Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 20.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Bebouwde komgrens verplaatst

HILLEGOM > De bebouwde komgrens ten wensten van de rotonde Wilhelminalaan / Beeklaan wordt zo'n honderd meter verplaatst. Hierdoor komt de rotonde binnen de bebouwde komt te liggen en hebben fietsers dus voorrang op de automobilisten. Wethouder De Jong lichtte donderdag 12 januari toe, hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De Jong informeerde de leden van de raadscommissie: ,,De provincie heeft zich op een bepaald moment bij ons gemeld, met de mededeling dat ze met de weg aan de gang gaan. En vroegen of wij interesse hadden in de overname van het stukje tussen een stuk weg na het spoor en de rotonde. We vonden dat goed, maar stelden wel, dat de rotonde zo moest worden ingericht, dat het een stukje bebouwde kom zou worden. De herinrichting heeft plaatsgevonden en de borden staan op de juiste plek.'' De overdracht van de grond heeft met gesloten beurzen plaatsgevonden. De gemeente ontvangt geen geld voor toekomstig onderhoud van dit stuk weg van de provincie. Maar De Jong vond dat ook niet nodig: ,,We denken dat we het onderhoud kunnen doen binnen de bestaande budgetten. Het gaat over nog geen honderd meter (aan weg, JD). Raadslid Van Heusden (Bloeiend Hillegom) noemde dit ,,wishful thinking. Dit is een druk bereden regionale wegverbinding. Het college zal hier later op terug moeten komen.'' Maar de gemeenteraad stemt volgende unaniem in met het verplaatsen van de bebouwde komgrens.


Joep Derksen

Goedkoper gymmen

HILLEGOM > Goed nieuws voor de sportverenigingen; sinds 1 januari betalen ze minder voor de zaalhuur in de verschillende gymzalen, sporthal van het Fioretti College en De Vossen. Wethouder Fred van Trigt kon deze heuglijke mededeling doen tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 12 januari. De tarieven konden worden verlaagd, dankzij geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld.  

Onmin bij brandweer

HILLEGOM > Het dondert en knettert bij de brandweer van Hillegom. De onrust heeft er voor gezorgd, dat een aantal brandweerlieden bedankt heeft als vrijwilliger. Dit moest burgemeester Arie van Erk beamen tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 12 januari. Hij benadrukte, dat de veiligheid van de inwoners gewaarborgd blijft.

Van Erk stelde, dat de brandweer is gestart met een campagne om nieuwe leden te krijgen. ,,Degenen die actief zijn, staan borg voor de veiligheid en zijn zeer actief.'' Overdag tijdens kantooruren was de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers altijd al een knelpunt. Maar hierover zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio. Als de bezetting in Hillegom wat krap is tijdens kantooruren, zal kantoorpersoneel van de Veiligheidsregio naar de kazerne in Hillegom gaan. De burgemeester: ,,Zo hebben we overdag wat meer dekking. We houden goed de vinger aan de pols.''


Inmiddels komt de onmin onder de brandweerlieden ook steeds meer naar buiten. Zo werd op 23 december een bericht geplaatst op de Facebooksite van de brandweer Hillegom: ,,Gisteravond heeft de personeelsvereniging een laatste afsluiter gehad in de brandweerkazerne. Helaas mogen deze honderden jaren brandweerervaring niet meer de kazerne in, vanwege een opgelegd verbod vanuit de ploegchef en commandant! #positiviteit & #kritiek worden niet gewaardeerd.'' Hierop reageerde iemand: ,,Beste redacteur, wellicht is het zinvol om de werkelijke reden van deze maatregel te benoemen in je berichten. Dan zal een objectieve lezer tot de conclusie komen dat de echte oud-leden slachtoffer zijn geworden van het gedrag van anderen. Dan zal je bericht minder tendentieus zijn en de publieke opinie ook een andere wending krijgen. Ik nodig je van harte uit om het hele verhaal te vertellen. Dat zou je sieren.''

Onrust over verstandelijk beperkten

HILLEGOM > Wethouder Annechien Snuif zorgde voor grote onrust tijdens de vergadering van de raadscommissie op donderdag 12 januari. Het onderwerp van gesprek was de 'Inkoop verblijf licht verstandelijk beperkten 2017 en 2018'. Uit de ambtelijke stukken leek het, of de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) deze taak op zich zou nemen. Maar Snuif liet weten, dat de gesprekken hierover nog gevoerd moeten worden met de ISD. Bovendien hekelden de raadsleden, dat zij niet konden beschikken over concrete cijfers.


Zo wordt geschat, dat het aantal licht verstandelijk beperkten, die behoefte hebben aan zorg aan huis, in heel Holland Rijnland slechts honderd personen zijn. De gemeenteraad stond er op, dat nog voor de zomer hier meer duidelijkheid over zou komen. Snuif kon niet anders, dan dit toezeggen. Maar de raadsleden blijven achter met onrustige gevoelens. De kosten voor het ondersteunen van iedere persoon met een licht verstandelijke beperking, die zorg aan huis nodig heeft, bedragen 34.000 euro. Als blijkt, dat het aantal mensen dat hieronder valt, veel hoger is dan 100 inwoners in Holland Rijnland, gaat dat ook de gemeente Hillegom veel meer geld kosten, dan de 146.000 euro, die de gemeente de komende twee jaren hiervoor gereserveerd heeft. Ook kreeg Snuif de opdracht om heel snel met de ISD te gaan praten, om 'vorm te geven' aan de uitvoering van deze taken.  

Blij met drie woningen

OUDE WETERING > De komst van drie woningen aan de Kerkstraat 91 wordt hartelijk verwelkomt door het college van burgemeester en wethouders. De bouwplannen zijn niet in strijd met de status van het beschermd dorpsgezicht. Het gaat om twee geschakelde en een vrijstaande woning. Wel moeten de huizen lager zijn dan de woningen in het dorpslint. Ook moet de initiatiefnemer aantonen, dat er 'geen onevenredige afbreuk' gedaan wordt aan de waarden van het beschermd dorpsgezicht. Ook kan het zijn, dat de eigenaren van omliggende woningen planschade ervaren. Daarom adviseert het college de initiatiefnemer, om duidelijkheid te kirjgen over de mogelijke schade. 

Erfafscheiding mag er komen

RIJNSATERWOUDE > De eigenaar van een perceel aan de Herenweg 104 mag daar een erfafscheiding plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. De reden, dat de afscheiding geplaatst wordt, is volgens ambtelijk stukken de overlast die ondervonden wordt van de buren. De erfafscheiding mag maximaal 2,50 meter hoog worden en komt naast de waterkering te liggen. 

Geen nieuwe ontsluitingsweg

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren tussen de Sotaweg en de Lasso Noord. Waar het gaat om de verkeersproblemen, moeten de tuindersgebieden de komende jaren nog even doorbijten. Volgens het college blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Sweco, dat het aantal voertuigen dat gebruik gaat maken van zo'n nieuwe weg 'gering' zal zijn. Wel worden er extra verkeersveiligheidsmaatregelen genomen. Hierover wil de gemeente met de gebruikers en omwonenden in overleg. Daarvoor wordt een bijeenkomst gepland, die begin maart plaats vindt.  

Geen tweede huis

LEIMUIDEN > Het college heeft een veto uitgesproken tegen de komst van een tweede bedrijfswoning aan de Westerdijk 40 – 41. Burgemeester en wethouders vinden, dat er geen noodzaak is voor zo'n tweede woning. Bovendien zou zo'n huis ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. 

Groen niet weg voor gymoefeningen

ROELOFARENDSVEEN > De strook groen naast een sport- en wellnesscentrum aan de Lucas van Leydenlaan mag niet worden opgeofferd, om daar buitenlessen te organiseren. Dat besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Volgens het college zijn er in de directe omgeving genoeg alternatieven om die lessen te organiseren.


Op het stuk groen van zo'n 57 m2 zouden ,,crossfunk en bootcamp lessen'' gehouden kunnen worden. De huurder van het pand zou ook graag de groenstrook naast het gebouw hiervoor willen huren. Maar de gemeente ziet dat niet zitten. Het strookje groen dient namelijk om een 'groene uitstraling te creëren tegen een achtergrond van een stenen bebouwing. En de gemeente vindt het niet gewenst om voor 2 lesuren per week al het groen op te offeren. Bovendien kunnen de work-outers prima naar een stukje grasveld bij de woningen aan de Piet Mondriaanstraat 13 tot en met 19, aldus het gemeentebestuur.

Hondenbelasting ook afgeschaft voor kennelbezitters

KAAG EN BRAASSEM > Goed nieuws voor alle eigenaren van een hondenkennel. Zij hoeven ook geen hondenbelasting meer te betalen. In december 2016 nam de gemeenteraad het besluit om de hondenbelasting terug te brengen naar nul euro. Alleen mensen en bedrijven die een hondenkennel bezitten, zouden nog aangeslagen worden met de hondenbelasting.


Maar daar is nu dus geen sprake meer van, zo blijkt uit ambtelijke stukken. Als kenneleigenaren wél aangeslagen worden en hondenbezitters niét, dan is er sprake van rechtsongelijkheid. Het gaat bovendien om een heel kleine groep mensen, die nog belasting zouden moeten betalen. Met het afschaffen van de hondenbelasting voor de kennelbezitters, voorkomt de gemeente tegelijkertijd langdurige bezwaarprocedures. De gemeenteraad moet dit collegevoorstel op maandag 23 januari goedkeuren.

Meer sloop nodig voor twee nieuwe woningen

WOUBRUGGE > Met het slopen van 2.000 m2 aan agrarische bebouwing, mogen er twee woningen komen aan de Leidse Slootweg 2 en Oudendijkseweg 21. Het college van burgemeester en wethouders neemt een 'positieve grondhouding' aan voor dit plan.


De initiatiefnemer is van plan om op een drietal percelen de agrarische bebouwing, sleufsilo’s en verharding te saneren. Maar de bebouwing die gesloopt wordt is te weinig volgens de ‘ruimte voor ruimte’- regeling. Daarom moet de aanvrager de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit beter onderbouwen. Op basis van het huidige aantal te slopen vierkante meters is het wel toegestaan om één woning te bouwen.

Nieuwe woning op Kaag

KAAG > De huidige woning aan de Emmalaan 10 mag gesloopt worden en vervangen door een nieuw huis. Het college van burgemeester en wethouders neemt hier 'een positieve grondhouding' over in. Verwacht wordt, dat er hooguit een 'minimale overschrijding van de bestemmingsgrenzen, het vloeroppervlak en de nokhoogte' zal zijn. De nokhoogte wordt 4,10 meter; tien centimeter hoger dan nu het geval is. Het totale vloeroppervlak blijft met 130 m2 ongeveer gelijk. Daarnaast is er enthousiasme over de bouwplannen; het nieuwe huis krijgt een 'sfeervolle cottagestijl'.

Overdracht van bouwrechten

OUD ADE > Een enthousiaste agrariër heeft bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om de bebouwing (208 m2) op een deel van zijn perceel te slopen. Daarvoor in de plaats moet een stuk weide komen. Het college wil meewerken aan dit plan.


Wanneer agrariërs oude bebouwing slopen, kunnen ze hiervoor in de plaats een of meerdere huizen bouwen. Maar de hoeveelheid bebouwing die nu verdwijnt, is niet genoeg om recht te hebben op één nieuwe woning. De bewuste agrariër wil de ruimte-voor-ruimte-rechten van die 208 m2 aan sloop overdragen aan iemand die hem na aan het hart ligt. Hierdoor kan die persoon toch nog op een andere plek binnen de gemeente Kaag en Braassem een compensatiewoning bouwen, zo is de verwachting.  

