Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 maart 2016

Klaar met het college

'Nooit druk ervaren'

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – De eigenaren van Hotels van Oranje zijn helemaal klaar met het college. Het wachten op besluitvorming over de bouwplannen duurt hen te lang en nu wordt geprobeerd om het gelijk te halen via de Raad van State. Volgens Charles de Boer was de druppel die de emmer deed overlopen een brief van het college, waarin burgemeester Jan Rijpstra aangaf geen interesse te hebben in een 'bespreking van afzonderlijke onderdelen' over de 'nota van beantwoording inzake de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan.'

Volgens Hotels van Oranje heeft de gemeente 'niet tijdig beslist' op een ingediend verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan, zodat deze onderneming het hotel kan uitbreiden en appartementencomplexen kan realiseren. De Boer: 'Het betreffende verzoek is al op 15 mei 2014 bij de gemeente Noordwijk ingediend. Na een eerdere ingebrekestelling zit er nog steeds geen enkel schot in de zaak. Na vijf maanden zonder voortgang vormt de recente weigering van de gemeente om te komen tot overleg over zaken rond het plan de bekende druppel.'

Op 16 september 2015 was namelijk de sluitingsdatum van de inspraakreacties op de plannen van de Hotels van Oranje. En nu Rijpstra en de rest van het college van burgemeester en wethouders duidelijk hebben gemaakt om ook niet te overleggen over technische zaken rond de nieuwe bouwplannen, is voor De Boer de maat vol. 'De Hotels van Oranje gaan niet langer akkoord met verdere vertragingen en willen een voortgang zoals is vastgesteld in de Wet ruimtelijke ordening. We vragen de Raad van State om de gemeente Noordwijk op te dragen binnen vier weken een reëel besluit te nemen, dan wel een ontwerpbesluit dat inwilliging van de aanvraag inhoudt ter inzage te leggen. Een en ander op straffe van het verbeuren van een dwangsom van 250 euro per dag.'

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: 'Het gaat hier niet om de bouwplannen, maar om de afhandeling van de reacties -zienswijzen en adhesiebetuigingen- op het voorontwerpbestemmingsplan Hotels van Oranje door het college. Dat is een verplichte stap. De wet schrijft dat voor en de gemeente moet daarin zijn rol pakken. Dat doen we dan ook. Deze afhandeling van de zienswijzen en de steunbetuigingen is inmiddels afgerond.' Vandaag (donderdag 25 februari, JD) biedt het college de nota van beantwoording aan de raad aan.'

De woordvoerder erkent: 'Ja, het heeft lang geduurd, ook wat ons betreft. Maar dat is ook logisch. Er zijn ongelooflijk veel reacties binnengekomen nadat de inspraaktermijn afliep. 2100 zienswijzen en ongeveer 350 steunbetuigingen. De wet schrijft voor dat die allemaal grondig, juist en zorgvuldig worden afgedaan. Een nota van beantwoording heeft een juridische status. Over zo’n nota, kan, indien daar aanleiding toe bestaat, weer juridisch gesteggeld worden. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is een zorgvuldige afweging noodzakelijk geweest. Ook dat kost tijd, van traineren is dus geen sprake.'


Op de vraag of het college vindt, dat Hotels van Oranje druk uitoefent door naar de Raad van State te willen stappen, stelt de woordvoerder. 'We doen wat we moeten doen volgens de juridisch-planologische regels. Het college heeft dan ook nooit druk ervaren. Ook nu niet met de gang naar de Raad van State door de Hotels van Oranje. Gedurende het hele proces is er formeel en informeel contact geweest met de Hotels van Oranje. We begrijpen hen heel goed. Het is voor hun een belangrijk plan. Ze willen duidelijkheid hebben. Maar die duidelijkheid komt pas in de komende maanden. Het college heeft zijn werk gedaan. De gemeenteraad van Noordwijk is nu aan zet.' Toeval of niet, maar enkele uren later liet de burgemeester van zich horen via een tweet: 'Raad gaat nu belangen van Hotels van Oranje, omwonenden en algemeen belang afwegen. Start op 17 maart met informerende sessie.'