Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2017

Criminelen stelen scooters

HILLEGOM > Een bende scooterdieven is actief in het dorp. De laatste maanden zijn niet alleen acht scooters gestolen bij het station, maar ook zijn er nog eens acht scooters gejat in het winkelcentrum. Burgemeester Arie van Erk liet donderdag 18 mei tijdens de raadsvergadering weten, dat de politie ,,twee man op de korrel heeft, die een gedeeltelijke bekentenis hebben afgegeven''.

Hij reageerde hiermee op een vraag van raadslid Freiburg (CDA) of het aantal diefstallen bij het station is gedaald. De burgemeester stelde: ,,Na de herindeling van het station en het aanbrengen van verlichting hebben we in 2016 een forse afname van het aantal diefstallen gezien. Van 40 fietsen per jaar naar 25 vorig jaar. Die trend zet zich gelukkig door. In het eerste kwartaal tot 1 mei zien we geen toename, al is iedere fiets er één teveel. Er zijn daders gepakt.''


Van Erk vervolgde: ,,Er is hier een bende actief. De laatste maanden hebben ze het gemunt op scooters. Acht scooters zijn bij het station gestolen, maar ook acht in het centrum. Mensen moeten hun scooter met een ketting op slot zetten, hoe vervelend het ook is. De politie heeft twee man op de korrel; die hebben een gedeeltelijke bekentenis gedaan. We proberen het de kop in te drukken. Het is een schrale troost, maar we zitten beneden het landelijk gemiddelde van diefstallen op het station.''

Wethouder overtuigt politieke partijen

HILLEGOM > Wethouder Fred van Trigt (CDA) moest zich even de blaren op zijn tong praten, maar hij voorkwam dat zijn 'Sport- en beweegnota Keuzes Maken' door de gemeenteraad werd afgedaan als ,,We nemen dit voor kennisgeving aan''.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 mei bleek, dat de politieke partijen D66, BBH en GroenLinks niet echt onder de indruk waren van het voorstel van de wethouder. Gemeenteraadslid Adamse (D66) liet hierover weten: ,,We hebben geworsteld met dit voorstel. Mooi is dat alle informatie is opgehaald uit het werkveld, maar er is weinig concreet; behalve een wensenlijst van het werkveld. We nemen (in deze nota, JD) alle ambities, prioriteiten en speerpunten één op één over. Dat gaat ons iets te snel.'' De partijen wilden hierom de nota 'voor kennisgeving aannemen'.

Maar de wethouder liet vol vuur weten: ,,Ik zou het jammer vinden, als u het voor kennisgeving aanneemt. Ik heb er juist zin in en vertrouwen in; beschouw dit als basis en laten we verder gaan met z'n allen. We hebben nog geen concrete plannen, maar we willen eerst doorgaan met praten met de organisaties om sport en bewegen de komende jaren verder uit te gaan werken. We geven een richting aan en straks moet dat concreet worden. Dat willen we juist doen met de partijen met wie we nu al aan tafel hebben gezeten. In de uiteindelijk nota zullen we beschrijven hoe we de ambities willen waarmaken.'' Met deze woorden kon Van Trigt de indieners van het amendement overtuigen; deze werd ingetrokken.


Joep Derksen

Journaliste wordt politica

HILLEGOM > Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 mei werd Anouk Dijkshoorn als burgerlid voor de fractie van Bloeiend Hillegom. Meestal wordt de aanstelling van nieuwe burgerleden door de gemeenteraadsleden unaniem verwelkomd, maar Dijkshoorn kreeg toch drie tegenstemmen. De vijftien stemmen vóór haar benoeming als burgerlid bleken echter ruim voldoende te zijn voor haar officiële aanstelling.