Uitbreiden balkon

KAAG > Een balkon aan een bedrijfswoning op de Beatrixlaan 42 mag worden uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen bezwaren tegen. De invloed op de omgeving is bij een uitbreiding van het balkon niet groot, omdat de hoogte van het balkon lager is dan de goothoogte. De uitbreiding van het balkon wordt in dezelfde stijl uitgevoerd. Gezien de afstand van minimaal 20 meter tot de dichtstbijzijnde bebouwing verwacht het college ,,geen noemenswaardige negatieve effecten''. 

CCH heeft schuld van ruim 160.000 euro

Bestuur pleit voor meer gemeentesteun

HOOGMADE > Het Cultureel Centrum Hoogmade blijft van mening, dat het gemeentebestuur meet met twee maten. Dat laten voorzitter Van Emmerik en secretaris Van der Star van de CCH weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het CCH-bestuur vindt, dat de gemeente een 'goudgerande overeenkomst' heeft gesloten met 'de gemeentelijke De Tweesprong BV'. In een eerdere reactie aan de CCH stelde het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp: “Gelijke monniken, gelijke kappen gaat niet op. De CCH is eigenaar van de panden en een zelfstandige stichting. Alle inkomsten zijn voor de CCH en bij eventuele verkoop krijgt de CCH de middelen die daarbij horen. De Tweesprong BV is daarentegen eigendom van de gemeente waarbij een ander relatie bestaat.”


Van Emmerik en Van der Star vinden deze argumenten 'bijzonder' en stellen: ,,Het gemeentelijk beleid is gericht op afstoting van maatschappelijk vastgoed van de gemeente naar de particuliere sector. Een particuliere organisatie loopt dus nu in uw redenering het risico geen financiële bijdrage van de gemeente te ontvangen, of gelijk behandeld te kunnen worden via een overeenkomst. Omdat we eigenaar van de gronden en de panden zijn zouden wij, bij het verzorgen van dezelfde functies, geen recht hebben op (gemeentelijke) regelingen die u wel toepast bij uw eigen De Tweesprong BV. Een curieus standpunt. Alle toegekende middelen aan de CCH worden zorgvuldig en adequaat benut voor de exploitatie en het onderhoud. Wij doen ons best om de boel in stand te houden. Wij zijn niet in staat om te reserveren. En we doen al helemaal niet aan vermogensvorming. Wij hebben momenteel een schuld van ruim 160.000 euro.''

Kritiek op plannen doorsteek

KAAG EN BRAASSEM > Het ruimtelijk ordening beleid van de gemeente krijgt flinke kritiek van oud-wethouder en huidig architectuurhistoricus Trix van Puffelen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) wil woningbouw toestaan langs de oevers van de Ringvaart in het natuurgebiedje tussen Meerewijck en het Noordeinde en tussen Meereweijk en Jachtwerf Kok (Plan Leimuiden West). Ook moet er een doorsteek komen tussen de rivier de Drecht en Westeinderplas. Peters heeft al haar droomwens geuit, dat er een groot waterpretpark in de Vriezekoopsche polder aangelegd wordt.

Van Puffelen stelt: ,,Jarenlang heb ik mij, eerst als raadslid en later als wethouder, ingezet om het gave landschap van Vriezekoop Zuid te behouden. De oeverlandjes waren destijds deels als natuurgebiedjes heel goed beschermd. Aan de overkant van de Drecht, op Vriezekoop Noord is een grote camping, met mogelijkheden om bootjes in de Drecht aan te leggen. Dus waarom nu ook deze prachtige groenstrook aantasten ? Het is toch de bedoeling dat de vele passanten in sloepen of per fiets kunnen genieten van mooie landschap! Laat niet iedere projectontwikkelaar of bouwer hier zijn gang gaan, ongeacht de schade voor het landschap of de bevolking.''

Op woensdag 8 februari (19:00 uur in De Ontmoeting) organiseert de gemeente een informatieavond over de doorsteek van de Drecht naar de Westeinderplas. Van Puffelen: ,,Dit is een plan dat in de tachtigerer jaren door de gemeenteraad van Leimuiden unaniem is afgewezen. Ook wil de gemeente meewerken aan de bouw van blokhutten langs de Drecht. Dat worden in een later stadium volwaardige recreatiewoningen, die later permanent bewoond gaan worden. Dat hebben we eerder gezien bij Meerewijck I, de woningen langs de Braassen aan de Heilige Geestlaan en de inmiddels permanent bewoonde recreatiewoning van Vonk op Vriezekoop Zuid. Als het "beleid" in Kaag en Braassem zo doorgaat hebben we straks een langgerekte camping van Leimuiden tot Bilderdam. De Drecht is nu nog landschappelijk een van de fraaiste veenriviertjes uit de regio. Je komt er zelfs nog ijsvogels tegen ! Als recreatiegemeente zou dat juist beschermd moeten worden.” |Van Puffelen roept de Dorpsraad van Leimuiden op ,,om de mooie elementen die ons landelijk dorp nog heeft te behouden''.

Wethouder Yvonne Peters reageert: ,,“Waarom we de ideeën voor een Drechtdoorsteek onderzoeken heeft twee redenen. De eerste is dat het een opdracht van de gemeenteraad is, om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om grootschalige recreatie te ontwikkelen in onze gemeente. Dit past in ons streven een recreatiegemeente te zijn. De tweede reden komt voort uit een initiatief van ondernemers uit het Westeinderplassengebied. Zij hebben (op eigen kosten) een landschapsarchitect aan het werk gezet om te schetsen hoe een doorsteek er eventueel uit kan zien. En welke recreatief economische functies er dan bij zouden kunnen passen.''

Ze vervolgt: ,,Maar dit wil nog helemaal niet zeggen dat het er ook gaat komen. We zitten nog helemaal aan de voorkant van het proces. Op 1 februari bespreken we dit onderwerp in de werkavond met de raad en op 8 februari kunnen geïnteresseerden, grondeigenaren, omwonenden, duss eigenlijk iedereen, meedenken over de vraag waarvoor we gesteld zijn. En dat is: 'Zijn we als samenleving bereid een kansenonderzoek te doen en vervolgens te kijken naar de haalbaarheid van deze kansen, om op deze manier invulling te geven aan ‘Kaag en Braassem recreatieve gemeente?’. Hierdoor wordt het landschap wellicht op een andere manier ingericht en gebruikt. En of dat aantasting is, ja, daar denkt ieder het zijne over natuurlijk.”

Subsidiepot voor recreatie-ondernemers

STREEK > Ondernemers in de regio kunnen aanspraak maken op een subsidiepot van 2,5 miljoen euro. Dat geld stellen de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn samen met de Provincie Zuid-Holland beschikbaar voor plannen om recreatie te stimuleren. Sinds 16 januari kunnen (recreatieve) ondernemers aanspraak maken op een deel van deze stimuleringsregeling. De helft van het totale bedrag wordt uitgegeven aan 'onder andere promotie van het gebied', zo laat wethouder Yvonne Peters (VVD) weten. Een beoordelingscommissie moet bepalen welke ondernemersplannen in aanmerking komen voor een subsidiebedrag. Meer informatie is hierover te lezen op: www.rijnenveenstreek.nl

Boosheid over mogelijke komst woonunits Poolse werknemers

ROELOFARENDSVEEN > De omwonenden van de Floraweg 122 zijn woest. Het plan van Joost Wesselman van Wesselman Flowers BV om tien woonunits op het terrein te plaatsen voor de komst van maximaal zestig Poolse medewerkers, is ingeslagen als een bom. En dat het college van burgemeester en wethouders 'een positieve grondhouding aanneemt', zorgt ook niet voor rust. Ze spraken maandag 16 januari in bij de fractievergaderingen van de politieke partijen.

Al in november werden de plannen voor de tien woonunits openbaar, maar de omwonenden werden pas op 6 januari geïnformeerd via een brief. Dat is geen goede zaak, zo vond omwonende Els van der Meer. ,,Waarom werden wij niet geïnformeerd over die tien woonunits? Tellen wij nog wel mee? We zullen ons met hand en tand verdedigen; de advocaat is al op de hoogte.''

Buurman Rene Bakker deed er nog een schepje bovenop. ,,Ik woon hier bijna 25 jaar; en hebaltijd genieten van rust, ruimte en vrijheid. Dat zal over zijn, als er straks tien units met zestig migranten zijn. Dan hebben we het over zestig fietsen en veertig auto's. Wat gebeurt er als het weer mooier wordt? Dan zullen ze zich op straat bevinden en dat zorgt voor overlast van geluid, vuil en intimiderend gedrag. Ons gevoel van veiligheid en van onze kinderen wordt behoorlijk aangetast. Er komt een gettowijk met arbeidsmigranten naast ons huis. De waarde van ons huis gaat met 150.000 euro omlaag. Wie wil er tegenover een Polencamping wonen? Laten we de Veen verpauperen?''

Buurtbewoonster Cisca Bakker voegde hier aan toe: ,,Krijgen we containervelden in Roelofarendsveen? Het aangezicht van de polder wordt hier ernstig door aangetast. Is dit wat jullie (politici, JD) willen? Het lijkt een beetje on-veens.'' In een brief aan de omwonenden legt Joost Wesselman van Wesselman Flowers BV uit, waarom het bedrijf de woonunits wil plaatsen. ,,We maken als bedrijf een goede ontwikkeling door en willen verder. Een van de belangrijkste sleutels tot succes is het binden van kwalitatief goede arbeiders. Naast onze vaste groep medewerkers zijn wij in onze processen afhankelijk van Poolse medewerkers. Op dit moment komen deze medewerkers nog uit verschillende regio's in Nederland met vaak flinke reistijden. Om deze medewerkers meer aan ons te binden en sociaal goede huisvesting te kunnen garanderen, willen we hiertoe een volgende stap zetten.''

Wesselman vervolgt: ,,Via een principeverzoek hebben wij het college van B&W gevraagd hoe zij staan tegenover het huisvesten van onze Poolse medewerkers in een aantal nieuw te bouwen units voor zes personen. Het betreft een aanvraag voor tijdelijke huisvesting (van tien jaar, JD). Ons plan richt zich op de bouw van een tiental units op de Floraweg 122. We begrijpen dat het plan tot huisvesting bij u als omwonende reacties op kan roepen. We willen voor indiening van onze plannen bij de gemeente met u in gesprek om uw reacties te horen en daarover in gesprek gaan. Een uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk.''

Wethouder Herman Haarman (D66) liet weten, dat er nog niets besloten is. ,,Wij hebben gezegd dat we dit de moeite waard vinden om nader te onderzoeken. Het eerste wat moet gebeuren is dat de initiatiefnemer de buurt er bij betrekken moet. En dat het college en de raad ook geïnformeerd wordt over hoe de buurt er over denkt. Een initiatief is nog geen plan.''


Joep Derksen

Column

Onrust

Al in november werd bekend, dat er plannen zijn voor tien woonunits aan de Floraweg 122. In die woonunits van het bedrijf Wesselman Flowers BV moeten maximaal zestig Poolse medewerkers komen wonen. Lang bleef het stil aan de Floraweg; je zou haast denken dat iedereen het er mee eens was.

Maar maandag 16 januari barstte de bom; een aantal omwonenden was naar het gemeentehuis gegaan om hun onvrede te uiten over de mogelijke bouw van die woonunits. En dat ging soms in niet mis te verstane bewoordingen, waarde columnlezer. De gemeenteraadsleden kregen uitspraken te horen als: ,, Er komt een gettowijk met arbeidsmigranten naast ons huis'' en ,,Wie wil er tegenover een Polencamping wonen?''

