Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

“Scholen: kies nu”

Discussie over subsidie vakleerkrachten nadert hoogtepunt

NOORDWIJK – De besturen van de basisscholen moeten binnen vier maanden een keuze maken. Of ze stemmen in met het voorstel dat de gemeente jaarlijks honderdduizend euro reserveert voor aanpassingen aan schoolgebouwen of dat ditzelfde bedrag besteed wordt aan de inzet van combinatiefunctionarissen. Tot nog toe ontvangen de scholen jaarlijks 300.000 euro zodat vakleerkrachten gymnastiek hun taken kunnen uitvoeren. Volgens een in 2004 afgesloten convenant zou deze gemeentelijke subsidie vanaf 2010 eindigen. Het college wil gebruik maken van deze mogelijkheid, maar het grootste deel van de schoolbesturen wil hier niet mee akkoord gaan.

In een exclusief interview met het Witte Weekblad geeft wethouder Martijn Vroom aan dat de maat vol is: ‘De schoolbesturen wisten al sinds 2004 dat de termijn in 2010 af zou lopen. Ik ben al anderhalf jaar aan het waarschuwen. Het convenant is uit zichzelf eindig en is feitelijk al in maart afgelopen. We zien de huidige situatie waarbij we 300.000 euro subsidiëren nog een jaar aan, maar als er geen afspraken komen met de schoolbesturen, vervalt ook ons aanbod om 100.000 euro te subsidiëren voor een alternatieve besteding.’

In 2004 sloten de basisscholen een convenant met de gemeente, waarbij de laatste partij zich verplichtte ‘Om de subsidie voor bewegingsonderwijs nog een raadsperiode na de huidige in stand te houden, dat wil zeggen tot en met 2010. (…) De schoolbesturen verplichten zich om na verlaging of beëindiging van de subsidierelatie met de gemeente de vakleerkrachten op te nemen in de reguliere formatie.’ Voor wethouder Vroom zijn deze afspraken helder: ‘Als gemeente gaan we deze subsidie naar nul afbouwen. Daarvoor in de plaats subsidiëren we 1/3de van het oorspronkelijke bedrag, omdat we de scholen willen blijven steunen. Naast de 160.000 euro die we jaarlijks ook al bijdragen aan andere zaken zoals WNF-lessen, anti-pestlessen en het verhogen van de weerbaarheid bij meisjes.’

In 2009 stelde de wethouder al voor dat de scholen de vakleerkrachten over zouden nemen en dat de gemeente een jaarlijkse bijdrage zou leveren aan de realisatie van lokalen en aanpassingen voor buitenschoolse en naschoolse opvang. Vroom: ‘De directeuren van de scholen die deze aanpassingen al achter de rug hebben, maken het meeste geluid: zij zijn fel tegen.’ De partijen praten nog over een ander alternatief: vanuit het rijk komt de regeling ‘Combinatiefunctionarissen’; deze personen helpen kinderen om toe te treden bij het sport- en gewone verenigingsleven. Jaarlijks kan Noordwijk hiervoor 65.000 euro ontvangen, zolang als de subsidie loopt.

Vroom: ‘De gemeente is bereid om 100.000 euro per jaar te reserveren voor die combinatiefunctionarissen en daarbovenop kan nog die rijkssubsidie komen. Of de scholen kunnen ervoor kiezen dat de gemeente jaarlijks 100.000 euro opzij zet: dat is drie miljoen euro over een periode van dertig jaar. Maar de scholen willen het liefst én de fysieke aanpassingen én een vergoeding voor de vakleerkrachten. Dat zit er niet in; de scholen wisten dat al sinds 2004. Vanaf het schooljaar 2011 – 2012 wordt het gemeentelijke subsidiebedrag voor de vakleerkrachten met 100.000 euro verlaagd. Dat gebeurt ook de twee (school)jaren erna.’
Vroom is het lange wachten zat: ‘Binnen vier maanden moeten de gemeente en de scholen eruit zijn, dus ik hoop dat de scholen de gesprekken niet meer afhouden. Dit is geen prestigestrijd; ik wil ook dat de vakleerkrachten behouden blijven. Ook met 100.000 euro subsidie krijgen de scholen meer dan bijna iedere andere instelling in Noordwijk. Het gaat niet om wat de wethouder of de vakleerkrachten of de schooldirecteur wil. Het gaat er om dat de kinderen goed onderwijs krijgen.’