Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 mei 2020

Niet blij met rupsenvallen tegen eikenprocessierups

KAAG EN BRAASSEM – Zes rupsenvallen op eikenbomen, om zo de eikenprocessierups tegen te gaan. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) vindt het verspilde moeite. ,,Deze rupsenvallen helpen niet voor de eikenprocessierups: die kruipen alleen in bijzondere gevallen uit de boom, als er eikenmeeldauw in de eik zit of als het warmer is dan 32 graden.’’

Wethouder Yvonne Peters vindt het wél een goed idee om deze proef met rupsenvallen te doen. En in een van de vallen zitten al eikenprocessierupsen, kondigde ze aan. Als er teveel andere diertjes vast komen te zitten in die vallen, wordt het proefproject stilgelegd, zegde de wethouder toe.

Verband tussen vliegtuigen en fijnstof niet aangetoond

Kaag en Braassem – Een (ultra)fijnstofmeter heeft geen verband kunnen aantonen tussen passerende vliegtuigen en een verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen.

Vorig jaar werd bij een geluidmeetpunt in Leimuiden drie maanden lang een ultrafijnstofmeter geplaatst. De zogeheten ‘fijnstofconcentraties’ zijn vergeleken op dagen met veel en weinig vliegtuigpassages. Uit de resultaten blijkt, dat op vier dagen er teveel fijnstof van minder dan 10 micrometer werd uitgestoten. Volgens een advies van de wereldgezondheidsorganisatie WHO is dat niet toegestaan, maar de Nederlandse wet staat het maximaal 35 dagen per jaar toe. De uitstoot van nog kleinere fijnstofdeeltjes (tot 2,5 micrometer) was zelfs gedurende 26 dagen hoger dan de WHO-normen.

Om een mogelijk verband tussen vliegtuigpassages en de gemeten fijnstofconcentraties te vinden, is gekeken of een toename van het aantal vliegtuigen ook leidt tot hogere fijnstofuitstoot. Bij twee van deze steekproeven werd inderdaad een toename van de fijnstof geconstateerd. Maar bij twee steekproeven was er juist een afname van de fijnstof. Er is, op enkele tientallen kilometers afstand van Schiphol, dus geen duidelijk verband tussen passerende vliegtuigen en een hogere fijnstofuitstoot.

Dit betekent niet dat vliegtuigen geen fijnstof produceren, zo geeft het onderzoek ‘Metingen fijnstof Kaag en Braassem’ aan. ,,Maar bij de meetlocatie is het lastig het verband te meten.’’ Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem geeft verder aan, dat het RIVM onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof (UFS) rond Schiphol. Daaruit blijkt dat er ,,verhoogde concentraties worden gemeten in de nabijheid van Schiphol en dat dit ook effecten heeft op de gezondheid van omwonenden. De effecten zijn groter aan de ‘lijzijde’ van de luchthaven en naarmate je dichterbij woont.’’ Het RIVM gaat nu verder onderzoek doen naar langdurige blootstelling en mogelijke ziektes of andere negatieve gevolgen.

Verenigingen pakken zelf velden aan

KAAG EN BRAASSEM - Voortaan kunnen de sportverenigingen zelf bepalen, hoe ze het beheer, onderhoud en de vervanging van de velden aanpakken. Met de ondertekening van een overeenkomst tussen de Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties (SBGB) en de gemeente Kaag en Braassem is dat dinsdag geregeld.

 In de gemeente zijn zeven buitensportcomplexen voor hockey, handbal en voetbal. In de overeenkomt staan afspraken en voorwaarden, waaraan de verenigingen moeten voldoen. Hierdoor kunnen alle inwoners van de gemeente gemakkelijk en veilig blijven sporten. Onderdeel van de overeenkomst is ook dat de gemeente tot 2030 jaarlijks ruim 246.000 euro beschikbaar stelt.

Wethouder Petra van der Wereld: ,,De gemeente vindt goede sportaccommodaties voor haar inwoners zeer belangrijk. Met deze overeenkomst zorgen wij er voor dat de kosten voor de verenigingen laag blijven en de leden tegen een acceptabel bedrag kunnen blijven sporten.”

Vervanging Langebrug veel duurder

OUD ADE - Het herstel van de Langebrug in Oud Ade blijft een schip van bijleggen. In oktober ging het gemeentebestuur van Kaag en Braassem er nog van uit, dat een nieuwe brug 2,1 miljoen euro gaat kosten. Maar dit bedrag wordt ruim 400.000 euro hoger.

Meer dan een jaar geleden werd ontdekt, dat De Langebrug last heeft van ‘doorgeroeste bewapening’. Bij een te zware belasting kan dat leiden tot het instorten van die brug. En dus zijn er noodmaatregelen genomen, tot het moment dat deze brug vervangen wordt. Vrachtwagens mogen er niet meer overheen rijden en met behulp van stoplichten kan het autoverkeer er afwisselend maar vanuit één richting overheen.

De gemeente Kaag en Braassem heeft inmiddels een aannemer uitgekozen, die de Langebrug gaat vervangen; de firma Hegeman uit Nunspeet. En dat gaat flink meer geld kosten, dan het gemeentebestuur had verwacht. De fundering van de brug moet namelijk helemaal worden vervangen. En omdat de brug zelf verbreed moet worden, heeft dat ook gevolgen voor de werkzaamheden aan de landhoofden. Dat zorgt ervoor, dat de kosten 20% hoger worden en het totale prijskaartje dus meer dan 2,5 miljoen euro wordt. Als het werk klaar is, kan de Langebrug weer honderd jaar mee.

,,We schrijven historie’’

LANGERAAR / PAPENVEER - Na drie jaar voorbereidingen krijgt het Papeneiland nu heel snel vorm. Op pontons wordt een vlechtwerk van wilgentakken gelegd, waarna slib uit de Langeraarse Plassen gestort wordt bovenop dit wilgentakkenvlechtwerk. Als de klei is ingeklonken, komt er een graslaag overheen en is het Papeneiland klaar om te gebruiken voor alle bezoekers. Zij kunnen dan onder meer genieten van een hoge uitkijktoren, schone toiletvoorzieningen en trimtoestellen.

Het is een regenachtige dag, maar op het platform werken twee arbeidsmigranten onverstoord door. De ene na de andere stapel wilgentakken leggen ze kruiselings over elkaar. Binnen enkele maanden ligt hier een prachtig recreatie-eiland en komt de droom van initiatiefnemers Jan van Tol en Peter van Eijk uit. Zij bedachten het plan voor het Papeneiland en regelden via gemeentelijke en provinciale geldpotjes, maar ook met andere sponsoren het benodigde geldbedrag van 975.000 euro om Papeneiland te realiseren.

Deze nieuwe recreatieplek is er niet gekomen, omdat Van Tol en Van Eijk zo graag aan de waterkant moeten zitten. Beiden wonen namelijk al aan het water van de Langeraarse Plassen. ,,Het is hier genieten, maar we weten dat er veel mensen zijn, die hier wel in de omgeving wonen, maar geen plekje hebben om op het water of van het prachtige uitzicht te genieten. Dat is een gemis, dus daarom besloten we om het Papeneiland te realiseren’’, geeft Van Eijk aan. Niets lijkt de komst van het Papeneiland meer in de weg staan, met uitzondering van één inwoner, die een nieuwe bezwaarprocedure heeft ingezet tegen het eilandje met de uitkijktoren.

Het lijkt echter een zekerheid, dat dit droomeiland in augustus realiteit is geworden. Van Tol: ,,We schrijven historie; het is nog nooit gebeurd, dat zo’n door twee particulieren opgezette project ook uitgevoerd wordt.’’ Heel mooi vinden de beide initiatiefnemers het ook, dat het Waterschap hun advies heeft overgenomen om voor het grondmateriaal voor het eiland gebruik te maken van grond uit de Nieuwkoopse Plassen. ,,Het gat, dat we graven, dient dan gelijk als slibvang. Hiermee helpen we om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit idee wordt straks ook gebruikt in de Noordplas.’’

Het Papeneiland wordt in september officieel geopend door onder meer wethouder Antoinette Ingwersen. Nadat de gemeente in eerste instantie aarzelend tegenover het initiatief stond, krijgen Van Tol en Van Eijk de laatste jaren volop steun van het gemeentebestuur. En daar zijn ze blij mee. De initiatiefnemers dragen het recreatie-eiland na voltooiing voor een symbolisch bedrag over aan de gemeente Nieuwkoop. Van Eijk: ,,We gaan als particulieren niet het gras maaien. De gemeente gaat het eiland bijhouden en he toilet verschonen en de gemeenschap kan er tot in lengte van jaren van genieten.’’

Van Tol en zijn vrouw Ellie betalen de bouw van de uitkijktoren volledig uit eigen zak. Zo’n nieuwe uitkijktoren moet natuurlijk een naam krijgen. Is Papentoren een goede optie? ,,We willen een prijsvraag uitschrijven, zodat mensen een naam voor de toren kunnen bedenken. Dat kan via info@papeneiland-langeraar.nl of later dit jaar op de braderie bij de stand van de dorpsraad.’’

De beide mannen kijken nog even om zich heen, terwijl ze op de wilgentakken staan. ,,Voor de dorpen Papenveer en Langeraar is dit het mooiste project wat de mensen ooit gehad hebben’’, constateert Van Tol tevreden. Van Eijk vult aan: ,,Dit initiatief komt vanuit de inwoners en wordt nu gesteund door allerlei overheidsinstanties. Hoe mooi kun je het hebben, dat er twee van die gekken zijn, die dit recreatie-eiland realiseren?!’’

Column

Oprotpremie

Het was me het politieke weekje wel, waarde columnlezer. D66 verwijt het gemeentebestuur ‘miscommunicatie’, waar het gaat om het niet informeren van de dorpsraad Woubrugge over de vervanging van de houten bruggen door aarden dammen. Vergadervoorzitter Peter van Dijk (VVD-raadslid) geeft bij ieder gespreksonderwerp de kleinste partij VVD iedere keer als eerste het woord. En de voltallige gemeenteraad blijkt te slapen tijdens een debat om aan Holland Rijnland aan te geven, dat het plaatsen van zonnepanelenvelden op het grondgebied van Kaag en Braassem niet gewenst is.