Het is natuurlijk niet goed, om mensen al te veroordelen nog voordat ze ergens komen wonen. En de link met het woord 'getto' is al helemaal ongepast, want dat refereert toch aan de woonwijken in onder meer Amsterdam tijdens de tweede wereldoorlog, waar de Joodse inwoners gedwongen werden om te leven tot het moment dat ze werden afgevoerd naar de concentratiekampen.

Aan de andere kant is de onrust over de komst van de woningen wel te begrijpen, omdat er legio verhalen bekend zijn over werknemers uit Oost-Europese landen, die tijdens de weekenden tot diep in de nacht met tientallen vrienden bij elkaar komen om luidruchtig aan Bacchus te offeren. En daarbij de omwonenden wakker houden. Bovendien is het ook niet erg handig geweest van het betreffende bedrijf om pas op 6 januari van dit jaar een brief te sturen naar omwonenden, met daarin de bevestiging, dat er plannen zijn voor huisvesting van de Poolse werknemers. Met daarin de zin: ,,Wij begrijpen dat het plan tot huisvesting bij u als omwonende reacties op kan roepen.'' Maandag 16 januari bleek, dat deze initiatiefnemers dat in ieder geval heel goed begrepen hebben.

De onrust wordt niet verminderd, door het feit dat er op dat deel van de Floraweg 93 mensen wonen. Dan is de komst van zestig nieuwe bewoners indrukwekkend voor de mensen, die al tientallen jaren genieten van rust en ruimte. Nu al dreigen de omwonenden met gerechtelijke stappen tegen de komst van de woonunits die daar tien jaar moeten staan. Het college staat positief tegenover de wens van het bedrijf om de mogelijkheden voor de woonunits te onderzoeken. De gemeenteraadsleden hebben aan wethouder Herman Haarman (D66) aangegeven, dat ze de vinger aan de pols willen houden. Als het maar geen Poolse landdag wordt....


Joep Derksen

Inwoners spelen bal terug

LEIMUIDEN > ,,Het kan toch niet zo zijn dat inwoners samen moeten uitvechten over wie de meeste hinder krijgt van de verlichting rond het kunstgrasveld?” Deze kreet in een brief van bewoners van de Dennenlaan en dijkbewoners van de Meerenwijck werd maandag 16 januari besproken in de fractie van het CDA. Voor gemeenteraadslid Marcel Doze toonde deze uitroep aan, dat het huidige systeem van representatieve vertegenwoordiging toch de beste manier is om beslissingen te nemen. Doze constateerde: ,,Het is interessant dat we het proces aan de ene kant vrijgeven, maar als het lastig wordt, krijgen wij als raad de bal teruggespeeld.''

Pleidooi voor meer boetes

KAAG EN BRAASSEM > De definitieve afschaffing van de hondenbelasting moet niet het einde zijn van de controle op het opruimen van de hondenpoep. Deze hartenkreet uitte fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) op maandag 16 januari tijdens de fractievergadering van haar partij. Ze vindt het niet goed, dat de boa's (bestuurlijke opsporingsambtenaren) vorig jaar 600 uren gecontroleerd hebben op mensen die de uitwerpselen van hun hond niet oprapen, terwijl er geen enkele bekeuring is uitgeschreven. Van der Wereld: ,,De boa's moeten aan de slag, waar het gaat om het controleren van het opruimen van hondenpoep.'' Hierna sprak ze vergoelijkend: ,,Maar de boa's zijn ook mensen uit onze gemeente; die kom je later weer tegen bij de supermarkt.''

'PROpiniepanel belangrijke database'

KAAG EN BRAASSEM > Het eerste onderwerp van het PROpiniepanel wordt afgesloten. De uitslagen hiervan worden binnen enkele weken bekend gemaakt, zo liet gemeenteraadslid Ruud van der Star maandag 16 januari weten tijdens de fractievergadering van PRO. De politici van die partij gaan op 30 januari bespreken over welk nieuw onderwerp de leden van het PROpiniepanel zich kunnen buigen.


Overigens heeft het instellen van het PROpiniepanel ook een heel gunstig bij-effect, zo concludeerde wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,We hebben nu al, met één vragenlijst, een database. In die database staat, waar iemand woont, waar hij werkt en wat voor interesses hij heeft. Het belang om met vragen te komen is groot. Dit is een gemakkelijke ingang naar heel veel kennis uit onze gemeente.''

Start verkiezingscampagne

KAAG EN BRAASSEM > De verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is begonnen. Het spits werd maandag 16 januari afgebeten door PRO, tijdens de fractievergadering van die partij.


De komende maanden gaan de gemeenteraadsleden en de steunfractieleden volop aan de slag om een verkiezingsprogramma op te stellen en een verkiezingscampagne te bedenken. Raadslid Laura van Klink zal leiding geven aan deze campagne, zo stelden de PROlitici vast. Nog vóór de zomervakantie moeten alle plannen op hoofdlijnen klaar zijn, zo liet Van Klink weten. En daarna begint het campagnevoeren pas goed.  

SVKB nu ook voorstander uitplaatsen varkenshouderij

WOUBRUGGE > Precies een jaar geleden was SVKB nog mordicus tegen het uitplaatsen van de varkenshouderij van de A. de Graaflaan naar de Kruisweg. Maar de partijleden zijn nu toch bijgedraaid, zo bleek tijdens de fractievergadering van maandag 16 januari.

Begin vorig jaar liet fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) nog weten, dat ze hoopte dat de omwonenden ,,veel succes zouden hebben bij het bezwaar maken richting de Raad van State. Wij kunnen juridisch hier verdomd weinig mee doen, maar het voelt gewoon niet goed. Wij kunnen het niet verkopen aan onze achterban.'' Maar amper een jaar verder, blijkt het tij te zijn gekeerd.


,,Voortschrijdend inzicht'', heet dat in politieke termen. Nu liet Van der Wereld weten, dat het vertrek van de varkenshouder uit het dorp ,,ook voordelen biedt. Het is een duivels dilemma, maar het is fijn dat zo'n bedrijf naar de zijkant verdwijnt.'' Als het bedrijf weg is, mogen op de vrijgekomen grond zo'n dertig woningen gebouwd worden. SVKB-gemeenteraadslid Christian Malin liet weten, dat gekeken moet worden naar de mogelijkheid voor sociale woningbouw op die locatie. Van der Wereld ging nog een stapje verder en stelde: ,,We moeten een visie hebben voor de lange termijn en niet blijven modderen op de vierkante meter. Je kan niet én een glastuinbouw-, én een veehouderij- én een woningbouwgemeente zijn; je moet keuzes maken. Dat kan met differentiatie per kern, maar die visie moet er wel komen bij het gemeentebestuur.''

Voorstel voor andere manier van inspraak inwoners

KAAG EN BRAASSEM > Alle gemeenteraadsleden hebben samen met de collegeleden een 'heisessie' gehouden. Onder het genot van eten en drinken werd met de benen op tafel gesproken over hoe de politiek met elkaar bedreven wordt. Ook leidde deze heisessie tot een nieuw initiatiefvoorstel van D66.

Niet iedere politicus was even enthousiast over de heisessie. ,,Het eten was matig en de verwarming was vergeten aan te zetten. Verder was het leuk'', zo gaf VVD-inwonerraadslid Jan van der Geest maandag 16 januari zijn mening tijdens de fractievergadering van zijn partij. Maar de discussies die daar gevoerd werden, leidden wel tot inspiratie voor inwonerraadslid Nick van Egmond (D66). Hij heeft een initiatiefvoorstel opgesteld, met als titel 'Invloed aan de voorkant'.

Van Egmond liet hierover weten, dat de inwoners meer invloed moeten krijgen, voordat het besluitvormingsproces in gang wordt gezet. Dat kan op verschillende manieren. Soms krijgen inwoners al inspraak op het moment, dat er nog geen letter of tekening op papier staat en mogen zij achteraf ook zorgen voor de uitvoering van de plannen. Maar bij andere besluiten kan de gemeenteraad weer alle teugels in handen houden. In het plan van Van Egmond wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten raadsvoorstellen: 'Samen denken', 'Samen leren', 'Samen doen' en 'Samen besluiten'.

Van Egmond: ,,Het voorstel is, dat de raad een procesagenda voor participatietrajecten op gaat stellen. Zo spreken we met de inwoners af, hoe we de invloed aan de voorkant gaan doen en op welke manier ze worden betrokken.'' Wanneer inwoners al betrokken zijn bij bepaalde plannen, hoeven ze vervolgens ook niet meer in te spreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen, zo is de gedachtegang. Maar of dat betekent, dat inwoners dan ook niet meer mógen inspreken, is nu nog niet duidelijk. Het inwonerraadslid: ,,De gemeenteraad gaat per keer vastleggen of het besluit bij de raad ligt, of dat het besluit en de uitvoering aan de inwoners is. We proberen het huidige systeem van inspraak al drie jaar te verbeteren.''

Dus werken jullie al drie jaar met een verkeerd systeem? Van Egmond: ,,In het huidige systeem is te weinig duidelijkheid over wat invloed aan de voorkant echt inhoudt. Het is te vaak onduidelijk wie meedoet, waarbij we achteraf hadden gezien dat bepaalde partijen toch mee hadden moeten doen. We horen dan wel een mea culpa van de wethouders, maar we willen dat het geregeld is.''

Nog niet alle partijen zijn enthousiast over dit voorstel, zo bleek tijdens de fractievergadering van de VVD. Zo blijkt uit de woorden van Van der Geest, dat een andere manier van inspraak niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje staat: ,,Als er te weinig belangstelling is van inwoners, betekent dat niet dat we het niet goed doen. We doen het prima.''


Joep Derksen

Voorzichtig optimisme over Drechtdoorsteek

KAAG EN BRAASSEM > Het plan van wethouder Yvonne Peters (VVD) om een Drechtdoorsteek te maken, krijgt voorzichtig steun van het CDA. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden liet weten, dat dit idee ,,het overwegen waard is''.


Wel stelde ze, dat het ,,er heel erg van af hangt, waar je de Drechtdoorsteek maakt''. Het plan van de Drechtdoorsteek werd in de jaren '80 al afgeschoten door de toenmalige gemeenteraad, maar dat feit maakte geen indruk op Van der Kaaden: ,,Nieuwe raad, nieuwe kansen.'' Niet iedereen binnen deze partij bleek even enthousiast, want raadslid Thijs Mooren liet weten: ,,Goede grond zet je niet onder water.'' Zijn collega Cees de Lange lichtte toe, waarom indertijd de gemeenteraad een Drechtdoorsteek niet zag zitten: ,,Toen is het afgeketst omdat het 150 miljoen gulden zou kosten.''

Vragen over mislukte drugsproef

KAAG EN BRAASSEM > ,,De pilot met het tegengaan van drugsgebruik is mislukt, dat heeft De Driemaster toegegeven. Wat gaat de burgemeester nu doen?'' Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) wil hier het fijne van weten, zo liet hij maandag 16 januari weten tijdens de fractievergadering van zijn partij. Mooren gaat schriftelijke vragen stellen aan burgemeester Marina van der Velde. Hij concludeert: ,,Die pilot is in het leven geroepen om iets te bereiken. Maar de pilot is mislukt en die 30.000 euro is in feite door de wc gespoeld. Er is geen oplossing bereikt.'' Een mogelijke oorzaak, waarom zoveel jongeren naar de drugs grijpen, werd tijdens deze vergadering ook geopperd door een steunfractielid: ,,Als kinderen tot 18 jaar geen alcohol mogen drinken, dan gaan ze voor die pillen.''  

