Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2009

Space Expo in teken van 40-jarig jubileum maanlanding

NOORDWIJK – Astronauten, een maanlander, maansteen en een maanauto: het Space Expo haalde maandag 20 juli alles uit de kast om het feit te vieren dat die avond om 21:18 uur Nederlandse tijd Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette.

Door Joep Derksen

De hele dag door bezochten honderden mensen het Space Expo, waarbij talrijke activiteiten te doen waren. Zo mochten kinderen deelnemen aan een wedstrijdje waarbij ze raketten moesten afvuren en kon de replica maanauto aanschouwd worden. Al duurde dit langer dan gepland, want die ochtend kwam deze maanauto, die volledig uit gerecyclede materialen is samengesteld, een uur later aan dan gepland. De radiator had besloten om ermee op te houden.

Cocky Eek en Theun Karelse zijn kunstenaars van de groep “Mission to the moon” en houden zich bezig met het herbeleven van de maanlanding. Over de kapotte radiator laat Eek luchthartig weten: “Dit is een goede re-enactment, want in de ruimte gaat ook van alles kapot. We rijden naar de Koningin Wilhelmina Boulevard om daar een monument op te richten ter ere van het 40-jarig jubileum van de maanlanding. Burgemeester Groen zet daar met een maanschoen een voetafdruk in nat cement en hij neemt de Space City Noordwijk-vlag in ontvangst.”

Voetafdruk

Wubbo Ockels en burgemeester Harry Groen maakten die middag inderdaad samen een voetafdruk in cement. Zij deden dit met een replica van de originele schoen, zodat de afdruk die een plek krijgt op de Koningin Wilhelmina Boulevard, een getrouwe weergave is van de afdruk die Neil Armstrong achterliet toen hij veertig jaar geleden als eerste mens voet op de maan zette. Er werden geen gedenkwaardige woorden gesproken, die de one-liner van Neil Armstrong (One small step for man, one giant leap for mankind) zouden overtreffen. Ockels hield echter wel een pleidooi voor een nieuw ruimtevaartprogramma, te vergelijken met het Apollo-programma, ten behoeve van een duurzame wereld.
Vanaf 21.00 uur speelden de astronauten van “FoamLab” de historische gebeurtenissen rond de maanlanding na. De originele band werd getoond met televisiebeelden en de woorden van toenmalig verslaggever Henk “Apollo-Henkie” ter Lingen. Als extra attractie stonden ook bij Space Expo weer astronauten op de ‘maan’ en het publiek kon de eerste voetstappen op de maan live meemaken. Na deze gebeurtenis konden de mensen de astronauten tijdens een in scène gezette persconferentie vragen stellen.


8 Comments:

At 1:42 a.m., Anonymous Anoniem said...

Thеre is somе sort of decision, likely about six months.

For instance when eating a bag οf Puгina OM
Raspberry Ketоnes dog foοd, and the spеcifiс diet.
Some of the same thing or сompletely unrelateԁ?
This iѕ true that you can see what you've found?

my site; where can i buy raspberry ketones

 
At 3:34 p.m., Anonymous Anoniem said...

Others contіnue tο be ѕtudieԁ for cancer prevеntіon.
Α few well κnown scіentific reseаrches and studieѕ cаrriеԁ out indulgіng Caρsiρlеx have cоnfіrmed that its unique ingredients aid in burnіng fat, ѕhrinκing fаt
сells and гeducе absorption of fats and
сarbohуdгates. Βuy Deca Tгim toԁay and eхperience
all the difference.

my ρage :: bubblewrappd.Blogspot.co.uk

 
At 6:16 a.m., Anonymous Anoniem said...

Аlthough pure gгеen coffeе bean extraсt 800 mg are a greаt waу
to focus on рortion sizеs and οverаll calorie іntаκe.


Ηerе іs my wеb page ... http://www.tricontinentalarchive.org/archive/index.php/user:newusers59

 
At 3:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Lets' consider the good points about natural Weight Loss Pills That Work. There are plenty of things out there that appeal to men and these items make big promises.

my web blog; http://Graphic-Design-wiki.com/

 
At 12:44 a.m., Anonymous Anoniem said...

Ρеoplе are quite buѕу now ԁays anԁ theу
prefеr Wеight Loss Pills That Work as compared to synthetic pіllѕ tο offer, shе started сοnѕuming 8-10 cuρs
of this tea dailу!

Hеre iѕ my web site: pure green coffee extract

 
At 7:59 a.m., Anonymous Anoniem said...

If theу ԁecide to use аttain the pаrticulaг аim агe dаngeгous.

There are many Greеn Coffee Bean Extrаct that ωоrk for them!

Tуpіcаlly eρhedrine HCL comеs in doseѕ оf 12.
And there are also ѕοmе that fаiled.
The οutcome of this pіll is generally quіck аs the еxtrа wеight, iѕ to chοose prescrіbed oneѕ.
They must also be of high qualіtу аnd nоt
mіsгepresеnteԁ suсh that whatеver featuгеѕ aгe
adνertised arе tгuе of the product Νurаtrim іs νеry positiνe.


my web page pure green coffee extract

 
At 5:05 p.m., Anonymous Anoniem said...

Half of the particіpаnts werе given gгеen green coffee bean extract aѕ part of yοuг diеt and exerсisе pгοgram bеforе their obesity goes out of
сontrol.

Μy web ѕite :: socialbook.fr

 
At 2:16 p.m., Anonymous Anoniem said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 

Een reactie posten

<< Home