Voorafgaand aan de benoeming liet fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom) desgevraagd weten, dat Dijkshoorn weliswaar actief is als journalist voor een plaatselijke krant, maar dat ze dit werk goed van de politiek gescheiden zal houden. ,,Onze partij zal niet iedere week op de voorpagina komen.'' Na haar aanstelling vertelde Dijkshoorn (18) over haar beweegredenen om de politiek in te gaan: ,,Ik woon het grootste deel van mijn leven al in Hillegom en heb op het Fioretti College gezeten. Staatsinrichting vond ik een heel interessant onderwerp. Ik ben me hierdoor meer gaan interesseren in de politiek. Je behandelt veel onderwerpen, het is heel leerzaam. Ik schrijf over sport, cultuur en als er nieuwe winkels of bedrijven open gaan. Ik zal het schrijven en de politiek gescheiden houden.''

Bouwplan De Marel gaat door

HILLEGOM > De politiek is volkomen machteloos, waar het gaat om de ontwikkelingen rondom het bouwplan De Marel. De omwonenden vroegen de gemeenteraadsleden donderdag 18 mei nadrukkelijk om steun, maar zij kregen nul op het rekest. Het appartementencomplex komt er en dit gaat ten koste van de groen/speelweide.

De gemeente heeft een onderzoek gedaan, of er nog zaken kunnen worden aangepast. Maar uit dat onderzoek komt naar voren, dat er geen reële mogelijkheden zijn om de locatie als groen/speelweide te behouden en dat het niet mogelijk is om voor de bouw van het appartementencomplex (met 29 sociale woningen, JD) elders compensatie te vinden. Het overleg met Woonstichting De Key heeft hierover geen resultaat opgeleverd.

Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) vatte de problematiek samen: ,,We zijn in een fuik ingezwommen, deels door externe factoren en deels door ons eigen toedoen. De bouwer ging failliet, waarna de grond werd overgedragen aan de Key. Nu heeft de gemeente geen bewegingsvrijheid met betrekking tot contracten met betrokken partijen. De bewoners trekken aan het kortste eind.''

Wethouder Verheijen voegde hier aan toe: ,,Er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan en een onherroepelijke bouwvergunning. Je zou kunnen overwegen om deze bouwvergunning in juli 2017 in te trekken, maar je helpt daar de omwonenden niet mee. De bouwrechten blijven qua hoogte bestaan. Ook zou je het leveren van 29 sociale woningen kunnen frustreren. We schieten daar niet zo mee op.''


Joep Derksen

VVE blijft voortbestaan

HILLEGOM > Fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom) maakte zich donderdag 18 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering zorgen over de vroegvoorschoolse educatie (VVE). Ze gaf aan, dat basisscholen afhaken, waar het gaat om het geven van de gesubsidieerde vorm van deze VVE, omdat het teveel tijd kost aan administratie.


Heemskerk was bang, dat alleen de Stichting Wonderland nog zo'n VVE geeft. Maar wethouder Fred van Trigt (CDA) liet haar weten, dat dit niet zo is. Hij lichtte toe: ,,Er zijn twee vormen van VVE, één die landelijke geregistreerd wordt, maar er is ook een pedagogisch programma, dat iedere peuterspeelzaal of kinderdagopvang heeft. Maar zo'n pedagogisch programma kun je geen VVE noemen. Hillegom subsidieert de geregistreerde VVE, omdat die aan heel strenge eisen moet voldoen. Niet alleen Wonderland, maar ook Stichting Peuterspeelzalen Hillegom biedt deze VVE aan. Small Steps is bereid het traject op te starten, mochten ze meer aanmeldingen krijgen. Maar wij gaan geen kinderen richting Small Steps (of een andere peuterspeelzaal of kinderdagopvang, JD) redigeren; de keuze is aan de ouders.''

10.000 Euro boete

KAAG EN BRAASSEM > De eigenaar van een bedrijfspand aan de Waaier moet er binnen acht weken voor zorgen, dat er geen mensen meer in dat bedrijfsgebouw wonen. Als de bewoners blijven zitten, moet de eigenaar 10.000 euro betalen aan de gemeente. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. 