Bewoners praten mee met MeerWonen

KAAG EN BRAASSEM > Het bestuur van MeerWonen luisterde dinsdag 10 januari naar de meningen van haar bewoners en andere belanghebbenden binnen de organisatie. Op het hoofdkantoor (Noordeinde 174, Roelofarendsveen) waren tientallen mensen gekomen om inzage te krijgen in de toekomstplannen. Én om eigen ideeën naar voren te brengen.

Uit het ondernemingsplan 2017 – 2020 van MeerWonen blijkt, dat ,,voor de korte termijn circa 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders gaat''. Mede daarom zijn extra sociale huurwoningen nodig, waarbij de huur minder zal zijn dan 586 euro per maand. Eigen inwoners krijgen voorrang, waar het gaat om het betrekken van die nieuwe woningen. De huren zullen de komende jaren met maximaal 1% boven het inflatiepercentage (2016: 0,9%, JD) stijgen.

Door het duurzamer en energiebesparender inrichten van woningen, moet niet alleen de aarde een handje geholpen worden, maar kan ook nog geld bespaard worden voor zowel MeerWonen als de huurders. In 2020 moeten de MeerWonen-woningen 'een gemiddeld energielabel B' hebben. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot van die woningen met 20%. MeerWonen gaat de komende vier jaren 200.000 euro investeren in energiebesparende maatregelen. Of het aanleggen van zonnepanelen ook tot de mogelijkheden behoort, wordt pas later dit jaar bekend.

De aanwezigen gingen in groepjes praten over zaken als 'lokale verankering, dienstverlening, duurzaamheid en betaalbaarheid'. En ze werden uitgedaagd om met een 'topidee' te komen. Zo kwam het advies, dat de wijkmanager van MeerWonen 'meer zichtbaar moet worden in de wijk'. Veel aanwezigen wisten niet wie die wijkmanager nou is. Ook zouden huurders zelf moeten mogen bepalen, of ze een rode, groene of pimpelpaarse voordeur willen; zolang ze maar zelf betalen voor de kosten van het verven er van. Het behouden van de veiligheid in de wijken, bleek ook een wens.

MeerWonen zou ook moeten mee-investeren, als huurders langs komen met een idee die de wijk kan verbeteren. En als adviseurs van MeerWonen een huisbezoek brengen, ,,Ga dan tegelijk bij de buren langs'', zo kreeg het management te horen. Directeur-bestuurder Peter Hoogvliet vond het een nuttige bijeenkomst. ,,Ik heb heel leuke ideeën gehoord. Bijvoorbeeld waar het gaat om het opzetten van een potje voor kleine uitgaven om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Maar ook zullen we meer duidelijk moeten maken, dat MeerWonen kan helpen bij het oplossen van problemen met de huurschuld. Ook is ons duidelijk geworden, dat we bij duurzaamheid niet alleen moeten kijken naar het label, dat elke woning heeft, maar ook of mensen het prettig vinden om in hun woning en hun wijk te wonen.''


Joep Derksen

Informatieavond over Drechtdoorsteek

KAAG EN BRAASSEM > Op woensdag 8 februari organiseert de gemeente een informatieavond over de Drechtdoorsteek. Dat is een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. De gemeenten Kaag en Braassem, Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn onderzoeken het idee om deze waterverbinding te realiseren. Landschapsarchitect Freek Loos heeft enkele ideeën al in kaart gebracht. De bijeenkomst vindt vanaf 19:30 uur plaats in De Ontmoeting, Dorpsstraat 51 in Leimuiden. Aan het eind van dit jaar moet duidelijk worden, of de Drechtdoorsteek er daadwerkelijk gaat komen. Voor meer informatie: www.kaagenbraassem.nl/drechtdoorsteek

Kindervoorstelling Aadje Piraatje zorgt voor veel plezier

HILLEGOM – Op zondag 22 januari vindt de grappigste kindervoorstelling van het jaar plaats: Aadje Piraatje. In het gebouw van Het Raam (Prinses Irenelaan 16) komen dan weer vele tientallen kinderen bij elkaar om de avonturen van Aadje Piraatje te zien.

Het bijzondere verhaal van het prentenboek van Marjet Huiberts wordt die zondagmiddag vanaf 14:30 uur verteld en uitgebeeld door de bekende acteur Ton Meijer. Ton vertelt, speelt en zingt en hij neemt de kinderen mee op een avontuurlijke reis naar de wereld van Aadje Piraatje.

En, wat een toeval!, Aadje is vandaag jarig en dat feest moet gevierd worden. Dat gebeurt natuurlijk, want kinderen mogen meedoen met de voorstelling. En als ze dat niet willen, dan blijven ze gewoon lekker bij hun moeder, vader, opa of oma zitten. Hoe dan ook; het wordt een feest voor iedereen!

Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Tabakshop Frank Evers (Mariastraat 2) in Hillegom. De kaartjes die mogelijk nog niet uitverkocht zijn, kunnen vanaf één uur voorafgaand aan de voorstelling opgehaald worden aan de balie bij Het Raam (Prinses Irenelaan 16).


Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc.  

Muzikaal genieten

HILLEGOM > Wie houdt van een optreden met veel verschillende muziekinstrumenten, doet er goed aan om op zaterdag 14 januari naar Het Raam (Prinses Irenelaan 16) te gaan. Dan bent u getuige van een uniek optreden van de Nederlandse Esther Maria van Es en de Finse Katja Maria Slotte.

Het muzikale duo noemt zich: 'The More The Mary in a New Coat of Paint'. De beide dames zijn zangeressen pur sang en kunnen veel verschillende muziekinstrumenten bespelen. De piano, accordeon, ukelele, cavaquinho, kazoo en het klokkenspel, om er maar enkele te noemen. Maar eigenlijk halen Van Es en Slotte muziek uit ieder object, wat onder hun handen komt.


Wilt u muzikaal genieten? Wees er dan snel bij! Zaterdag 14 januari 2017, vanaf 20:30 uur: The More The Mary in a New Coat of Paint. Kaartjes zijn vanaf maandag 11 december in de voorverkoop verkrijgbaar bij Tabakshop Frank Evers (Mariastraat 2) in Hillegom. De kaartjes die mogelijk nog niet uitverkocht zijn, kunnen vanaf één uur voorafgaand aan de voorstelling opgehaald worden aan de balie bij Het Raam (Prinses Irenelaan 16). Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc.  

Nieuwe nominatie

KAAG EN BRAASSEM > Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) is voor de derde achtereenvolgende keer genomineerd voor de titel 'Beste Jonge Bestuurder van het Jaar'. Hij gaat dit keer de strijd aan met twee wethouders uit respectievelijk Utrecht en Harlingen. De winnaar wordt op donderdag 26 januari bekend gemaakt in het Provinciehuis van Utrecht. De verkiezing wordt jaarlijks uitgeschreven door het magazine Binnenlands Bestuur.

Stichting GGK viert veertigjarig bestaan

RIJPWETERING > De stichting Geef Gehandicapten Kans (GGK) vierde zaterdag 14 januari in het Dorpshuis haar veertigjarig bestaan. Tientallen vrijwilligers, betrokkenen, mensen met een beperking en hun familieleden vierden deze mooie prestatie. Burgemeester Marina van der Velde kwam speciaal naar het evenement toe om de start van dit jubileumjaar te openen.

De stichting GGK werd opgericht door Toos van Scheppingen en organiseert onder meer activiteiten en feesten voor mensen met een beperking. Dan gaat het om uitgaansdagen, die in het teken staan van ontmoeten en plezier maken met elkaar, maar ook leren tientallen GGK-leden zwemmen bij De Waterduikers. Tot december vorig jaar werd er ook muziek gemaakt bij Toontje Anders; jarenlang een opleidingscentrum voor de Jostiband. Helaas is Toontje Anders door een gebrek aan muzikanten opgeheven.

Maar de GGK is springlevend, zo bleek tijdens het feest. De verstandelijk beperkte inwoners genoten samen met hun familieleden van de vrolijke muziek die Marco de Hollander en Fred Petten maakten. De oprichtster van GGK stelde in het jubileumboekje: ,,Ik ben dankbaar, dat de verstandelijk beperkten in onze maatschappij steeds meer tot hun recht komen. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren en voor stilzitten is het nog geen tijd. We zijn er nog niet.'' Vice-voorzitter Jan Bouwmeester vult aan: ,,Het hele jaar door hebben we feesten en activiteiten. Vandaag organiseren we de Wintermiddag, maar later dit jaar hebben we ook de Zomerdag, een vrijwilligersfeest, trekking van de loterij en een sinterklaasmiddag. Ons doel is het organiseren van leuke, creatieve bezigheden voor mensen met een beperking tussen 0 en 80 jaar, want in de gemeente is er voor hen te weinig te doen.''

Penningmeester John van Berkel laat weten: ,,We hebben nu 65 leden en kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken. Nu zijn er dertig deelnemers aan de zwemlessen en we hebben een wachtlijst van drie personen. Behalve feesten organiseren, zetten we ook wel eens voorlichtingsavonden op.'' Vanuit de overheid komt de laatste jaren steeds vaker de oproep, dat mensen met een beperking en mensen zonder een beperking veel vaker moeten samenkomen. Hoe kijkt de GGK hier tegen aan? Van Berkel: ,,Bepaalde activiteiten moet je wel apart organiseren, zoals de zwemlessen. Het is jammer dat het zo moet, maar ook fijn dat het zo is. De zwemmers zijn een heel hechte groep en gaan van zwemdiploma naar zwemdiploma door de jaren heen.''

Burgemeester Marina van der Velde opende het evenement. Enthousiast liet ze weten: ,,We zien dat mensen met een beperking steeds meer meedoen in de samenleving. Hele restaurants draaien op mensen met een beperking, maar ook hebben we in onze gemeente Buurman Toon, waar ze actief zijn. Ieder mens verdient waardering en ik ben trots op jullie; de mensen met een beperking, de vrijwilligers en de ouders!'' En met deze woorden schoot ze een snipperkanon af en verklaard de Wintermiddag voor geopend.


Joep Derksen

Controles op verkeerd parkeren blijven

LISSE > Wanneer het Havengebied op de schop gaat, zijn er zo'n 70 parkeerplaatsen minder beschikbaar. Dat leidt tot parkeermoeilijkheden voor de autogebruikers, zodat ze mogelijk inventiever hun voertuig zullen stallen. Maar gaat het gemeentebestuur de komende maanden ook hun boa's op pad sturen om iedereen te bekeuren, die de auto buiten een parkeerplaats zet?


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vindt het moeilijk om deze vraag te beantwoorden. ,,We begrijpen, dat er in de situatie waarin werkzaamheden zijn, er situaties kunnen ontstaan dat parkeren heel lastig en ingewikkeld is. We gaan er niet drie boa's op af sturen, die om het hoekje staan om te kijken of iemand verkeerd parkeert. Maar de mensen moeten zich wel aan de regels houden. Bij onveilige situaties zullen we handhaven. Het is een beetje geven en nemen. Maar ik kan ook niet zeggen, dat we niet bekeuren. Want dan geef ik een verkeerd signaal af.''

Informatieavond over parels en puzzels

LISSE / LISSERBROEK > Alle inwoners van de dubbeldorpen Lisse en Lisserbroek zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 24 januari naar het gemeentehuis van Lisse te komen. Vanaf 19:30 uur krijgen ze dan meer informatie over de bouwplannen in Lisserbroek en wat de toestroom van nieuwe inwoners kan betekenen voor de voorzieningen in Lisse.