Laat ik beginnen met de VVD; dat wil de VVD blijkbaar heel graag. Het feit dat de VVD steeds als eerste aan het woord mocht, was volgens Van Dijk niet omdat hij het zelf zo graag wilde, maar omdat dit afgesproken was.

Het volgen van de digitale politieke vergaderingen is overigens een aanslag op de gezondheid van iedere toehoorder. En dat komt niet alleen, doordat een aantal raadsleden hun bijdrage in het debat slechts beperken tot het voorlezen van hun standpunten. Om vervolgens niet in staat te zijn om argumenten van andere politieke partijen te weerleggen met de eigen standpunten. Ook zijn er nog steeds politici, die niet beseffen dat ze hun microfoon uit moeten zetten als ze klaar zijn met praten. Wanneer ze dit verzuimen, veroorzaakt het systeem namelijk een echo, waarbij het gesprokene absoluut niet te volgen is.

Burgemeester Marina van der Velde maakte handig gebruik van de slaapverwekkende voortgang van de raadsvergadering. De gemeenteraad nam een voorstel aan, dat het college aan Holland Rijnland moet laten weten, dat deze gemeente geen zonnepanelenvelden in het open landschap wil hebben. Maar de collegebrief richting Holland Rijnland wordt niet aangepast. ,,Dan hadden jullie dat maar in een amendement moeten aangeven’’, stelde Van der Velde. Het ontbrak de raadsleden aan moed om de stemming over dit onderwerp af te breken en alsnog een amendement op te stellen.

De inzameling van het oud papier wordt voortaan gedaan door Cyclus. VVD, SVKB en CDA stelden een stoer voorstel op, waarin het college opgeroepen wordt om de inzameling van Cyclus te laten doen in samenwerking met de verenigingen en scholen, die dat oud papier nu ook ophalen. Maar in hetzelfde voorstel staat ook, dat Cyclus zonder deze organisaties verder kan. In dat geval krijgen de scholen en verenigingen volgend jaar een eenmalige oprotpremie van 36,36 euro per ton ingezameld papier. Het is geen resultaat, waar de raad trots op mag zijn.

Aanpak verhuur woningen en kamers

Noordwijk – Het verhuren van kamers of zelfs hele woningen aan toeristen is vaak niet toegestaan. Maar de gemeente Noordwijk gaat dit in de toekomst veel strenger handhaven.

Door die toeristische verhuur, zoals via Airbnb, worden veel huizen aan de woningmarkt onttrokken, aldus wethouder Dennis Salman. Het college stelde dinsdagavond aan de raad voor om vakantieverhuur (voor woningen die niet permanent bewoond worden) tot maximaal dertig dagen per kalenderjaar toe te staan. Mensen, die in hun eigen huis wonen mogen alleen een Bed&Breakfast hebben, als ze maximaal vier personen in huis hebben, al mogen inwoners van het buitengebied acht personen te logeren hebben.

Wanneer je een kamer verhuurt, mag dat nog maximaal aan twee personen. De gemeente geeft de komende jaren een miljoen euro uit aan handhaving van de regels, als de raad er mee instemt.

Extra geld voor ideeën in coronatijd

Noordwijk – De gemeente Noordwijk geeft 500.000 euro uit om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat heeft de raad dinsdagavond besloten.

Volgens wethouder Roberto ter Hark is dat geld niet alleen bedoeld om ondernemers te helpen, maar kan er ook aanspraak gemaakt worden door verenigingen, stichtingen en individuele inwoners, ,,die een goed idee hebben, dat de hele gemeente ten goede komt’’. Een fors deel van dit bedrag, 100.000 euro, gaat naar Noordwijk Marketing. Dat geld wordt vandaag al grotendeels uitgegeven aan een reclamepromotiedeal.

Noordwijk Marketing wil met een grootschalige campagne vooral de rijkere toeristen naar deze gemeente halen.

Janus mogelijk naar Noordwijkerhout

Noordwijk – Wat er ook gaat gebeuren met het Vuurtorenplein; de fontein Janus moet behouden blijven.

Dit voorstel van gemeenteraadslid Van der Vossen (NZLokaal) kreeg dinsdagavond veel steun van de overige politieke partijen. Verschillende mogelijkheden passeerden de revue; dat Janus na de herontwikkeling van het Vuurtorenplein op dezelfde plek terugkomt, of dat deze verplaatst wordt naar de nog aan te leggen rotonde. Raadslid De Moor (Bruisend Noordwijk) opperde om Janus te verplaatsen naar de Brink in Noordwijkerhout.

Wethouder Roberto ter Hark wil ,,met een open mind kijken naar het verplaatsen van Janus’’.

Mogelijkheid voor extra terrasruimte

Noordwijk – Raadslid Gutlich (D66) heeft dinsdagavond aan burgemeester Wendy Verkleij gevraagd om horecaondernemers letterlijk meer ruimte te geven voor de terrassen.

Als er geen risico’s zijn voor de veiligheid, zou er veel meer terrasruimte moeten komen, om zo de ondernemers toch een extra inkomstenbron te geven in deze coronatijd, aldus Gutlich. Wat hem betreft kunnen er (veel meer) terrassen komen op de Boulevard, op het strand en in het centrum van Noordwijkerhout; rond de Witte Kerk.

De burgemeester reageerde, dat de gemeente hierover in ‘nauw’ overleg is met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk. Als er veel draagvlak is voor extra terrassen, dan is de gemeente bereid om hier aan mee te werken.

Zonnepanelen boven parkeerterreinen

Noordwijk – De gemeenteraad buigt zich binnenkort over een voorstel van NZLokaal om zonnepanelen te plaatsen boven parkeerterreinen.

Dinsdagavond kondigde raadslid Meijland deze motie aan; ze was geïnspireerd toen ze in De Zilk langs een parkeerterrein met zonnepanelen fietste. Dat moet ook in de rest van Noordwijk kunnen, zo stelde Meijland. Hoewel alle politieke partijen hier voorstander van lijken, is het nog niet zeker dat het voorstel ook aangenomen wordt. De meeste partijen willen een besluit hierover pas over enkele maanden nemen, als de Regionale Energie Strategie in de gemeenteraad wordt behandeld. ,,We moeten nu geen hapsnap beslissingen nemen’’, aldus raadslid Janson (PvdA).

Wethouder Sjaak van den Berg ziet mogelijkheden voor dit plan, bijvoorbeeld de parkeerplaatsen bij SJC en bij de Langeveldseslag.

Aanpak Parallel Boulevard

Noordwijk – De kwaliteit van de verharding van de Parallel Boulevard gaat snel achteruit.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in te grijpen. Maar niet de hele Parallel Boulevard wordt aangepakt. Het gaat alleen om de slechtste stukken. Het college wil de ‘veiligheid waarborgen’ door alleen die allerslechtste delen te vervangen en herstraten. Zo wordt minder geld uitgegeven voor het onderhoud, omdat er plannen zijn om de Parallel Boulevard over enkele jaren volledig te herinrichten.

Alle omwonenden en bedrijven aan de Parallel Boulevard worden over dit besluit geïnformeerd.

Herstellingsoord tegen straling

Noordwijk – De wens van een ondernemer om een ‘tegen straling beschermd herstellingsoord’ op te zetten in het buitengebied gaat niet door.

In zo’n herstellingsoord kunnen mensen tot rust komen, die last hebben van straling. Dus mogen er in die omgeving geen zaken als slimmer meters, wifi-routers of zonnepanelen zijn. En dat betekent, dat dit hersteloord in het buitengebied van de gemeente moet komen. Aangezien een groot deel van het landelijk gebied bestaat uit beschermde bollengrond, is dat geen optie.

,,De vestiging van een herstellingsoord past niet in het ruimtelijk beleid ten aanzien van het landelijk gebied in onze gemeente’’, aldus het college.

VVD wil meer rechten voor eigenaren dure huizen

Noordwijk – Het gemeentebestuur wil dat woningeigenaren maximaal 30 dagen per jaar hun huis verhuren aan toeristen.

Gemeenteraadslid Bas Knapp (VVD) vindt echter, dat eigenaren van grotere woningen hun bezit vaker mogen verhuren. Hij wil het maximaal aantal dagen, waarop huizen verhuurd worden laten afhangen van de hoogte van de WOZ-waarde van de huizen. ,,Bijvoorbeeld de grote huizen in de Zuidduinen, die een specifieke kapitaalkrachtige gezinnen aantrekken. Daar is de overlast een stuk geringer, met grote huizen en kavels en zal niet veel concurrentie met de horeca zijn.’’

Wethouder Dennis Salman liet weten, dat dit ‘in het kader van gelijke behandeling’ wellicht niet helemaal eerlijk zal zijn. Toch wordt het voorstel van de VVD meegenomen met alle zienswijzen die kunnen worden ingediend over het raadsvoorstel over het gebruik van woningen.

Zoektocht naar wethouder

CDA-fractievoorzitter Alkemade maakte dinsdagavond bekend, dat zijn partij volop bezig is met de zoektocht naar een nieuwe wethouder.

Deze opvolger van voormalig wethouder Henri de Jong moet gekozen worden uit verschillende kandidaten. Maar Alkemade wilde nog niets zeggen over de mogelijke uitkomst van de CDA-partijcommissie, die zich met de wethoudersopvolging bezig houdt: ,,Een broedende kip willen we niet storen.’’

Burgemeester Wendy Verkleij reageerde lachend: ,,Ik ben benieuwd, wat voor kip het is.’’

22 mei 2020

Extra woningbouw Zevenhoven


Trapveldje blijft behouden

Zevenhoven – De komst van 18 starterswoningen op de plek van het huidige schoolgebouw van De Diamant is geen probleem voor de meeste inwoners van dit rustieke dorpje. Met de extra gezinnen kunnen er bijvoorbeeld nieuwe leden komen voor de plaatselijke voetbalclub. De plannen voor de bouw van acht sociale woningen voor ouderen en zestien studio’s voor jongeren bij De Dobbe werden echter vorige week pas bekend en deze leiden tot grote onrust.

