Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2015

‘De Joodse gemeenschap werd in één klap weggevaagd’

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het is een stukje lokale geschiedenis, waar geen enkele inwoner met trots op terug kijkt. Voorafgaand aan de tweede wereldoorlog kende Noordwijk een kleine, maar stabiele Joodse gemeenschap. Al deze mensen; mannen, vrouwen en kinderen, werden gedeporteerd naar concentratiekampen van het Naziregime. Auteur Willem Baalbergen zorgt er met zijn nieuwe boek ‘Sjoel in het Paterhuis’ voor, dat hun herinnering levend blijft.
‘Het is toch gek, dat wij nooit wat deden aan de gedenking van de Joden uit Noordwijk; zij werden ineens uit onze gemeenschap gehaald. Dat is een ingrijpende zaak’, zo vat Baalbergen de reden voor het schrijven van het boek samen. De idee voor het boek komt oorspronkelijk van oud-predikant Wim van der Lee en Baalbergen is er samen met Arend Dubbelaar, Dorine Holman en de inmiddels overleden Geek Slats aan begonnen. Met behulp van een inzamelingsactie werd een gedenksteen geplaatst aan de Oude Zeeweg én was er nog voldoende over voor de realisatie van dit boekwerk.
Hierin beschrijft Baalbergen, die het meeste werk in dit boek heeft gestoken, de aankomst van de eerste Joden in Noordwijk aan het eind van de 18de eeuw. Uiteindelijk woonden hier zo’n 45 mensen in luxe huurwoningen; ze verdienden meestal hun geld als kooplieden. Er was ook een synagage, maar die raakte buiten gebruik doordat de Joodse gemeenschap rond 1900 vertrok uit het dorp. Maar in de jaren ’30 van de vorige eeuw gingen steeds meer Joden vanuit de steden in de dorpen wonen, waar ze zich veiliger voelden. Onterecht, blijkt nu. Twintig mensen die hier woonden zijn tussen 1942 en 1944 afgevoerd naar Auschwitz en Sobibor en daar vermoord. Baalbergen: ‘Je kreeg een oproep om je te melden, meestal in Amsterdam bij de Schouwburg. Kinderen werden apart van de ouders opgesloten. Ze dachten dat ze naar een werkkamp in het oosten moesten en dat wel zouden overleven. Dat waren mensen die zich keurig aan de regels hielden. Ze hadden niet gedacht dat het allemaal zo erg zou worden. Voor hen was onderduiken ook geen aanlokkelijk alternatief.’
Onder de doden waren bijvoorbeeld drie Joden die op de Willem van den Berghstichting woonden. Maar ook vielen er slachtoffers onder de veertig Joden die tijdens de oorlog van buiten Noordwijk naar een onderduikadres kwamen. De familie Presburg werd verraden en gedeporteerd: op een dochter na is het hele gezin van vijf personen omgekomen. Wat wilt u bereiken met dit boek? ‘Dat er aandacht kwam voor het feit dat er een Jodose gemeenschap was en dat die in één klap werd weggevaagd.’
Het boek ligt op dit moment bij de drukker en alle mensen die aan de financiële actie hebben meegedaan, krijgen een exemplaar. Ook zijn er plannen om het boek (50 pagina’s) gratis onder de scholen te verspreiden. Verder is het vanaf mei te koop bij de plaatselijke boekhandel voor 9,95 euro per stuk.

Bouwplannen krijgen goedkeuring

HILLEGOM – De gemeenteraad keurde met een ruime meerderheid het bestemmingsplan goed voor de bouwplannen aan de 3de Loosterweg 130. De inbreng van twee insprekers zorgde er wel voor, dat de raadsleden nog wezen op de noodzaak van goede communicatie, maar het is uiteindelijk de eigenaar van het stuk grond die zijn zin krijgt. 
In het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling mogen er drie woningen bij komen. Deze  huizen worden gezien als compensatie voor de afbraak van enkele verrommelde panden. Met name de twee grote huizen die gepland staan lang de Loosterweg zorgt voor onrust onder de omwonenen, die hiermee hun vrije uitzicht zien verdwijnen. Zij pleitten er voor, dat die woningen iets verderop komen te staan, maar dat ziet een meerderheid van de raad niet zitten. Deze politici hebben liever dat er in een bestaande lintbebouwing woningen bij komen, dan dat er een nieuw ‘woninglint’ gerealiseerd wordt.
Raadslid Grimbergen (BBH) vond dat de juiste procedures gevolgd waren en zijn collega Van Trigt (CDA) was het hier mee eens. Bovendien oordeelde Van Trigt dat ‘men in deze kwestie zo onaardig is tegen elkaar’. Fel tegen de komst van de huizen was raadslid Van Egmond (GroenLinks): ‘Er is hier geen sprake geweest van een zorgvuldige procedure en belangenafweging. Dit bestemmingsplan kan niet worden goedgekeurd.’ En met het betoog van wethouder Ivo ten Hagen dat de gemeente wel degelijk geluisterd heeft naar alle belanghebbenden, maar dat niet iedereen zijn zin kan krijgen, was de kogel door de kerk. En kan vrijwel niets de komst van de nieuwe woningen nog tegen houden.

Geen extra bezwaartijd

HILLEGOM – Gemeenteraadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) pleitte er donderdag 19 februari voor, dat inwoners meer tijd krijgen om hun zienswijzen in te brengen tegen geplande bomenkap. Ze kwam met dit voorstel naar aanleiding van de bomen langs de Vossenlaan die geveld worden. ‘Hier was de periode tussen aankondiging en uitvoering maar één week’, aldus Heemskerk. Ze riep het college van burgemeester en wethouders op om ‘minimaal drie weken’ tijd te laten zitten tussen het aankondigen dat de gemeente bomen wil kappen en de daadwerkelijke kapactiviteit. Het college neemt dit advies echter niet over en stelt, dat er doorgaans een periode van twee weken zit tussen aankondiging en kap, al kan het ook wel eens een paar dagen meer of minder zijn.

Pleidooi voor rapid response team

HILLEGOM – Gemeenteraadslid Rippner (BBH) heeft het helemaal gehad met de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Dit liet ze donderdag 19 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering weten. Met name waar het gaat om het op een goede wijze uitbetalen van de persoonsgebonden budgetten (pgb), moet er volgens haar onmiddellijk actie genomen worden. Ze riep het college van burgemeester en wethouders op om een ‘rapid response team’ voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst op te zetten. Wethouder Frits Roelfsema vond zo’n rapid response team niet nodig: ‘Tot op heden zijn er (regionaal, JD) geen problemen geweest. Er is geen sprake van het niet uitbetalen van pgb’s. We denken niet dat het noodzakelijk is om een rapid response team subregionaal op te tuigen.’

Sloop woningen

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – De veertig woningen aan de Van Leembruggenstraat worden vanaf eind maart gesloopt. Enkele weken eerder, maar in ieder geval voor de start van het broedseizoen (15 maart, JD) worden de bomen omgezaagd.
Even leek het er op dat enkele broedende vleermuizen roet in het sloopetentje zouden gooien, maar Stek-woordvoerder Yvon Hoogervorst laat weten, dat hier een oplossing voor gevonden is. ‘Er zijn binnen het plangebied twee paarverblijfplaatsen aangetroffen van ruige en gewone dwergvleermuis en een mogelijke zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Sloop van de panden zal leiden tot het vernietigen van deze verblijfplaatsen binnen (een deel van) vleermuizenterritoria. Met het uitvoeren van preventieve maatregelen, het plaatsen van circa acht kasten die geschikt zijn als paar- en zomerverblijfplaats, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen Flora- en faunawet worden overtreden bij de werkzaamheden in dit plangebied. Door het terugbrengen van voldoende nieuwe verblijfplaatsen in de nieuwe woningen zal het geen negatieve lange termijneffecten opleveren. Door te slopen wanneer de vleermuizen het minst kwetsbaar zijn en buiten periode waarin wordt gebaltst (en niet in de winterslaapperiode), wordt tevens aan de zorgplicht voldaan.’
Nadat de huizen zijn gesloopt, worden 31 nieuwe woningen op die locatie gebouwd. Hiervan zijn acht woningen voor de koopsector en de overige 23 zijn bestemd voor de sociale huursector. Deze huizen moeten aan het eind van 2016 opgeleverd zijn, zo is de verwachting.

