarlijk randje, omdat die vaak niet geconstateerd wordt. Randjes van 10 of 15 centimeter vallen wél op.''

Tijd tikt voor schooltje

LISSE > De initiatiefgroep om het oude schoolgebouw aan het Heemskerkplein te behouden, heeft nog maar enkele dagen de tijd om alle benodigde informatie te verstrekken aan de gemeente. Op woensdag 1 maart moet de financiële onderbouwing van hun plannen om dat schoolgebouw te beheren, ook daadwerkelijk in bezit zijn van het gemeentebestuur. De politiek bespreekt dit voorstel van enkele inwoners dan tijdens een commissievergadering op donderdag 23 maart. Maar tegelijkertijd worden ook andere alternatieven voor de toekomst van het schooltje besproken. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) informeerde donderdag 16 februari tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte & Infrastructuur en Maatschappij & Financiën: ,,We kijken wat de mogelijkheden van het schooltje zijn als we het commercieel op de markt zetten, maar we kunnen op die plek ook iets anders doen.'' De gemeenteraad moet op donderdag 30 maart een definitief besluit nemen. 

Zebravisjes zijn geen mensen

LISSE > Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) veegde donderdag 16 februari tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Maatschappij & Financiën en Ruimte & Infrastructuur de vloer aan met een onderzoek van de VU.


Onlangs kwam de VU in het nieuws. Wetenschappers hadden ontdekt, dat het op kunstgras aanwezige rubbergranulaat heel schadelijk is voor embryo's van zebravisjes. Als deze met het rubbergranulaat in aanraking komen, is er een grote kans dat ze sterven. Ruigrok stelde hierover: ,,Die embryo's van zebravisjes vonden het niet allemaal even gezellig met het rubbergranulaat.'' Maar volgens de wethouder heeft dat geen betekenis voor de veiligheid van de voetballers en hockeyers in het dorp. Hij citeerde uit een email van de Vereniging Sport en Gemeente,waarin ook een bijlage zat van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Het RIVM heeft onderzocht hoe sporters met korrels in contact komen. Er zijn zoogdierstudies gemaakt; het huidige onderzoek van de VU geeft geen aanvullende inzichten wat betreft de inschatting van de gezondheidsriscio's voor mensen. Sportverenigingen vinden dat spelen op kunstgras met rubber veilig is om te spelen. Dat is het standpunt dat hier gehuldigd wordt.''

RKBS Beekbrug gaat voorgoed dicht


LISSE > De basisschool Beekbrug sluit in augustus 2018 definitief haar deuren. Het aantal leerlingen is in de loop der jaren achteruit gehold. In het schooljaar 2018 – 2019 zouden nog maar 51 kinderen onderwijs volgen op de Beekbrug. En dat is niet meer vol te houden, zo maakte Sylvia Spierenburg, lid van het College van Bestuur van de overkoepelende Sophia Stichting woensdag 15 februari duidelijk. Het gaat niet alleen om de financiën, maar ook de kwaliteit van het onderwijs loopt gevaar als er veel te weinig leerlingen zijn.

Alle ouders zijn vorige week ook geïnformeerd, waarbij de sfeer grotendeels gelaten was; veel mensen hadden de sluiting al zien aankomen. Maar voor enkele ouders van zogeheten 'tweedekans leerlingen', die eerder vanaf een andere school naar de Beekbrug waren overgekomen, kwam het nieuws toch hard aan. Nu moeten zij voor hun kind weer een andere, voor hun kind geschikte, school vinden. Ces Oosterveer, Bovenschools Directeur, verzekerde dat de komende anderhalf jaar voor ieder kind wordt bekeken welke school het beste bij het kind past. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar de basisscholen die vallen onder de Sophia Stichting, dan wel de PCPO waar op 1 januari 2018 waarschijnlijk mee wordt gefuseerd.

De opheffing en fusies van de basisscholen van de PCPO en Sophia Stichting lijken elkaar in rap tempo op te volgen. Eind januari kwam het nieuws, dat De Rembrandtschool in Lisse al in augustus sluit. En een week later werd gemeld dat de Warmondse basisscholen De Waaier en Het Landtgoed samengaan. Nu is dan de doodsklok geluid voor de 87 jaar oude Beekbrug. Dat is voorlopig de allerlaatste school die moet sluiten danwel fuseren, zo laat Oosterveer weten. Maar de komende jaren gaat het bestuur van de scholen wel kijken naar mogelijkheden om nieuwe 'Integrale Kindcentra' op te zetten in de Bollenstreek. Spierenburg:,,Op termijn worden mogelijk ook andere scholen opgeheven. We moeten kijken wanneer gebouwen zijn afgeschreven. Dat zou over vijf jaar of tien jaar kunnen zijn.''

Maar de sluiting van de Beekbrug is onvermijdelijk. Ooit zaten hier meer dan 250 kinderen in het gebouw en kwamen de leerlingen zelfs vanaf Kaageiland om er onderwijs te volgen. Tot in de jaren '60 van de broeders en de nonnen en daarna kwamen de jongens en meisjes bij elkaar in de klassen. De bouw van extra woningen in De Engel kan de schoolsluiting ook niet voorkomen; veel van deze ouders kiezen er voor om hun kinderen naar de Josephschool te brengen. Met slechts enkele tientallen leerlingen zou het onderwijs op de Beekbrug alleen in combinatieklassen kunnen worden uitgevoerd, waarbij het belang van de leerlingen in gedrang komt. Bovendien lijdt de Sophia Stichting dit jaar al 70.000 euro verlies op De Beekbrug, door het geringe aantal leerlingen.

De acht personeelsleden mogen blijven werken bij de Sophia Stichting; zij worden in andere scholen ingezet. De komende anderhalf jaar wordt voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 gekeken of ze bijvoorbeeld naar het IKC Josephschool in Lisse of de basisscholen De Rank en De Springplank in Sassenheim kunnen gaan. Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten, het ,,buitengewoon jammer'' te vinden, dat de Beekbrug moet sluiten. ,,Ik kan me voorstellen, dat het een enorme teleurstelling is.'' De gemeente is nu aan het onderzoeken, of het schoolgebouw en de grond inderdaad toebehoort aan Lisse. De komende jaren wordt bekeken wat de toekomst van het monumentale pand wordt en of het gesloopt wordt, dan wel wordt gebruikt voor andere activiteiten.


Joep Derksen

Bouwweg mag blijven

OEGSTGEEST > De hele wijk Poelgeest is blij, dat de bouwweg voor het realiseren van de kasteeltorens niet dwars door de woonwijk gaat. De hele wijk? Nee, een paar huizenbezitters aan de Hugo de Vrieslaan zijn niet blij, dat de vrachtwagens nu vlak langs hun huizen af en aan rijden. Ze hebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente en eisten 5.000 euro schadevergoeding. Maar de rechtbank heeft hun argumenten van tafel geveegd en de bewoners veroordeeld tot het betalen van de juridische kosten.

Enkele jaren geleden hadden de bewoners daar afgedwongen, dat er vijf jaar lang een bouwweg vlak langs hun huis mocht lopen, maar dat er daarna een fietspad zou worden aangelegd. De gemeente heeft daarna ook dat fietspad én een voetpad gerealiseerd. Maar door de ophef in de wijk en de angst van buurtbewoners over de combinatie tientonners en naar school gaande kinderen, is vervolgens het besluit genomen om het bouwverkeer voor de kasteeltorens weer via de Hugo de Vrieslaan te laten gaan.

Woest waren de bewoners daar hierover. Ze beklaagden zich er ook over, dat er met hen hierover niet was overlegd door de gemeente; ze hadden het in het Witte Weekblad moeten lezen. De nieuwe bouwweg kwam echter verder weg te liggen van de huizen; op ruim tien meter afstand. De rechtbank wilde geen oordeel geven over de vraag of de bouwweg in strijd is met het bestemmingsplan; hierover moet de bestuursrechter zich buigen. Ook oordeelt de rechter, dat de gemeente de oude bouwweg net naast de woning(en) inderdaad verwijderd heeft.