Inwoner vrezen, dat die nieuwbouw ten koste gaat van het huidige trapveldje. Met ingezonden brieven aan de raadsleden werd de politiek duidelijk gemaakt, dat dit stukje groen voor veel Zevenhovenaren zeer waardevol is. Inwoonster Sandra Fransen riep donderdagavond het gemeentebestuur op: ,,Verplaats het trapveldje niet en maak het niet kleiner. Dit is een plek waar kinderen veilig zelfstandig naar toe kunnen gaan en kunnen spelen. Laat dit niet verloren gaan!’’

Burgerlid Jop van der Pijl (D66) vroeg wethouder Guus Elkhuizen, of hij spijt had, dat de bouwplannen bij De Dobbe zo laat bekend gemaakt zijn. Dat heeft de wethouder niet. Wel zegde hij na lang aandringen van meerdere politieke partijen toe, dat het trapveldje onaangetast blijft. ,,Ik ken het sociaal maatschappelijk belang van het trapveldje. Het trapveldje blijft daar!’’

Extra leenkans voor starters


Kaag en Braassem – De huizenmarkt staat aan de vooravond van een implosie. Nu de economie op haar gat ligt, zal de animo om een nieuw huis te kopen enorm dalen. Aan de andere kant moeten steeds meer mensen hun stulpje kwijt; zeker als ze werkloos raken en de hypotheek niet meer kunnen betalen.

Maar er is ook goed nieuws: meer beginnende woningkopers (zogeheten starters) in de gemeente Kaag en Braassem komen in aanmerking voor een starterslening. Tot nu toe kwamen alleen starters in aanmerking om zo’n lening tot 30.000 euro te krijgen, als ze een huis kochten van maximaal 224.000 euro. Daar kun je in sommige gemeenten nog niet eens een parkeerplaats voor aanschaffen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft echter besloten, dat om in aanmerking te komen voor een starterslening, de maximum aankoopprijs van een woning voortaan maximaal 310.000 euro mag zijn. De starterslening komt bovenop de ‘normale’ hypotheek, die mensen bij de banken moeten aanvragen en kan voor beginnende woningkopers nét dat beetje extra zijn, waardoor je jouw eerste droomhuis toch kunt kopen. Een starterslening kan aangevraagd worden via de gemeente Kaag en Braassem, maar ook bij de gemeenteloketten in andere gemeenten. 

Burgemeester wil complimenten uitdelen


Nieuwkoop – Burgemeester Robbert-Jan van Duijn wil heel graag complimenten uitdelen. Hij heeft zijn eerste honderd dagen burgemeesterschap gehad, maar door de coronatijd is dat allemaal anders verlopen, dan Van Duijn van tevoren had gedacht.

Om de inwoners een hart onder de riem te steken, wil hij graag mensen persoonlijk danken voor hun inzet. Wie iemand kent, die een compliment verdient voor zijn harde werk of inzet voor een ander, kan een email sturen naar redactie@nieuwkoop.nl. Zet daarin het telefoonnummer van de persoon en waarom die een belletje verdient. De burgemeester neemt dan persoonlijk met die persoon contact op.

Bomenkap


ROELOFARENDSVEEN – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem kapt acht beuken van ruim dertig jaar oud, die achter het gemeentehuis staan. Deze bomen op Westeinde 1 in Roelofarendsveen zijn in 1991 te dicht bij het buurhuis geplaatst. Meerdere keren zijn de beuken gesnoeid, maar de buren blijven last hebben van vallende blaadjes in de dakgoot. Daarom moeten de beuken verdwijnen en hiervoor in de plaats worden nieuwe, jongere bomen aangeplant. Deze bomen zullen niet zo groot worden als de beuken, zo heeft de gemeente toegezegd aan de buren. De kosten voor het kappen en vervangen van de beuken zijn ruim 16.000 euro.

Gemeenten zoeken samenwerking


Bij discussie over windmolenlocaties

Nieuwkoop – De colleges van Nieuwkoop, Alphen en Kaag en Braassem willen een gezamenlijk plan opstellen over het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.

Het komende jaar moeten alle gemeenten in Holland Rijnland vertellen, wat voor natuurlijke energiebronnen er op hun grondgebied kunnen worden gerealiseerd. Al die plannen worden dan vastgelegd in de ‘Regionale Energiestrategie’ (RES).

Wethouder Guus Elkhuizen wil de kans verkleinen, dat er grote windmolens in beschermde natuurgebieden geplaatst worden. En Nieuwkoop heeft als gemeente alleen minder in de melk te brokkelen, dan wanneer de Rijn- en Veengemeenten samen met elkaar optrekken. Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop willen daarom met één ‘Rijn- en Veenstreekkaart’ komen, waarop de natuurlijke energiebronnen gepland staan. Die kaart wordt later dit jaar opgesteld, nadat de inwoners hier hun zegje over hebben gedaan.

De wethouder maakt zich er geen zorgen over, als er in dit gebied wat minder natuurlijk opgewekt gaat worden. ,,We hoeven niet te bieden, wat Holland Rijnland verwacht. Er zijn andere gemeenten, die al meer bieden, wat van hen verwacht wordt.’’ De komende jaren wil Nieuwkoop meedoen aan een project om bodemdaling tegen te gaan; dat zou ook veel CO2-uitstoot schelen.

Handtekeningenactie tegen woningbouw


Zevenhoven - Woest zijn ze; de omwonenden van De Dobbe. Vorige week garandeerde wethouder Guus Elkhuizen, dat het trapveldje bij het terrein van basisschool De Diamant blijft liggen. Maar de gemeente gaat wel door met haar bouwplannen op het trapveld aan De Dobbe. Een handtekeningenactie is opgezet.

Op 4 mei stond er een bericht in Nieuwkoop Nieuws, dat acht sociale woningen en zestien studio’s voor jongeren bij De Dobbe worden gebouwd. De omwonenden zijn in alle staten, hebben een advocaat ingeschakeld en lopen deze week alle huizen langs om handtekeningen tegen de appartementenbouw in te zamelen. Minimaal tweehonderd handtekeningen verwachten Marianne Smulders en Wim Bos zeker te realiseren.

,,De groene entree en de speelruimte van Zevenhoven moeten behouden blijven. Er is nu al een parkeertekort en dat wordt met de komst van die woningen nog erger’’, informeert Smulders. Bos vult aan: ,Dit bouwplan is overhaast opgezet. Ik vermoed, dat de gemeente het er nog snel door wil duwen,  in verband met de strengere eisen voor PFAS en stikstof. Zevenhoven is een klein dorp en krijgt er al 45 woningen bij op een andere plek. Dat is voor Zevenhovense begrippen veel. Je kunt beter vijf jaar wachten, voordat je weer enkele tientallen woningen bouwt.’’

Honderdduizend zonnepanelen binnen vijf jaar


KAAG EN BRAASSEM – In 2025 moet ieder huis in Kaag en Braassem gemiddeld minimaal zes zonnepanelen hebben. Dat staat in de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, waarover de gemeenteraad in september een oordeel over moet vellen.

Volgens die Omgevingsvisie moet de komende vier jaar 44 terajoule besparing aan energieverbruik plaatsvinden. Per woning moet er vóór 2025 dus 15% minder gas en elektriciteit gebruikt worden. Agrariërs moeten zelfs 59 terajoule aan energie besparen. Kantoren, scholen en sportkantines hebben de opdracht om 19 terajoule minder aan energie te verbruiken.

Naast besparen op energie moet er ook veel meer duurzame energie opgewekt worden, aldus de Omgevingsvisie: ,,Vóór 2025 liggen er minimaal gemiddeld 6 zonnepanelen op iedere woning in Kaag en Braassem. Vóór 2025 wekken onze agrariërs minimaal 61 terajoule duurzame energie op (= 76.250 zonnepanelen) en is de commerciële en publieke dienstverlening verantwoordelijk voor een opwek van 19,6 terajoule (= 24.500 zonnepanelen).

Ook moeten de inwoners en ondernemers beter hun best gaan doen met het afval scheiden. De norm van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar wordt namelijk flink aangescherpt. Vóór 2025 moet het maximale restafval per inwoner per jaar nog maar 30 kilo zijn.

Huiselijk geweld


KAAG EN BRAASSEM – Het verplicht thuis blijven van ouders met hun kinderen zorgt voor toenemende druk op kwetsbare gezinnen. Organisaties als Jeugdzorg en Tom in de buurt draaien op volle toeren.

Het huiselijk geweld lijkt niet toe te nemen, zo laat het college van b en w weten naar aanleiding van vragen door D66. ,,Dat neemt niet weg, dat het ene gezin beter in staat is dan het andere om deze crisis goed door te komen. Bij sommige gezinnen interveniëren onze zorgpartners steviger. Ook wordt noodopvang op school of de kinderopvang geboden aan kinderen waar spanningen in het gezin ontstaan.’’

Afvoerputje van de grote steden


Kaag en Braassem – De gemeenteraad van Kaag en Braassem stemt met een overweldigende meerderheid tegen de komst van zonnepanelen in het open landschap. Dat bleek maandagavond toen de politici de Regionale energiestrategie (RES) bespraken.

Raadslid Jan van der Geest (VVD) overtuigde alle partijen, met uitzondering van D66, toen hij zei: ,,De aanleg van zonnevelden hebben een enorme impact op ons open landschap en dragen daarnaast relatief beperkt bij aan de opwek van duurzame energie. Generaties lang is men zuinig geweest op ons landschap, onze polders, plassen en meren. Ditzelfde landschap lijkt nu te grabbel te worden gegooid en te worden omgezet in een industrieellandschap vol zonnevelden en windmolens. 

SVKB-raadslid Sandra van Emmerik was het hier helemaal mee eens. Wat haar partij betreft mogen er geen hectares aan zonnepanelen in het Groene Hart komen. ,,Dit voorstel zal ons zeker beschermen om het afvoerputje van de grote steden te worden. Laten ze in de grote steden maar beginnen met het volleggen van de daken.’’

Het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen en op bedrijventerreinen is geen probleem voor de raadsleden van Kaag en Braassem. Een pleidooi van de VVD om een onderzoek te beginnen naar de mogelijkheden voor het bouwen van een kerncentrale in het Groene Hart werd door alle overige partijen afgewezen. 