Spoorwegvariant slechter dan ‘Hillegomvariant’

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Het college van burgemeester en wethouders zet in op een nieuwe variant voor de Duinpolderweg. Daarmee willen de bestuurders niet zeggen, dat ze voorstander zijn van de veelbesproken Duinpolderweg. Maar áls de hogere overheden toch besluiten om die verbinding aan te leggen, dan hoopt het college dat deze weg aan de noordkant van Hillegom komt te liggen. Dit werd donderdag 19 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk.
In een brief aan de raadsleden had het college al geschreven een nieuwe variant aan te willen brengen: ‘De oorspronkelijke verbinding tussen de N206 en de N208 ten noorden van Hillegom. Een verbinding tussen de Ruigenhoek en de N207 is 3,5 kilometer lang en ten opzichte van de spoorvariant is het een kleine aanpassing.’ Een meerderheid van de gemeenteraad bleek het hier mee eens te zijn. Wel werd benadrukt, dat nut en noodzaak van deze weg absoluut aangetoond moeten worden.
Wethouder Ivo ten Hagen benadrukte dat ‘er vanuit Hillegom geen instemming met dit project is’. En dat geldt voor geen enkele variant. Ten Hagen liet weten, dat ook hij overdonderd was door de Spoorvariant: ‘Die kwam als een donderslag bij heldere hemel en daar zitten wij mee in onze maag. We snappen dat die Spoorvariant komt om die stikstofproblematiek te vermijden, maar deze variant is wel heel ingrijpend.’ Het college komt mede met het nieuwe alternatief, naar aanleiding van opmerkingen die veel in het dorp te horen zijn. De wethouder nogmaals: ‘Heel veel mensen zeggen: “Trek gewoon die N207 door, want zo los je de problematiek op voor Noord-Holland.” Hoe noordelijker het verkeer komt, hoe meer verkeer uit Hillegom weg blijft. Als die weg voor anderen bedoeld is, kun je beter kijken om die weg op hun grondgebied of daar heel dichtbij te leggen.’ Op een bezwaar van GroenLinks dat de Hillegomvariant juist zorgt voor meer sluipverkeer, stelde de wethouder: ‘Dat is juist wat onderzocht moet worden. Het zou zonde zijn als we dit alternatief niet doorrekenen. Ik wil niet gedwongen worden in de Spoorvariant, want die variant is in ieder geval slechter dan onze variant.’

‘We gaan geen heksenjacht organiseren’

HILLEGOM – Jongeren onder de 18 drinken minder dan in voorgaande jaren. Onder 15-jarigen is het percentage dat alcohol drinkt gedaald met 15% en ook zijn er 10% minder 16-jarigen die offeren aan Bacchus. Het onderwerp werd donderdag 19 februari besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Als ouders hoeven we echter niet met z’n allen rustig te gaan slapen, want in 2014 zijn 70 kinderen landelijk méér opgenomen met alcoholvergiftiging dan in het jaar ervoor. De gemeenteraadsleden waren dan ook tevreden met de wetenschap, dat er bij sportverenigingen en horecagelegenheden onaangekondigde controles gaan plaatsvinden.
Burgemeester Arie van Erk waarschuwde voor gemakzucht. ‘Het is gewoon vreselijk dat kinderen tussen 12- en 14-jarigen doen aan comazuipen. We willen ons steentje daar aan bijdragen met ons beleid en er ook op handhaven. We gaan geen heksenjacht organiseren, want we gaan ook zorgen voor preventie. Ook houden we bij hoe vaak waarschuwingen en boetes zijn gegeven. Maar wel binnen de uren die de boa’s daar voor hebben.’

Column

Accountant
De Stichting ‘Vrienden van de Kleine Oase’ en Stichting Sporthal Woubrugge krijgen zoveel gemeentesubsidie, dat ze géén acountantsverklaring meer in te hoeven dienen. Beide organisaties ontvangen een subsidie om de inwoners uit onze gemeente laagdrempelig te laten sporten. 
Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, waarde columnlezer. De gemeente strooit met subsidiegelden die boven een halve euroton uitstijgen, maar hoeft hier geen extra controle op. In het kader van ‘minder regeltjes’ is dit natuurlijk een aardig initiatief, maar het zorgt wel voor extra risico’s. Waarmee ik niet wil zeggen, dat de vrijwilligers en bestuurders van de beide stichtingen risicofactoren zijn. Voor zover ik kan bezien, doen ze hun taken al jaren naar eer en geweten. Neen, het gaat mij in dit geval om het besluit van de gemeente om geen accountantsverklaring meer te eisen voor subsidiebedragen onder de 80.000 euro.
Tot vorig jaar moesten alle organisaties die meer dan 50.000 euro aan subsidie ontvangen, ook jaarlijks zo’n accountantsverklaring laten opstellen. Maar in de nieuwe Algemene subsidieverordening is dat bedrag dus verhoogd naar 80.000 euro. En aangezien de beide stichtingen meer dan 50.000 euro, maar minder dan 80.000 euro aan subsidiegelden incasseren, hoeven zij daarom voortaan geen accountantsverklaring meer in te leveren.
En dat komt goed uit, zo blijkt uit ambtelijke stukken. ‘Dit besluit zal leiden tot een correcte administratie, aangezien beide stichtingen over het jaar 2013 geen accountantsverklaring hebben ingediend.’ Met andere woorden; de stichtingen hadden hun financiële administratie niet op orde, maar met dit collegebesluit voldoen ze alsnog aan de regels. Natuurlijk valt er ook wat te zeggen voor het collegebesluit; het geld dat normaliter naar een accountant gaat, wordt nu besteedt om inwoners met een achterstand in aanraking te laten komen met het sporten. Toch zou de gemeente er goed aan doen om de eigen controles op de financiële gegevens te verbeteren. We hebben het namelijk wel over gemeenschapsgeld dat door de belastingbetalende inwoners bijeen gebracht is.
Joep Derksen

Permanente recreatiebewoners moeten weg

ROELOFARENDSVEEN – Een bewoner van een recreatiewoning aan de Aderweg krijgt geen persoonsgebonden gedoogbeschikking om daar te mogen wonen. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Het college volgt hiermee het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Ook wordt de huidige illegale situatie niet gelegaliseerd, zo stelt het college.
Het huis wordt al sinds 2007 permanent bewoond, maar dat zorgt nog niet voor een gewoonterecht. Hiervoor zouden er al minimaal twintig jaar mensen in de recreatiewoning hebben moeten zitten. De gemeente heeft een last onder dwangsom opgelegd, om hier mee te bereiken dat het permanent bewonen van de recreatiewoning binnen vier maanden beëindigd wordt.

Geestwater te koop

JOEP DERKSEN
LISSE – Iedereen die een goed bod doet, mag van Stek het terrein Geestwater kopen. Dit liet Stek-directeur Hans Al woensdag 18 februari weten. ‘Als ontwikkellocatie staat Geestwater bij ons niet bovenaan op de prioriteitenlijst. We kijken liever naar locaties als de Hobaho, Uitermeer (Lisse) en locaties in Hillegom als de woonzorgzone. Ook in Teylingen (de nieuwbouwwijk Hoogkamer, JD) zijn we nog steeds bezig.’
Na jaren praten over de ontwikkeling van zowel Geestwater als het naastgelegen terrein Dever-Zuid is er volgens Al nog steeds ‘geen vooruitgang geboekt’. De gemeente moet nog toestemming krijgen van de Provincie Zuid-Holland voor het realiseren van extra woningen. Stek gaat haar prioriteiten verleggen, zo stelde Al. ‘Wij kunnen niet anders dan naar ons investeringsprogramma kijken om financieel gezond te blijven. Dan ga je prioriteiten leggen; je moet ook overwegen om zaken te verkopen. Er zijn namelijk genoeg plekjes om wél wat te doen, dus als iemand een goed bod doet, dan is Geestwater te koop.’ Dat wil overigens niet zeggen, dat Stek het vertrouwen heeft verloren in een succesvolle ontwikkeling van Geestwater: ‘We zijn nog steeds positief dat daar woningen gebouwd mogen worden. Hiervoor zijn rechten opgebouwd en afspraken gemaakt.’

Huurders krijgen zonnepanelen

LISSE – Woningbouwcorporatie Stek is bezig met een succesvolle proef, waarbij zonnepanelen worden aangebracht op zogeheten ‘grondgebonden woningen’. De eerste zonnepanelen zijn al geplaatst op een zestal huizen in De Engel. Het is de bedoeling dat in eerste instantie 34 huizen worden verrijkt met deze panelen. Er hebben zich al voldoende huishoudens ingeschreven, zo liet Stek-directeur Hans Al woensdag 18 februari weten. Door het plaatsen van de zonnepanelen dalen de energielasten per maand gemiddeld met 25 euro. Als tegenprestatie stemmen de bewoners er mee in, dat hun huur maandelijks met 15 euro stijgt. Al: ‘Met deze maatregel willen we het totaal aan woonlasten beperkt houden; het levert toch een tientje per maand op voor de huurder.’ Stek wil met dit soort maatregelen er voor zorgen dat in 2020 voor haar totale woonbestand gemiddeld genomen het energielabel B geldt.

Huurwoningmarkt op slot

JOEP DERKSEN
STREEK – ‘De druk op de woningmarkt neemt toe’. Deze uitspraak deed Stek-directeur Hans Al woensdag 18 februari. Steeds meer mensen blijven in hun huidige woning zitten; dit komt mede door het feit dat nieuwe huurders een hogere huur moeten betalen, dan hun buren die al jaren lang in een sociale woning van Stek zitten. Ook zijn de gemeentes verplicht om als eerste woningen toe te kennen aan statushouders (voormalige vluchtelingen, JD) en GGZ-cliënten die op zichzelf gaan wonen.
Al rekent voor: ‘De mutatiegraad (verhuizingen, JD) is hard achteruit gelopen: van 8% naar 5% per jaar. In Lisse, Hillegom en Teylingen komen er per jaar gemiddeld 330 vrij. Hiervan verkopen we er zo’n dertig.’ Bij nog eens dertig woningen is de huur zo hoog geworden, dat ze niet meer onder de categorie ‘sociale huur’ vallen. Ook de mensen die vanwege een gemeentelijk bouwproject moeten verhuizen, zoals de flatbewoners in de Van Speykstraat, krijgen voorrang bij het toekennen van een woning. Dit alles zorgt er voor, dat er binnen deze drie gemeenten maar zo’n ‘150 tot 180 woningen’ overblijven waar nieuwe huurders in kunnen trekken.