De nieuwe bouwweg ligt niet direct naast de woning, maar op ruim tien meter afstand. En dat is te ver weg om 'onrechtmatige hinder' te veroorzaken. Bovendien, zo oordeelt de rechtbank, vormt ,,de huidige bouwweg de kortste en meest veilige route naar de betreffende bouwplaats. De door eisers aangedragen alternatieve routes zorgen voor meer nadelige effecten en overlast voor veel meer inwoners van de wijk Poelgeest.'' De eisers zijn veroordeeld tot het betalen van 2.740 euro voor de kosten van het kort geding.


Joep Derksen

Fietsbrug krijgt naam

OEGSTGEEST / KATWIJK > Hij moet er nog komen en wel aan het einde van 2018; de fietsbrug tussen Oegstgeest en Katwijk. Maar de naam is nu al bekend gemaakt: Joop van der Reijdenbrug. Landelijk was Van der Reijder bekend als staatssecretaris voor het Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur in de periode 1982 – 1986. Maar ook was hij waarnemend burgemeester van Valkenburg tussen 2001 en 2006; het jaar waarin hij kwam te overlijden. De colleges van burgemeester en wethouders van zowel Katwijk als Oegstgeest hebben ingestemd met deze naam.  

Omgevingswet zorgt voor hoofdbrekens

OEGSTGEEST > De invoering van de Omgevingswet moet niet zorgen voor dramatische veranderingen in het straatbeeld van dit dorp. Eigenlijk loopt het nu wel prima, waar het gaat om het aanvragen van vergunningen voor het verbouwen van een woning, zo vindt de politiek.

Vorige week waren alle inwoners uit het dorp uitgenodigd om op het gemeentehuis te komen praten over de invoering van de Omgevingswet, die in 2019 of 2020 wordt ingevoerd. Naast een groep gemeenteraadsleden had ook een handjevol inwoners de moeite genomen om de gang naar het gemeentehuis te maken. Daar kregen ze uitleg over wat de gevolgen zijn van de invoering van die Omgevingswet. Zo moet vanaf 2024 iedereen digitaal kunnen zien wat de mogelijkheden zijn op ieder perceel in Oegstgeest. De gemeente moet minder optreden als beoordeler van (aan)bouwplannen, maar de initiatiefnemers zouden juist hun plannen kunnen uitvoeren na overleg met en goedkeuring van de omwonenden. Dit kan leiden tot hogere huizen of volgebouwde tuinen.

De aanwezigen moesten zich buigen over de vraag of Oegstgeest in de toekomst de voorkeur kiest aan flexibiliteit of rechtszekerheid? En of de gemeente wil besturen of loslaten. De inwoners helemaal vrij laten om hun bouwplannen uit te voeren, zag niet iedereen zitten. Een van de inwoners putte uit zijn eigen ervaring: ,,Het klinkt heel idealistisch, maar er zijn bij ons nieuwe buren, die alle bomen uit hun tuin hebben gehaald. Ze hebben overal tegels gelegd om daar hun drie auto's te parkeren. Dat zijn zulke eigenwijze mensen; er valt niet met hen te praten.''

Toch zag een vertegenwoordiger van de Adviesraad Sociaal Domein wel kansen. Hij lichtte toe: ,,Ik zie mogelijkheden voor initiatieven als kleinschalige verzorgtehuizen. Dus ook in de vorm van een bedrijfsfunctie in de wijken.'' Dit idee werd opgepikt door commissielid Van Duren (VVD): ,,Het is een goed plan om in je tuin een huisje te maken, zodat je voor je ouder wordende ouders kunt zorgen.'' De gemeenteraad gaat zich later verder buigen over de manier waarop de Omgevingswet in Oegstgeest in de praktijk moet worden gebracht.


Joep Derksen

Kwaliteit raadsleden moet omhoog voor geslaagde gemeentelijke samenwerking

VOORSCHOTEN > Bestuurders en gemeenteraadsleden uit de vijf gemeenten van de Leidse regio kwamen woensdag 15 februari bijeen in Hotel De Gouden Leeuw. Daar werden ze bijgepraat over de mogelijkheden voor verdergaande gemeentelijke samenwerking. Maar dat leek echter bijzaak; het échte doel van deze bijeenkomst was, dat de raadsleden verder met elkaar kennis maken. Op die manier wordt een gevoel gecreëerd, dat het niet meer 'Oegstgeest tegen Leiderdorp' of 'Zoeterwoude tegen Voorschoten' is, maar willen raadsleden eerder kijken naar het gezamenlijk oplossen van regionale problemen.

Want uitdagingen zijn er genoeg in de Leidse regio; het dichtslibbende verkeer door het tekort aan goede doorstroomwegen, het tekort aan goedkope woningen, de achteruitgang van het openbaar groen. Het zijn onderwerpen die iedere gemeente niet in z'n eentje kan oplossen. Het gevoel van de noodzaak voor samenwerking wordt dus steeds meer gedeeld door de gemeenteraadsleden. Maar dat gevoel moet nog voor de zomer omgezet worden in politieke daden, zo maakte Eelco Brinkman, voorzitter van de stuurgroep 'Toekomstvisie Leidse Regio 2027' duidelijk. ,,We zitten nu in een fase, waarbij we van de raden willen horen in welke verschillende vormen ze samenwerkingsmogelijkheden zien.''

De raadsleden werden getrakteerd op politici uit heel Nederland die vertelden over hun ervaringen met gemeentelijke samenwerking; van een 'licht samenwerkingsmodel' tot aan een complete gemeentelijke fusie. Hierbij werden belangrijke tips gegeven. ,,Maak afspraken over heldere terugkoppelingen van de bestuurders naar de gemeenteraden. Betrek de raden aan de voorkant bij discussies over regionale vraagstukken.” De allerbelangrijkste tip was echter: ,,Zorg voor een kwaliteitsslag van de raadsleden en het college. Je moet het als raadslid na een fusie niet meer over stoeptegels hebben, maar de kaders vaststellen. Dat vraagt van raadsleden een andere benadering; zij moeten op een hoger niveau komen net als de burgemeester en wethouders. Dat heeft de gemeente nodig om een hoger niveau te bereiken.''

Wethouder Marien den Boer oordeelde over de bijeenkomst: ,,Deze avond is ook van belang omdat raadsleden elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen. Zo leer je elkaar kennen en begrip te hebben voor elkaars standpunten. Dat is een goede zaak. Ik ben heel benieuwd wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn.'' Op dinsdag 7 maart komen de gemeenteraadsleden weer bij elkaar in Corpus (Oegstgeest); dan moet meer duidelijkheid komen over de soort samenwerking de politici met elkaar willen bereiken. Nog vóór de zomer van dit jaar moet duidelijk worden of de politici de samenwerking tussen de vijf gemeenten willen intensiveren. En of dat moet leiden tot een algehele fusie in één grote fusiegemeente.