Ondergrondse containers verdwijnen


KAAG EN BRAASSEM – Vanaf 1 januari moeten alle inwoners hun oud papierafval in blauwe minicontainers stoppen. Deze containers worden aan het eind van dit jaar huis aan huis afgeleverd door Cyclus. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat er ook ondergrondse opslagcontainers voor het oud papier verdwijnen. Alleen bij appartementengebouwen, waar de bewoners niet de ruimte hebben om een oud papiercontainer te stallen, kunnen nog ondergrondse opslagcontainers komen.

Volgens de wethouder wordt Kaag en Braassem er mooier van. Ze neemt de ondergrondse containers op de locatie Noordplein en Meerkreuk als voorbeeld. ,,Het is daar vaak een enorme bende. Mensen plaatsen hun afval naast de containers en dat levert veel frustraties op. Inwoners ergeren zich er groen en geel aan.’’ Wanneer het oud papier in de minicontainers gaan, blijft het uit het zicht, maar wordt het ook niet nat en papperig in de regen en wordt het opgehaald door Cyclus.

Het gemeentebestuur gaat iedere plek, waar de zeven ondergrondse afvalcontainers nu staan, bekijken. De ondergrondse papiercontainer bij de Vomar (Centrumoever in Roelofarendsveen) blijft vrijwel zeker staan, omdat daar ook hoogbouw in de buurt is. Peters: ,,We doen maatwerk en bekijken het weghalen van de ondergrondse containers per plek.’’

Raad wil vrijwilligers blijven inzetten voor inzamelen oud papier


KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem wil, dat Cyclus vanaf 1 januari het oud papier samen met de verenigingen en scholen ophaalt. Als dank voor hun vrijwilligerswerk blijven deze scholen en verenigingen dan 45.000 euro per jaar ontvangen.

Het oud papier wordt in Kaag en Braassem al tientallen jaren door vrijwilligers van scholen en verenigingen ingezameld, waarbij ze 60 euro per ton ingezameld papier ontvangen. Maar vanaf 1 juli is dat voorbij. Doordat de waarde van het oud papier richting de nul euro is gegaan, stoppen grote papierinzamelbedrijven als Nijssen Recycling met het inzamelen van het oud papier. Het afvalinzamelbedrijf Cyclus wil de papierinzameling overnemen, maar heeft daarbij de hulp van de vrijwilligers niet nodig.

Maar SVKB, CDA en VVD dienden maandagavond een voorstel in, om te voorkomen dat de organisaties die soms al vijftig jaar het oud papier ophalen, bij het grof vuil worden gezet. In dat voorstel staat, dat Cyclus vanaf 1 januari 2021 met de verenigingen en scholen moet samenwerken bij het ophalen van het oud papier, waarbij het oud papier dan op de zaterdagen worden opgehaald. De beloning van 45.000 euro moeten de scholen en verenigingen dan onderling verdelen.

Als Cyclus toch weigert om gebruik te maken van de diensten van de vrijwilligers, mag dat bedrijf haar gang gaan, volgens het raadsvoorstel. Wel ontvangen de vrijwilligersorganisaties het komende jaar dan nog een laatste vergoeding van 36,36 euro per ton oud papier. Daarna moeten de verenigingen en scholen op zoek gaan naar andere geldbronnen om de weggevallen inkomsten van het oud papier op te vangen. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) sprak eerder al de vrees uit, dat dit zal leiden tot hogere contributies en schoolbijdrages.

Ruimte voor terrassen


Nieuwkoop – De horeca-ondernemers krijgen in de gemeente Nieuwkoop volop de ruimte om hun terrassen uit te stallen. Dat liet wethouder Antoinette Ingwersen maandagavond weten tijdens een raadsvergadering.

De oude regels, waarbij terrassen tot op de millimeter moeten passen binnen de daarvoor vastgestelde ruimte, gelden deze zomer niet. Vandaag bezoeken ambtenaren meerdere ondernemers, waarbij gekeken wordt naar de extra terrasruimte, die gerealiseerd kan worden. ,, Het publiek moet er door kunnen, maar de inzet is dat we ruimte gaan geven aan de ondernemers, voor een vitaal winkelcentrum’’, aldus Ingwersen.

Column


Digitaal

Eerder schreef ik in een column, waarde columnlezer, dat de fractievergaderingen van politieke partijen door de coronacrisis niet meer in het gemeentehuis plaatsvinden en ik als politiek verslaggever er niet meer bij aanwezig kan zijn. En dus de discussies voorafgaande aan de feitelijke besluitvorming niet kan volgen; een smet op de democratische controlemogelijkheden.

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) pakte dit signaal op en nodigde me uit, om digitaal in te loggen tijdens de fractievergadering van zijn partij. Chapeau! De onderwerpen, die besproken werden, hebben grote impact op de samenleving van Kaag en Braassem en het is goed om te zien, dat in ieder geval één politieke partij zich inzet om hierover zo groot mogelijke openheid in het besluitvormingsproces uit te oefenen.

Zo kreeg ik te horen, dat het college van burgemeester en wethouders een duidelijk uitgesproken wens van de gemeenteraad niet heeft uitgevoerd. De raad had namelijk gevraagd, dat het college de huidige inzamelaars van het oud papier aan één tafel zou zetten met het management van Cyclus. Om te kijken, of deze partijen toch kunnen gaan samenwerken om het oud papier op te halen. Zo zouden de verenigingen en scholen toch nog een zakcentje over kunnen houden aan het papierinzamelen. Maar helaas; een ambtenaar heeft alleen de inzamelorganisaties en Cyclus gebeld en gemaild om te vragen, of ze nog water bij de wijn willen doen. Zonder overleg zegt iedereen dan natuurlijk ‘nee’.

De plannen voor de herontwikkeling van het Sportpad, voor de komst van een IKC, sportfaciliteiten en woningen, gaan almaar door. Nick van Egmond vraagt aandacht voor de ‘bestuurlijke verantwoordelijkheid’. ,,We willen allemaal dat het een succes wordt. Als gemeenteraad zijn we een besluitvormend orgaan. Het is aan het college om te zorgen, dat wat allemaal bedacht wordt door de deelnemende organisaties, ook financieel een haalbare kaart is.’’ Op dit moment dreigt het tekort al op te lopen tot 4 miljoen euro. 

Een wens van de VVD voor een ‘exitstrategie’ uit het RES (Regionale Energie Strategie) werd door D66-raadslid Gino Wesselman met de grond gelijk gemaakt. ,,Een exitstrategie is geen optie. Als (de omslag naar duurzame energie) teveel kosten oplevert voor de inwoners, moeten we de claim neerleggen bij de Rijksoverheid. Het stadium van een exitstrategie zijn we al voorbij. Dit is ingegeven door een aantal klimaatontkenners uit de achterban van de VVD, die helemaal niets willen doen.’’ Ik kan niet wachten tot de volgende fractievergaderingen…

‘Achterstallig onderhoud van groen’


Noordwijkerhout – Op een aantal plekken in de kern Noordwijkerhout is sprake van achterstallig onderhoud van het groen. Dat bevestigt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen door NZLokaal.

Het gaat onder meer om de Zeeburg (Spanjaardskroft). Deze wijk wordt in 2022 gereconstrueerd. Er wordt onderzocht of hier met tijdelijk groen, bemesting en snoeionderhoud een beter beeld gerealiseerd kan worden. Ook wordt onderzocht of het park in Zeeburg eerder aangepakt kan worden.

Met betrekking tot het Colosseum; het gras zal dit voorjaar nog hersteld worden. Daarnaast wordt bekeken of de hagen vervangen moeten worden. Afhankelijk van de te verwachten schade door de buxusmot zal hier eventueel voor een andere soort beplanting gekozen moeten worden.

Ook het groenonderhoud bij het Hoekgat en de St. Jacobstraat (De Zilk) moet verbeteren, beaamt het college. In samenwerking met de inwoners moet het dit najaar gebeuren.

Extra geld voor corona-initiatieven


Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders vraagt een half miljoen euro aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van maatregelen vanwege het coronavirus..

Hoewel de versoepeling van de lockdown is begonnen, staat ook de lokale economie door de coronacrisis flink onder druk. Om snel te kunnen reageren op vragen uit de samenleving, waar kosten aan verbonden zijn, heeft het college een uitvoeringsbudget nodig.

Met het geld wil het gemeentebestuur helpen om initiatieven uit de samenleving op te zetten. De zogeheten ‘werkgroep Corona’ bepaalt welke initiatieven wel en niet ondersteund worden. Op 26 mei bepalen de raadsleden of ze instemmen met het toekennen van de 500.000 euro.

‘Geen woningen maar molens’


Hillegom - Het Groene Hart is een uitstekende locatie om er windmolens en zonnepanelen neer te zetten. Dat vindt althans gemeenteraadslid Van Egmond (GroenLinks).

Hij liet dit weten tijdens een bespreking over de concept RES (Regionale energiestrategie). Het komende jaar moeten gemeenten in Holland Rijnland laten weten, waar nieuwe windmolens en zonnepanelen geplaatst moeten worden. Van Egmond: ,,Het Groene Hart staat ons zeer na aan het hart, maar misschien moeten we het Groene Hart openbreken. Duurzame energie gaat ons ook aan het hart en we moeten keuzes maken. We staan voor een opgave en ook met het Groene Hart moeten we een concessie doen.’’

Wat Van Egmond betreft kunnen er ook windmolens en zonnepanelenvelden kunnen komen op de plekken waar nu nog GOM-woningen gepland staan.

Geld voor feestverlichting


NOORDWIJK – Het bestuur van Winkeliersvereniging Noordwijk Binnen vraagt financiële steun van het gemeentebestuur.

De samenwerkende winkeliers willen subsidie hebben van het college van burgemeester en wethouders. De bedoeling is om van dat geld in de feestmaand aan het eind van dit jaar de bomen op het Kloosterplein te verlichten.

Volgens Huibert van der Bent van de Winkeliersvereniging werken verschillende partijen al samen en is een gemeentelijke gelddonatie hartelijk welkom. De hoogte van het gevraagde bedrag is nog niet bekend.