Kandidaten bezoeken regio

STREEK – Twee CDA-kandidaten voor de komende Waterschapsverkiezingen én de verkiezingen voor Provinciale Staten worden 24 februari rondgeleid door vertegenwoordigers van de lokale CDA-afdelingen. Dit gebeurt in het kader van de aankomende verkiezingen die op woensdag 18 maart plaatsvinden. Ook Adri Bom-Lemstra, CDA-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen, bezoekt zal hierbij aanwezig zijn.
De drie CDA-kandidaten die op deze dag twee bedrijven bezoeken, zijnBert van Leeuwen (Warmond) en Jos Beugelsdijk (Noordwijkerhout). Ravensbergen wil graag Provinciaal Statenlid worden en de andere twee hebben zich kandidaat gesteld voor het Waterschap Rijnland. Het gezelschap bezoekt als eerste de kistenfabriek M. Bakker & Zn. in Lisse. Hierna gaan de politici naar Voorhout voor een rondleiding bij W.Oskam & Zn. Hetzelfde bedrijf dat in de afgelopen jaren twee keer getroffen werd door een uitslaande brand.

Meer duurzaamheid Van Ruysdaelflat

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De huren van de appartementen in de Van Ruysdaelflat gaan waarschijnlijk minder hard omhoog. In overleg met de bewonerscommissie zal wooncorporatie Stek wél allerlei noodzakelijke verbouwingen uitvoeren, maar in verhouding tot andere Stek-flats blijven deze beperkt. Omdat er minder kosten worden gemaakt, gaan de huren ook minder hard omhoog. ‘En zo krijgen we een gevarieerde huur ten opzichte van vergelijkbare appartementen’, concludeerde Stek-directeur Hans Al woensdag 18 februari tevreden.
De oude cv-ketel wordt wel vervangen en Stek zorgt ervoor dat de liften veilig functioneren. Ook wordt het beton vervangen, daar waar het noodzakelijk is. Maar volgens Al hebben de bewoners al veel onderhoud zelf uitgevoerd. Samen met de bewonerscommissie kijkt Stek nu naar een nieuwe vorm van energieduurzaamheid. Dat betekent dus niet, dat er weer windmolens op het dak geplaatst worden, zo laat Al geruststellend weten. ‘Een vernieuwde vorm van een collectief duurzaam systeem is de warmtekrachtkoppeling, of we gaan zonnepanelen plaatsen. Er komen geen windmolens; we gebruiken eerder iets dat op de zon werkt.’ De concrete renovatieplannen worden nog opgesteld: daarna moet minimaal 70 procent van de bewoners er mee akkoord gaan, voordat deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Geen uitzicht op grafzerken

JOEP DERKSEN
LISSE – De schrik sloeg menig wandelaar om het hart, nadat de gemeente het gebied rondom de Mariakerk onder handen genomen had. Stukken natuur met boomachtige struiken die al dertig jaar vrijwel onaangetast waren, werden rücksichtlos verwijderd. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet dinsdag 17 februari weten, dat er ook weer iets moois voor terug komt.
De verwijderde groenstrook aan de Nassaustraat was ‘een verwilderde groene strook met achterstandsonderhoud’, aldus de wethouder. ‘Dan is het na een bepaalde levensduur gewoon op’. De gemeente besloot dan ook om het gebied onder handen te nemen en had de buurtbewoners hierover geïnformeerd. Nieuwenhuis: ‘We wilden daar intensief huishouden. Er stonden geen bomen, maar wel struiken, die eigenlijk boomvormen aannamen.’
Nadat het groen was verwijderd, werd heel duidelijk dat de omwonenden tegen een rij grafzerken van de Mariakerk aan keek. Nieuwenhuis constateerde droogjes: ‘Dat is een minder fijn uitzicht dan een groene bossage. We gaan daar het groen terugplaatsen, inclusief vijf bomen, en dan komt er ook meteen een 1,50 meter hoge wintergroene haag. Doordat het terug te plaatsen groen minder onderhoud nodig heeft, verdient deze renovatie zichzelf terug.’

Handhaven op hondenpoep

JOEP DERKSEN
LISSE – De invoering van kattenbelasting was één van de wensen van de SGP/ChristenUnie tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Die kattenbelasting komt er niet, maar wel gaat het college van burgemeester en wethouders harder handhaven op het opruimen van hondenpoep. Dit liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) dinsdag 17 februari weten.
De klachten over hondenpoep nemen sterk toe, zo stelden de wethouder. Vorig jaar zijn nul bekeuringen uitgedeeld voor het niet opruimen van hondenpoep. De gevolgen hiervan lijken merkbaar. Nieuwenhuis is ervaringsdeskundige, want als hij met zijn familie naar de kerk gaat, ziet hij de viervoeterrestanten regelmatig liggen. Hij informeert: ‘Hier ligt echt een ergernis, terwijl een hond een fantastisch dier is.’ De gemeente gaat in de maand maart keihard handhaven op het opruimen van de hondenpoep. De tijd van waarschuwen is voorbij; wie betrapt wordt bij het niet opruimen, krijgt onverbiddelijk een boete van 140 euro. Maar wie de uitwerpselen wél met een plastic zakje meeneemt en deponeert in een vuilnisbak, mag een hondenbrokje van één van de controlerende boa’s (bestuurlijke opsporingsambtenaren) in ontvangst nemen. Dit hondenbrokje mag het baasje delen met zijn huisdier.

Meerenburg ingepakt in bomenrij

JOEP DERKSEN
LISSE – Het is een typisch geval van een win-win situatie. De bewoners van de wijk Meerenburg krijgen er 85 extra parkeerplaatsen bij. Maar tegelijkertijd zorgt de gemeente ook voor de komst van extra bomen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) lichtte dit dinsdag 17 februari toe.
De bewoners en de gemeente waren al maanden bezig met plannen en besprekingen om broodnodige extra parkeerplekken in de gemeente te krijgen. Het plan was al klaar en hoefde alleen nog het goedkeuringsstempel van het college van burgemeester en wethouders te krijgen. Maar in eerste instantie kon Nieuwenhuis zich niet vinden in het eindresultaat, zo lichtte hij toe. ‘Ik heb mijn been er voor gestoken, want ik was niet content met de manier waarop het gebeurde. Het ging ten koste van te veel openbaar groen.’
Op het gemeentehuis is hard nagedacht hoe de 121 bomen die verwijderd danwel verplaatst worden, ook weer kunnen worden gecompenseerd. Nieuwenhuis: ‘Nu is een heel mooie en creatieve oplossing gevonden. De wijk Meerenburg is omzoomd door een groene wal. We willen die groene wal voorzien  van bomen; die wijk wordt dus ingepakt in een groene bomenrij. De entree van de wijk krijgt extra luister door het bijplaatsen van bomen. Er ligt ook een groene ader in; een parkje.’ Door al die maatregelen kunnen de bewoners genieten van 24 extra bomen. De uitvoering van de werkzaamheden start in augustus.

Andere aanpak Dever-Zuid

LISSE – De voltallige raad, met uitzondering van Pvda/GroenLinks, stemde donderdag 19 februari tijdens de raadsvergadering in een collegevoorstel over het bouwproject Dever-Zuid. De komende maanden wordt een gewijzigd plan uitgewerkt om in dat gebied geen 24 villawoningen, maar circa 81 huizen te mogen bouwen.
De VVD en het CDA pleitten er voor, dat het bouwen van woningen in dit gebied in stukjes wordt uitgevoerd. Wel liet raadslid Gerrit Meiland (CDA) weten, dat het uiteindelijk niet de gemeente is die bepaalt of er 81 woningen op Dever-Zuid mogen komen. ‘Als de Provincie Zuid-Holland niet in de keuzes mee kan gaan, zij alle onderzoeken (voor de mogelijkheid om 81 woningen te bouwen, JD) voor niets.’ Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) bleef mordicus tegen welke woningbouw dan ook op Dever-Zuid. ‘Het is niet wenselijk en niet goed te realiseren. Een goed woonmilieu naast een bedrijventerrein is geen goede zaak.’ Deze woorden van de eenmansfractie konden de overige partijen echter niet overtuigen.