Joep Derksen

Sociaal debat

OEGSTGEEST > Hoe sociaal is Oegstgeest nu eigenlijk? Over deze vraag kunnen inwoners met elkaar praten tijdens de themabijeenkomst van D66, die maandag 6 maart vanaf 20:00 uur tehouden wordt in de bibliotheek (Lange Voort 2t). Onderwerpen die aan de orde komen zijn dan: sport, cultuur en onderwijs. Maar ook wordt gesproken over jeugdhulp en ondersteuning van ouderen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Ook inwoners die geen lid zijn van deze politieke partij worden uitgenodigd om mee te discussiëren. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Bestrijding illegale verhuur bollenschuren 'geen prioriteit'

NOORDWIJKERHOUT > Na een jarenlange strijd tegen de gemeente werd Simon Luxen onlangs in het gelijk gesteld door wethouder Bilars. Het blijkt, dat een eigenaar van een bollenschuur aan de Leidsevaart 123 inderdaad onterecht opslagruimte verstrekte aan een drukkerij. Maar het is de vraag of Luxen een echte overwinning heeft behaald, of een Pyrrusoverwinning. De drukkerij hoeft namelijk niet te verdwijnen uit de bollenschuur; het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad om de opslag in de schuur te gedogen tot 1 juni 2020; het moment waarop het huurcontract afloopt.

De drukkerij huurde eerst ruimte in één van de panden van Luxen in Lisse. Maar dat contract werd niet verlengd, waarna de drukkerij verhuisde naar de Noordwijkerhoutse bollenschuur. Luxen kwam hier achter en ontdekte ook, dat opslag van niet-bollengerelateerde producten helemaal niet toegestaan is in zo'n schuur. Hij diende bezwaar in bij de gemeente Noordwijkerhout, maar kreeg steeds weer nul op het rekest van toenmalig wethouder Knapp. Ieder ander zou het hebben opgegeven, maar Luxen bleef als een terriër zich vastbijten in deze zaak. Hij ontdekte uiteindelijk, dat in het Bestemmingsplan Buitengebied 2005 (artikel 50) heel duidelijk staat, dat de opslag in de bollenschuur niet is toegestaan.

Knapp's opvolger, wethouder Bilars, erkende dit ook. Maar de gemeente gaat geen handhavingstraject opzetten om de opslag te beëindigen. Het college stelt voor om de situatie nog jarenlang te gedogen. Dat vindt Luxen onacceptabel. ,,Dit is agrarische grond; ik ben gedupeerd door concurrentievervalsing. Het scheelt mij 66.000 euro aan huurinkomsten per jaar, dat deze drukkerij niet meer gebruik maakt van mijn pand.'' Hij wil gerechtigheid en doet een oproep aan de gemeenteraad: ,,Wees gewetensvol. Je kunt niet tegen je eigen bestemmingplan in gedogen.''

Als de raad inderdaad het gedoogvoorstel van het college afwijst, hoeft Luxen geen geld te hebben. Maar wanneer de politiek er toch voor kiest om de drukkerij in de bollenschuur te laten staan, gaat Luxen er hard in. Hij eist dan een schadevergoeding van circa 80.000 euro. ,,De gemeente Noordwijkerhout kan dan aan de eigenaar van de bollenschuur vragen om dit te betalen. Zo heeft de gemeente er geen kosten aan en houdt de bollenschuureigenaar nog genoeg geld over uit de huurinkomsten van 420.000 euro die hij ontvangt.''

Luxen is bij meerdere bollenschuren in het buitengebied een kijkje wezen nemen. En kwam daarbij tot de ontdekking, dat het verhuren van die schuren aan niet-bollengerelateerde producten op grote schaal voorkomt. Hij vermoedt, dat het bij zo'n 30% van de bollenschuren gebeurt. Hiermee wordt dus massaal de gemeentelijke regels overtreden. Luxen roept de gemeente op om te handhaven.

In een reactie laat wethouder Bilars weten: ,,We hebben tegen de heer Luxen gezegd, dat er geen grond is voor compensatie.'' Over de bollenschuren die volgens Luxen oneigenlijk worden gebruikt, stelt Bilars: ,,Er zullen gevallen zijn van strijdig gebruik. Maar het percentage van 30% herkennen we niet. We gaan daar geen jacht op maken. Het heeft geen prioriteit.''


Joep Derksen

Sloop en nieuwbouw huis voor eigen parkeerplaatsen

Nieuwkoop > De eigenaren van het huis aan de Dorpsstraat 151 willen graag het gebouw slopen en iets verder naar achteren weer opbouwen. Op die manier creëren Marloes Rijnbeek en haar partner eigen parkeerruimte, waar ze hun auto's neer kunnen zetten. Tijdens de vergadering van de bezwaarschriftencommissie vroegen ze, of de openbare parkeerplaats voor hun woning enkele meters verplaatst kan worden. Dat bleek de politiek geen probleem te vinden. Maar toestemming voor het slopen en nieuw bouwen van de woning kunnen de gemeenteraadsleden nog niet geven, zo bleek tijdens de meningsvormende raad van donderdag 16 februari. Het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening wordt namelijk vastgesteld en omwonenden van de woning moeten eerst nog de mogelijkheid krijgen om hun mening over het sloop- en bouwplan te geven. Tijdens de meningsvormende raad zullen de politieke partijen hun eindoordeel geven.  

Niet verstuurde brief kost gemeente 120.000 euro

Nieuwkoop > Foutje, bedankt! Doordat een ambtenaar vergeten was om een brief te schrijven, zodat in 2016 het huurcontract kon worden opgezegd voor het gebruik van de gemeentewerf Schoterhoek, moet de gemeente dat terrein nu nog drie jaar langer huren. Hiermee wordt de gemeenschap opgezadeld met een kostenpost van 120.000 euro. ,,En dat is geld, wat we beter hadden kunnen uitgeven aan scholen of zonnepanelen'', zo liet fractievoorzitter Nicolette Oosterhof (CDA) weten.

Joep Derksen

Al jaren huurt de gemeente het terrein van de gemeentewerf van een particulier. Maar ook zijn er sinds 2009 al plannen om een nieuwe gemeentewerf te bouwen. Die nieuwe werf was gepland voor 2016 en dan zou de huidige gemeentewerf niet meer nodig zijn. In 2014 is er een gesprek geweest tussen de eigenaren van de grond en gemeenteambtenaren. Volgens een ambtelijk verslag verliep dat gesprek heel positief en zou er gesproken zijn over het opzeggen van het huurcontract in 2016. Maar daarna zijn deze uitspraken nooit schriftelijk bevestigd door de gemeente. Dus toen de grondeigenaren in 2016 het bericht kregen, dat de huur werd opgezegd, wezen ze de gemeente er op, dat Nieuwkoop volgens het contract de grond waarop de gemeentewerf stond, nog een aantal jaren langer moet uitzitten. Juridisch advies wees hierna uit, dat de gemeente geen poot heeft om op te staan. Met een fikse kostenpost van 120.000 euro tot gevolg.

Toch lijkt het college van burgemeester en wethouders er mee weg te komen. De oppositiepartijen CDA en MPN/PN probeerden donderdag 16 februari nog wel om burgemeester Frans Buijserd en wethouder Guus Elkhuizen (SBN) te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Maar ze kregen geen steun van de overige partijen. ,,Er zijn dagen, dat zoveel geld niet in mijn achterzak zit. We hebben ons geërgerd aan het schijnbare gemakt waarmee een financiële fout met grote gevolgen afgedaan wordt'', aldus Oosterhof.

Buijserd nam de volledige verantwoordelijkheid op zich. 'Wethouder Elkhuizen heeft gedaan wat hij moest doen. Daarna zijn er dingen fout gegaan in de organisatie. Dit is een kwestie van de bedrijfsvoering Vastgoed, waarvan ik de portefeuille heb.' Hij lichtte de raadsleden in over de sfeer waarin het gesprek in 2014 werd gevoerd. 'Je moet je niet laten leiden door de sfeer. Soms krijg je met iemand te maken, waarna je denkt dat de afsprakenbrief diezelfde avond de deur nog uit moet. Die urgentie hebben we hier in 2014 niet gevoeld. Dat is triest, maar het is wel zo.''