Aanpak te grote stacaravans

WOUBRUGGE > Een handhavingstraject wordt ingezet tegen illegale stacaravans aan de Vrouwgeestweg. De maximale bebouwing van die stacaravans is 36 m2, maar een aantal stacaravans zijn te groot; deze zeven eigenaren dreigen een last onder dwangsom van 1.000 euro te moeten betalen. Voor twee eigenaren, van wie de stacaravans respectievelijk twee en drie m2 te groot zijn, wil de gemeente de situatie gedogen.  

Bedrijfswoning is welkom

LEIMUIDEN > Er mag een bedrijfswoning komen op het perceel Vriezekoop 45. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Het principeverzoek krijgt van het college de duimen omhoog. In november vorig jaar werd er nog een negatief agrarisch advies gegeven, maar een 'second opinion' leverde een positief advies op. En hiermee waren de bedenkingen van het college ook verdwenen.  

Bibliotheek wil naar brede school Kaskade

ROELOFARENDSVEEN > Het bestuur van de Bibliotheek Rijn en Venen is in onderhandeling met de brede school Kaskade. Doel van deze gesprekken is, dat de bibliotheek verhuist van de huidige locatie in de Alkeburcht naar het pand van de brede school. Die verhuizing moet deze zomer al plaatsvinden. Ook wordt gekeken naar een nieuw 'bibliotheekpunt' in Leimuiden: dat moet komen in Het Spant.

Bijdrage aan Kindertelefoon

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur blijft de Kindertelefoon financieel ondersteunen. Hiervoor wordt een bedrag van 92 cent per inwoner per jaar afgedragen. Het college heeft dit vorige week laten weten. Met dit geld is ook het voortbestaan van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ) en Sensoor verzekerd. 

Drie dwangsommen

KAAG EN BRAASSEM > De eigenaar van het pand aan de Floraweg 64a&b krijgt niet één, maar zelfs drie dwangsommen voor de kiezen. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze vorige week op te leggen, tenzij illegale situaties binnen vier weken worden opgelost. Zo liggen er materialen opgeslagen op het terrein, dat nu de bestemming 'Groen' heeft. De erfafscheIding voor de voorgevelrooilijn moet gehalveerd worden tot maximaal één meter en de materialen die nu in de bloembinderij liggen, moeten verdwijnen. Op dit moment kan de bloembinderij namelijk niet gebruikt worden, vanwege al die materialen. 

Eerste stap gezet voor handhaving illegale bewoning

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Spijkereiland en Blauwpolderkade in Hoogmade in procedure gebracht. Hieruit blijkt, dat er maar 39 'verblijfsrecreatieve onderkomens' toegestaan zijn, maar er staan er maar liefst 46. Ook zijn er zes 'recreatieve woonschepen', terwijl er maar vier mogen liggen. Eigenaren die vóór 1 april 2007 deze bebouwing hadden geplaatst, mogen daar echter blijven. Maar bij vier gebouwtjes gaat de gemeente handhaven, zodra de gemeenteraad later dit jaar het bestemmingsplan goedgekeurd heeft. Hierin staat, wat wel en niet mag en op basis daarvan gaat het college al dan niet handhaven op permanente bewoning. Wie korter dan tien jaar in deze gebieden woont, loopt dan het risico uitgezet te worden. En in drie gevallen is ook nog sprake van een brandonveilige situatie, zo laat de gemeente weten. Maar de bewoners van deze brandonveilige opstallen krijgen nog wel de mogelijkheid om die onveiligheid op te heffen.

Extra aanlegplaatsen in kwetsbaar natuurgebied

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders verwelkomt de komst van 'maximaal' vijf passantenaanlegplaatsen aan de zuidoostkant van het eiland. Hierbij moet de initiatiefnemer wel zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande palen. Deze passantenaanlegplaatsen mogen alleen tijdens het recreatieseizoen gebruikt worden; voor kortdurend verblijf. Wel moet de initiatiefnemer nog een onderzoek laten uitvoeren om te kijken of de flora en fauna niet geschaad worden door deze elektrisch aangedreven kajuitboten die bij het eiland komen te liggen. Een ambtelijk verslag laat weten: ,,Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van de specifieke waarden. Het gebied staat verder aangemerkt als ‘kroonjuweel cultureel erfgoed’, herbergt een belangrijk weidevogelgebied, valt binnen de groene buffer en er ligt een molenbiotoop over het gebied.''