Herinrichting mag doorgaan

JOEP DERKSEN
LISSE – De gemeenteraadsleden stemden donderdag 19 februari in met het beschikbaar stellen van een krediet van 280.000 euro voor de herinrichting van de openbare ruimte bij het CNB gebouw, waar het Huis van Cultuur Floralis in komt. Ook worden voor dat bedrag de Tulpenstraat en Lisbloemstraat opgeknapt. Wel moet wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) zwaar in onderhandeling met projectontwikkelaar Adriaan van Erk.
Ruigrok’s voorganger Bas Brekelmans (VVD) had nagelaten, om bij een overeenkomst af te spreken dat eventuele aanbestedingsvoordelen terug zouden vloeien naar de gemeente. Nu blijkt dat Van Erk gebruik maakt van onderaannemers, moet deze afspraak alsnog gemaakt worden, zo vonden de politieke partijen, naar aanleiding van een voorstel van SGP/ChristenUnie, VVD en CDA. Ruigrok liet geruststellend weten, dat een definitieve opdracht nog aan Van Erk gegeven moet worden: ‘We willen de afspraak maken, dat het aanbestedingsvoordeel naar de gemeente gaat.’
Een voorstel om een slordige 17.000 euro te bezuinigen op het totale budget, door het alleen gebruik maken van oudere materialen, werd verworpen door een politieke meerderheid. Dit kwam mede door een opmerking van wethouder Evert Jan Nieuwenhuis, dat het grootste deel van de straatstenen bestaat uit ‘huis-, tuin en keukenbestrating.’

Raad wijkt van reglement af

JOEP DERKSEN
LISSE – Regels zijn regels, maar als die regels niet uitkomen, kan er toch van worden afgeweken. Een voorstel van de VVD om de geheimhouding op te heffen over de inrichtingskosten van het Floralisplein, de Tulpenstraat en Lisbloemstraat zorgde donderdag 19 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering voor een unieke situatie.
Gemeenteraadslid Hans Boekestein (Nieuw Lisse) was niet aanwezig tijdens deze vergadering en dus was er een even aantal raadsleden. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) pleitte ervoor dat er in openheid gesproken kon worden over bedragen, die betaald moeten worden voor het uitvoeren van de bestratings- en inrichtingswerkzaamheden. Na een korte discussie bleken de negen raadsleden van de VVD, SGP/ChristenUnie en het CDA voorstander te zijn van dit voorstel. Maar, de overige negen raadsleden (Nieuw Lisse, D66 en PvdA/GroenLinks) waren tegenstander. Het gevolg hiervan was, dat de stemmen staakten.
De regels zijn dan, dat het voorstel van de agenda gehaald moet worden, zodat er tijdens een volgende vergadering opnieuw over gestemd kan worden. Maar dat was in dit geval niet mogelijk, omdat het werk aan het plein bij Huis van Cultuur Floralis (in de volksmond ‘Floralisplein’ genoemd, JD) op het punt van beginnen stond. Na een schorsing kwam gemeenteraadsvoorzitter Lies Spruit met het voorstel om het onderwerp ‘Beschikbaarstelling krediet van 280.000 euro voor herinrichting openbare ruimte CNB (inclusief voorplein, Tulpenstraat en Lisbloemstraat)’ toch maar wel te bespreken, waarbij de raadsleden voorzichtigheid zouden zijn met het noemen van aparte bedragen voor de verschillende werkzaamheden.

‘De Joodse gemeenschap werd uitgeroeid’

NOORDWIJK – De complete Joodse gemeenschap verdween uit Noordwijk tijdens de tweede wereldoorlog. Tussen 1942 en 1944 werden mannen, vrouwen en kinderen opgeroepen om naar de Amsterdamse schouwburg te gaan om zich daar te laten registreren. Plichtsgetrouw als veel mensen waren, voldeden de Noordwijkse Joden aan deze oproep om hierna vergast te worden in de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz.
Willem Baalbergen heeft samen met Arend Dubbelaar, Dorine Holman en de inmiddels overleden Geek Slats het boek ‘Sjoel in het Paterhuis’ geschreven. Het is een eerbetoon aan de Joodse gemeenschap en een waarschuwing voor toekomstige generaties dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Baalbergen heeft het meeste werk gedaan om het boek, dat inmiddels bij de drukker ligt, te realiseren.
In ‘Sjoel in het Paterhuis’ wordt de komst van de eerste Joden beschreven aan het eind van de 18de eeuw. Een dikke honderd jaar later is er geen registratie meer van Joodse Noordwijkers, maar dat verandert in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Dan komen zo’n twintig Joden uit Nederland en Duitsland naar het kustdorp, in de hoop hier vreedzaam te kunnen leven, zonder last te hebben van het Naziregime. Het blijkt ijdele hoop; het noodlot wacht op hen in de gaskamers van de concentratiekampen.
Het boek verhaalt ook over Joden die tijdens de tweede wereldoorlog onderdoken in het dorp, waarbij de meesten het overleefden. Baalbergen: ‘Ik hoop dat de basisscholen dit boek gaan gebruiken, zodat de kinderen weten dat wij altijd Joden hebben gehad en dat die gemeenschap in feite uitgeroeid is.’ Het boek wordt rond mei gepubliceerd en is dan voor 9,95 euro verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel.

Geen deelbetalingen hoge WOZ-aanslagen

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) pleitte er woensdag 18 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering mede namens CDA en Noordwijk Zelfstandig voor, dat bedrijven altijd een WOZ-aanslag in termijnen kunnen betalen. Volgens hem kan dat op dit moment alleen bij een aanvraag van meer dan 1500 euro.  Wethouder Gerben van Duin liet echter weten, dat het juist gaat om bedragen ónder de 1500 euro. De gemeente piekert er niet over om deelbetalingen toe te staan voor hogere bedragen: ‘We willen voorkomen dat we later ons geld binnen krijgen en hierdoor financiën mislopen.’

‘Het bezoek kan de auto ook twintig meter verderop parkeren’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De omwonenden van de Rudolf Tappenbeckweg moeten het de komende tijd met 35 minder parkeerplekken doen. Dat is het gevolg van een raadsbesluit, dat woensdag 18 februari genomen werd. Met name de oppositiepartijen klaagden over de teloorgang van deze parkeerplekkenn, maar zij kregen geen meerderheid achter zich.
Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) liet weten dat zijn partij er geen problemen mee had om het hoogst noodzakelijke onderhoud aan deze weg te laten uitvoeren. ‘Maar we hebben wél een probleem met het verwijderen van 35 parkeerplekken.’ Hij vond dat het college zich er gemakkelijk afmaakte door te laten weten, dat gezocht wordt naar een plek in Noordwijk om die 35 plaatsen te compenseren. Inwoners en bedrijven met bouwplannen, waarbij parkeerplaatsen verdwijnen, zouden hier niet mee wegkomen, zo stelde Ter Hark. Raadslid Els van Egmond (CDA) vond het verdwijnen van deze parkeerplekken het topje van de ijsberg. ‘Ook bij de Parallelboulevard  verdwijnen er 49 en nog eens 35 plekken gaan weg na de herinrichting van De Grent. Dat zijn 119 parkeerplaatsen die verdwijnen.’ Noordwijk Zelfstandig stelde, dat de komende jaren meer parkeerruimte nodig is en waarschuwe dat strandbezoekers door een tekort aan parkeerplekken eerder naar Katwijk zullen gaan: ‘Daar hebben ze meer parkeergelegenheden en ook nog gratis parkeren op de zondag.’
De oppositiepartijen waren echter roependen in de woestijn. De coalitiepartijen lieten weten er van uit te gaan, dat de parkeerproblemen ‘binnen afzienbare tijd’ worden opgelost. Peter van Bockhove (LSN) stelde dat er op de Maarten Kruytstraat nog een aantal parkeerplekken tijdelijk worden toegevoegd. Ook kunnen mensen hun auto’s parkeren op alternatieve locaties, zoals bij Huis ter Duin, vond D66.
Wethouder Dennis Salman (LSN) benadrukte, dat het college serieus wil kijken naar parkeercompensatieplekken. Maar daar moet de gemeenteraad later wel geld voor beschikbaar stellen om die extra parkeerplaatsen daadwerkelijk te realiseren. En echt dramatisch leek de wethouder de verdwijning van de 35 parkeerplekken niet te vinden: ‘Voor omwonenden staat de veiligheid voorop. Het bezoek kan de auto ook twintig meter verderop parkeren.’

Lokale lasten stijgen met 18 procent

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De gemeentelijke lasten zijn door een stijging van de OZB en de rioolheffing in sommige gevallen tot 18% gestegen. De VVD laat weten, hier ‘heftig’ van te zijn geschrokken, zo meldt de partij in een bericht aan haar leden. Het stijgingspercentage van de gemeentelijke belastingen werd duidelijk, nadat de WOZ-aanslag bij alle Noordwijkers op de mat was gevallen. De partij wil graag via secretariaat@vvd-noordwijk.nl van de inwoners horen wat zij hier van vinden, zodat deze meningen doorgegeven kunnen worden aan de overige raadsleden.
Gemeentelijk woordvoerder Eelco Kranenburg geeft desgevraagd een reactie: ‘Vorig jaar is bij een ieder die in 2014 belastingplichtig was voor de afvalstoffenheffing 50 euro op de aanslag in mindering gebracht. Dit betrof een eenmalige actie, de zogenaamde lastenverlichting, die dit jaar niet meer geldt. De tarieven afvalstoffenheffing bedragen zowel voor 2014 en 2015 329,88 euro voor een meerpersoonshuishouden en 208,80 euro voor een eenpersoonshuishouden.’
De woordvoerder licht verder toe: ‘Een huurder met een meerpersoonshuishouden betaalde in 2014 dus  (329,88 euro minus 50 euro) 279,88 euro en in 2015 € 329,88. Dit verklaart de verhoging van 18%. Heeft de huurder een eenpersoonshuishouden, dan bedraagt de stijging zelfs ruim 30%.’ Kranenburg besluit: ‘Overigens is er niet echt sprake van een stijging omdat de tarieven afvalstoffenheffing 2015 ten opzichte van 2014 niet zijn verhoogd.’