‘Genoeg parkeerplaatsen in omgeving Johannesschool’


Hillegom – Gemeenteraadslid Van Egmond (GroenLinks) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van de leerlingen van de Johannesschool aan de Mariastraat.

Nu deze school weer is opengegaan, maken de ouders van de kinderen ook kennis met de nieuwe herinrichting van de Mariastraat en het eenrichtingsverkeer. Van Egmond laat weten, dat hij een voetgangersoversteekplaats en een verkeersveilige schoolzone mist.

Wethouder Van Rijn liet donderdagavond weten, dat de school er groot voorstander van is, dat kinderen lopend of fietsend naar school gaan. Bovendien zijn er volgens hem voldoende parkeerplaatsen binnen honderd meter van de school. De school zelf heeft geen behoefte aan een verkeersveilige schoolzone, omdat de Johannesschool al op een erftoegangsweg staat, aldus de wethouder.

Handhaving overhangend groen


Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders gaat ook de komende jaren handhaven op overhangend groen.

Dat schrijft het college in een brief als antwoord op vragen door NZLokaal. Maandag 30 maart hebben ambtenaren Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk een inspectieronde gehouden. Eigenaren die hun groen over de openbare weg hebben hangen, krijgen een brief met de opdracht om het groen weg te halen of te snoeien.

Als dit niet gebeurt, gaat de gemeente het doen, waarna de kosten verhaald worden op de eigenaar.

Hillegom overweegt inzet Boamaatjes


Hillegom – Wethouder Van Rijn gaat de komende weken met de ondernemers in het winkelcentrum in gesprek.

Wanneer op 1 juni de coronamaatregelen versoepeld worden, zal het ongetwijfeld drukker worden in het centrum en de winkels. Maar de anderhalve meter afstand moet wel aangehouden worden door het publiek. Burgemeester Arie van Erk informeerde de raadsleden donderdagavond, dat hij met de winkeliers gaat praten over de manier waarop terrassen worden ingericht en belijningen worden aangelegd.

Ook overweegt Hillegom om, net als Teylingen, ambtenaren in te zetten als Boamaatjes, om voor extra toezicht te zorgen.

Huisartsenposten


Hillegom – De onrust over de nachtelijke sluiting van de huisartsenpost in Voorhout, vanaf 2021, is nog altijd niet voorbij.

De gezamenlijke huisartsen in Hillegom overwegen nog altijd om zich aan te sluiten bij de huisartsenpost in het Spaarne Ziekenhuis. Wethouder Fred van Trigt liet donderdagavond weten naar aanleiding van een vraag van de VVD: ,,We gaan er als gemeente niet over en we weten niet of de standpunten van de samenwerkende huisartsen veranderd zijn.’’

Momenteel loopt er een proef met een coronahuisartsenpost in Leiderdorp, waarbij nachtelijke visites gereden worden. De voorlopige resultaten aangaande de aanrijdtijden zouden volgens Van Trigt ‘heel redelijk’ zijn.

Informatiebordjes tegen zwerfafval


Noordwijkerhout – Met behulp van informatiebordjes wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen, dat mensen hun afval naast de ondergrondse containers plaatsen.

Het CDA vroeg vorige maand aandacht voor al het karton, plastic, glas en de kleding, die op meerdere plekken niet in, maar naast de afvalcontainers worden gedumpt. Dan gaat het onder meer om de containers op De Brink en de Pilarenlaan. Hier komen bordjes met teksten in het Nederlands en Engels, waarin gevraagd wordt om geen afval bij te plaatsen. En als de container vol is, dat dit afval naar de milieustraat gebracht moet worden. Deze bordjes worden ook geplaatst bij het Landbouwplein, de Viaductweg en Corenmolen.

Het vaker legen van de afvalcontainers is volgens het college niet mogelijk.

Kratjes voor altijd weg


Noordwijkerhout – De tijd, dat glas en papier huis aan huis wordt opgehaald in Noordwijkerhout, komt niet meer terug.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door raadslid Theo Alkemade (CDA) .Het inzamelen van glas en papier is ‘arbotechnisch niet meer verantwoord’, aldus het college. De medewerkers moeten dan bijna 1.000 keer per dag twee kratjes tillen.

Het college is bezig met een uitvoeringsplan afval en grondstoffen; daar komt in te staan op welke manier oud papier en karton in de toekomst beter gerecycled kunnen worden.

Laatste strohalm strandrups

Noordwijk – De organisatie van de strandrups, Stichting Outdoor4Disabled, heeft een noodkreet geschreven aan de gemeenteraadsleden.

Stichting Outdoor4Disabled wijst het voorstel van het college af om een trekker met aanhangwagen te gebruiken voor het vervoer van minder mobiele mensen over het strand. In plaats daarvan vraagt de stichting aan de raad om een vergunning af te geven voor de strandrups – met of zonder aanhanger.

Bestuursleden Edwin de Beukelaar,  Peter van Os,  Thomas Steenvoorden en Patrick Weijers geven aan, dat dit ,,de laatste strohalm’’ is. Een nieuw ‘Nee’ van het college betekent volgens hen het definitieve einde van de strandrups.

Mogelijkheid voor windmolens op bollengrond


Hillegom - Wethouder Hoekstra wil niet een ‘njet’ uitspreken tegen het opofferen van stukjes bollengrond voor de komst van windmolens en zonnepanelenvelden.

Dat liet ze weten tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Hoekstra: ,,We willen niet een onevenredig groot deel van de bollengronden opgeven voor duurzame opwekking. Maar we moeten niet zeggen, dat er niets mogelijk is in de Bollenstreek. Waar gaan we het dan realiseren? We willen als Hillegom in 2030 energieneutraal zijn. Er zijn best hoekjes van bollenvelden die niet meer rendabel zijn. Er is daar best wat mogelijk met zonnepanelen en windturbines.’’

Ze voegde er wel aan toe, dat de windmolens en zonnepanelen niet ten koste mogen gaan van het cultuurhistorische karakter van de bollengrond.

Museum Engelandvaarders wil uitbreiden


Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen voor het uitbreiden van het Museum Engelandvaarders.

Al jaren wordt dit museum aan de Bosweg 15 in de kern Noordwijk goed bezocht. Het bestuur van het museum heeft een principeverzoek ingediend bij het college om de mogelijkheden te onderzoeken voor een uitbreiding van het museum in de vorm van een multifunctionele ruimte. De uitbreiding kan plaats vinden door het bouwen van een etage bovenop de bunker (een gemeentelijk monument0 of met het ingraven van een extra ruimte in het duin.

Het college wacht de uitwerking van de plannen af, voordat een definitieve toestemming (eventueel) gegeven wordt.

Nog geen extra laadpaalparkeerplaatsen


Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders is er nog niet klaar voor om bij het Kloosterplein twee extra parkeerplekken te reserveren voor elektrische en hybride auto’s.

Sinds 2018 liggen er al twee van zulke parkeerplekken. Één van deze plekken wordt nauwelijks gebruikt, maar de andere parkeerpleklaadpaal zorgt voor 90% van het totaal aantal gebruikers. Laadpaalleverancier Allego geeft aan, dat ruim 160 geregistreerde unieke gebruikers deze laadpaal gebruiken. Een ambtelijk advies is om twee extra parkeerplekken te reserveren voor elektrische en hybride auto’s, nabij Kloosterplein 126 III.

Het college heeft echter besloten, dat verder onderzoek nodig is, in overleg met de ondernemers naar het plaatsen van elektrische laadpalen op het Kloosterplein.

Oproep voor energiecoöperatie


Hillegom - Wethouder Hoekstra roept inwoners op om een energiecoöperatie op te richten.

Dit pleidooi deed ze donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Onderwerp van gesprek was de regionale energiestrategie (RES). Een energiecoöperatie zorgt er voor, dat inwoners zonnepanelen kunnen sponsoren en dan meedelen in de winst van de opbrengst van die panelen.

Hoekstra riep op: ,,We zouden willen, dat er een Hillegomse energiecoöperatie opgericht wordt. Inwoners kunnen hiermee beginnen. Ze kunnen van start gaan met een stuk grond, waar je zonnepanelen op kunt zetten.’’

Pleidooi voor Doe Mee regeling


Noordwijk – Gemeenteraadslid Jan Janson (PvdA) wil dat een computerregeling voor ouderen weer in ere wordt hersteld.

Volgens Janson zijn de betalingen voor deze ‘Doe Mee regeling’ door het college onterecht gestopt. Maar nu in deze coronatijd de ene na de andere doelgroep ondersteuning krijgt van de overheid, vindt het raadslid, dat ook de computerregeling weer mogelijk moet zijn. Op die manier kunnen ouderen digitaal hun boodschappen doen zonder risico’s voor hun gezondheid.

Ook is Janson ontevreden, dat het college de gemeenteraad niet geïnformeerd heeft over het stopzetten van de Doe Mee regeling.

‘Schip van bijleggen’


Streek – Door het coronavirus zitten vrijwel alle medewerkers van de Maregroep gedwongen thuis. En dat zorgt voor enorme financiële verliezen.

De gemeenteraad van Hillegom maakte zich hier donderdagavond tijdens de raadsvergadering veel zorgen over. Raadslid Roelofs (BBH): ,,Door de coronacrisis wordt een verlies geleden van 400.000 euro per maand.’’ Een oplossing had hij ook: ,,De Maregroep heeft in 2019 een recordwinst behaald. Zet die in om de verliezen te compenseren.’’

Wethouder Van Rijn zegde toe: ,,Het voorstel om die ‘coronareserve’ in te zetten, ga ik bespreken in het dagelijks bestuur.’’

Uitstel belastingbetaling


Noordwijk – Voortaan kunnen ook ZZP-ers en particulieren uitstel aanvragen van het betalen van hun OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

De gemeente Noordwijk had deze uitstelmogelijkheid al verleend aan ondernemers, om deze belastingen pas in oktober, november en december van dit jaar te hoeven betalen. Het college erkent, dat ook andere inwoners financieel getroffen worden door de coronacrisis.

Het uitstel moet wel door de betreffende personen zelf aangevraagd worden en geldt niet als je betaalt via automatische incasso.