Raadslid Jan Tersteeg (MPN/PN) gooide nog wat zout op de wond: 'Dit had voorkomen kunnen worden. Het bestuur is verantwoordelijk. We zitten er niet op te wachten om mensen weg te sturen, maar we moeten er op vertrouwen, dat goed gehandeld wordt. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.' Maar de coalitiepartijen gaven al aan, een motie van treurnis niet te ondersteunen. Raadslid Martin Hoekstra (D66): 'We zijn vroeg genoeg geïnformeerd tijdens een vertrouwelijke raadsvergadering. Het college heeft geprobeerd de schade te beperken, met de keuze die gemaakt is. Je kunt op alle slakken zout leggen, maar er zijn oplossingen bedacht, zodat het niet een structureel probleem is.' Raadslid Leen Mur (SBN) gaf zelfs 'complimenten aan het college, dat de schade uiteindelijk beperkt is gebleven.' De conclusie van de avond was voor fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie): 'Het meest treurige van dit geval is, dat dit het vertrouwen van het bestuur aan kan tasten bij de inwoners, dat dit soort bedragen door onze fouten door onze vingers glippen.'

`Burn-out voor Beginners`

De bekende cabaretier Arnout van den Bossche treedt op zaterdag 18 maart op met zijn prachtige show 'Burn-out voor Beginners'. Tussen 20:30 uur en 23:00 uur wordt het publiek vermaakt en geboeid met dit verhaal over de vele herkenbare uitdagingen, waar we allemaal wel eens aan onderworpen worden.

Als jij denkt dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, kom dan zeker kijken naar ‘Burn-out voor Beginners’. Het publiek maakt kennis met Arnouts verleden op de werkvloer, waar hij meer toneel moest spelen dan op het podium. Hij verduidelijkt zijn verhaal met zijn onafscheidelijke bord en stiften. Neem zelf ook pen en papier mee, zodat je al zijn tips om te overleven in deze mensenjungle kunt opschrijven. Van den Bossche maakte bij HET RAAM eerder furore met zijn vorige voorstelling ‘De Relatiefluisteraar’.

Kaarten voor deze voorstelling (slechts 15 euro) kunt u kopen bij onderstaande verkooppunten:
  • Voorverkoop (vanaf 4 weken voor de voorstellingsdatum tot 16:00 op de dag van de voorstelling): Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom
  • Aan de balie bij Het RAAM vanaf 1 uur vóór de voorstelling: Het RAAM, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom.
Wilt u vlak voor de voorstelling weten of er nog kaarten zijn? Dan kunt u telefonisch contact op ons nemen één uur voor de voorstelling. Belt u dan naar (0252) 518869 (balie Het RAAM).

Ruim ton verlies door niet opzeggen huurcontract

Nieuwkoop > De gemeente moet het terrein van de gemeentewerf (Schoterhoek 33 en een deel van Schoterhoek 10) tot en met 2021 blijven huren. In 2014 waren er volgens het gemeentebestuur 'mondelinge afspraken' gemaakt om deze huur op te zeggen. Maar deze afspraken zijn vervolgens nooit schriftelijk bevestigd richting de verhuurder: Lelieboom BV.

De gemeenteraad is geïnformeerd over de gang van zaken en het blijkt een heel pijnlijk verlopen kwestie te zijn. Zo liet het college van burgemeester en wethouders het in 2014 aan de firma Lelieboom over om de afspraken over de huuropzegging te bevestigen. Een nieuwe gemeentewerf zou dan rond 2016 op de locatie Schoterhoek II gebouwd kunnen worden. Deze naïviteit kost de gemeente nu dus 120.000 euro, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. Als reden voor die handelwijze stelt het college: 'Het was inderdaad verstandig geweest om na het overleg met de gebroeders Lelieveld de gemaakte afspraken vanuit de gemeente te bevestigen. Met de kennis van nu had dat gedaan moeten worden. Het was het destijds aanwezige vertrouwen en de goede sfeer van het gesprek van dat moment, die er mede toe heeft geleid dat de weergegeven afspraak is gemaakt.'

In juni 2016 liet de gemeente weten aan Lelieboom BV, dat het huurcontract moest worden ontbonden vanaf midden 2018. Maar hierop kwam de reactie van de onderneming, dat dit niet mogelijk is omdat hierover geen afspraken op papier staan. Omdat in 2014 dus geen voorwaarden zijn opgenomen in het contract om tussentijds op te zeggen, moet de gemeente de hele huurperiode tot 2021 uitzitten, waarbij jaarlijks 88.000 euro aan huurgeld betaald moet worden.


Het gemeentebestuur heeft nog een bod gedaan om de gebouwen op Schoterhoek 33 en 10a te kopen. Maar het aanbod van 1,4 miljoen euro is afgewezen door de eigenaren. Juridisch lijkt de gemeente ook geen poot te hebben om op te staan. Dus stelt het college aan de gemeenteraad voor om de huur nog vier jaar te blijven betalen. De bouw van de nieuwe gemeentewerf op Schoterhoek II wordt daarom ook drie jaar uitgesteld. Jolanda Lelieveld van Lelieboom BV is deze dagen niet bereikbaar voor commentaar. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp op donderdagavond.

Meer ruimte voor kleinschalige woningbouw

Nieuwkoop – Het moet gemakkelijker worden om bouwprojecten met minder dan tien woningen voor elkaar te krijgen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor in de meningsvormende raad van donderdag 16 februari.

Dat het gemakkelijker kan, komt door de nieuwe Woonruimte Behoefte Raming (WBR). De vraag naar woningen blijkt namelijk groter te zijn, dan het aantal huizen dat nu in grootschalige woningbouwprogramma's wordt gerealiseerd. De gemeente hoeft geen toestemming te vragen aan omliggende gemeenten of de Provincie Zuid-Holland voor de komst van die huizen. In de komende drie jaren kunnen er zo'n vijftig woningen 'kleinschalig' bijgebouwd worden.


De raad moet hier nog haar oordeel over geven. En dan gaat het niet alleen over de vraag óf er nieuwe woningen mogen komen, maar ook wáár ze gebouwd mogen worden. Of dat in alle dorpskernen van de gemeente Nieuwkoop mag of bijvoorbeeld alleen maar in Nieuwveen en Nieuwkoop zelf. Ook moeten de raadsleden bepalen, of die nieuwe woningen alleen maar in de bebouwingslinten mogen komen, of ook buiten de kernen in het open landschap welkom zijn.

'Nalatigheid kost Nieuwkoop 500.000 euro'

CDA wil duidelijkheid en einde aan verwarring

Nieuwkoop > ,,De gemeente Nieuwkoop laat zich de komende drie jaar een half miljoen euro door de neus boren door verregaande slordigheid. Nieuwkoop is namelijk helemaal vergeten om de huur van de huidige gemeentewerf op te zeggen waardoor het huurcontract nog tot 2021 intact blijft.'' Dit laat CDA-fractievoorzitter Nicolette Oosterhof weten, naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente verplicht is om nog drie jaar het terrein van de huidige gemeentewerf te huren.

Donderdagavond gaat de fractie het vuur na aan de schenen leggen bij wethouder Guus Elkhuizen. De gemeente is namelijk in 2014 vergeten om schriftelijk te bevestigen, dat twee jaar later de huur van het terrein en de gebouwen zal worden opgezegd. En daarom is Nieuwkoop nu verplicht om de huureuro's nog drie jaar langer te betalen. Een kostenplaatje van 500.000 euro. Gemeenteraadslid Kees Egberts (CDA) is keihard in zijn oordeel. ,,Deze suffigheid kost de gemeenschap onnodig geld! Dat had geweldig goed gebruikt kunnen worden voor binnensportaccommodaties.''