Naturalisatie tijdens raad

NOORDWIJK – Voor het eerst vond een naturalisatieplechtigheid plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering. Midden tussen de gemeenteraadsleden ontvingen de inwoners Babar (oorspronkelijk uit Pakistan), Ferdi (Marokko) en Molenaar (Amerika) officieel het Nederlanderschap. Voorheen gebeurde deze ceremonie altijd in relatieve anonimiteit, maar burgemeester Jan Rijpstra, die zelf jarenlang in Zwitserland heeft gewoond, vond dat deze plechtigheid meer waardering verdiende. De verwachting is, dat ook toekomstige naturalisatieplechtigheden tijdens de gemeenteraadsvergaderingen zullen plaatsvinden.

Nieuwe omgevingsvisie voor het hele dorp

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Met een nieuwe Omgevingsvisie Noordwijk 2030 moeten alle oude omgevingsvisies tot het verleden gaan behoren. Juist door het betrekken van de inwoners die níet aan een politieke partij of een vereniging gebonden zijn, wil het college van burgemeester en wethouders praten met mensen die geen verborgen agenda hebben. De plannen voor de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 werden dinsdag 17 februari onthuld.
Burgemeester Jan Rijpstra liet weten, dat het hier gaat om een ‘integrale visie, waarbij een omslag in denken gaat plaatsvinden. Het is niet een nota die als een mooi stuk papier in de la gaat. Dit doucment is voor het beleid in Noordwijk, dat we met elkaar het begrip “meedenken en meedoen” handen en voeten gaan geven. Wethouder Hans Bakker zet zich vol in voor deze Omgevingsvisie: ‘Dit is één van de topprioriteiten voor dit college. De visies die er nu liggen, zijn inhoudelijk niet zo verkeerd, maar niet altijd heel helder. We zitten in een overgangsfase naar een volstrekt nieuw tijdperk, waarbij wellicht andere keuzes worden gemaakt.’
De Omgevingsvisie moet inwoners, ondernemers en de gemeente met elkaar verbinden, zo is de doelstelling. Bakker: ‘Laten we opnieuw uitvinden waarom mensen in Noordwijk willen zijn! Dat betekent niet dat we een massatoerismedorp moeten worden. Het gaat om wonen, zorg, toerisme, sport, space, bollen, duinen en cultuur(historie).’ Zowel jonge als oude inwoners worden in ‘meedenkgroepen’ gevraagd om hun mening en ideeën. Uiteindelijk moet dat leiden tot een collegevoorstel, waar de gemeenteraad een beslissing over neemt.
Planoloog Floris Marcus lichtte alvast een tipje van de sluier op: ‘Blijft Noordwijk de komende jaren “charmant, ingetogen en stijlvol”, of moeten we een streep zetten door een aantal kenmerken? Noordwijk kijkt met de neus naar de zee, maar Noordwijk moet juist van buiten naar binnen kijken en we moeten nadrukkelijk internationaal kijken. Na stevige debatten wordt gezamenlijk een keuze gemaakt voor een nieuwe koers, met een visie waarmee iedereen écht aan de slag gaat.’ Het brainstormen begint in april, waarna de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt in juni 2016.

Pas op de plaats met bezuiniging Jongerenwerk

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Inspreekster Simone Stap van Jongerenwerk Noordwijk pleitte er woensdag 18 februari tijdens de raadsvergadering hartstochtelijk voor, dat de gemeenteraad niet in zou stemmen met de bezuinigingsvoorstellen op het jongerenwerk, zoals die werden voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Stap wees er op, dat dit tot minder contacten met probleemjongeren zou lijden. Met als gevolg extra vroegtijdige schoolverlaters, meer politieinzet en een hogere jeugdwerkloosheid. ‘De jeugd heeft de toekomst, maar gun ze ook die toekomst!’ stelde ze gepassioneerd.
Haar woorden hadden de gewenste uitwerking, zo bleek bij het bespreken van het initiatiefvoorstel ‘Bezuiniging jeugd en jongerenwerk terugdraaien’. Dit agendapunt was gezamenlijk ingediend door Noordwijk Zelfstandig, CDA, PvdA/GroenLinks en D66. De verschillende fractievoorzitters maakten duidelijk dat het niet verstandig was om te bezuinigen op het jongerenwerk. Koen van Asten (D66): ‘Jongeren zullen vaker op straat hangen. Het s nog niet duidelijk welk effect de transitie van jeugdzorg zal hebben.  Dat legt wellicht meer druk op het Jeugd- en Jongerenwerk.’ Melanie van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) rekende voor: ‘Een jongere die twee dagen wordt opgenomen in een instelling kost evenveel als één jongere een jaar lang laten begeleiden door een jongerenwerker. Zo’n 230 jongeren staan met grote regelmaat in contact met jongerenwerkers. Die jongerenwerkers bieden coaching, zodat jongeren terug kunnen naar hun eigen kracht.’
Carry Cramer stelde: ‘Investeren in jongerenwerk is uiteindelijk kosten besparen. Op dit moment wordt 70.000 euro gevraagd aan kosten. Maar hiermee word dreigend risicogedrag van jongeren opgevangen en verminderd.’ Raadslid Joke van der Zanden (Puur Noordwijk) was niet overtuigd: ‘Als de pot op is, is de pot ook op. Met 240.000 euro kunnen jongerenwerkers de jongeren op straat blijven opzoeken.’ Wethouder Dennis Salman wees er op, dat de gemeenteraad al in 2011 een besluit genomen had om te bezuinigen op het Jongerenwerk. ‘Het is niet zo, dat we er een schakel uithalen en dat het kaartenhuis instort. We vragen om de taken te herschikken. Het ambulante jongerenwerk op straat blijft.’ Toch wilde Salman de partijen tegemoet komen en hij liet weten bereid te zijn om met het Jeugd- en Jongerenwerk en het Jeugd- en Gezinsteam in gesprek te gaan.  De partijen gaan dan kijken waar ‘pijnpunten’ zitten en het college is bereid om in de buidel te tasten om die pijnpunten op te lossen.
Deze handreiking werd warm ontvangen, ook al zegde de wethouder niet toe, dat hij de bezuinigingen compleet wilde terugdraaien. Veel raadsleden lieten weten dat ze het Jeugd- en jongerenwerk binnenkort gaan bezoeken om zich verder te laten informeren.

Tweede Kamerlid spreekt over decentralisaties

NOORDWIJK – Op woensdag 18 maart zijn er de verkiezingen voor Provinciale Staten en kunnen we tegelijkertijd stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. De gezamenlijke VVD-afdelingen in de Duin- en Bollenstreek organiseren daarom een ‘regiobijeenkomst’ voor alle kiezers. Woensdag 4 maart komt Tamara Venrooy - Van Ark, vice-voorzitter van de Haagse Tweede Kamerfractie, naar deze streek. Zij is haar portefeuille actief op de gebieden 'emancipatie, zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk' en is tevens ‘specialist op het gebied van de drie decentralisaties, een van de kerntaken van onze gemeente sinds afgelopen januari’, zo laat de VVD, afdeling Noordwijk, weten. De bijeenkomst vindt vanaf 19:30 uur plaats in de Heeren van Noortwyck (Quarles van Uffordstraat 103); alle inwoners zijn welkom.

