Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 mei 2018

Gemeente sleept Ponto voor rechter


[KAAG] Wethouder Herman Haarman (D66) zet hoog in, waar het gaat om een conflict met de Firma Ponto. De gemeente heeft aan deze pontbeheerder gevraagd om informatie te geven, die van belang is voor potentiële inschrijvers om in de toekomst het pontvervoer te regelen. Maar Ponto weigert hier aan mee te werken. Nu sleept de gemeente Ponto voor de rechter om alsnog extra informatie te krijgen. Daarnaast wil de gemeente de in 1981 gesloten overeenkomst 'voor zover vereist' opzeggen.

Volgend jaar wordt het pontvervoer opnieuw aanbesteed door de gemeente. Hoewel de bewoners van Kaag tevreden zijn met de huidige exploitant, kan Ponto er zeker niet zo maar op rekenen, dat zij ook in de toekomst hun dienstverlening mogen blijven uitvoeren. Maar de eigenaren weigeren vooralsnog hun concurrentie in het zadel te helpen met het verstrekken van gegevens over de exploitatie van de pont. De gemeente vindt echter: ,,Een van de beginselen van het aanbestedingsrecht is dat aanbestedende diensten een level playing field moeten creëren voor alle (potentiële) inschrijvers op een opdracht. Het risico op het ontbreken van een gelijk speelveld speelt met name, indien de zittende opdrachtnemer opnieuw mee doet aan de aanbesteding, zonder dat alle relevante informatie waarover de zittende ondernemer beschikt, wordt gedeeld met andere inschrijvers. De zittende ondernemer heeft in dat geval een kennisvoorsprong.''

De betreffende ambtenaar overweegt zelfs om Ponto uit te sluiten van inschrijving van de aanbesteding, zo blijkt uit de gemeentelijke stukken. ,,De vraag is of het enkel hebben van een kennisvoorsprong voldoende is om Ponto uit te sluiten van inschrijving op de aanbesteding. Het op voorhand uitsluiten van een partij die weigert informatie te delen is daarom wellicht mogelijk, maar niet zonder risico. De beoordeling door de rechter zal namelijk afhangen van verschillende factoren, zoals de mate van ‘ongeoorloofdheid’ van de kennisvoorsprong, de vraag of de mededinging werkelijk wordt beperkt door de kennisvoorsprong en de door de gemeente ondernomen actie(s).'' En dus heeft de gemeente Kaag en Braassem Ponto formeel opgeroepen om de benodigde informatie te verstrekken. Of anders komt er een rechtzaak.

Daarnaast wil de gemeente de bruikleenovereenkomst met Ponto uit 1981 officieel opzeggen. Dit komt, nadat in de gemeenteraad kritiek was geuit over de vervanging van de veerstoepen. Het college wilde hiervoor 750.000 euro hebben. Maar toenmalig inwonerraadslid (en huidig raadslid) Jan van der Geest (VVD) stelde: ,,Waarom moet de gemeente 750.000 euro reserveren voor de vervanging van de veerstoepen, terwijl in 1981 een contract is getekend, dat de pontbeheerder deze kosten op zich moet nemen?''

De huidige handelwijze van de gemeente, doet nu de wenkbrauwen fronsen. In plaats van gebruik te maken van een aanbod uit 1981, lijkt het er nu op, dat de gemeente liever dat aanbod verwerpt en zelf driekwart miljoen euro uit wil geven aan nieuwe veerstoepen. In 2016 spraken de broers Hoogenboom al hun vermoeden uit, dat er een persoonlijke hetze gaande is tegen hen door een gemeentelijk ambtenaar. De gemeente is indertijd gevraagd om een reactie hierop. Een woordvoerder liet toen weten: ,,We volgen de formele procedure dat overheidsopdrachten boven de 200.000 Euro, Europees aanbesteed moeten worden. Iedere partij die dat wil kan meedingen. Firma Ponto is wat ons betreft dus zeer zeker uitgenodigd dat ook te doen.''