Oosterhof vult aan: ,,Het is buitengewoon slordig. Wij willen duidelijkheid; de inwoners hebben recht te weten, wat er is gebeurd.'' Ze wil het nog niet hebben over een motie van treurnis. ,,We gaan eerst gewoon in gesprek. Elkhuizen is de verantwoordelijk wethouder; het is aan hem om er consequenties uit te trekken.'' Burgemeester Frans Buijserd liet donderdagavond weten: ,,Het gaat hier om een bedrag van 120.000 euro en niet 500.000 euro. Dit is een kwestie van de bedrijfsvoering vastgoed. Wethouder Guus Elkhuizen heeft gedaan wat hij moest doen. Daarna zijn er dingen fout gegaan in de organisatie. Op dat moment speelt de bestuurlijke verantwoordelijkheid; een burgemeester kunt u ook afrekenen en daarvoor zit ik hier.''

Jan Tersteeg (MPN/PN) stelde: ,,We zitten niet te wachten om mensen hier weg te sturen. We moeten goede afspraken maken en er op vertrouwen dat goed gehandeld wordt.'' Maar Martin Hoekstra (D66) nam het op voor het college: ,,We zijn vroeg genoeg in vertrouwelijkheid betrokken geweest. Het college heeft ruim de tijd genomen en geprobeerd de schade te beperken. Je kunt op alle slakken zout leggen, maar er zijn oplossingen bedacht.''


Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) vond: ,,Het meest treurige van dit geval is, dat dit het vertrouwen van het bestuur aan kan tasten, omdat dit soort bedragen door onze fouten door onze vingers glippen.'' Oosterhof besloot: ,,We zijn blij dat maatregelen genomen worden. Het is jammer, maar het is niet anders.''

Extra aandacht voor hulp aan kinderen van statushouders

Nieuwkoop > Het aantal asielzoekers dat naar Nederland is gekomen om hier asiel aan te vragen, blijft dalen. Maar nu blijkt, dat er veel kinderen naar de gemeente komen, omdat ze herenigd worden met hun vader of moeder die als eerste de reis naar Nederland heeft gemaakt. Wethouder Annette Pietersen vertelde hier tijdens de meningsvormende raad meer over.


Pietersen: ,,Het quotum aan statushouders stijgt minder hard dan we vorig jaar vreesden. Maar de samenstelling verandert. Vorig jaar zagen we veel alleenstaande mannen, maar nu zijn er veel gezinsherenigingen; er is zeker nog geen daling te zien in het aantal kinderen dat hier naar toe komt.'' Dit zorgt weer voor andere uitdagingen, want de kosten voor de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) lopen op. De wethouder: ,,Het kost enige tijd om de status in beeld te krijgen van vaccinatie, ziektegeschiedenis en wat de kinderen onderweg hebben meegemaakt. Dat is wat complexer, dan wanneer kinderen vanuit een andere Nederlandse gemeente hier naar toe verhuizen. De taalbarriere is dan niet echt behulpzaam. De RDOG heeft wat meer tijd nodig om dat allemaal op orde te krijgen.''

14 februari 2017

Jeugdzorgaanbieders tevreden

GGZ Rivierduinen is blij met de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. Communicatieadviseur Hanneke de Zwart laat weten: ,,Het gerechtshof heeft in hoger beroep bepaald dat de wijze van aanbesteden van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voor de inkoop van  jeugdzorg niet is toegestaan. Zij oordeelt dat de gemeenten zelf eindverantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van jeugdzorg. De voorwaarden in de aanbesteding van de gemeenten zijn in deze disproportioneel.''


Ze vervolgt: ,,Het consortium bestaande uit GGZ Rivierduinen, MEE, Stek jeugdhulp en ’s Heeren Loo is tevreden met deze uitspraak. Het geeft gemeenten een duidelijk kader voor de inkoop van jeugdzorg. Aanbestedingen waarbij de beschikbaarheid van zorg voor jeugdigen in het geding kan komen zijn in Nederland niet toelaatbaar. Immers goede en betaalbare zorg voor kinderen en jeugdigen is in het belang van iedereen.''

Tramlijn van 60 miljoen euro is welkom

Nieuwkoop – Het kost een slordige zestig miljoen euro, maar dan heb je ook een mooie tramlijn van Amsterdam naar Uithoorn. Over een paar jaar kunnen inwoners van Amsterdam en Amstelveen massaal met de tram naar Uithoorn. En voor de openbaar vervoergebruikers van Nieuwkoop komt de hoofdstad nu ook een stukje dichterbij.

De stadsregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn betalen samen 60 miljoen euro om de tramlijn aan te leggen. Amsterdam betaalt het leeuwendeel: 57 miljoen euro. Deze lijn komt er onder meer, vanwege de aanleg van de Noord/Zuidmetrolijn van Amsterdam, die eind dit jaar klaar is. Met de komst van de metro vervallen namelijk enkele andere openbaar vervoersstromen, zoals een deel van de buslijnen uit Uithoorn, die niet meer tot Amsterdam Centraal zullen rijden.

De tramlijn moet dat probleem oplossen, want deze lijn sluit aan op de vernieuwde 'Amstelveenlijn'. Het voorkeurstracé voor de Uithoornlijn loopt over de oude spoordijk naar de eindhalte bij het voormalige stationsgebouw van Uithoorn. Zo kunnen inwoners van Uithoorn naar Amstelveen en het station van Amsterdam-Zuid vervoerd worden. Daar kunnen reizigers overstappen op de Noord/Zuidlijn en verschillende busverbindingen in oost-westrichting. De komst van de tramlijn past ook prima in de plannen van Uithoorn om het doorgaand verkeer in het centrum tegen te gaan.


Wethouder Marvin Polak van Uithoorn meldde in het OV Magazine al: “Met de Uithoornlijn houdt Uithoorn voor de langere termijn goed en snel openbaar vervoer naar Amsterdam. Én het maakt Uithoorn goed bereikbaar, zeker nu de tram in de gekozen voorkeursvariant tot het dorpscentrum doorrijdt. Dat heeft weer positieve effecten voor de ontwikkeling van het dorp.” Maar ook wethouder Guus Elkhuizen uit Nieuwkoop verwelkomt deze uitbreiding van het tramvervoer naar Amsterdam. Hij laat weten: ,,Dit is een mooie vooruitgang naar de toekomst. De tramlijn vormt straks een snelle en betrouwbare verbinding met buslijn 147. Een voorziening die voor Nieuwkoop niet mag ontbreken.''

Elkhuizen vervolgt: ,,Het doortrekken van de tramlijn biedt grote meerwaarde voor de regio en zeker voor de inwoners van Nieuwkoop. De nieuwe tramlijn speelt in op het verwachte groeiende aantal reizigers van en naar de regio. Bus 147 is een sterke lijn om vanuit Alphen aan den Rijn via de gemeente Nieuwkoop naar Uithoorn te rijden. Via de Uithoornlijn kunnen reizigers vervolgens snel en goed doorreizen naar Amsterdam en vice versa. De tramlijn maakt Nieuwkoop goed bereikbaar en biedt daarmee kansen voor onze gemeente en de directe regio.”


Wanneer de nieuwe tramverbinding er definitief komt, is nu nog niet bekend. De plannen voor het doortrekken van de tramlijn worden verder uitgewerkt.  

Woningdeel slopen voor parkeerplaatsen

Nieuwkoop > De eigenaren van een huis aan de Dorpsstraat 151 willen een deel van dat huis slopen. Zo kunnen ze ruimte creëren voor eigen parkeerplaatsen voor hun twee auto's naast de woning. Een verzoek is ingediend bij de gemeente om een officiële parkeerhaven vóór de woning, enkele meters te verplaatsen, zodat de woningeigenaren vrij in- en uit kunnen rijden. Daarnaast staan er plannen op stapel om het huis aan de achterkant uit te breiden, zodat het woongenot er niet op achteruit gaat. De gemeenteraad moet later deze maand nog een oordeel geven over deze plannen.