‘De onderhandelingen lopen nog steeds’

College weigert toe te geven dat verkoop gemeentehuis van de baan is
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Wethouder Marien den Boer (CDA) weigert om in de openbaarheid openheid van zaken te geven over de verkoop van het gemeentehuis. Tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering op donderdag 19 februari stelde Den Boer regelmatig dat het beantwoorden van vragen over een (eventueel) afgeketste verkoop van het gemeentehuisgebouw ‘niet opportuun’ was. De wethouder weigerde te zeggen dat de verkoop van het pand volledig van de baan was en dat onderhandelingen met een of meerdere partijen zijn stuk gelopen. De oppositiepartijen, onder aanvoering van D66, de partij die het interpellatiedebat had aangevraagd, kregen uiteindelijk geen vat op de wethouder. Alle afgevuurde vragen ketsten af op het teflon van de wethouder.
Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) had groot geschut ingezet. Hij liet weten, dat Den Boer op dinsdag 2 februari tijdens een besloten seniorenconvent duidelijk had gesteld dat de onderhandelingen ‘met de beoogde kopers op niets zijn uitgelopen.’ Hij vuurde een vragensalvo af: ‘Klopt het dat de onderhandelingen zijn mislukt? Wanneer zijn de onderhandelingen mislukt? Kan het college meer informati geven over het verkooptraject? Hoe is het gemeentehuis in de markt gezet? Hoeveel belangstellenden wwaren er? Met hoeveel van hen is onderhandeld? Waarop zijn de onderhandelingen stuk gelopen? Klopt het dat er op dit moment geen serieuze belangstellenden zijn? Wordt de verkoop heroverwogen? Denkt het college dat het mogelijk zal zijn de verkoop en overdracht van het gemeentehuis dit jaar af te ronden? Hoe gaat het college de tegenvaller van 240.000 euro opvangen, mocht de verkoop niet gaan lukken?’ De wethouder reageerde niet inhoudelijk en  stelde  dat ‘de onderhandelingen op dit moment nog gaande zijn’. Hij voegde hier aan toe: ‘Het is niet opportuun om deze vragen te beantwoorden.’
Inmiddels heeft de gemeente, nadat de raad enkele jaren geleden een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar had gesteld, al vele honderden uren besteedt aan de verkooppogingen. Die nog altijd vruchteloos blijken te zijn. De oppositiepartijen zagen de bui dan ook al hangen. Kocken: ‘ Als de verkoop van het gemeentehuis niet slaagt, komt er een forse tegenvaller (240.000 euro, in verband met een jaarlijks ingeboekt voordeel door de verkoop van het gemeentehuis, JD) bij.’ Die avond werd ook duidelijk, waarom het college niet keihard wil uitspreken dat de onderhandelingen over de verkoop mislukt zijn. Op dat moment moeten namelijk plannen worden opgezet om het oude pand volledig te renoveren en energieduurzamer te maken. De uitvoering van die plannen kost veel geld, en volgens fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) kan dat wel eens oplopen tot een miljoen euro. Dat is juist geld wat de gemeente niet heeft. Schulden wel, overigens; die zijn er in overvloed. Van den Ouweelen constateerde na afloop van de raadsvergadering: ' Het is kiezen tussen twee kwaden. Het verhuizen kan niet, maar het blijven zitten kan ook niet zonder pijn.’
Wethouder Den Boer werd beschermd door burgemeester Jan Waaijer, wiens ambtstermijn afloopt in april. Waaijer stelde, dat er niet in openbaarheid gesproken moet worden over onderhandelingen, omdat dit het financiële belang van de gemeente zou kunnen schaden. De vraag is nu alleen, hoe lang het nog gaat duren voordat het college van burgemeester en wethouders openheid moet geven van zaken. Het lijkt nog maar een kwestie van tijd totdat het bestuur met de billen bloot moet en duidelijk wordt, dat de geplande verkoop van het gemeentehuis één grote farce is geworden.

Sleuteloverdracht voor miljoeneninvestering

 
LISSE – Het Huis van Cultuur Floralis in Lisse is klaar; op een paar boutjes en moertjes na is de verbouw van het pand afgerond. De Lissese wethouder Adri de Roon (D66) kreeg vrijdag 20 februari de eerste sleutel uit handen van Hans van Leeuwen, directeur van Horsman & Co. Plus nog eens 36 reservesleutels. Een selectie journalisten en fotografen mocht binnen een kijkje nemen.
Het voormalige CNB-veilinggebouw is een historisch pand en er zijn miljoenen geïnvesteerd om het helemaal op te knappen. In de oude mijnzaal is een compleet nieuwe houten tribune geplaatst, zodat honderden mensen kunnen kijken naar een voorstelling van de plaatselijke vereniging. Maar ook komt er in Floralis een bioscoop. De inrichting moet nog geplaatst worden, maar volgens De Roon kan het gebouw in mei in gebruik genomen worden. De officiële opening vindt eind oktober plaats. Hij kijkt genietend om zich heen: ‘Het is de kunst om een mooie bestemming te geven aan een monumentaal gebouw.’

Nominaties Duurzaamheidsprijs bekend

BOLLENSTREEK – Vier bedrijven en organisaties zijn genomineerd voor de Duurzaamheidsvakjuryprijs Bollenstreek. Dit zijn: Radisson Blu Palace Hotel uit Noordwijk, Annemieke’s pluktuin uit Hillegom, RK Basisschool Andreas uit Voorhout en Brood van NU uit Noordwijkerhout.
Zij zijn gekozen uit bijna vijftig inzendingen. Vijf andere bedrijven komen in aanmerking voor de aanmoedingsprijs en nog eens elf bedrijven mogen hopen op de publieksprijs. De uiteindelijke winnaars worden vrijdag 27 maart bekend gemaakt.

Over bezinning, herdenking en viering

NOORDWIJK – Tientallen Noordwijkse organisaties werken samen om op 3, 4 en 5 mei te vieren dat de inwoners zeventig jaar lang in vrijheid leven. De voorbereidingen zijn in volle gang en dinsdagavond 17 februari werden de eerste plannen onthuld. Alles wordt in het werk gesteld om Janus voor het eerst te laten spuiten op 5 mei: de naam van het Vuurtorenplein wordt die dag veranderd in ‘Bevrijdingsplein’.
De activiteiten worden verdeeld over drie dagen: 3 mei wordt de dag van bezinning, op 4 mei worden de oorlogsslachtoffers herdacht en 5 mei staat in het teken dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd door de geallieerden. Het gemeentebestuur ondersteunt deze viering door het doneren van één euro per inwoner.
Op 3 mei komen er twee voorstellingen van het Kleijnkoor, met als thema ‘Kinderen in oorlogstijd, gevolgd door de film ‘Oorlogsgeheimen’. De volgende dag leggen acht kinderen van basisschool De Wakersduin een krans op de oorlogsbegraafplaats, in aanwezigheid van de Canadese militair Roly Armitage (90), die Noordwijk heeft helpen bevrijden.
Op 5 mei wordt geprobeerd een Guinness Wereldrecord te vestigen met de ‘longest liberation parade remembering World War II’. De bedoeling is, dat die dag muziekkorpsen, verenigingen, bandjes en iedereen die muziek kan maken vanuit de verschillende wijken in optocht trekken naar de Koningin Wilelmina Boulevard.
Een van de hoogtepunten moet het moment worden, dat de oude fontein Janus op 5 mei weer in werking wordt gezet. En Janus gaat dan niet zomaar wat spuiten, zo liet Nick Duindam van het 3-4-5 mei Comité weten. Het wordt dan oranje water. Wat natuurlijk heel wat anders is dan Oranjebitter. Wethouder Hans Bakker stelde dat alles in het werk wordt gezet, om deze datum te halen. Op het Bevrijdingsplein staan kraampjes, maar ook goochelaars en dansers. ’s Avonds wordt op het terrein van VV Noordwijk een taptoe georganiseerd, waarna de festiviteiten door de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij worden afgerond met een Bevrijdingsvuur op de Koningin Wilhelminaboulevard.
Burgemeester Jan Rijpstra roept alle inwoners, jong en oud, op om mee te doen aan de festiviteiten: ‘Vrijheid is kwetsbaar en nooit vanzelfsprekend. Er gebeuren heel veel nare dingen; het is goed te beseffen dat we in en democratie leven en dat we er aan moeten werken om deze te kunnen behouden.’

Boek beschrijft zwartste bladzijde

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Als vijfjarig jongetje speelde Willem Baalbergen met het Joodse meisje Tiny Kronenburg; zij was één van de Joden die onderdoken in Noordwijk en de oorlog wél overleefde. Maar Baalbergen heeft nu, samen met Dorine Holman, Arend Dubbelaar en Geek Slats (inmiddels overleden), een boek geschreven waarbij een van de zwartste  bladzijden uit de Noordwijkse geschiedenis wordt aangekaart.
Het boek ‘Sjoel in het Paterhuis’ beschrijft de opkomst en ondergang van de Joodse gemeenschap in het dorp. Alle twintig Joden die hier tussen 1942 en 1944 woonden, zijn naar de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz gebracht en werden daar vergast. Baalbergen laat weten, dat het oorspronkelijke idee voor dit boek kwam van oud-predikant Wim van der Lee. Maar zelf  heeft hij hier met passie aan gewerkt. ‘Nog altijd heb ik contact met Tiny en daardoor ben ik wel emotioneel betrokken geraakt bij het boek. Soms lig ik wakker, als ik terugdenk aan die onbegrijpelijke efficiëntie waarbij mensen vermoord werden. Je kon er met je verstand niet bij.’
Een sjoel is een viering in een synagoge, maar in het boek zelf wordt weinig gevierd. De lezer wordt meegenomen in de opkomst van de Joodse gemeenschap en haar teloorgang rond 1900. In de jaren ’30 van de vorige eeuw kwamen zo’n twintig Joden permanent in Noordwijk wonen; ze voelden zich veiliger in een dorpse omgeving, dan in een grote stad. Maar vrijwel al deze mensen ontkwamen niet aan hun noodlot; ze werden op transport gezet naar de concentratiekampen om daar vermoord te worden.
Er zijn ook Joden die tijdens de tweede wereldoorlog van elders naar Noordwijk kwamen en hier onderdoken. De meesten van hen overleefden dit, met uitzondering van de familie Presburg; zij werden verraden en vader, moeder en twee kinderen stierven hierdoor. Alleen de dochter overleefde het. Voor Baalbergen is ‘Sjoel in het Paterhuis’ meer dan alleen maar een boekje. Hij pleit er voor, dat dit schrijfwerk wordt verspreid onder de groepen 7 en 8 van de Noordwijkse basisscholen: ‘Zodat ook de kinderen weten, dat wij altijd Joden hebben gehad in ons dorp en dat die gemeenschap in feite uitgeroeid is.’ Het boek ligt nu bij de drukker; de datum waarop het boek gepresenteerd wordt, is nog niet bekend.