Vergoeding leerlingenvervoerder


Noordwijk – Het bedrijf Noot Touringcar Ede B.V. krijgt extra subsidie van de gemeente Noordwijk.

Doordat de overheid de scholen langere tijd gesloten had, kwam het leerlingenvervoer volledig stil te zitten. Dat had grote gevolgen voor vervoerder Noot Touringcar Ede. De gemeente ontvangt geld voor het leerlingenvervoer via het gemeentefonds van de overheid. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het verzoek om Noot een aanvullende vergoeding te geven.

Deze vergoeding geldt voor de periode dat de scholen gesloten zijn, als gevolg van de Covid-19 maatregelen van het Rijk en vergoedt maximaal 80% van de niet gereden ritten.

Vragen over kantelsloten


Hillegom – Het besluit van de gemeente Teylingen om geen kantelsloten te gebruiken bij de nieuwe afvalcontainers, heeft tot vragen geleid bij gemeenteraadslid Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom).

Het transport van die containers is duurder, omdat er maar vier op elkaar gestapeld kunnen worden. Omdat de sloten geopend moeten worden, gaat het afval inzamelen ook langer duren. Heemskerk wilde weten, of deze problemen ook van toepassing zijn in Hillegom. Wethouder Van Rijn liet weten, dat er inderdaad een ‘beperk aantal huishoudens’ afvalcontainers met kantelsloten aangeboden krijgen.

Hij heeft contact gehad met Meerlanden, maar deze instantie laat weten, dat ze zich niet herkennen in de problemen. Wel houdt Van Rijn goed in de gaten, hoe het gaat met de kantelsloten. Mochten er problemen ontstaan, dan laat hij het de gemeenteraad weten.

12 mei 2020

Fusie basisscholen

WOUBRUGGE – De schoolbesturen Morgenwijzer en WIJde Venen in Woubrugge gaan definitief fuseren. Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem is akkoord gegaan met de fusieplannen.

Op 1 augustus 2021 moet er één IKC (Integraal Kind Centrum) zijn voor de basisscholen PC De Kinderkring en OBS Esselyckerwoude. Door een samenwerkingsschool aan te gaan, blijft er volgens de schoolbesturen diversiteit in het aanbod binnen één school bestaan. Hierdoor kunnen de leerlingen tussen 0 en 13 jaar zowel christelijk als openbaar onderwijs krijgen, afhankelijk van wat hun ouders willen.


…..


Peter Baak, de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de openbare lagere school Esselyckerwoude, laat in een toelichting weten: 

,,Ik heb een aantal verontruste ouders aan de lijn gehad die uw artikel over de fusie hebben gelezen op uw blog en via facebook. Alhoewel u het in uw artikel niet heeft over de fusie tussen de twee scholen (de kinderkring en Esselyckerwoude) maar dat de fusie de twee schoolbesturen (Morgenwijzer en Wijdevenen) betreft is er verwarring ontstaan mede ook door de titel van uw artikel “Fusie Basisscholen”.

De verontrusting onder de ouders is begrijpelijk omdat op dit moment de twee schoolbesturen de twee scholen willen laten fuseren (de Kinderkring valt onder het bestuur van de Wijdevenen en Esselyckerwoude valt onder het bestuur van Morgenwijzer). Maar we zitten nog midden in de procedurele fase en er is nog niets besloten over de fusie van de twee scholen. (overigens was ik niet op de hoogte dat er ook fusieplannen waren tussen de besturen maar dit terzijde. De MR speelt daar geen rol in). 

In uw artikel heeft u het over “een samenwerkingsschool zodat er volgens de schoolbesturen diversiteit in het aanbod binnen één school blijven bestaan. Hierdoor kunnen de leerlingen tussen 0 en 13 jaar zowel christelijk als openbaar onderwijs krijgen, afhankelijk van wat hun ouders willen”. Dit is niet hoe de besturen de plannen voor een fusie uitwerken. Deze plannen gaan echt uit van een volledige fusie (en geen samenwerking) tussen de scholen zónder keuzevrijheid over christelijk onderwijs of openbaar onderwijs. Als het aan het bestuur ligt wordt het een school met één identiteit en dat is ook hoe het tijdens ouderavonden is gepresenteerd (en de MR moet uitzoeken of hier draagvlak voor is).  

Volgens artikel 15 van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) heeft de Medezeggenschapsraad (MR) bij een voorgenomen fusie van de scholen namelijk instemmingsrecht. Zoals u wellicht weet is de MR een wettelijk ingestelde raad en via dit orgaan kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft in bepaalde zaken een adviesrecht, en in andere gevallen, waaronder een voorgenomen fusie van de scholen, een instemmingsrecht.

Deze instemming is nog niet door de MR van de Esselyckerwoude gegeven. Dat kan de MR pas doen nadat er een door de wet verplichte ouderraadpleging is gehouden (en deze heeft nog niet plaatsgevonden). De functie van de ouderraadpleging is om erachter te komen hoe ouders over de voorgenomen plannen denken en of er voldoende steun en draagvlak voor is. Er bestaat dus de mogelijkheid dat bij onvoldoende draagvlak van de ouders de MR niet in zal stemmen met de fusie van de scholen. De wet schrijft dan voor dat de schooldirectie zich hier aan dient te houden. De fusie van de scholen zal dan geen doorgang vinden.

Kortom, veel ouders zijn in de veronderstelling dat de fusie van de scholen definitief is voordat de ouderraadpleging heeft plaatsgevonden. Mijn vraag aan u is of u een aanvulling op uw blog en op facebook wilt geven zodat de ouders kunnen lezen dat de scholenfusie i.i.g. nog niet definitief is (en dat de fusie de besturen betreft). Dat zou veel opheldering en rust geven.''

Geen camperplaatsen


LEIMUIDEN – Een plan om tien camperplaatsen te realiseren bij de ijsbaan in Leimuiden, krijgt geen goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Zij vinden dit ‘onwenselijk’.  Het bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid voor het realiseren van verblijfsrecreatieve voorzieningen en een ontsluiting van deze voorzieningen. Ook mag het aantal te bebouwen m² niet meer zijn dan 3% van het totale plangebied. Het gemeentebestuur wil het bestemmingsplan niet aanpassen om dit plan mogelijk te maken. Bovendien zouden in dit gebied in de toekomst huizen gebouwd kunnen worden; het college wil de komst van deze toekomstige woningen niet belemmeren.

Houten bruggen verdwijnen


Woubrugge – Alle authentieke houten verkeersbruggen in Wouburgge worden vervangen door aarden dammen. Het bestuur van de Dorpsraad Woubrugge werd compleet verrast door dit bericht.

Jaren geleden is afgesproken, dat het gemeentebestuur van Kaag en Braassem de dorpsraad op de hoogte stelt van ontwikkelingen in het dorp. Maar dat de houten bruggen verdwijnen, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Zeker omdat de dorpsraad al anderhalf jaar lang vraagt aan het gemeentebestuur om de houten verkeersbruggen op te knappen.

Van een inwoner moest het dorpsraadbestuur horen, dat de houten brug naar Zwanebloem op 11 mei vervangen wordt door een aarden dam met duiker. Voorzitter Ben Beukenholdt: ,,We hebben met wethouder Yvonne Peters een videogesprek hierover gehad. Ook zij betreurt het dat de communicatie opnieuw heeft gefaald.’’

De authentieke bruggetjes in Woubrugge verdwijnen echter onherroepelijk; het onderhoud en de aanleg er van zijn veel duurder dan aarden dammen. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft onlangs bepaald, dat alle houten bruggen voor autoverkeer aan het einde van hun levensduur vervangen worden door aarden dammen met duikers. De wethouder heeft de dorpsraad toegezegd, dat ze met de inwoners zal kijken, hoe de dammen ‘zo aantrekkelijk mogelijk kunnen worden aangekleed.’’

Liever kerncentrale dan windmolens in het Groene Hart


KAAG EN BRAASSEM – Ga voor het opwekken van duurzame energie niet voor windmolens of zonnepanelen. Kernenergie is een veel beter alternatief. Dat vindt althans de VVD in Kaag en Braassem. Deze partij stelt voor aan de raad om het plaatsen van een kerncentrale in het Groene Hart te onderzoeken.

De gemeenteraden in deze regio moeten binnenkort de Ruimtelijke Energie Strategie (RES) vaststellen. Als dat is gebeurd, is er een officieel besluit genomen, dat het Groene Hart zich inzet voor het opwekken van duurzame energie. En ligt de weg open voor de komst van vele windmolens en talloze hectares aan zonnepanelen. Maar in de RES wordt niet geschreven over kernenergie en dat vindt de VVD een gemiste kans.

,,Hoewel kernenergie in de volksmond een slechte reputatie heeft is het een CO2-neutraal alternatief’’, vindt VVD-fractievoorzitter Peter van Dijk. ,,Kernenergie maakt vele andere maatregelen die een grote impact kunnen hebben op onze leefomgeving en landschap overbodig. Wij vinden dat kernenergie daarom minimaal als een realistisch alternatief onderzocht en afgewogen moet worden.’’

De komst van windmolens en blinkende zonnepanelenvelden in het open landschap is een angstbeeld  voor deze partij: ,,Generaties lang is men zuinig geweest op ons landschap, onze polders, plassen en meren. Ditzelfde landschap lijkt nu te grabbel te worden gegooid en te worden omgezet in een industrieellandschap vol zonnevelden en windmolens.’’

De politieke partij D66 steunt het kernenergiepleidooi van de VVD in ieder geval niet, zo laat raadslid Gino Wesselman weten. ,,Kernenergie is een paradepaardje van de VVD. Ik ben geen 100% tegenstander van kernenergie, maar het is aan het Rijk of wij verdergaan met kernenergie. Als je een onderzoek begint duurt het nog 15 jaar en zo’n 12 miljard euro voordat zo’n kerncentrale er is. We moeten dit voorstel hard wegstemmen.’’ De gemeenteraad praat maandag 18 mei over dit onderwerp.