Financieel nadeel dreigt voor afvalverwerking

KAAG EN BRAASSEM > Hoewel de inwoners volgend jaar 'gestimuleerd' worden om flink veel afval te scheiden, is nog lang niet zeker dat dit de gemeente ook extra geld gaat opleveren. Normaal gesproken is het zo, dat gescheiden afval herbruikbaar is en dat de gemeente daar dan ook geld voor krijgt. Maar het bedrijf Cyclus laat weten, dat er veel kosten zijn voor het sorteren en vermarkten van deze PMD-producten (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons). De gemeente schrijft een nieuwe aanbesteding uit.


Een ambtelijk rapport laat weten, dat de rekening wel eens hoger uit kan vallen. ,,Voor de sortering en verwerking van PMD is sprake van een ondercapaciteit. De huidige sorteertarieven zijn sterk gestegen ten opzichte van 2016. Het is nog onduidelijk wat dit uiteindelijk met de prijs zal doen. Cyclus verwacht dat, in verband met de krapte op de markt en het beperkte aantal spelers, de all-in prijs ten opzichte van 2017 niet zal dalen.''

Akkoord voor woning met steigers en botenliften

OUDE WETERING > Een woning, compleet met steigers en botenliften, mag van het college van burgemeester en wethouders gebouwd worden aan de Plantage 1. Ook de gemeenteraad heeft eerder dit jaar al aangegeven, dat er geen bezwaren zijn tegen deze ontwikkeling. Een ambtelijk rapport informeert: ,,Bij het aanvragen van de vergunning heeft de aanvrager in zekere mate rekening gehouden met de uitkomsten van de gesprekken met de directe omwonenden, voor wat betreft de situering en de omvang van de bebouwing in relatie tot het vorige bouwplan.''

Driekwart miljoen voor opknappen straten

WOUBRUGGE > De firma Kleywegen mag voor 766.000 euro de Van Woudeweg en omgeving opknappen. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Voor dit geld gaat Kleywegen de riolering vervangen en de openbare ruimte herinrichten. Dat gebeurt in de volgende straten: Van Woudeweg (tussen de Vingerhoedtstraat en project Hussonhoek, Vingerhoedtstraat, Van Hoogstratenlaan, Van Schellingerhoutstraat en Van Wassenaarstraat. Na afronding van dit werk zijn al deze straten 30-km zones. 

Gemeente geeft gratis grond weg

ROELOFARENDSVEEN > Landjepik kan goed uitpakken, al moet je er soms tientallen jaren geduld voor hebben. Het college van burgemeester en wethouders stemde er vorige week mee in, dat een stuk grond achter Zuideinde 119 gratis wordt weggegeven aan een particulier.


Dit stuk grond van 261 m2 staat op naam van de gemeente, maar tientallen jaren geleden werd er een hek omheen gezet door Gebr. Van Ruiten B.V. Hierop werd niet gehandhaafd en nu is het te laat. Door verjaring is de grond nu automatisch eigendom van de firmanten van het bedrijf. Het stuk grond ligt achter een voormalige kas, die tegenwoordig als theeschenkerij wordt gebruikt. In 1972 werd dit stuk grond overgedragen aan de gemeente, maar de familie Van Ruiten gebruikte dat perceel bij de uitoefening van haar tuindersbedrijf al sinds de ruilverkaveling van 1966. De gemeente heeft al ruim veertig jaar geen onderhoud gepleegd aan dit stuk grond. In de jaren '80 werd een erfafscheiding geplaatst en de gemeente heeft geen juridische rechten meer om aanspraak te maken op dit stuk land. Een ambtelijk verslag stelt: ,,Op basis van de gevonden feiten kan worden vastgesteld dat dit perceel al langer dan twintig jaren betrokken is geworden bij de bedrijfsvoering van de familie Van Ruiten. Het recht van de gemeente om het bezit van deze grond terug te vorderen, verjaart na twintig jaar, welke termijn dus inmiddels is verstreken. Of daarbij sprake is van goede of kwade trouw is niet relevant.''