Vakjury Duurzaamheidsprijs kiest niet voor Lissese onderneming

STREEK – De Duurzaamheidsprijs Bollenstreek heeft de namen bekend gemaakt van de bedrijven die nog meedingen naar de eeuwige duurzaamheidsroem. Van de bijna vijftig inzendingen dingen 20 organisaties nog mee naar de vakjuryprijs, aanmoedingsprijs of publieksprijs.
Vier bedrijven uit Lisse maken nog een kans om de publieksprijs in de wacht te slepen. Het gaat hierbij om APS led solutions, Ahco weg- en waterbouw, Homma Elektrotechniek en Bouwbedrijf G.J. van der Hulst. Voor de aanmoedingsprijs komt melkveebedrijf W.J. van Graven nog in aanmerking. Bij de genomineerden voor de vakjuryprijs zit geen Lisses bedrijf. De kandidaten voor de vakjuryprijs zijn: Brood van NU (Noordwijkerhout), RK Basisschool Andreas (Voorhout), Annemieke’s Pluktuin (Hillegom) en Radisson Blu Palace Hotel (Noordwijk). De prijsuitreikingen vinden plaats op 27 maart in Kasteel Keukenhof.

Autobedrijf Straathof viert dertigjarig bestaan

Ripselaan 30 te Nieuwe Wetering, T: 071 331 0744
NIEUWE WETERING – Het hele jaar viert Autobedrijf Straathof het heuglijke feit dat het familiebedrijf al weer dertig jaar bestaat. Vader Hans begon het bedrijf in 1985 en eigenlijk was al snel bekend, dat zijn beide zoons Arjan en Mathe later de zaak zouden overnemen.
Lachend vertelt Mathe: ‘Van jongs af aan waren mijn broer en ik helemaal gek van auto’s. Het was ondenkbaar dat wij niet in de auto’s zouden gaan werken. Mijn broer is toen hij 18 jaar was hier gaan werken; nu zit hij al weer 24 jaar in het vak. Ik ben twaalf jaar geleden hier in de zaak gekomen en het bevalt uitstekend. Doordat het je eigen bedrijf is, kan je het inrichten en de taken uitvoeren zoals je het zelf wilt.’
Arjan vult aan: ‘Bij ons bedrijf voelen mensen zich vertrouwd voor aanschaf en reparatie/onderhoud van hun auto. Wij voorzien de mensen zoveel mogelijk van de juiste informatie en service. Het is leuk om als broers samen te werken. Je kent elkaar je hele leven al en je zit veel sneller op één lijn.’ Mathe vult hierbij aan: ‘ We doen het mét elkaar en niet tégen elkaar. Bij ons zijn medewerkers niet bezig met hun eigen territoriumpje, maar wij hebben de klant als hoogste doelstelling. We zijn er voor de klant en niet tegen de collega’s.’
Om het dertigjarig bestaan te vieren, organiseert Autobedrijf Straathof het hele jaar door acties. Zo werd vorige week nog een gratis autopoetsbeurt weggegeven en de komende maanden kunnen bestaande en toekomstige klanten gebruik maken van fikse kortingen. Een van de hoogtepunten wordt de open dag die Autobedrijf Straathof in mei organiseert.
Als universeel garagebedrijf verkoopt en onderhoudt Autobedrijf Straathof alle automerken; nieuw en gebruikt. Ook waar het gaat om elektrische en hybride auto’s. De monteurs worden opgeleid om alles te weten over deze auto’s. Ook op het vlak van duurzaamheid is Autobedrijf Straathof actief en dat uit zich tot in de kleinste dingen, zoals ledverlichting in de werkplaats. Voor meer informatie: www.autobedrijfstraathof.nl.

Andere voorgevel

LISSE – De leden van de commissie Welzijn gingen donderdag 19 februari akkoord met het voorstel om de voorgevel van het winkelpand aan de Kanaalstraat 72 te wijzigen. Nu  zit boekenhandel Wagner nog op die locatie. De voorgevel krijgt dezelfde kleur (zwart) en uitstraling als het naastgelegen pand, waar Primera in zit. De commissieleden hebben hier geen problemen mee. Weliswaar lijkt de gehele uitstraling wat ‘breder’ te worden, maar omdat de naastgelegen panden ook fors zijn qua uiterlijk, mag de voorgevel volgens plan gewijzigd worden.

Volop ideeën over bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – Tijdens de rondetafelconferentie van woensdag 18 februari kwamen veel ideeën en plannen naar voren. Deze worden de komende weken uitgewerkt door het ambtelijk apparaat. Één idee om de jaarlijkse bezuiniging van 700.000 euro op te vangen was briljant in haar eenvoud: ‘Verhoog de toegangsprijs bij Bloemententoonstelling Keukenhof met een euro.’ Maar dit idee werd direct verworpen door de voorzitter van de avond Cees Oosterwijk: ‘Die oplossing is te eenvoudig’.
Maar met deze afwijzing begonnen enkele deelnemers zich af te vragen, wat de ware doelstelling van de ‘Meer, Minder, Anders’ actie was. De inwoners was via ansichtkaarten gevraagd om aan te geven, waar niet op bezuinigd moest worden. Daarna volgde een ‘Markt van belangen’ en een ‘rondetafelsconferentie’, waarbij vertegenwoordigers van allerlei verenigingen hun belangen konden verdedigen en samen konden kijken hoe zaken anders gedaan kunnen worden. Waardoor er  geld bezuinigd kan worden.
De eindconclusies van de avond hadden dus ook zomaar voorafgaand aan de rondetafelsconferentie geschreven kunnen worden: ‘Hoe krijgen we een zorgzame samenleving? Accommodaties combineren. Beheer openbare ruimte overdragen aan andere partijen (bedrijventerrein, woonwijk, uitgaansgebied). Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt door bijvoorbeeld stageplaatsen. Veiligheid jeugd en jongeren in het uitgaansgebied. Meer evenementen, betere PR in relatie tot de Bollenstreek.’
Desalniettemin was wethouder Evert Jan Nieuwenhuis enthousiast over de avond: ‘Ongelooflijk, wat een opkomst. Wij hebben hier de betrokkenheid van de Lissers. We moeten ook kijken hoe het anders moet. De raadsleden luisteren, verzamelen, horen u uit, vragen u uit en  nemen dat mee als bagage voor het volgende traject.’
Een overzicht van de meest opmerkelijke ideeën. Aan de tafel ‘Economie en bedrijven’ werd voorgesteld om een Bollenstreeklobby op te zetten, zodat bedrijven naar Lisse gehaald konden worden. De pleitbezorgers voor ‘Natuur en milieu’ riepen op tot het invoeren van parkeergeld en het promoten van speelplekken zonder speeltoestellen. Braakliggende terreinen kunnen gebruikt worden als groentetuin of parkeerlocatie. Aan de tafel ‘Veiligheid’ vond de meerderheid dat de straatverlichting langs doorgaande wegen best uitgeschakeld mag worden; dat levert jaarlijks tienduizenden euro op. Aan de tafel ‘Sport’ werd gepleit voor het zowel overdag als ’s avonds gebruiken van de sportvelden, door bijvoorbeeld kinderen met een beperking of senioren. De tafel Cultuur vond dat eigenaren van monumenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderhoud en stelde voor om kunstwerken te laten adopteren en onderhouden door de buurt zelf. De tafel ‘Ouderen’ vond dat kinderen best dementerende ouders kunnen bezoeken en ook mogen ouderen gebruik maken van scholen. Al stelde Diny van der Zwet wel: ‘Als dat maar niet betekent dat ze Beukenhof sluiten!’