De gemeente Haarlemmermeer heeft er namelijk voor gekozen om wél nieuwe huizen te willen (laten) bouwen, maar niet de daarvoor benodigde voorzieningen te realiseren. Hiervoor moeten de Lisserbroekers maar bij het buurdorp Lisse zijn, zo vindt het Noord-Hollandse gemeentebestuur. De wethouders Evert Jan Nieuwenhuis (Lisse) en Adam Elzakalai (Haarlemmermeer) gaan uitleggen, waarom de komst van duizenden nieuwe inwoners in Lisserbroek, goed zal zijn voor beide dorpen.


Ook krijgen de bezoekers drie presentaties voorgeschoteld van de Bewonersraad Lisserbroek, de gemeente Haarlemmermeer en een presentatie namens de projectontwikkelaars. Hierbij wordt duidelijk, wat de bouwplannen zijn voor Lisserbroek. Aantallen te bouwen woningen worden dan wel duidelijk, maar mensen kunnen zich tijdens deze avond niet inschrijven voor een bouwkavel, zo laat Nieuwenhuis weten. Echte duidelijkheid over oplossingen voor de almaar toenemende verkeersintensiteit zullen er op deze avond niet komen, is nu al duidelijk. De resultaten van een verkeersonderzoek zijn op 24 januari nog niet bekend en ook wordt niet gesproken over de tweede brug, aldus Nieuwenhuis. Maar profiteert Haarlemmermeer niet gewoon van de voorzieningen in Lisse, terwijl deze gemeente wél geld verdient met het bouwen van al die woningen? Nieuwenhuis: ,,Er liggen wederzijds kansen. Het is een kans voor Haarlemmermeer: ze kunnen daar woningbouw realiseren zonder extra voorzieningen aan te leggen. Er zijn ook kansen voor Lisse: onze ondernemers en sportclubs en verenigingen en scholen zijn blij met de extra mensen. Het is een kwestie van parels en puzzels.''

Start werkzaamheden Havengebied

LISSE > In de week vanaf 23 januari wordt begonnen met de herinrichting van het Havengebied. Hierdoor verdwijnen de komende maanden tot zeventig parkeerplaatsen. Het is de bedoeling, dat alle werkzaamheden medio mei zijn afgerond, zo liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) dinsdag 10 januari weten.

De aannemer heeft volgens de wethouder de garantie afgegeven, dat altijd minimaal dertig parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Nieuwenhuis: ,,Dat betekent wel, dat 70 parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn en dat is veel. Voor het Havengebied hebben we twee locaties gevonden, waarbij inwoners en bezoekers kunnen parkeren. Er is nu een parkeerterrein bij Stek, achter Zandvliet, waar geparkeerd kan worden. Iets verder weg, maar wel heel dichtbij, zijn er nog tachtig plaatsen. Dat is het terrein achter de Shell pomp, waar een leegstaand autobedrijf is. We kunnen daar gebruik van maken gedurende deze periode van werkzaamheden.'' Wie op zoek is naar een parkeerplek, kan de borden volgen en komt dan automatisch uit op deze parkeerlocatie. De wethouder verzekert, dat er gedurende de werkzaamheden altijd twee gehandicaptenparkeerplaatsen in het hele parkeergebied blijven bestaan. Bovendien komt er nog een derde gehandicaptenparkeerplek bij; net naast de nog aan te leggen HOV-bushalte. Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, moet het centrum verrijkt zijn met 33 extra parkeerplekken.


De Schoolstraat wordt na de feestweek aangepakt. Van deze weg wordt dan het asfalt vervangen door klinkertjes. Bovendien wordt een deel van de Schoolstraat versmald. De totale investering voor het vervangen van het riool en de herinrichting van het Havengebied bedraagt 2,4 miljoen euro. De realisatie van de HOV-voorzieningen kosten nog eens 900.000 euro. Meer informatie kunnen inwoners krijgen tijdens de informatieavond die op woensdag 18 januari tussen 17:00 uur en 19:30 uur gehouden wordt in het gemeentehuis.  

Licht op groen voor kinderboerderij

NOORDWIJK > ,,De vergunning voor de kinderboerderij is rond.'' Deze verheugende mededeling kon wethouder Dennis Salman (LSNZ) donderdag 12 januari doen richting de raadsleden. Geen enkele omwonende heeft bezwaar ingediend tegen de komst van de kinderboerderij. De komende weken gaan de aannemer en architect alles in werking stellen. De kabelbedrijven Dunea en Liander gaan leidingen aanleggen. Salman: ,,Ik hoop snel te kunnen melden wanneer de kinderboerderij haar deuren gaat openen. Dit is een mooi voorbeeld van denk mee, doe meer.''

Manege moet plat

NOORDWIJK > Een vrouw die tijdens de kerstdagen volledig onderkoeld werd aangetroffen in het half gesloopte pand van de manage Meeuwenoord heeft tot vragen geleid in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) wilde van burgemeester Jan Rijpstra weten, of het klopt dat dit gebouw af en toe gebruikt wordt als overnachtingsplaats. Rijpstra beaamde dit: ,,Inderdaad is met kerst een vrouw uit deze manege en in de crisisopvang geplaatst. Het is niet toegestaan om in die manege te blijven. De eigenaar is aangeschreven, dat daar geen mensen naar binnen mogen gaan. Bouwbedrijven wordt gevraagd om deze locatie gesloten te houden. Ik heb het allerliefste dat dit gebouw helemaal naar de grond gaat, het liefst nog dit jaar. Ik wil alle situaties voorkomen die tot kraak zouden kunnen leiden.''

Mogelijkheid aardwarmte onderzocht

NOORDWIJK > Een idee van een inwoner om aardwarmte te gebruiken voor de nieuwbouwlocatie Bronsgeest, wordt mogelijk uitgevoerd. Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) diende donderdag 12 januari een voorstel in om de warmtebron onder het NAM-terrein aan de Leeweg (tegenover Beuk) te gebruiken voor de nieuwbouwwijk Bronsgeest.


De gemeenteraad ging er unaniem mee akkoord, om te onderzoeken of dit mogelijk is. Ook worden andere mogelijke bronnen van aardwarmte onderzocht. Gemeenteraadslid Louis Koppel (PvdA-GroenLinks) dagdroomde: ,,We juichen dit onderzoek toe. Op naar de eerste wijk in Noordwijk die geheel energieneutraal is.'' Ook wethouder Dennis Salman (LSNZ) was enthousiast: ,,Dit past bij de motie aardgasvrij bouwen. Het college ontvangt de motie warm.'' Hierop grapte burgemeester Jan Rijpstra: ,,Onderzoek ook de komst van thermobaden.''

Pleidooi voor rolstoeltoegankelijkheid

NOORDWIJK > Als Monique Velzenboer het wil, staat het hele Noordwijkse bestuur stil. Iedereen kent Velzenboer van haar tijd als schaatsster en na haar ongeluk als begenadigd fotografe. Doordat ze aan een rolstoel gekluisterd is, ervaart Velzenboer eigenhandig hoe gehandicaptenvriendelijk alle accommodaties in deze gemeente zijn. En dat blijkt soms flink tegen te vallen, zo liet Velzenboer donderdag 12 januari weten.

Velzenboer zit al weer 23 jaar in een rolstoel, zo lichtte ze de raadsleden in. Ze snapt, dat niet ieder oud herenhuis aangepast kan worden op rolstoelgebruikers. Maar waar het gaat om nieuw- of verbouw is het een ander verhaal. Ze stelde: ,,Bij het realiseren van een nieuw bouwproject, horecaonderneming of strandpaviljoen wordt er helaas nog regelmatig geen rekening gehouden met mensen met een beperking. Een hellingbaan aanleggen kan het al toegankelijk maken. Pas het als gemeente in de regelgeving ook aan en verplicht paviljoens om hun entree toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Zorg ook, dat invalidentoiletten verplicht aanwezig zijn.''

De inspreekster wees er op, dat sinds 1 januari alle publieke gebouwen van gemeenten en bedrijven verplicht zijn om goed toegankelijk te zijn voor alle mensen met en zonder beperking. Velzenboer: ,,Wanneer een gebouw of voorziening niet toegankelijk is voor mensen met een beperking, loopt u als eigenaar of beheerder van een pand de kans een klacht te krijgen op grond van gelijke behandeling.'' Ze gaf aan, de gemeente graag te willen helpen, waar het gaat om advies over verbeterde toegang bij strandpaviljoens. Nadat ze klaar was, liet burgemeester Jan Rijpstra weten, haar pleidooi van harte te ondersteunen.


Joep Derksen

Raad akkoord met niet al te moderne ICT

NOORDWIJK > De gemeenteraad ging donderdag 12 januari unaniem akkoord met een investering van in totaal 1,9 miljoen euro voor nieuwe ict. Maar ook met die nieuwe investering is Noordwijk nog steeds niet aangesloten op de 'cloud'. De gemeenteraadsleden hebben zich in een aparte informatievergadering laten overtuigen, dat Noordwijk hier nog niet klaar voor is, vanwege de strenge privacybescherming waar de gemeente aan moet voldoen.

Gemeenteraadslid Van den Akker (Puur Noordwijk) vond, dat het feit dat Noordwijk niet vooraan komt te staan in de ICT-ontwikkelingen ook een voordeeltje had. ,,De samenwerking op het ICT-gebied met Noordwijkerhout zorgt ervoor dat zij wat harder moeten lopen. Wij moeten minder hard lopen; dan kan Noordwijkerhout dichterbij komen. Met gezamenlijke kracht kunnen we daarna harder naar voren gaan.'' Burgemeester Jan Rijpstra zegde hierna toe, dat de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte gehouden wordt van de ICT-ontwikkelingen in het gemeentehuis.


Joep Derksen

Slechte drainage

NOORDWIJK > De pas aangelegde drainage onder de Koningin Wilhelmina Boulevard blijkt dramatisch slecht te werken. Dit moest wethouder Dennis Salman (LSNZ) donderdag 12 januari toegeven tijdens de gemeenteraadsvergadering.


De wethouder ging voor de raadsleden met de billen bloot over de drainage die nog maar op 13 november vorig jaar was aangelegd. ,,In de eerste week bleek, dat de drain te weinig water oplevert. Slechts 5% van de hoeveelheid water wordt opgepompt. Het bouwteam is een onderzoek gestart naar de oorzaak hiervan.'' De gemeente houdt de aannemer verantwoordelijk en stelt dat deze het probleem moet oplossen, aldus Salman. ,,De aannemer heeft nog niet voldaan aan de leveringsafspraak: een werkende drain van 500 tot 600 kubieke meter per etmaal.''

70.000 Euro voor onderzoek zonder oplossingen

NOORDWIJK > Maandenlang hield het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraadsleden een vette worst voor. Iedere keer als er vragen waren over de parkeerplaatsen die verdwijnen vanwege nieuwbouwprojecten, verwees het college naar een parkeeronderzoek, dat in december 2016 zou verschijnen. Dan zouden de oplossingen bekend worden voor het vervangen van de te verdwijnen parkeerplekken. Maar het rapport werd openbaar en de inhoud bleek een grote teleurstelling; het staat vol met algemeen bekende wetenswaardigheden, maar oplossingen zijn niet te lezen.