Initiatief voor tijdelijke verblijven

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente moet zorgen voor ,,tijdelijke verblijven'' voor mensen met een licht verstandelijke beperking, die moeite hebben met zelfstandig wonen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Tom in de buurt de opdracht te geven dit tijdelijk verblijf en alternatieven voor dit verblijf te ontwikkelen en uit te voeren. Een deel van de inwoners met een licht verstandelijke beperking blijkt namelijk, na de invoering van de Wmo 2015, tussen wal en schip te vallen. Zij hebben namelijk behoefte aan tijdelijk verblijf, maar zijn te licht bevonden voor de Wet langdurige zorg. In Kaag en Braassem gaat het om ongeveer vijftien inwoners; op dit moment ontvangen ze ,,een vorm van begeleiding in natura'', zo laat een ambtelijk verslag weten. Tom in de buurt krijgt nu de opdracht om tijdelijke verblijven op te zetten; de gemeente heeft hiervoor dit jaar 75.000 euro beschikbaar, dat van de Rijksoverheid afkomstig is.

Minder uitgaven aan SWA

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente is de komende jaren minder geld kwijt aan de Sociale Werkplaats Alphen (SWA). Vorig jaar moest er nog ruim anderhalf miljoen euro bijgedragen worden, maar dit jaar blijft dat bedrag beperkt tot 1.280.000 euro. Volgend jaar gaat het verder omlaag naar 1,2 miljoen euro en in 2019 hoeft Kaag en Braassem nog 'slechts' 1.164.000 euro te betalen aan de SWA. Dat blijkt uit de conceptbegroting 2018 ((inclusief meerjarenraming 2019-2020), die vorige week openbaar werd gemaakt.

Ook lijkt het er op, dat de SWA verbeteringen heeft doorgevoerd in haar organisatie. Het resultaat (613.000 euro onder nul) is volgens de gemeente ,,minder negatief is dan begroot''. Gerekend was namelijk op een verlies van 1.640.000 euro. ,,Dat is een positieve ontwikkeling'', zo staat in een epistel van burgemeester Marina van der Velde.

Wel moet hierbij vermeld worden, dat de gemeente Kaag en Braassem vorig jaar instemde met het beschikbaar stellen van een miljoen euro voor de SWA om de huisvestingslasten omlaag te brengen. Daarnaast pompten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop respectievelijk 10 miljoen euro en 1,5 miljoen euro in de SWA. De burgemeester stelt dan ook: ,,De positieve ontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door een resultaat op onroerend goed als gevolg van de kapitaalinjectie door de drie gemeenten.''


Maar ook zou de SWA tegenwoordig beter presteren, zo verwacht Van der Velde. Toch blijken de inkomsten van de SWA vorig jaar gedaald te zijn van 14,8 miljoen euro naar 13,9 miljoen euro. De productie van dieselmotoren is gestopt. Ook moet de SWA 200.000 euro betalen aan vakantiegeld en niet-opgenomen vakantiedagen voor ambtenaren, zo is te lezen in een ambtelijk stuk. Een gemeentelijk woordvoerder laat hierover weten: ,,De inkomsten dalen mede door een lagere Rijksvergoeding door o.a. afname van de omvang van de doelgroep. De 200.000 euro vakantiegeld is niet anders dan voorgaande jaren, alleen vindt een verschuiving plaats van toerekening naar de jaren als gevolg van het individueel keuze budget.''