‘Ik wil werken met mensen die altijd vrolijk zijn’

 
JOEP DERKSEN
LISSE – De eerste vrouwelijke centrummanager luistert naar de naam Eva Rusman (24). Zij krijgt de zware taak om de neuzen van alle ondernemers dezelfde kant op te laten wijzen, nieuwe evenementen te helpen realiseren en het dorp als geheel in de regio beter op de kaart te zetten. Rusman vertelt over haar achtergrond, plannen en verwachtingen.
De Hillegomse heeft de studie HBO Toerisme afgerond en daarna een masteropleiding Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit Tillburg voltooid. ‘Het toerisme en de recreatiebranche spraken me heel erg aan. Ik wil werken met mensen die altijd vrolijk zijn’. Over de reden waarom ze  gesolliciteerd heeft op de functie van centrummanager: ‘Dit is een heel uitdagende en afwisselende baan, waarbij je verschillende mensen ontmoet en belangen afweegt. Ik ben een verbinder en kan coördineren. Voor het promoten van het dorpshart en andere elementen heb ik veel aan  mijn HBO-opleiding.’
Rusman is niet aangesteld om allerlei activiteiten zelf te gaan organiseren. Wel behoudt ze een overzicht van de zaken die  spelen. ‘We helpen als Stichting Lisse Marketing wel mee, mar het is niet de bedoeling dat ik alleen dingen doe. Ik zoek de samenwerking op, want je hebt ondernemers ook nodig om dingen te organiseren.’ Zelf komt Rusman niet uit een ondernemersfamilie, maar ze is zich druk aan het inlezen, onder meer met een boek van Cor Molenaar over de retailindustrie. Diezelfde Molenaar adviseerde ruim een jaar geleden, dat winkeliers waardebonnen moesten geven aan hun klanten, zodat een klant bij een modezaak een gratis kop koffie kon krijgen bij een naastgelegen restaurant. Dat ziet Rusman niet zo zitten, zo laat ze weten. ‘Ieder idee is een idee. Ik weet niet of het met bonnetjes gaat werken. Ik denk eerder aan een digitale vorm, waarbij we winkeliers gaan stimuleren om dit in te voeren.’
Op dit moment is Rusman druk bezig om met iedereen kennis te maken en te zien wat  er allemaal speelt. Ze lacht: ‘Het is een rijdende trein en ik ben halverwege opgestapt. Het duurt nog circa een jaar tot ik alle elementen ken.’ Ook is ze bezig met het verbeteren van de Engelse teksten en de algehele informatie op de website van Kleurrijk Lisse. Over haar plannen om ondernemers met elkaar te verbinden, laat ze zich nog niet uit:  ‘Dat weet ik nog niet zo goed. Ik wil eerst met alle ondernemers kennis maken, uitzoeken hoe alles werkt en wie waar bij hoort.’
Wel zijn er plannen om dit jaar het tulpenlogo voor het ‘Dorpshart Lisse’ officieel te introduceren. Wellicht komen er grote informatiezuilen in het dorp, maar hiervoor is financiële steun nodig van ondernemers en vastgoedeigenaren. Rusman: ‘We zitten nu al te kijken hoe we Sinterklaas en Kerst nog leuker kunnen maken. Dan denken we aan een meerdaags evenement dat voor jong een oud aantrekkelijk is.’ En waar staat Lisse over twee jaar, dankzij de inzet van Rusman? ‘We hopen dat het logo en de naam ‘Dorpshart’ gelanceerd is enn dat de mensen weten dat het hier ‘Dorpshart’ heet.'

‘Zij was de nummer één’

LISSE - Dorpspromotor Marco van der Lingen laat weten waarom Eva Rusman benoemd is tot centrummanager. ‘Ze is jong en enthousiast, met een frisse blik en kijk, die een goede mix kan waarmaken tussen fysieke en digitale promotie. Ze kan mensen enthousiasmeren en motiveren om mee te doen. Van de 22 kandidaten was zij de nummer één.’
Hij vervolgt: ‘Ik verwacht van Eva dat ze de ondernemers meekrijgt om het centrum van Lisse klaar te maken voor de toekomst. Er gebeurt veel in de retail en ik heb het volste vertrouwen dat Eva ondernemers me kan nemen. We hebben veel evenementen en Eva zorgt voor de verbinding tussen die evenementen. De promotie daarvan komt op één lijn te liggen. We willen er voor zorgen, dat de mensen niet alleen naar Lisse komen voor  de boodschappen, maar ook voor het vermaak. Door een goede promotie moeten mensen al weten wat er in het dorp gebeurt, nog voordat ze naar Lisse komen.’

Zestig jaar gelukkig getrouwd

NOORDWIJK – Het echtpaar Frans en Tini van Nimwegen – Altena vierde maandag 23 februari het feit dat ze zestig jaar lief en leed gedeeld hebben. Ze ontmoetten elkaar in 1953 tijdens een dansfeest van de Nederlandse Spoorwegen, waar hun vaders voor werkten. Twee jaren later trouwden ze in Bloemendaal. ‘Het was liefde op het eerste gezicht’, straalt het echtpaar.
Tini maakte grote indruk op Frans, zo herinneren de beiden zich. ‘Zij kon heel goed dansen!’, stelt de echtgenoot. ‘En Frans was ongelooflijk charmant’, vult zijn vrouw aan. In 1974 kocht het echtpaar het bedrijf Drukkerij Dekker & Co en mede hierdoor werden ze bekende en graag geziene gezichten in het dorp. In de loop der jaren kregen ze drie dochters en tegenwoordig wonen ze met heel veel plezier in de Schelpenhoek, waarbij ze ook nog eens regelmatig genieten van hun zes kleinkinderen. En wat is nu het geheim achter een zestigjarig huwelijk? Frans van Nimwegen zegt lachend: ‘Veel geven en weinig nemen!’ Ze blijven zo jong omdat ze beiden nog zeer actief zijn. Het gelukkige echtpaar  kreeg afgelopen maandag bezoek van locoburgemeester Gerben van Duin, die hen een fraaie bos bloemen en de hartelijke gemeentelijke felicitaties overbracht.

Meer huizen op Dever-Zuid

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders mag van de gemeenteraad kijken naar andere mogelijkheden om het terrein Dever-Zuid te bebouwen. De oude plannen om daar 24 villawoningen te plaatsen zijn onhaalbaar geworden. Niet alleen door de crisis die zeven jaar lang heeft huisgehouden, maar ook door de verplichting om een geluidswand van 1 miljoen euro te plaatsen tussen Dever-Zuid en het naastgelegen industrieterrein. Wanneer er circa 81 huizen worden gebouwd, kunnen alle kosten hopelijk terugverdiend worden, zo is de verwachting. De gemeente moet overigens nog wel toestemming krijgen van de provincie om op Dever-Zuid een groter aantal huizen te bouwen.

‘Kostenvoordeel naar gemeente’

LISSE – Ieder financieel voordeel van de herinrichtingskosten voor het voorplein van de CNB, de Tulpenstraat en de Lisbloemstraat moet naar de gemeente gaan. Het college van burgemeester en wethouders moet hier voor zorgen, zo stelden de gemeenteraadsleden donderdag 19 februari. Het bedrijf Adriaan van Erk heeft de opdracht voor deze werkzaamheden gekregen, zonder dat hier een openbare aanbesteding voor had plaatsgevonden. Nu Van Erk onderaannemers in gaat zetten, kan het zo maar zijn, dat de kosten voor de werkzaamheden een stuk lager liggen, zo vonden de politici. En dat geld moet niet in de zakken van een ontwikkelaar verdwijnen, maar terugvloeien naar de gemeente. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) zegde toe dat hij hierover gaat onderhandelen met Van Erk.

Debat over straattegels

LISSE – De keuze van de straattegels op het plein voor Floralis leidde donderdag 19 februari tot felle discussies in de gemeenteraadsvergadering. De VVD pleitte er voor om met tweedehandsmaterialen te werken, om zo te besparen op de kosten. Ook PvdA/Groenlinks vond het onnodig om ‘heel dure stenen neer te leggen voor een parkeerterrein’. Raadslid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) vond het echter zonde om te beknibbelen op de kosten. Volgens hem is Floralis te vergelijken met een ‘prachtige kerstboom’ en moet de gemeente niet bezuinigen ‘op het servet en het tafellinnen’. Hierop liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) weten, dat de meeste stenen op het plein vallen onder de categorie ‘huis-, tuin- en keukenbestrating’.

23 februari 2015

Klap in gezicht kustgemeenten

JOEP DERKSEN
STREEK – Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft een keiharde klap in het gezicht gegeven van de gemeentes Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Tijdens een informatiebijeenkomst op 9 maart zou het Ministerie animatiebeelden presenteren aan de gemeenteraadsleden. Deze beelden laten zien hoe het uitzicht op de windmolens wordt vanaf de kust. Enkele wethouders van de drie gemeenten hebben al een voorstukje gezien van die animatiebeelden en zijn zich ‘rot geschrokken van de beelden’. Ze eisten dat de beelden in de openbaarheid getoond werden en dat de raadsleden deze informatie niet vertrouwelijk hoeven te houden, maar het Ministerie piekert daar niet over en heeft de bijeenkomst over de windturbines botweg geannuleerd.
De plannen zijn om voor de kust van onder meer Katwijk, Noordwijk en Zandvoort windturbinevelden aan te leggen met in totaal zo’n zevenhonderd turbines. Iedere windturbine is tussen 150 en 200 meter hoog. De kustdorpen, die vrezen dat veel toeristen het strand mijden als de windmolens het uitzicht gaan bepalen, willen dat die molens bij IJmuiden-ver komen te liggen: uit het zicht van de badgasten. Maar het Ministerie heeft de bijeenkomst dus afgelast en kiest er nu voor om de animatie te gebruiken als onderdeel van een algemeen voorlichtingstraject.