Gemeenteraadslid Van Maris (VVD) veegde de vloer aan met het rapport, waaruit onder meer blijkt dat in 2020 nog altijd 150 parkeerplekken te weinig zijn. Van Maris: ,,Dit onderzoek heeft ons 7 euro per inwoner gekost. Voor metingen die alleen aantoonden wat we allemaal wisten en conclusies die elke Noordwijker al kon trekken.'' Wat het VVD-raadslid betrof, kan dit rapport bovenaan de verspillingsmeter staan, die verantwoordelijk wethouder Dennis Salman (LSNZ) ooit wilde introduceren. Het stak Van Maris ook, dat het onderzoeksbureau acht metingen heeft verricht, die allen in dezelfde week gehouden werden. Vergelijkingen met andere momenten in het jaar, waren dus niet mogelijk. Van Maris: ,,Dit is een onderzoek, waar statistisch niet veel van klopt. De uitkomsten waren voorspelbaar.''

Ook raadslid Gutlich (D66) liet weten, dat hij ,,had verwacht dat in het rapport concrete oplossingen zouden komen. Maar daar zijn we in teleurgesteld geraakt.'' Hij riep het college op om ,,op korte termijn tot enige creatieve vondsten te komen''. Maar volgens commissielid Wiersema (PvdA-GroenLinks) liggen de oplossingen niet zozeer in extra plekken, maar het realiseren van extra e-bikestallingen en dat de parkeerplaatsen bij de Hoofdstraat door meerdere auto's per dag gebruikt worden. ,,Dan kunnen winkeliers er meer plezier van hebben.'' De politieke partij Puur Noordwijk blijkt ook af te willen stappen van het aanleggen van extra parkeerplekken. Raadslid Van den Akker stelde hierover: ,,Parkeren is een schaars goed. Dat kun je niet altijd oplossen door alleen maar bij te plaatsen. Dat is niet meer van deze tijd. Je kunt het welvaartsprobleem niet altijd oplossen door de overheid plekken te laten creëren.'' Fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) riep daarop: ,,Als u niet compenseert wat we weggehaald hebben, dan zitten we hier met valse beloftes, net als Mark Rutte.''

Wethouder Dennis Salman was ,,blij met het onderzoek'', zo stelde hij. ,,Nu hebben we objectief in beeld, wat de parkeersituatie in Noordwijk aan Zee is''. Hij stelde, dat het onderzoek geen 7 euro per inwoner heeft gekost, maar 'nog geen 70.000 euro'. Ook kondigde de wethouder aan, dat het college druk bezig is met het vinden van nieuwe parkeerplekken. ,,We zijn met diverse particulieren in gesprek. Een haalbaarheidsstudie bij Huis ter Duin vindt plaats. We hebben een oplossing gevonden voor de Nicolaas Barnhoornweg 40-42 (het voormalige plan Burgland, red.); daar kunnen we voor het Oude Zeedorp 60 parkeerplaatsen toevoegen.'' Dit worden tijdelijke parkeerplekken, want over een aantal jaren komt daar een gebouw.

Een ambtenaar liet weten, dat de idee van Wiersema niet gaat werken, omdat slechts 5% van de automobilisten heel kort parkeert. Het blijkt, dat de gemeente in voorgaande jaren veel te kwistig is geweest met het uitdelen van parkeervergunningen. Inmiddels zijn er bijna vijf keer meer parkeervergunningen voor de inwoners, dan dat er parkeerplaatsen zijn. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 februari wordt dit onderwerp verder besproken.


Joep Derksen

Gezinnen met kleine kinderen welkom

NOORDWIJK > De gemeenteraad heeft er geen enkel probleem mee, dat één of twee gezinnen van statushouders met jonge kinderen gaan wonen in het oude schoolgebouw aan de Uitvaltij. De omwonenden ook niet, zo bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 10 januari.

Wel dienden twee naastwonenden een petitie in met 428 handtekeningen om het gemeentebestuur te overtuigen af te zien van de optie om zeventien alleenstaande statushouders in het oude gebouw te plaatsen. De gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan, om te kijken naar mogelijkheden om het groeiende aantal statushouders niet alleen onder te brengen in rijtjeswoningen, maar ook op andere plekken. Met zo'n 42.000 euro aan aanpassingen, kan een deel van het oude schoolgebouw voor de komende vijf jaar bewoond worden, zo blijkt nu.

Enkele insprekers gaven aan, dat ze niet willen dat tienerkinderen worden gehuisvest in het schoolgebouw. Dat zouden alleen kinderen tussen 2 en 10 jaar moeten zijn. De vrees is, dat de tienerjeugd gaat hangen. Raadslid Louis Koppel (PvdA-GroenLinks) vroeg daarop, of de omwonenden diezelfde angst hebben, als het zou gaan om een gezin met puberende kinderen uit Groningen. Hierna stelde Koppel, dat wat zijn partij betreft prima alleenstaande mannelijke statushouders opgevangen kunnen worden in het schoolgebouw. Maar hiervoor is geen raadsmeerderheid.

Burgemeester Jan Rijpstra waarschuwde, dat statushouders die in het dorp komen wonen niet over één kam geschaard moeten worden. ,,We moeten ze opnemen in onze samenleving en ik ben er van overtuigd dat wij in Noordwijk dat kunnen. Je kunt geen eisen over leeftijden stellen. Het is gemakkelijker als kinderen van drie jaar mee kunnen groeien in onze samenleving. Maar er zijn ook kinderen van twaalf jaar die na jaren eindelijk hier mogen komen. Ook zij leren de taal heel snel.'' Het onderwerp wordt verder besproken in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 februari.


Joep Derksen

GGZ-patiënten gaan vaker zelfstandig wonen

NOORDWIJK > Steeds meer inwoners met een verstandelijke beperking, of die op een ander vlak extra woonbegeleiding nodig hebben, zullen in de toekomst hun eigen boontjes moeten doppen. Dat bleek dinsdag 10 januari toen het onderwerp ,,Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025'' besproken werd in de vergadering van de raadscommissie.


Wethouder Dennis Salman (LSNZ) informeerde de commissieleden, dat er woningen gereserveerd worden voor mensen die een GGZ-melding achter hun naam hebben staan. Hierover wil Salman dit jaar nog in overleg met gemeenten in de regio, zodat zij ook extra woningen ter beschikking stellen. Ook worden er strengere regels opgesteld, waar het gaat om het begeleid laten wonen van mensen. ,,Er zijn mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Maar we verwachten wel, dat die groep kleiner wordt'', zo stelde een ambtenaar namens Salman. ,,Een slag valt te maken, maar het betekent niet het einde van begeleid wonen. De cliënten van Noordwijk moeten ook een slag maken. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld kijken daar ook in mee en hebben daar ook wat over te zeggen.''

Strijd tegen windmolens tot de laatste snik

NOORDWIJK > De actievoerders van www.vrijehorizon.nl geven de strijd tegen de windmolens nog niet op. Danielle Brink roept alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, op om nu bezwaar te maken bij de Raad van State. 'En zolang de Raad van State zich hierover niet heeft uitgesproken, is plaatsing op deze locaties nog niet definitief', aldus de actiegroep.

Vorig jaar besloot de Tweede Kamer om de gebieden tussen 10 en 12 mijl van de 'Hollandse Kust' aan te wijzen als extra ruimte voor windmolenparken. Volgens Brink kunnen inwoners nog hun stem laten horen via de Raad van State. ,,Daarmee kunnen we ook een signaal naar de politiek afgeven. Niet onbelangrijk, met de verkiezingen voor de deur.'' Ze laat weten, dat indieners van zienswijzen nog tot vrijdag 27 januari danwel tot donderdag 2 februari (afhankelijk van de geplande windmolenlocatie) beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hieraan zijn echter kosten verbonden. Brink: ,,Personen kunnen zich daarom aansluiten bij de beroepsprocedure die de stichting Vrije Horizon gaat aanspannen. Rechtspersonen dienen zelf bezwaar aan te tekenen.'' Voor meer informatie: vrijehorizon@gmail.com. Brink besluit: ,,Hoe meer zienswijzen worden ingediend, hoe duidelijker we de overheid laten weten dat we het niet eens zijn met deze plaatsing in het zicht. En dat IJmuiden-Ver een in alle opzichten beter alternatief is.''

Biodiversiteit is een lachertje

OEGSTGEEST > De biodiversiteit in deze gemeente is gestegen! Er blijkt een nieuwe orchideeënsoort zich in de bermen gevestigd te hebben. Ook het aantal brandnetels neemt hand over hand toe. De ambtelijke organisatie gaf hier hoog van op in een informatiebrief aan de leden van de gemeenteraad. En die extra biodiversiteit zou allemaal te danken zijn aan het feit dat de gemeente minder geld uitgeeft aan het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

Maar gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) veegde hier de vloer mee aan. Hij noemde het argument, dat het aantal brandnetels is toegenomen 'lachwekkend' en stelde: ,,Het college wilde het onderhoudsniveau verlagen om geld te besparen. Maar het is niet gelukt. Er wordt geconstateerd dat de biodiversiteit is toegenomen omdat er ergens een extra brandnetelsoort is geconstateerd. Dit college wil recht praten wat krom is. Uw doel was niet om de biodiversiteit te vergroten. U wilde alleen het beheerniveau van het openbaar groen terugbrengen. U hebt geen extra planten neergezet. U wilt dit als een succesverhaal presenteren. Niemand in Oegstgeest zit op extra brandnetels te wachten.''

Wethouder Jos Roeffen (HVO) moest toegeven, dat nog altijd niet duidelijk is, in hoeverre het gemeentelijk beleid écht heeft geleid tot een verbeterde diversiteit van planten en dieren. Hij vroeg om uitstel tot eind 2018 (na de volgende gemeenteraadsverkiezingen); dan moet duidelijk of het door deze wethouder opgezette beleid wel of geen succes is. Maar volgens Roeffen zouden niet bij naam genoemde biologen aangeven, ,,dat het de goede kant op gaat''. Kruidhof wees de wethouder er wel op, dat extra onkruid niet gelijk staat aan een verhoogde biodiversiteit.


Uit het ambtelijke stuk blijkt, dat de bijenorchis (een orchideeënsoort) is aangetroffen in een berm. Maar inwoners klagen volop bij de gemeente over de huidige manier waarop het onkruid wordt bestreden, waarbij termen vallen als 'Oegstgeest onwaardig'. Hondenbezitters klaagden over teken door de hoge beplanting, terwijl anderen klaagden dat in de ecologische bermen de hondenpoep niet meer wordt opgeruimd. Sommige bewoners klaagden over het verminderde uitzicht vanuit hun woning op het water. Tot slot werd ook geklaagd over muizen of ratten die zich in een ecologische berm verscholen. Een ambtelijke reactie hierop stelt: ,,Omdat wij geen stijging van het aantal (meldingen over) ratten of muizen constateren, kan dit als incidenteel worden beschouwd.''

ODWH op zoek naar meer

OEGSTGEEST > De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is er helemaal klaar voor om taken over te nemen van de gemeenteambtenaren. Bijvoorbeeld waar het gaat om het controleren van bouwactiviteiten in Oegstgeest. Dat liet ODWH-directeur Derk Eskes vorige week weten. Door een dramatische terugval in inkomsten wankelde de ODWH vorig jaar aan de rand van de afgrond. Maar een groot deel van de deelnemende gemeenten hebben een garantstelling gegeven van in totaal (maximaal) 1,7 miljoen euro, zodat 9 medewerkers kunnen worden ontslagen. Hierdoor verwacht de ODWH dit jaar weer kiet te kunnen draaien en is de organisatie op zoek naar extra gemeentelijke opdrachten om uit te kunnen voeren.  