Geheimen delen van Rayen Panday

HILLEGOM > De trouwe fans van Rayen Panday weten het wel: een avondje theater met hem op de bühne staat garant voor een avond vertier en plezier. Nu is Rayen Panday weer terug in Het RAAM met zijn nieuwe show 'Niet Verder Vertellen'. Op zaterdagavond 18 februari vanaf 20:30 uur gaat Rayen helemaal los en er zijn nog maar enkele kaartjes verkrijgbaar.

Na het succes van Drie keer Rayen, Vrijspraak en vele optredens in binnen- en buitenland staat Rayen Panday met zijn nieuwe avondvullende voorstelling in het theater. In 'Niet Verder Vertellen' neemt Rayen geen blad meer voor de mond. Hij heeft het over persoonlijke en vertrouwelijke zaken die hij durft te delen, maar absoluut niet verder mogen worden verteld. Bezoek dus de show en ontdek de geheimen van Rayen Panday.


Kaarten voor deze voorstelling (15 euro) zijn te verkrijgen bij onderstaande verkooppunten:
  • Voorverkoop (vanaf 4 weken voor de voorstellingsdatum tot 16:00 op de dag van de voorstelling): Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom

  • Aan de balie bij Het RAAM vanaf 1 uur vóór de voorstelling: Het RAAM, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom.   

Jip en Janneke zijn terug

HILLEGOM > Jip en Janneke, de populaire stripkinderen van Annie M.G. Schmidt en tekenaar Fiep Westendorp, zijn weer terug en hoe! Op zondag 19 februari, vanaf 14:30 uur, kunnen kinderen vanaf 4 jaar genieten van een groot verteltheater in Het RAAM. In een tijd waar communicatie vaak via beeldschermen verloopt, houdt Wijnand Stomp de verteltraditie levend!

Een hemelbed dat is omgetoverd tot een levensgrote vertelkast; dat is het decor voor deze voorstelling vol ondeugende kleuterhumor. Jip en Janneke beleven hierbij samen de leukste avonturen. Wijnand Stomp is één van de beste theatrale vertellers van Nederland. In 'Jip en Janneke' neemt hij zijn publiek mee naar zijn kinderjaren. Met persoonlijke verhalen laat hij zien dat die ondeugende, vaak ruziënde buurkinderen overal kunnen wonen. Met humor, aanstekelijke ondeugd en een tikkeltje wijsheid weet hij jong en oud te boeien.
Kaarten van slechts 6,50 euro zijn te koop bij onderstaande verkooppunten:
  • Voorverkoop (vanaf 4 weken voor de voorstellingsdatum tot 16:00 op de dag van de voorstelling): Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom

  • Aan de balie bij Het RAAM vanaf 1 uur vóór de voorstelling: Het RAAM, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom.  

Tentoonstelling

HILLEGOM > Een bijzondere tentoonstelling vindt van 6 maart tot en met 31 maart plaats bij Het RAAM (Prinses Irenelaan 16). Dan zijn namelijk schilderwerken van Irene Keehnen gratis te bekijken.


Voor Irene Keehnen zijn dieren en bloemen haar voornaamste inspiratiebron. ,,Vooral bij het schilderen van koeien kan ik me helemaal uitleven met acrylverf, penseel en paletmes'', zo lacht ze. Het maken van schilderijen met veel kleur spreken haar erg aan. ,,Al op jonge leeftijd was ik veel aan het tekenen. Sinds een aantal jaren heb ik me toegelegd op het schilderen op doek met voornamelijk acrylverf. Ik gebruik daarbij een penseel en paletmes.'' Ze besluit: ,,Met de expositie van haar schilderijen bij Het Raam hoop ik voor anderen wat vrolijkheid te brengen en misschien wel inspiratie om ook te gaan schilderen.'' De expositie is iedere Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00, en van 19.00 tot 22.00 te bekijken. Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc.

Niet bekeuren, maar waarschuwen

Hondenpoep blijft een probleem

KAAG EN BRAASSEM > Vorig jaar is er geen enkele bekeuring uitgeschreven aan hondeneigenaren voor het laten liggen van hondenpoep. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat de boa's (bestuurlijke opsporingsambtenaren) hebben geschreven.

De boa's worden ingezet om 'kleine ergernissen' aan te pakken. Dan gaat het niet alleen om hondenpoep, maar ook om rommel op straat, fout parkeren, graffiti en overlast van hangjongeren. In 2016 zijn 46 hondeneigenaren gevraagd of ze poepzakjes bij zich hadden en dat bleek telkens het geval te zijn. Maar geen enkele hondenbezitter is daadwerkelijk betrapt op het laten liggen van de uitwerpselen van zijn viervoeter. Klachten over de hondenpoep komen wel binnen bij de gemeente: 33 meldingen in totaal.

Burgemeester Marina van der Velde prijst de boa's, dat ze niet direct naar het bonnenboekje grijpen. ,,Mensen die iets doen, wat ze geacht worden niet te doen, worden in eerste instantie aangesproken op hun gedrag. De ervaring leert, dat dit heel positief werkt. Hondenpoep is geen oplosbaar probleem: het hoort een gedragsverandering van de mens te zijn. Er blijven mensen die zich daar niets van aantrekken. Als de boa's bij herhaling zien dat de hondenpoep niet wordt opgeruimd, wordt er bekeurd. Maar ze zien zelden een hond poepen.'' Kan de gemeente geen DNA-onderzoek uitvoeren, zodat bekend is welke hond zijn ontlasting heeft achtergelaten? De burgemeester vindt dat niet nodig: ,,We hebben het wel over hondenpoep. Binnen de mogelijkheden wordt heel redelijk werk gedaan.''


De boa's hebben vorig jaar wel 35 bekeuringen uitgeschreven voor fout parkeren. Vier fietswrakken zijn verwijderd en twaalf mensen zijn aangesproken op het achterlaten van rommel op straat. Ook zijn twaalf keer hangjongeren weggestuurd bij scholen en is één graffitispuiter aangepakt. Daarnaast zijn vorig jaar veertig bekeuringen uitgeschreven doordat minderjarigen aanwezig waren (en alcohol dronken) bij evenementen en horecabedrijven. Van der Velde concludeerde tevreden: ,,De boa's halen het geld er wel uit. Ze doen uitstekend werk, zijn op straat en spreken mensen aan, wat de inwoners zelf niet meer durven.''

Illegale bewoning niet bestraft

LEIMUIDEN > De gemeente vist naast het net, waar het gaat om de handhaving tegen illegale bewoning van arbeidsmigranten aan het Noordeinde 64c. Vorig jaar kreeg de eigenaar van het terrein een dwangsom van 10.000 euro opgelegd, maar hij ging er tegen in beroep. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft hem in het gelijk gesteld, vanwege een vormfout.


In de last onder dwangsom stond, dat de arbeidsmigranten woonden in de bedrijfsruimte van Noordeinde 64c, maar ze bleken juist te wonen in de bedrijfswoning op Noordeinde 70a. Daarom kan de dwangsom niet opgelegd worden en moet het hele handhavingstraject opnieuw opgestart worden. Dat gaat zeker gebeuren, zo is op te maken uit de woorden van burgemeester Marina van der Velde. ,,Ze komen hier niet mee weg. Het beweegt als een gek met het aantal bewoners; soms wonen er wel mensen en soms niet. Het is een tactiek die ze gebruiken. We moeten in de gaten houden, wat de overlast is en hoe intensief deze plaats vindt.'' Maar op dit moment kan de eigenaar van het terrein dus gewoon verder gaan met deze praktijken? Van der Velde: ,,Ja.''  

,,Drechtdoorsteek alleen goed voor Noord-Holland of Aalsmeer''

LEIMUIDEN > De plannen voor de doorsteek worden bijna alleen maar ondersteund door mensen van buiten Leimuiden. Dat is de stellige mening van inwoonster en oud-wethouder Trix van Puffelen, die ze aan het Witte Weekblad laat weten. De presentatie op 8 februari was voor haar de druppel.