Einde van een tijdperk

,,De tijd gaat sneller, dan dat je het bij kunt houden''

LEIMUIDEN > Het is het einde van een tijdperk: installatiebedrijf C. Ax & Zn houdt er mee op. De allerlaatste 'Doe het zelf winkel' in Leimuiden sluit daarmee haar deuren. Eigenaar Ton Ax heeft er samen met zijn vrouw Gerie gemengde gevoelens over, maar de blijdschap overheerst. Op woensdag 31 mei, tussen 16:00 uur en 19:00 uur, houdt het ondernemersechtpaar een sluitingsfeestje, waarbij de sleutel van de winkeldeur voor het laatst in het slot wordt gedraaid. Alle klanten zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het bedrijf werd in 1959 gestart door de vader van Ton Ax en in 1962, op 14-jarige leeftijd stopte Ax met school en werkte hij fulltime in de zaak. Zijn werkzame leven besloeg dus maar liefst 55 jaar, terwijl Gerie zich ook nog eens 35 jaar voor de zaak heeft ingezet. Alle inwoners van Leimuiden en ver daarbuiten wisten, dat je voor de beste loodgieterspullen bij C. Ax & Zn moest zijn. De sluiting gaat het echtpaar aan het hart: ,,Na 55 jaar werken heb ik met pijn in mijn hart besloten te stoppen. Spaargaren Technisch Installatiebedrijf zal het onderhoud van de CV ketels gaan verzorgen, maar ook al het loodgieter-, gas-, en pdm dakbedekking- en overige installatie- en onderhoudswerkzaamheden.''

Ax: ,,Ik begon voor zoiets als een kwartje per week te werken in de zaak, deed opleidingen en leerde het vak van mijn vader. Toen het aardgas hier in het dorp kwam, had ik net mijn papieren en hebben we de installatie en het onderhoud van de CV ketels erbij genomen.'' In 1988 stopte de vader van Ax, maar jarenlang had het echtpaar de hoop dat hun zoon de zaak zou overnemen. Ze herinneren zich: ,,Hij liep in een overalletje en op klompen in de zaak altijd rekjes te vullen. Hij wist alles te vinden en zei: ,,Ik word net als pappa loodgieter en brandweerman.'' Maar hij is uiteindelijk accountant geworden.'' De ouders gunnen hun zoon het natuurlijk van harte.

Maar toch doet de sluiting van de zaak wel een beetje pijn. ,,Natuurlijk hadden we graag gezien, dat de zaak van vader op zoon overgaat, waarbij ik nog een beetje hand- en spandiensten had kunnen doen. Maar dat is helaas niet gebeurd.'' Een echte verkoper was Ton nooit: ,,Ik ben meer een techneut en adviseerde mensen als ze vragen hadden. Of ik ging bij de mensen langs om iets te installeren of problemen op te lossen.'' Vaak kreeg Ax dan de sleutel van het betreffende huis mee: ,,Onze meterkast ligt nu vol met sleutels”, lacht hij.

Ton staart even naar buiten en verzucht: ,,Ik zal dit wel gaan missen. In 2013 kreeg ik een nieuwe schouder en dacht dat mijn werk afgelopen zou zijn. Maar binnen drie maanden was ik aan het klussen; ik had er te veel lol in en genoot van het contact met de mensen. Ik heb het werk nog vier jaar door kunnen doen. Maar volgende maand wordt ik zeventig, mijn pols wil niet meer en het is mooi geweest; de tijd gaat sneller, dan dat je het bij kunt houden.''

Stilzitten gaat haar echtgenoot zeker niet, zo informeert Gerie: ,,Hij houdt een werkplaats, zodat hij een hobby heeft.'' Ton vervolgt: ,,We zien wel wat het gaat worden. We waren 24 uur per dag in de weer en zijn pas geleden een weekje weggeweest. Dat beviel uitstekend; het is fijn, dat we nu meer tijd krijgen voor elkaar.'' Hij besluit: ,,Ik stop eigenlijk te laat, want dan zou ik veel meer vrije tijd gehad hebben. Nu krijg ik van de een na de andere de aanvraag om het ketelonderhoud te doen, ook na 1 juni. Maar daar begin ik niet aan; dan zou ik het bij iedereen moeten doen en ik wil mijn opvolger ook niet voor de voeten lopen.'' Hij sluit af met een boodschap aan de klanten: ,,Bedankt voor het vertrouwen van die 55 jaar!''