Meer duidelijkheid over toekomst Sportpadgebied


OUDE WETERING – Voetbal, hockey, een zwembad en een IKC (integraal kindcentrum); al deze organisaties kunnen een plek krijgen in het Sportpadgebied. Ook is er ruimte voor de tennis, jeu de boulevereniging en tafeltennisclub.

Nu al is duidelijk, dat de gereserveerde 26 miljoen euro bij lange na niet genoeg is. De gemeente Kaag en Braassem komt ruim 4 miljoen euro tekort. Op dit moment lijkt één scenario de meeste kans te maken.

Hierbij komen de meeste gebouwen in de noordoostelijke hoek van het gebied te staan. De hoofdontsluiting van het verkeer gaat via de Rembrandt van Rijnsingel en het parkeren gebeurt op de plek waar nu de tennisclub is. In het midden komt een multifunctioneel sportgebouw, waar de voetbal in komt en ook de hockey, jeu de boule en tafeltennisvereniging in kunnen deelnemen. Er is ruimte voor tien tennisbanen, vier voetbalvelden en nog eens vijf velden voor ‘multifunctioneel gebruik’. Die velden kunnen ook door de scholen gebruikt worden. De huidige grote voetbalvelden blijven op hun plek liggen. Het evenemententerrein van Splotz blijft ook intact. Met deze variant kan al snel begonnen worden met de bouw van het IKC, terwijl De Tweesprong nog open kan blijven.

Zodra het IKC er staat, kan op de plek van de Gogherweide de Tweesprong gebouwd worden, waarbij de bewoners van de Gogherweide eerst zijn verhuisd naar nieuwbouw op Scholeneiland. Dat kost de gemeente wel 1,1 miljoen euro, omdat hierdoor de grond niet aan commerciële partijen verkocht kan worden. Aan de andere kant kan er wel bespaard worden op bouwkosten, als meerdere organisaties gebruik maken van hetzelfde pand. De energielasten van De Tweesprong gaan omlaag en bovendien kan het huidige hockeyterrein in Rijpwetering gebruikt worden voor woningbouw.

Uiteindelijk moeten alle partijen gezamenlijk bepalen, hoe het Sportpadgebied er uit komt te zien.

Natuurzwemmen


KAAG EN BRAASSEM - Het is nog even doorzetten, maar op 20 mei worden alle natuurlijke zwemplekken in de gemeente Kaag en Braassem opengesteld voor gebruik. Vanaf die datum kan iedereen daar lekker zonnen en in het water plonzen. Al moet er natuurlijk wel op gelet worden, dat het niet te druk wordt en dat 1,5 meter afstand wordt gehouden. Wethouder Yvonne Peters: “We vinden het als gemeente belangrijk dat de natuurlijke zwemplekken netjes zijn. We willen onze inwoners vooral in deze moeilijke tijd graag een mooie plek bieden waar zij, met inachtneming van de maatregelen rondom corona, ontspanning kunnen vinden.”

Onrust onder vrijwilligers fusieclubs


ROELOFARENDSVEEN – De fusie van de voetbalverenigingen DOSR en WVC in Roelofarendsveen moet in september beklonken zijn. Er komt één voetbaltenue, maar ondertussen is er onrust onder de vrijwilligers.

De kinderen tot 18 jaar van beide clubs worden door elkaar gehusseld. Alle jeugdspelers van de jongens dragen vanaf het begin van het nieuwe competitiejaar de DOSR-shirts. De meisjesteams blijven voorlopig echter voetballen onder de vlag van WVC. Dit najaar kiest de gefuseerde voetbalvereniging voor een nieuwe naam, logo en tenue.

Na vele tientallen jaren van sportieve strijd valt het besluit om de beide clubs te fuseren bij veel vrijwilligers heel rauw op het dak. Dat erkent bestuurslid Eugene Wesselman van de Werkgroep vrijwilligers. ,,Onderdeel van deze onrust is de emotionele waarde die aan de clubs wordt gehecht. Vrijwilligers hebben in het verleden enorm veel energie gestoken in de club. We hebben de groep verteld, dat zij wel belangrijke vrijwilligers zijn voor onze club en dat wij hopen dat zij ook in de fusieclub hun steentje willen gaan bijdragen.’’ Met een betere begeleiding en beloning moeten deze vrijwilligers behouden worden, zo is de hoop van het voetbalbestuur.

Oude gemeentehuis krijgt IKC en appartementen


RIJNSATERWOUDE – In het oude gemeentehuis van Rijnsatwerwoude komen zeven sociale huurwoningen. Hierover hebben Woondiensten Aarwoude en het gemeentebestuur van Kaag en Braassem een intentieovereenkomst gesloten. Op de begane grond van het al jaren leegstaande pand wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd, hierin komen basisschool De Kinderarcke en kinderdagverblijf Snoopy. Ook kunnen er acht duurdere appartementen in het pand komen. De gemeente Kaag en Braassem gaat schrijft een aanbesteding uit, zodat bedrijven zich kunnen melden om het oude gemeentehuis om te bouwen tot een gasloze plek voor het IKC en de appartementbewoners.

Sociale woningbouw kan doorgaan


HOOGMADE – De tegenstanders van de komst van tien sociale woningen aan de Van Alcmaerlaan in Hoogmade hebben gelijk gekregen van de commissie bezwaarschriften. Ze schieten er weinig mee op.

Het klopt, dat er in het bouwplan nog niet genoeg ruimte is voor het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. Bovendien is woningbouw op deze plek in strijd met een ‘goede ruimtelijke ordening’, aldus de commissie. Daarnaast ontbreken in het ‘bodemonderzoek’ naar de haalbaarheid van de tien sociale woningen de wettelijk vereiste PFAS-controlemeting en een asbestonderzoek.

Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem zorgt voor een beter plan voor het alsnog realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. Maar de omgevingsvergunning voor de bouw van de sociale woningen blijft bestaan.

Steiger weg voor betere waterkwaliteit


Nieuwkoop – De waterkwaliteit van het Meijepark in Nieuwkoop is al een jaar zo slecht, dat inwoners er niet in mogen zwemmen. Het gemeentebestuur van Nieuwkoop neemt nu maatregelen, om de kwaliteit te verbeteren.

De oorzaak van de slechte waterkwaliteit is inmiddels ontdekt. Door de aanleg van het nieuwe strand is de zwemlocatie meer in de luwte komen te liggen. Hierdoor is er minder doorstroming van het water dan op de oude zwemlocatie. Daar komt bij, dat er veel vogelpoep op en rondom de steigers ligt. Bovendien functioneren de steigers als ‘windscherm’ voor het oppervlaktewater; dat bevordert de doorstroming van het water ook niet.

Voor het verbeteren van de zwemkwaliteit wordt daarom een deel van de zwemsteiger verwijderd. Aan de zuidwestzijde verdwijnt 30 meter en aan de zuidzijde wordt zes meter van de steiger verwijderd. Dit gebeurt vanaf vrijdag 8 mei. Of het weghalen van deze stukken steiger daadwerkelijk zal helpen met het verbeteren van de waterkwaliteit, weet het gemeentebestuur niet zeker. Een woordvoerder geeft aan: ,,Als het niet werkt, sluiten we niet uit, dat we de steiger later weer terugplaatsen.’’ Daarom blijven de palen, waaraan de steiger gekoppeld is, wel staan.

,,Verenigingen bij het grof vuil gezet’’


KAAG EN BRAASSEM – Vanaf 1 juli neemt Nijssen Recycling het oud papier niet meer af van de sportverenigingen en scholen, die deze inzameltaak al tientallen jaren uitvoeren. Het college van b en w wil dat Cyclus de inzameling van het oud papier overneemt. Een oproep van de gemeenteraad om de verenigingen en Cyclus nog één keer bij elkaar te zetten om te kijken of de partijen toch kunnen samenwerken bij deze papierinzameling, legt het college naast zich neer. Dat leidt tot onvrede bij de politieke partijen.

D66-raadslid Gino Wesselman haalt tijdens een fractievergadering vol uit naar het college: ,,Ik vind het vreemd, dat zo weinig moeite gestopt wordt om er samen met verenigingen uit te komen. Er zijn verenigingen, die vijftig jaar lang het papier hebben opgehaald en zij worden nu zelf bij het grof vuil gezet.’’ Vorige maand zou het onderwerp ‘ophalen van oud papier’ al besproken worden in de gemeenteraad. Maar het door vier van de vijf politieke partijen gewenste overleg (alleen de VVD was tegen) is er nooit gekomen. VVD-wethouder Yvonne Peters heeft alleen een ambtenaar gevraagd om de partijen te vragen, of zij nog water bij de wijn willen doen.

Wesselman: ,,Nu was er een lijstje met eisen van Cyclus en slikken of stikken. Ik heb genoeg onderhandelingen gedaan om te weten dat er altijd wel wat ruimte is om te schuiven en doen. Een openingsbod is nooit het definitieve bod. Vragen of mensen water bij de wijn willen doen, is geen gesprek, waar je als gelijken rond de tafel gaat om te kijken of je een manier kan vinden om een samenwerkingsmodel te bedenken.’’
Peters wil, dat er nu knopen worden doorgehakt en stelt voor dat Cyclus het komende half jaar de inzameling van het oud papier op zich neemt. Als er toch nog samengewerkt kan worden met de huidige inzamelaars van het oud papier, moet dat in de komende zes maanden geregeld worden. Lukt het niet, dan blijft Cyclus het oud papier zelfstandig inzamelen. Nu al is duidelijk, dat de kosten voor het inzamelen van het oud papier de inwoners van Kaag en Braassem meer geld gaat kosten. Maar om het ophalen van het oud papier helemaal te stoppen, waarbij de inwoners hun papierafval gratis naar de gemeentewerf in Roelofarendsveen brengen, lijkt geen optie te zijn. D66-raadslid Conny Punt: ,,Het is niet haalbaar, dat mensen van de kant van Rijnsaterwoude helemaal naar Veenderveld gaan om daar hun papier te brengen.’’

Weerstand tegen zonnevelden


KAAG EN BRAASSEM – Het is nog maar de vraag of de gemeenteraad van Kaag en Braassem de komst van zonnepanelenvelden in het open landschap steunt. Waar in de rest van Nederland veel weerstand bestaat tegen de komst van windmolens, zijn de politici in deze Groene Hartgemeente juist bang voor een doemscenario van hectares aan blinkende panelen.