Van Puffelen legt haar hart op de tong. ,,In Leimuiden weten ze, dat investeerders al meer dan vijftig jaar met dollartekens in hun ogen naar deze fraaie polder kijken. Investeringsplannen zijn door weerstand van de voormalige gemeenteraden of inwoners uit Leimuiden nooit gelukt.'' Van Puffelen vindt, dat wethouder Yvonne Peters (VVD) haar oren te veel laat hangen naar projectontwikkelaars. ,,Dit is weer een project van de wethouder, die uitsluitend kijkt naar de
belangen van investeerders, die bij voorkeur in de mooiste natuur- en landschappelijk aantrekkelijke plaatsen wil bouwen. Zoals langs de Ringvaart (Leimuiden West), langs de bovenlanden van Vriezekoop-Zuid, in natuurgebied de Rietlanden nabij Leimuiderbrug en nu ook nog de polder. Dit leidt tot verarming van onze natuur en de schoonheid van het landschap.''

Dat Peters hierbij verwijst naar een raadsakkoord, waar alle politieke partijen hun handtekening onder hebben gezet, maakt geen indruk op Van Puffelen. ,,Dat is een raadsakkoord waar natuur- of landschapsbehoud niet in voorkomt. Het dient hoofdzakelijk of uitsluitend de belangen van investeerders of grondbezitters. Belangen van inwoners, natuur en welstand doen er nauwelijks toe.'' Ze pleit voor het behoud van de polder: ,,Door haar fraaie ligging is dit een juweel en van cultuurhistorische waarde, gezien de middeleeuwse verkaveling. Op de grens bij Aalsmeer-Leimuiden begint het Groene Hart en dat hoeft niet nog kleiner gemaakt te worden.''

De inwoners van Leimuiden zouden de grootste verliezers zijn: ,,Zij krijgen alleen maar de lasten, vanwege stank, geluid en fijnstof: hetzij van files op het water of op de weg. Leimuiden is niet het afvalputje voor nog meer industrie, recreatiepretparken of extra woningbouw voor statushouders. Deze Drechtdoorsteek is alleen van belang voor Noord-Holland of Aalsmeer. Bewoners van Leimuiden waren overwegend tegen de plannen. Bezoekers van buiten Leimuiden, met name uit Noord Holland, waren voorstander.''
Peters laat weten: ,,Leimuiden is vol in ontwikkeling wat een goede uitwerking heeft op de voorzieningen in het dorp. Het idee voor een doorsteek draagt bij aan deze ontwikkeling. Of de Drechtdoorsteek er ook echt komt is nog in onderzoek. We zitten dan ook nog niet met investeerders aan tafel.'' Ze vervolgt: ,,De komende periode voeren we een kansenonderzoek uit waarin aandachtspunten die bewoners en de gemeenteraden van Uithoorn, Aalsmeer, Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben genoemd worden meegenomen. Uit dit onderzoek moet komen hoe haalbaar het idee voor de doorsteek is en wat bijvoorbeeld de meerwaarde is voor onze lokale ondernemers en waar de kansen liggen voor de agrariërs die door de doorsteek extra mogelijkheden zien op hun grond.''


Peters besluit: ,,Hierbij realiseer ik mij dat we een goede afweging moeten maken tussen de economische en landschappelijke belangen. Als we hier meer zicht op hebben gaan we opnieuw met alle belanghebbenden in gesprek om te bespreken of en hoe we verder gaan met de Drechtdoorsteek.”

Bang voor toezeggingen

HOOGMADE > Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 20 februari stemt de voltallige gemeenteraad in met de verhuizing van Kroes naar de Kruisweg. Ook SVKB laat haar oppositie varen, zo deelde fractievoorzitter Petra van der Wereld maandag 13 februari mee. Volgens haar moet dit wel de laatste keer zijn.


,,We stemmen in met de verplaatsing, maar dit soort veehouderijen passen niet in Kaag en Braassem. Ook niet aan de randen.'' Ze voegde hier aan toe, dat er al een volgende aanvraag voor een stal ligt, in dit dorp. Dat SVKB nu toch instemt, heeft ook te maken met de handelwijze van het vorige college, informeert de fractievoorzitter. ,,Van die handelwijze hebben we veel last. De oud-wethouders Jan Uit den Boogaard en Anton Kea hebben allerlei toezeggingen gedaan.'' Dat mag niet weer gebeuren, zo stelt Van der Wereld. ''Ik ben heel bang dat dit college ook al toezeggingen heeft gedaan aan de agrariër, die nu een aanvraag voor een stal heeft ingediend.''

Bestraft voor scheiden van afval

KAAG EN BRAASSEM > De illusie, dat het scheiden van afval ook goed is voor de portemonnee, is definitief doorgeprikt. De gemeente moet namelijk juist méér geld gaan betalen, omdat de inwoners het restafval beter scheiden van het herbruikbare afval. Meerdere politieke partijen vinden dit niet uit te leggen.

Het afvalverwerkingsbedrijf Cyclus heeft medegedeeld, dat Kaag en Braassem meer geld moet gaan betalen. Deze mededeling deed inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) tijdens de fractievergadering van zijn partij op maandag 13 februari. Hij vond het onvoorstelbaar en liet weten, dat dit gevoel ook gedeeld wordt door Ton van Velzen, fractievoorzitter van Liberaal Kaag en Braassem.

Van Egmond informeerde zijn partijgenoten, dat de hogere prijzen komen door 'marktwerking': ,,We bieden meer gescheiden afval aan, maar er is minder vraag naar gescheiden afvalverwerking.'' Hij vroeg zich af: ,,Wat heeft dit voor gevolgen voor diftar en de afvalheffingen? Dit is geen goede ontwikkeling. We gaan het scheiden van afval introduceren, maar als je hier voor gestraft wordt, voelt dat dubbel.'' Hierop opperde gemeenteraadslid Gino Wesselman, dat hierover contact moet worden opgenomen met de landelijke partij-afdelingen.

Ook fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) vindt de verhoging van de Cyclus-tarieven 'belachelijk'. Ze laat weten: ,,Dat is een heel verkeerd signaal. Aan de ene kant moeten we scheiden en zou het goedkoper worden. Maar dat is dus niet zo; het wordt alleen maar duurder. Je haalt hierdoor de prikkel weg om werkelijk te scheiden. We hebben het college de opdracht gegeven om te zorgen dat de tarieven omlaag gaan en niet omhoog.'' De vraag is wel, in hoeverre deze opdracht ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.


Joep Derksen

CDA-kandidaten bezoeken gemeente

KAAG EN BRAASSEM > Twee CDA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen bezoeken deze gemeente op dinsdag 28 februari. Dan houdt CDA Kaag en Braassem namelijk een vergadering, waarbij Marischa Kip (nummer 33 op de lijst) en René Vrugt (nummer 41) zullen praten over hun idealen en doelstellingen. Kip praat over duurzaamheid en het ouderenbeleid en Vrugt zal het hebben over de regionale economie, verkeer en recreatie. De openbare vergadering is voor iedereen gratis toegankelijk en wordt vanaf 20:30 uur gehouden in 't Veen (Langeweg 16) te Roelofarendsveen.  

Positieve grondhouding leidt tot zorgen raad

KAAG EN BRAASSEM > Dolenthousiast ondertekenden alle politieke partijen drie jaar geleden het raadsakkoord. Hierin stond onder meer, dat alle initiatieven vanuit de samenleving met een 'positieve grondhouding' bekeken zouden worden. De gemeentelijke reactie op ieder inwonervoorstel zou 'ja, mits' moeten zijn, in plaats van 'nee, tenzij'. Maar nu is er de angst, dat het gemeentebestuur deze raadswens te ver heeft doorgevoerd. Er wordt daarom een vergadering georganiseerd, waarbij de raadsleden gaan praten over wat een 'positieve grondhouding' nu eigenlijk inhoudt.

Inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) zwengelde deze discussie aan tijdens de fractievergadering van zijn partij op maandag 13 februari. De reden hiervoor was een besluit over de nieuwbouw van een woning op Plantage 1 (Oude Wetering). Tot vier keer toe diende de initiatiefnemer een bouwverzoek in, waarbij de uiteindelijke woning steeds groter bleek te worden, dan het uiteindelijke bestemmingsplan. Vorige maand ging de raad in meerderheid toch nog akkoord, mede gebaseerd op 'gewekte verwachtingen'. Maar de politici bleven met een nare nasmaak achter. Raadslid Gino Wesselman haakte hier op in: ,,Een positieve grondhouding betekent niet, dat je alles maar meteen goed vindt. Het betekent, dat we willen meewerken om te kijken of een voorstel een haalbare kaart is.'' Zijn D66- fractievoorzitter Esther Loos vulde aan: ,,Afwijzen doen we allen op goed onderbouwde gronden. Maar we zien, dat er überhaupt niet meer wordt afgewezen. Slaat de 'ja, mits' niet door naar 'ja, prima'?!''

Wethouder Herman Haarman lichtte toe, dat de gemeente direct verwachtingen wekt, zodra er bereidheid is om mee te werken aan de totstandkoming van een bouwplan. ,,Dat betekent iets voor de rechtszekerheid.'' Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) heeft wel een idee, hoe de 'positieve grondhouding' in de praktijk moet worden uitgevoerd. ,,Het zou zo moeten zijn dat de buurt er bij een nieuw bouwplan met elkaar uit komt. Als dat niet lukt, moet de raad er een oordeel over geven. We zijn voorstander van een positieve grondhouding, maar de afspraken moeten helder zijn.''


Joep Derksen

Vertrouwen verdwenen

KAAG EN BRAASSEM > ,,Floris Schoonderwoerd (wethouder, red.) kan heel goed lullen, maar ik heb de woorden liever op papier.'' Met deze woorden maakte fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) maandag 13 februari duidelijk, dat ze de wethouder net zo ver vertrouwd, als dat ze hem ziet.


Van der Wereld deed deze uitspraak tijdens de fractievergadering van haar partij. Ze lichtte haar uitspraak toe: ,,Als we het (de uitspraak, red.) niet op papier hebben, dan weet je niet niet waar je aan toe bent. Dan weten mensen niet wat hun rechten zijn.'' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) reageert: ,,Ik vat het als een compliment op, dat ik goed kan lullen. Ik doe mijn best om uit te leggen wat we aan het doen zijn.''

Vragen over raadswerkgroep

KAAG EN BRAASSEM > Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maakt zich zorgen over de raadswerkgroep Werkbedrijf, die de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil oprichten. Hij heeft hierover vragen gesteld in de RSW; 'Rijnstreek Stuurgroep Werkbedrijf' (in oprichting).


Schoonderwoerd stelt: ,,Uiteraard is het niet aan mij om vergaderingen (werkgroepen) van de raad uit te schrijven of te verhinderen; daar gaat de raad zelf over. En wat er in andere gemeenten gaande is kan – en wil - ik uiteraard al helemaal niets over zeggen. Maar er is vooral wat onduidelijkheid over de rol en de status van de werkgroep. Vanuit de RSW is de toezegging gedaan dat er contact gezocht zal worden met de voorzitter van de raadswerkgroep om, in ieders belang, heldere afspraken te maken.''

Wethouder wil groenpotje

KAAG EN BRAASSEM > Sinds vorig jaar moeten projectontwikkelaars zich houden aan de 'Lior'-regel (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), dat er per nieuwe woning minimaal 45 meter aan groen moet worden gerealiseerd. De gemeente heeft al een potje gerealiseerd, waar projectontwikkelaars geld in moeten stoppen, als ze niet voldoende sociale woningen bouwen. Wethouder Herman Haarman (D66) overweegt nu ook om een 'groenpotje' op te zetten. Als een projectontwikkelaar niet zorgt voor voldoende groen, moet hij de waarde hiervan storten in dat groenpotje.

Tijdens de fractievergadering van D66 kwam dit onderwerp aan de orde. Fractievoorzitter Esther Loos reageerde op kritiek, dat het raadsakkoord nauwelijks rekening houdt met het behoud van de natuur. Ze liet weten: ,,Er mag wel wat vaker gedebatteerd worden over wat de rol van de natuur inhoudt voor ons. Er wordt snel gezegd, dat het een miljoen euro kost om een gebied groen te houden, omdat je er dan namelijk geen drie huizen op kunt bouwen. Maar ik wil een discussie voeren, waarbij we ons afvragen of het behoud van groen ons geen miljoen euro waard is.'' Raadslid Gino Wesselman was het hier mee eens: ,,We hebben duurzaamheid niet voor niets op de agenda gezet. Elk plan, dat je vanaf nu gaat ontwikkelen, moet langs die meetlat neergelegd worden. Waarbij moet worden gevraagd: , Helpt dit plan ons, om onze doelstelling van Kaag en Braassem als klimaatneutrale gemeente in 2040 te halen'?''


Joep Derksen

Rechter verbiedt aanbestedingstraject jeugdhulp

KAAG EN BRAASSEM - De gemeente moet samen met Alphen aan den Rijn een nieuw (aanbestedings-)traject starten voor de inkoop van hun jeugdhulp. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep dat de gemeenten hadden aangespannen. Het Gerechtshof in Den Haag heeft de gemeenten in het ongelijk gesteld.

De voorwaarden die Kaag en Braassem en Alphen stelden aan de aanbesteding voor de jeugdzorg in hun gemeenten, noemde het Gerechtshof zelfs: ,,Disproportioneel''. Jeugdzorgaanbieders zouden er voor verantwoordelijk worden, dat er geen wachtlijsten komen. Bovendien mochten patiënten niet geweigerd worden én zouden budgetoverschrijdingen volledig de verantwoordelijkheid worden van de jeugdzorgaanbieders.

Voor ouders en kinderen betekent dit, dat de gemeenten vooralsnog niet kunnen werken aan de gewenste verbeteringen in de jeugdhulp. Voor de korte termijn heeft de uitspraak van de rechter volgens een gemeentelijk woordvoerder geen gevolgen voor ouders en kinderen die te maken hebben met jeugdhulp. ,,Beide gemeenten hebben eind vorig jaar overbruggingsovereenkomsten gesloten met alle jeugdhulpaanbieders waardoor de continuïteit van jeugdhulp is gegarandeerd.'' Deze overeenkomsten blijven geldig tot het nieuwe aanbestedingstraject eind 2017 is afgerond. De nieuwe jeugdhulpaanbieder kan dan in januari 2018 van start.

Teleurstelling

De wethouders van Kaag en Braassem (Henk Hoek) en Alphen aan den Rijn (Han de Jager) hadden liever gezien dat de uitspraak van de rechter in het voordeel van de gemeenten was uitgepakt. "Natuurlijk overheerst op dit moment de teleurstelling, maar we kunnen ook constateren dat de rechter ook in hoger beroep ons nieuwe concept voor jeugdhulp niet ter discussie heeft gesteld. Dat is fijn, want wij blijven geloven in dit concept dat zorgt voor betere en snellere jeugdhulp. Wel heeft de rechter belangrijke opmerkingen gemaakt over hoe wij de randvoorwaarden hadden ingevuld. Daar zitten onze leerpunten voor het vervolg. Dat moet anders." Meer informatie via www.kaagenbraassem.nl/inkoopjeugdhulp.