Noodklok luidt voor het DOK

OEGSTGEEST > Het zwaard van Damocles hangt boven de algemeen bijzondere school het DOK. Op 1 oktober van dit jaar zal deze onderwijsinstelling niet het minimaal benodigde aantal van 298 leerlingen hebben. Hierdoor dreigt de uitkering van het Ministerie van OC en W stopgezet te worden. Vorige week luidde Emil Broesterhuizen, voorzitter van het bestuur van de Stichting ABS namens het DOK de noodklok.

Hij liet de gemeenteraadsleden weten, dat de groei van het leerlingenaantal van het DOK vertraagd is geweest, doordat ook de bouwactiviteiten in Nieuw Rhijngeest achterstand hebben opgelopen. Hij verwacht, dat het aantal leerlingen in 2019 wel ruim boven de 300 zal uitkomen, maar dat is te laat volgens de metingen van het ministerie.

Het DOK heeft al gesproken met verschillende onderwijsinstellingen, maar niemand wil het DOK hebben. ,,We hebben onze school al op een presenteerblaadje aangeboden aan het OPOO (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, JD)'', zo beklaagde Broesterhuizen zich richting de commissieraadsleden. ,,De OPOO heeft zich teruggetrokken uit het overleg. We hebben aangeboden, dat we onder het bestuur van de OPOO komen te vallen, wat voor 98% gelijk staat aan een fusie, maar het OPOO heeft daar geen behoefte aan.'' Broesterhuizen riep de raadsleden op, om met het OPOO te praten om hen te overtuigen van de noodzaak van deze overname.

Het is voor het DOK de allerlaatste kans, want andere gesprekken zijn ook op niets uitgelopen. Zo is onder meer onderhandeld met het openbaar onderwijs Duin- en Bollenstreek, de SKOL, De Kring en de Lucas Stichting in Den Haag. Het water staat het bestuur van het DOK dus tot aan de lippen. Broesterhuizen riep de raadsleden daarom op: ,,Ga met de wethouder het gesprek met OPOO aan om te ervaren wat de belemmeringen voor hun zijn om de samenwerking aan te gaan. Die belemmeringen zijn ons onduidelijk.'' De politici gaan binnenkort met elkaar praten om te kijken wat ze voor het DOK kunnen doen.


Joep Derksen

Weerstand tegen bestuurslidmaatschap wethouder Tönjann

OEGSTGEEST > Een raadsmeerderheid lijkt tegenstander te zijn van het door wethouder Wendelien Tönjann (VVD) toetreden tot het bestuur van de Stichting Dorpsmarketing. Dit gaat namelijk in tegen de door de gemeenteraad opgestelde regels. Tönjann zelf vond dat zij prima zo'n bestuurslidmaatschap uit kan oefenen, omdat een Noordwijkse wethouder dat ook doet bij de Stichting Noordwijk Marketing. Maar raadslid Simoons stelde: ,,Dat andere gemeenten wel voor die vorm kozen, maakt niet dat wij dat ook volgen. We moeten onze eigen keuzes maken op basis van onze eigen afwegingen.''

Ook coalitiepartij Hart voor Oegstgeest blijkt een fervent tegenstander te zijn van een actieve rol van Tönjann in het bestuur van de nog op te richten stichting Dorpsmarketing. Overigens krijgt deze stichting nu al veel kritiek van de politieke partijen. Zo zouden de namen van de bestuursleden al bekend zijn en dat zijn zonder uitzondering mensen die een financiële bijdrage leveren aan de stichting.

Bovendien ergeren veel raadsleden zich er aan, dat de gemeente 75.000 euro uitgeeft aan een stichting om het dorp te promoten, terwijl de gemeente van alle kanten bezuinigd op de subsidie van verenigingen en stichtingen. Tönjann kaatste hierop terug, dat de gemeenteraad zelf (met een meerderheid van 10 tegen 9 stemmen, JD) vorig jaar had ingestemd om zoveel geld uit te mogen geven aan de stichting dorpsmarketing. Zij kreeg onvoorwaardelijke steun van het CDA en VVD. Maar commissielid Van den Broek van mede-coalitiepartij Hart voor Oegstgeest was duidelijk in de mening van zijn partij: ,,We hebben verschrikkelijk veel problemen met de samenstelling van het bestuur. Je moet geen wethouders in besturen van stichtingen zetten.''

Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) ging hier nog eens overheen. ,,De gemeente wil het imago verbeteren van een dorp waar men voor in de rij staat om naar toe te gaan. Er wordt 75.000 euro weggeschoven, zonder dat er concrete en gedetailleerd mogelijke doelstellingen zijn opgesteld.'' Raadslid Simoons wees er nog op, dat winkeliers het ondergeschoven kindje dreigen te worden bij de Stichting Dorpsmarketing. Tönjann bleef vechten voor haar kans om in het bestuur van de Stichting Dorpsmarketing te komen. ,,We willen in het stichtingsbestuur plaats nemen om de doelstellingen te borgen en om te helpen meer geld op te halen. Ook zijn we bezig met het oprichten van regiomarketing. Het is belangrijk een linking pin te hebben.'' De raad gaat later deze maand verder praten over dit onderwerp.


Joep Derksen

Woningen voor mensen met psychische problemen

OEGSTGEEST > Mensen die psychische problemen hebben, moeten steeds vaker zelfstandig gaan wonen. Hiervoor worden de komende jaren woningen speciaal gereserveerd. Maar hoeveel huizen hiervoor beschikbaar moeten komen, is nog niet bekend, zo liet wethouder Marien den Boer vorige week weten. Hij wil dit bespreken met de gemeentebesturen in de regio. Den Boer: ,,Ook nu wonen mensen met complexe psychiatrische aandoeningen bij mensen in de buurt. Daar moeten we de samenleving op voorbereiden. We willen deze mensen een plek in onze samenleving geven. In samenwerking met woningbouwcorporaties kunnen we dat kleinschalig doen en gespikkeld doen. Zodat deze mensen enigszins bij elkaar zitten en dat daar ook wat voorzieningen zijn.''

Burgemeester bezoekt baby Benjamin

OEGSTGEEST > Zo vaak gebeurt het niet meer, dat er een baby geboren wordt in het dorp. Het is een Oegstgeester gewoonte, dat de burgemeester de eerstgeborene van het jaar persoonlijk komt verwelkomen. En dit jaar was burgemeester Emile Jaensch de gelukkige om het handje van Benjamin Creemers te mogen schudden. Om vervolgens te mogen genieten van de beschuit met muisjes.

Benjamin werd op 4 januari om 03:08 uur in de ochtend geboren. Het is een gezonde baby met al een hele bos haar. Hij heeft een oudere zus (Catharina; 5 jaar) en een oudere broer (Alexander; 3 jaar). De ouders, Dina en Edgard, zijn heel blij met de nieuwe aanwinst. De dolgelukkige vader laat weten: ,,Het was een heel snelle bevalling en binnen twee uur gebeurd. Benjamin is helemaal gezond en hij was erg blij met zijn eerste cadeautje; een knuffel van oma Jet.''

Thuis bevallen is het echtpaar goed bevallen. Ze hadden hier een prima ervaring mee bij de geboorte van Alexander. ,,Het valt best mee, waar het gaat om het bloederige spektakel. Binnen twee uur is alles opgeruimd en kun je lekker in je eigen huis ontspannen'', aldus de vader. Terwijl Jaensch de gemeentelijke bloemen overhandigt aan Dina, stelt hij: ,,Ik bezoek vanuit mijn functie altijd de echtparen die 60 en 65 jaar getrouwd zijn en ook de honderdjarigen. Het jonggeluk is soms wat onderbelicht en ik ben blij dat ik hier aandacht aan kan besteden.'' De moeder neemt de bloemen met dank in ontvangst en ze geniet van deze weken dat ze weer tot rust kan komen. ,,De bevalling ging heel snel, maar het was daarna ook ontspannen.''


Joep Derksen

Plannen voor extra toeristen

Nieuwkoop > Een groep van dertien inwoners heeft plannen bedacht om de kern Nieuwkoop te verlevendigen en aantrekkelijker te maken voor toeristen. De vraag is alleen, wie deze plannen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

In het boekje 'DNA Nieuwkoop' staat een hele serie aan plannen, bijvoorbeeld waar het gaat om het Reghthuysplein: dat moet autovrij en rolstoeltoegankelijk worden, waar mensen kunnen jeu de boulen. Bezoekers die van daaruit naar het Kennedyplein lopen, worden in de toekomst verrast met permanente kunstroutes, stoelen en bankjes. Door de hele dorpskern komen teksten (met humor) te hangen, zodat mensen geïnspireerd raken en op iedere rotonde moet riet geplant worden; als icoon voor de plassen.

Ook moet er een centrale plek komen in Nieuwkoop, waar mensen kunnen netwerken en koffie drinken. Om daar te komen, zou je langs 'groene wanden, plantenbakken en andere natuurlijke elementen' moeten lopen. Maar een tijdelijke 'pop-up camping', tijdens bijzondere evenementen, zien de DNA-onderzoekers ook wel zitten. Meer goedkope huurwoningen voor de jongeren en een app om 'de geheimen van Nieuwkoop te delen' zijn nog enkele voorstellen. Er moeten 'hottubs' komen op de plassen, maar de toenemende recreatie mag de rust niet verstoren. Het liefst zien de plannenbedenkers ook nog, dat de dertien torens in de gemeente Nieuwkoop opengesteld worden voor het publiek.

Twee van de plannenbedenkers zijn Marcel van Beek en John Kwakkenbos. Hun passie voor het dorp Nieuwkoop is de reden waarom ze het DNA-boekje hebben opgesteld. ,,Ik ben Nieuwkoper, dus ik wil me inzetten voor alles wat Nieuwkoop is, ademt en proeft'', stelt Kwakkenbos. Beiden zien het autovrij en rolstoelvriendelijk maken als één van de meest in het oog springende voorstellen. Via de groepsapp meldde een gemeenteambtenaar, dat het gemeentebestuur dit voorstel omarmd heeft en zich hier voor wil inzetten. ,,Een autovrij Regthuysplein moet dus nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 mogelijk zijn!'', zo constateren de beiden tevreden. Kwakkenbos kan het niet snel genoeg gaan. ,,Begin alvast met het parkeervrij maken op de zondagmiddagen na de kerkgang, maar ook op de zomeravonden in het zomerseizoen. Zet er terrassen neer en gebruik de muziektent veel vaker. Denk niet in bedreigingen, maar in kansen. Het is een unieke plek.''

Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Hoe vaak gebeurt het niet, dat ambitieuze voorstellen in een diepe bureaula komen te liggen? De DNA-bedenkers hebben hier een oplossing voor bedacht; het 'buddy-systeem'. ,,Het gemeentebestuur moet niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor het DNA-boekje. Ons is gevraagd om het DNA van Nieuwkoop op te stellen, maar dat betekent niet, dat wij het ook moeten uitvoeren.'' Voor enkele plannen is een gemeenteraadslid danwel collegelid gevraagd om dit te helpen realiseren. Dit moet er voor zorgen, dat er dit jaar nog overal in het dorp bloembakken met humoristische teksten verschijnen. Van Beek vindt, dat deze teksten bedacht kunnen worden door enkele kunstenaars uit het dorp. Maar ook het opstellen van een app 'om de geheimen van Nieuwkoop te delen', zou nog in 2017 mogelijk moeten zijn door dat buddy-systeem.