,,Generaties lang is men zuinig geweest op ons landschap, onze polders, plassen en meren’’, aldus VVD-fractievoorzitter Peter van Dijk. ,,Ditzelfde landschap lijkt nu te grabbel te worden gegooid en te worden omgezet in een industrieellandschap vol zonnevelden en windmolens.’’ Ook het CDA en Samen voor Kaag en Braassem hebben bedenkingen over het opofferen van groene velden voor vele kilometers aan energieopwekkende zonnepanelen.

Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) vindt, dat er niet zo spastisch gedaan moet worden over zonnepanelen in het open landschap. ,,Wij vinden zonnevelden prima. Met alleen zonnepanelen op daken red je het niet om genoeg duurzame energie op te wekken. Bij zonnepanelen in de velden zet je er een paar heggen omheen en je ziet er zowat niets van, als je er langs rijdt.’’ De natuur hoeft er volgens hem ook niet onder te leiden. ,,Met licht doorlatende zonnepanelen kunnen er ook planten onder groeien en insecten onder schuilen.’’

Windmolens bij Kaag en Braassem


KAAG EN BRAASSEM – De inwoners van Kaag en Braassem moeten er rekening mee houden, dat er grote windmolens verschijnen aan hun gemeentegrens. De gemeente Haarlemmermeer heeft namelijk plannen om extra windturbines te plaatsen langs de snelweg A4.

Vanwege de ‘Regionale Energie Strategie’ moet iedere gemeente ‘duurzame’ bronnen realiseren, zoals zonnepanelen en windmolens. Op dit moment staan langs de A4 al een paar windmolens en het gemeentebestuur van Haarlemmermeer onderzoekt, of hier nog extra windmolens bijgeplaatst kunnen worden. Burgemeester Marina van der Velde hoopt dat het bestuur van Kaag en Braassem ook bij de besluitvorming betrokken kan worden.

Appartementenbouw


OUDE WETERING – Het college van b en w heeft een ‘positieve grondhouding’ voor het realiseren van 50 appartementen (30% sociale huur en de rest grotendeels middeldure huurwoningen) aan de Meerkreuk 4 en het uitbreiden van de detailhandel functie met ongeveer 500m2. De middeldure huurwoningen kosten de bewoner tussen 800 euro en 1.000 euro per maand.

Wel moet de initiatiefnemer aantonen, dat er geen onevenredige schaduwwerking zal optreden door de nieuwe bebouwing. En ook moeten er genoeg parkeerplaatsen worden aangelegd voor de bewoners van de appartementen. Bijvoorbeeld door het bouwen van een extra verdieping in de parkeergarage. Als dat niet kan, moet een deel van het groen aan de Meerkreuk veranderen in parkeerplaatsen, maar het college heeft ‘niet de voorkeur’ voor deze oplossing.  

Archief


KAAG EN BRAASSEM – De archiefruimte van de gemeente Kaag en Braassem heeft te lijden onder binnendruppelend regenwater. Dit werd bij toeval ontdekt; het gaat om een oude lekkage, waarbij het regenwater door het plafond komt. Dat heeft geleid tot waterschade bij een aantal archiefdozen en dossiermappen. De stukken zijn op een andere plek geplaatst, de archiefruimte wordt schoongemaakt en de lekkage wordt aangepakt.

Maar de archiefruimte kampt ook met andere uitdagingen. Zo zijn er in deze kamer schimmels aangetroffen, maar ook opvallend veel (levende) zilvervisjes en spinnetjes. Met een betere temperatuur- en luchtvochtigheidsinstallatie moet dit worden aangepakt.

De problemen geven de noodzaak aan, dat het archief helemaal gedigitaliseerd moet worden. De gemeente Kaag en Braassem heeft wat dat betreft wel een uitdaging: er zijn niet genoeg gekwalificeerde medewerkers, die zich met het archief bezig houden, zo staat in een ambtelijk rapport. In juni komt er een nieuwe medewerker bij; dat gaat de gemeente 73.000 euro per jaar kosten.

Column


Sportpad

Acht weken lang waren de sportvelden ongebruikt, maar langzamerhand zijn er weer voetballers, hockeyers en andere sportbeoefenaren te zien op het (kunst)gras. De besturen van de sportverenigingen hebben echter niet stil gezeten, zo bleek vorige week tijdens een presentatie aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Al jaren wordt gesproken over de mogelijkheid om het gebied rondom het Sportpad (Oude Wetering / Roelofarendsveen) op een andere manier in te richten. Inmiddels begint de tijd te dringen, omdat het zwembad van De Tweesprong op haar allerlaatste beentjes staat. Met veel kunst- en vliegwerk en extra investeringen om het onderhoudsmateriaal in stand te houden, kan dat zwembad nu nog (lees; na afloop van de coronamaatregelen) functioneren. Maar binnen enkele jaren is het definitief einde verhaal voor deze zwem- en sportgelegenheid.

Het plan werd opgevat om rondom het Sportpad gebouwen en faciliteiten aan te leggen voor onderwijs, sport, kinderopvang, cultuur en woningbouw. En het lijkt er op, dat dit gaat lukken. De hockeyers hebben er lang voor moeten vechten, maar zelfs zij kunnen een plaatsje krijgen in dit gebied. Met dank aan woningbouwcorporatie MeerWonen, die best bereid is om een van hun oude woonlocaties (Gogherweide) op te offeren. Onder voorwaarde dat de gemeente Kaag en Braassem zorgt voor een nieuwe woonplek voor de tachtig bewoners, die hiervoor moeten verhuizen.

Het gemeentebestuur heeft al ruim 26 miljoen euro opzij gelegd, zodat in dit gebied een nieuw IKC (integraal kindcentrum) ‘Kindcluster’ kan komen en ook een nieuw gebouw voor De Tweesprong. Maar alle wensen met betrekking tot ‘multifunctionele velden, gebouwen en infrastructuur’ doen het prijskaartje verder oplopen. Nu al is zeker, dat de gemeente 4 miljoen euro bij moet lappen.

En dat moet gebeuren, terwijl het gemeentebestuur niet eens formeel meepraat bij alle gesprekken tussen de deelnemers. Officieel moet de gemeenteraad ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het definitieve plan voor de omvorming van het Sportpadgebied. Maar in feite hebben de sport-, cultuur- en onderwijsorganisaties carte blanche, waarde columnlezer. Deze gemeenteraad zal het namelijk niet aandurven om een gezamenlijk akkoord tussen al deze organisaties af te wijzen; ook al gaat dat vele miljoenen euro’s meer kosten.

Column


Crisis

Het zijn coronare tijden, waarde columnlezer. En in haar kielzog komt de economische crisis, die ook aan de mediawereld niet voorbij gaat.

Het Alphens Nieuwsblad moet helaas ook maatregelen nemen om deze moeilijke periode door te komen. Dat houdt in, dat deze column maar eens per maand in plaats van wekelijks kan verschijnen. Toen ik dat bericht hoorde, was dat natuurlijk voor mij even slikken. Maar met uw hulp, kunnen we er voor zorgen, dat de column ‘Politicas Criticas’ toch wekelijks in het Alphens Nieuwsblad geplaatst kan worden.

Om dat te bereiken heb ik een donatieactie opgezet, waarbij de recettes naar de Stichting Zinsnede gaan; u weet wel, de stichting die dit jaar het Veteranenboek Kaag en Braassem uitgeeft. Wanneer de lezers van het Alphens Nieuwsblad gezamenlijk 1.000 euro doneren aan deze stichting, zal ik er voor zorgen dat er wekelijks een column ‘Politicas Criticas’ in het Alphens Nieuwsblad komt te staan.

Wie minimaal 15 euro doneert op bankrekeningnummer NL21 RABO 0195 2994 77 ten name van de Stichting Zinsnede, krijgt een gratis exemplaar van het Veteranenboek Kaag en Braassem. Zet daarvoor wel uw adresgegevens bij de donatie.

Op deze manier jagen we het Alphens Nieuwsblad niet op kosten, helpen tegelijkertijd het goede doel én de waardevolle verhalen van de veteranen uit Kaag en Braassem worden gelezen. Doet u mee?!

Levensloopbestendig


RIJPWETERING – Een bezwaar tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor een gebouw op de Zuidweg 17 is door de bezwaarschriftencommissie gegrond verklaard. Het college van b en w krijgt een tik op de vingers, omdat het uitgebrachte stedenbouwkundig advies onvoldoende was om de negatieve grondhouding van het college te ondersteunen. Ook vindt de commissie, dat voldoende duidelijk is gemaakt dat het bouwwerk gebruikt zal worden waarvoor het is aangevraagd. Het college is het hier niet mee eens. Op dit moment heeft het huis al een inhoud van meer dan 750 m3. Een extra kamer van 16 m2 kan daar volgens het college niet nog eens aan worden toegevoegd, ook al wordt het huis daarmee levensloopbestendig gemaakt.

Vlaggenmast


KAAG – Één inwoner blijft zich hardnekkig verzetten tegen de aanwezigheid van vijf vlaggenmasten op Kaag, nabij Julianalaan 1A. Maar zijn bezwaar krijgt geen gehoor bij de bezwaarschriftencommissie. Deze instantie oordeelt, dat de inwoner ,,niet rechtstreeks betrokken en geen persoonlijk belang heeft bij de vlaggenmasten.’’ En dus wordt zijn bezwaar niet ontvankelijk verklaard en komt hij niet in aanmerking voor een proceskostenvergoeding.

Ada Noort gestopt als raadslid


Hillegom – CDA-raadslid Ada Noort stopt met haar werk. Dat heeft ze laten weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Zowel mijn bedrijf als de gemeenteraad liggen mij nauw aan het hart’’, zo schrijft Noort. ,,De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik beide niet de volle aandacht en focus kan geven die zij verdienen. Om die reden heb ik ervoor gekozen om mijn aandacht voornamelijk te richten op mijn bedrijf.

Het spijt mij u te moeten meedelen dat ik mijn taken in de gemeenteraad neerleg.’’