Joep Derksen

Column

Ik kom uit een traditioneel gezin. Een 'blanke' vader en een 'blanke' moeder. Een ondernemersgezin, waarbij er mensen in de winkel wat moesten kopen, zodat wij brood op de plank zouden hebben. Mijn ouders werkten allebei in de zaak. Als mijn moeder het had gewild, dan had ze zich kunnen aanmelden voor een uitkering en iedere maand geld kunnen ontvangen. Dat weigerde ze echter pertinent: het was haar eer te na. Een geweldig standpunt, waar ik veel respect voor heb.

Tijdens een persgesprek hoorde ik, dat er recent 89 statushouders in onze gemeente zijn komen wonen. En allemaal krijgen ze een uitkering. Er was niemand, die zei dat ze dat gemeenschapsgeld niet willen hebben. Kun je deze twee zaken met elkaar vergelijken? Natuurlijk is het zo, dat mijn ouders een eigen zaak hadden en daardoor geld konden 'verdienen' door de verkoop van producten. Achteraf gezien hebben we het allemaal overleefd en bleek een uitkering als extra inkomsten niet nodig te zijn geweest. Maar er waren weken, dat er geen vlees gekocht kon worden; daar was het geld niet voor.

De statushouders hebben huis en haard achtergelaten. Velen hebben wel geld betaald, zodat ze een vluchtroute konden volgen, maar ik heb natuurlijk geen inzicht in hoeveel geld ze zelf nog hebben. Natuurlijk zijn ze in het nadeel in Nederland, want hoe vind je een betaalde baan, zonder de Nederlandse taal goed machtig te zijn en zonder de juiste diploma's te hebben? Ze hebben geen bron van inkomsten. Wat dat betreft, is het heel logisch dat ze allemaal een uitkering krijgen. Maar toch.

Als ik dan een gevluchte moeder hoor zeggen, dat ze de komende jaren niet wil gaan werken om voor haar kind te zorgen, dan is dat aan de ene kant heel lovenswaardig. Maar zou ze ook een uitkering krijgen in het land waar ze vandaan komt? Of moet gewoon iedere statushouder verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen (ik weet het, waarde columnlezer; een contradictio in terminis), als compensatie voor de uitkering? Waarbij er natuurlijk wel gezorgd moet worden voor een goede kinderopvang – met taaltraining.

Ik ben me er heel goed van bewust, dat het opwerpen van dit soort vragen er toe kan leiden, dat je (onterecht!) direct in het (extreem)rechtse kamp wordt geschoven. Maar het is een onderwerp, dat geen taboe mag zijn. Ook wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet vorige week weten over het feit, dat 100% van de statushouders een uitkering ontvangt: ,,Iedereen die los komt vanuit het AZC heeft een uitkering. De instroom is maximaal. Dat is zorgwekkend.'' Ik ben er nog niet uit over dit onderwerp; uw mening lees ik graag (maar wel met inhoudelijk commentaar en zonder vingerwijzing, graag!).


Joep Derksen

Liefde voor de Harmonie wil 'muziekcentrum' oprichten

KAAG EN BRAASSEM > De Stichting Liefde voor de Harmonie (SLH) neemt de Ignatiusschool over. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met dit verzoek. SLH wil het voormalige schoolgebouw gebruiken, zodat in de toekomst er ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken.

Sinds 1991 leidt de SLH in de Ignatiusschool jongeren op tot muzikant; vakbekwame professionele muziekdocenten verzorgen bijna dagelijks muzieklessen. De SLH wil van de Ignatiusschool ,,Het muziekcentrum van de gemeente Kaag en Braassem'' maken. Daarom is het doel gesteld om samenwerkingen op te zetten met andere muziekgerelateerde verenigingen. Maar ook kan repetitieruimte beschikbaar gesteld worden aan koren en bandjes. Hierdoor krijgt de SLH inkomsten, zodat het onderhoud van het gebouw betaald kan worden.

