Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Commissie eist openbaarheid van gegevens brug Poelgeest

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – De Commissie voor de Bezwaarschriften heeft zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad opnieuw op de vingers getikt. Voor de tweede keer wordt de politici er op gewezen, dat ze onterecht de stukken over de brug bij Poelgeest geheim houden.

Vorig jaar heeft het college het ontwerp-bestemmingsplan voor de Brug Poelgeest ingetrokken. De reden hiervoor zou zijn, dat de (al eerder afgegeven) provinciale ontheffing niet meer gebruikt kan worden. De brug moet aangelegd worden in overeenstemming met de regels voor de bescherming van de molenbiotoop. Maar meer informatie wil het college niet in de openbaarheid laten komen. Met de tik op de vingers van de commissie tot gevolg.

De commissie had deze uitspraak al eerder gedaan. Maar eind vorig jaar ging de gemeenteraad er unaniem mee akkoord, dat de stukken toch niet openbaar gemaakt zouden worden. De man die inzage wilde hebben in de ambtelijke stukken, stapte hierna opnieuw naar de commissie en werd weer in het gelijk gesteld. De leden van deze commissie oordeelden: 'Het opleggen van geheimhouding op een bepaald document is een zwaar middel, omdat dit openbaarmaking van dat stuk in de weg staat.' Er moeten heel goede redenen zijn om een stuk geheim te houden. 'Van een dergelijke belangenafweging is de Commissie niet gebleken', zo luidt het oordeel.

Ook heeft het college simpelweg te laat een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om de stukken geheim te laten. Dat had namelijk moeten gebeuren in de eerste gemeenteraadsvergadering die plaatsvindt, nadat het college een besluit neemt tot die geheimhouding. Dat had in de raad van 26 maart 2015 moeten gebeuren, maar die 'bekrachtiging van de geheimhouding' vond pas plaats in de daaropvolgende raadsvergadering.

De gemeenteraadsleden hebben volgens de commissie het openbaar belang ook niet goed verdedigd: 'De gemeenteraad had dienen te beoordelen of sprake was van een situatie die opheffing van de opgelegde geheimhoudingsplicht rechtvaardigt. Deze beoordeling heeft de gemeenteraad niet gemaakt en de gemeenteraad is daarbij voorbij gegaan aan omstandigheden, die nopen, tot inwilliging van het verzoek van bezwaarde.' Het eindoordeel van de commissie luidt, dat de

gemeenteraad van Oegstgeest de opgelegde geheimhoudingsplicht (op het juridisch advies van Pels Rijcken van 21 oktober 2014, JD) dient op te heffen.'