De DNA-bedenkers hebben ook hoge verwachtingen van de pop-up camping. Want de komst van meer toeristen naar Nieuwkoop moet het dorp redden van de economische ondergang. Van Beek: ,,Promotie van het dorp is heel belangrijk. Nieuwkoop is geweldig mooi, maar dat hebben de inwoners te weinig in de gaten. Ze hebben goud in handen. De aantrekkingskracht van de plassen en de gemeente is enorm, maar inwoners zijn bang dat we overlopen worden door toeristen. Dat hoeft helemaal niet, want er zouden vijf keer zoveel toeristen naar ons dorp moeten komen, totdat je het echt gaat merken. Die toeristen zorgen voor meer bestaanszekerheid van de winkels. Als we over vijf jaar zien, dat er veel meer toeristen zijn gekomen, kunnen we zeggen dat het boekje met het DNA van Nieuwkoop geslaagd is. We moeten al die tijd niet fluisteren, maar hardop roepen hoe mooi het is om in Nieuwkoop te zijn.''

11 januari 2017

Spuitende speech tijdens nieuwjaarsreceptie

HILLEGOM > In een bomvol Hotel Flora hield burgemeester Arie van Erk een gepassioneerde nieuwjaarstoespraak. Hij sprak over 'momenten van bezinning' en nam hierbij de gelegenheid om te memoreren aan alle inwoners die deze tijd gebruikt hebben om terug te denken over vreugde, verdriet, naasten, werk of geen werk.

Speciaal benoemde Van Erk de lokale sportheld Marc Evers, die vorig jaar Olympisch Kampioen werd op de Paralympics. Hillegom krijgt meer allure, zo verwacht de burgemeester. Hij haalde de bloembollen op de rotondes aan: ,,Die spuiten nu de grond uit''. Maar ook wijdde de burgemeester uit over alle bouw- en reconstructieplannen. ,,De Hoofdstraat-Zuid gaat aangepakt worden. Er is nog één oud vuiltje: het Henri Dunantplein-Zuid. Maar ik heb een heel sterk gevoel dat dit jaar de handtekeningen gezet worden. Misschien krijgen we in 2017 nog niet de sloophamer, maar de plannen die ik heb gezien, zien er heel goed uit.''

Eveneens zette Van Erk de twee wethouders in het zonnetje, die vorig jaar zijn aangesteld. Fred van Trigt en Jeroen Verheijen. Over Verheijen gaf de burgemeester aan: ,,Hij doet zijn achternaam eer aan, want de woningen spuiten de grond uit. Tweehonderd woningen worden opgeleverd en iedere maand gaan de eerste palen de grond in. Voor Ringoevers gaan 70 woningen in de verkoop. Ook worden plannen voor Hillegom-Noord en de Vossepolder uitgerold. Die palen zullen niet dit jaar de grond in gaan, maar wel de komende jaren. De gang blijft er in: hierdoor krijgen we nieuwe mensen, nieuw bloed en jonge mensen die hier boodschappen gaan doen en lid worden van de verenigingen.'' Ook krijgt de jongste generatie extra mogelijkheden om de kennis te vergroten, zo verwacht de burgervader: ,,De plannen voor een nieuwe school 'De Leerwinkel' liggen op tafel. Wellicht gaan hier de eerste palen voor de grond in dit jaar.''


Joep Derksen

Bedrijfswoning wordt burgerwoning

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders heeft geen principiële bezwaren tegen de verbouwplannen van een woning aan de Geestweg 31. Het perceel achter de woning kan niet meer gebruikt worden voor volwaardige bedrijfswerkzaamheden. En dus heeft de bedrijfswoning zijn functie verloren. Ook in de toekomst kan de bedrijfswoning niet meer als zodanig gebruikt worden, dus mag dit pand omgezet worden naar een burgerwoning. 

Column

Ideeën

Vorige week was ik aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kaag en Braassem. Echt veel zin had ik er niet in, waarde columnlezer. Met een zware griep onder de leden, was ik veel liever thuis gebleven. Maar ja, de plicht roept. Dus mocht iemand na de nieuwjaarsreceptie ziek zijn geworden, dan zou dat zo maar door ondergetekende kunnen zijn. Sorry daarvoor!

Wel had ik een uitstekend excuus om niet iedereen te hoeven afzoenen ('Gelukkig nieuwjaar!'). En dat is me prima bevallen; een welgemeende handdruk is veel veelzeggender dan drie van die klapkussen. Dat niet-zoenen houden we er dus in.

Een traditioneel onderdeel van de nieuwjaarsreceptie is altijd het in het zonnetje zetten van enkele vrijwilligers. De lof gaat dit jaar uit naar Daniek de Groot uit Woubrugge ('Jonge vrijwilliger tot 22 jaar'), Annie van der Ham – van Heijningen uit Roelofarendsveen ('Vrijwilliger vanaf 22 jaar') en de Family Factory uit Leimuiden ('Vrijwilligersorganisatie van het jaar'). Dit soort prijzen zijn wat mij betreft ook bedoeld om alle andere inwoners, die zich belangeloos voor een ander inzetten, een hart onder de riem te steken.

In haar nieuwjaarstoespraak had burgemeester Marina van der Velde het over halfvolle glazen. Ze doelde daar niet mee op de onbedwingbare dranklust van de gemiddelde inwoner, maar wees er op, dat het altijd fijn is om de zaken van een positieve kant te bekijken. Nieuwe initiatieven zorgen ook voor nieuw enthousiasme. Wat dat betreft, heeft iedereen nog tot 22 januari een kans om hieraan een bijdrage te leveren. De gemeente stelt namelijk 75.000 euro beschikbaar om initiatieven van inwoners te realiseren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een zitbankje buiten, een ontmoetingsevenement, of een culturele uitspatting. Wilt u uw eigen dorp een stukje beter, mooier en fijner maken? Dien dan uw idee in bij de gemeente; dat kan via een email naar: griffie@kaagenbraassem.nl. Ik kijk uit naar al uw initiatieven en hoop deze het komende jaar te mogen bewonderen!


Joep Derksen

Modderkruiper ten dode opgeschreven door woningbouw

ROELOFARENDSVEEN > Het woningbouwgebied De Akkers 2 staat nu volop in de gemeentelijke belangstelling om daar een veertigtal woningen te realiseren. Het Buro SRO heeft een 'akoestisch onderzoek' laten uitvoeren voor dit terrein. Het aantal beschermde diersoorten, dat daar woont, lijkt mee te vallen. Maar de modderkruiper wordt kind van de rekening.

Het zuidelijk deelgebied is met een 'quickscan flora en fauna' onderzocht. Het blijkt, dat er wel degelijk beschermde diersoorten leven. Dan gaat het om vleermuizen, maar ook de kleine modderkruiper, die in de sloten leeft. De vleermuizen zouden weinig last moeten hebben van de woningbouw, maar het dichtgooien van sloten kan funest zijn voor daar levende modderkruipers. Daarom had de gemeente er voor moeten zorgen dat tijdens werkzaamheden toch maatregelen genomen moeten worden, zodat schade aan de sloten voorkomen wordt.

Maar sinds 1 januari 2017 is de nieuwe 'Wetnatuurbescherming' van kracht en dat betekent, dat de kleine modderkruiper geen beschermde status meer heeft. Daarom wordt het college van burgemeester en wethouders ook geadviseerd ,,om het dempen van de sloten uit te voeren''. Wethouder Henk Hoek liet vorige week weten, dat ,,het belang van de modderkruiper afgewogen moet worden ten aanzien van 'het verlangen van het creëren van woningbouw''.


Wikipedia laat weten: ,,De kleine modderkruiper is als zoetwatervis de kleinsten van de drie in de Benelux levende inheemse modderkruipers. De kleine modderkruiper wordt 10 tot 14 centimeter groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig visje met een fraai patroon van donkere vlekken op zijn flanken. Ter verdediging heeft hij een kleine uitklapbare stekel onder zijn oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden die hij gebruikt om `s nachts naar voedsel (kleine diertjes) te zoeken op de bodem. Overdag verschuilen ze zich in de modder. 's Nachts zwemmen ze graag.''

Vuurwerkmisbruik valt mee

KAAG EN BRAASSEM > De schade door vuurwerkmisbruik viel tijdens deze jaarwisseling enorm mee. In de nacht, dat Kaag en Braassem overging naar het jaar 2016, was de vuurwerkschade nog 17.400 euro; bijna even hoog als het jaar er voor. Maar dit jaar lijkt de schade beperkt te blijven tot 5.325 euro, al kan het nog zijn dat later in het jaar gemeentelijke voorwerpen ontdekt worden, die toch wel beschadigd zijn door bijvoorbeeld zwarte strijkers.


Door de hele gemeente zijn schademeldingen geweest. De grootste schadepost door vuurwerk vond plaats bij de skatebaan half pipe in Woubrugge. De gemeente moet 1.750 euro uitgeven om alles te herstellen. Maar ook twee verkeersborden aan de Bateweg (Woubrugge) leveren een kostenpost op van 400 euro. Datzelfde bedrag moet de gemeenschap ophoesten voor een opgeblazen onderbak van een kolk aan de Dorpsstraat in Leimuiden. De rest van de schade bestond uit kapotte vuilnis bakken, verkeersborden en een tekstbord.  

Waarde huizen openbaar

KAAG EN BRAASSEM > Wie graag wil weten hoeveel het huis van de buurvrouw waard is, kan dat nu checken op: www.wozwaardeloket.nl. Sinds 1 januari staat van iedere woning de WOZ-waarde vermeldt op deze site. Wethouder Henk Hoek kondigde dit vol trots aan op donderdag 5 januari. Hij liet hierover weten: 'Dit is een mooi moment. Deze site is vooral bedoeld voor allerlei instanties om de waarde van de woningen te kunnen bekijken.' Een van deze instanties is de belastingdienst. Hoek: ,,Dit is een efficiëncyslag en een bijdrage aan het transparant beschikbaar stellen van informatie.''

Gemeentebestuur proost op nieuw jaar

KAAG EN BRAASSEM > Een kleine honderd inwoners bezochten donderdag 5 januari de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Daar hield burgemeester Marina van der Velde haar traditionele nieuwjaarstoespraak én werden enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Ze neemt zich voor om de wereld te vergelijken met een half vol glas. ,,We moeten er op letten dat we ons niet laten leiden door tendentieuze uitspraken die onderbuikgevoelens voeden. Helaas zijn er vele politici die zich schuldig maken aan dergelijke uitspraken. Daarmee groeit een gevoel van onvrede en wantrouwen dat haaks staat op de statistieken die tonen dat wij hier in Nederland de meest bevoorrechte mensen van de wereld zijn.'' Wel vond ze, dat er meer aandacht moet zijn voor inwoners in deze gemeente, die extra hulp nodig hebben.

Ze prees inwonerinitiatieven, zoals ,,een kookcafé waar mensen terecht kunnen die anders alleen thuis moeten eten, een zwembad dat is uitgeroepen tot meest dementievriendelijke zwembad van het land en voetbalverenigingen die zich op allerlei verschillende manieren inzetten voor mensen die helemaal geen lid van hun vereniging zijn.'' Ze riep de gemeenteraadsleden op: ,,Laten we dit jaar samen aangaan, denkend vanuit een positieve grondhouding, bouwend aan onze samenleving in vertrouwen naar elkaar.''


Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ook een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. 'Jonge vrijwilliger tot 22 jaar' werd Daniek de Groot uit Woubrugge. De prijs voor de 'Vrijwilliger vanaf 22 jaar' ging naar Annie van der Ham – van Heijningen uit Roelofarendsveen. Family Factor uit Leimuiden pakte de prijs voor 'Vrijwilligersorganisatie van het jaar'.