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) is enthousiast. ,,De SLH neemt het gebouw over en doet het onderhoud. Ze hangen niet aan het subsidie-infuus: mensen moeten zelf vanuit hun eigen verantwoordelijkheid het gebouw draaiende willen houden. We hebben een strategie, waarbij we de verantwoordelijkheid voor het gebouw bij de eindgebruiker willen neerleggen.''

Maar is de steun van het college voor dit initiatief tegelijkertijd een vingerwijzing naar de gebruikers van de Alkeburcht, die zich er over beklagen dat ze geen alternatieve locatie kunnen vinden? De wethouder: ,,Ik ben niet van het vingerwijzen. Dit initiatief past in de gedachte en filosofie van de gemeente. Er komt een initiatief in het zuiden van de Veen, die de deuren zal open zetten voor nieuwe en oude gebruikers. Mogelijk zullen gebruikers van de Alkeburcht hier ook gebruik van kunnen maken. Er zijn veel mooiere en betere plekken voor alle gebruikers van de Alkebrucht beschikbaar. Ze zouden wel gek zijn om daar te blijven zitten.''

En aan welke 'mooiere en betere plekken' zit Schoonderwoerd dan te denken? Hij somt op: ,,Commerciële panden, religieuze panden, verenigingsverbanden, gebouwen van stichtingen. We moeten niet blijven investeren in lekke, lege stenen. Liever een bibliotheek in een kerk dan geen bibliotheek en geen kerk.'' De wethouder blijkt zich te storen aan uitlatingen van inwoners op sociale media. ,,Door een oud gebouw te sluiten, wordt je een gebrek aan cultuur verweten. Maar we maken geld beschikbaar voor verenigingen, zodat ze huisvesting kunnen vinden in panden, die met de exploitatie verschrikkelijk onder druk staan. Dat laat zien, dat we meer visie op cultuur hebben, dan alleen geld steken in een hok waarbij het geld naar de Nuon gaat en we maatregelen tegen schimmel moeten nemen.''


Joep Derksen

Psycholance toert door regio

KAAG EN BRAASSEM > Iedereen weet wel, wat een ambulance is. Maar binnenkort rijdt door deze regio ook een 'psycholance'. Dat is een ambulance, die zich speciaal richt op het vervoeren van verwarde personen.


Wethouder Floris Schoonderwoerd verstrekte hier vorige week meer informatie over. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het onder een (nieuw) dak brengen van personen met verward gedrag, die overlast veroorzaken. De politie heeft aangegeven, dat zij het niet als haar taak vindt om deze mensen uit hun huis te halen en elders onder te brengen. Daarom is besloten tot de komst van een psycholance; een ambulance voor mensen met psychische aandoeningen, die door de regio Hollands Midden rijdt. Het is niet bekend, of er ook dwangbuizen liggen in zo'n psycholance, maar ongetwijfeld liggen er wel middelen in, waardoor de vervoerde patiënt binnen enkele seconden rustig gemaakt wordt.  

Schiphol breekt belofte

LEIMUIDEN > Schiphol komt haar belofte niet na, om het aantal nachtvluchten te verminderen met 10%. Dat blijkt uit een ambtelijk rapport. De reden van dit verzuim is, dat Schiphol vindt, dat ,,al voldoende compensatie is gerealiseerd door andere hinderbeperkende maatregelen''. De regionale vertegenwoordigers in het Schipholoverleg (Omgevingsraad Schiphol; ORS) blijven echter hameren op het verminderen vaN de nachtvluchten. Ook moet dit jaar een experiment starten, om de geluidsoverlast van de inwoners van Leimuiden te verminderen. Dit gebeurt door het verleggen van de startroute vanaf de Kaagbaan. 

Wachttijden sociale woningen veel lager dan gesteld

KAAG EN BRAASSEM > Jarenlang riepen bestuurders in de regio, dat de wachttijden voor sociale woningen op waren gelopen tot acht jaar. Maar nu blijkt, dat dit getal schromelijk overdreven is. In Kaag en Braassem is de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning (nog zonder alle extra sociale woningen die gebouwd moeten worden) 'slechts' vijf jaar.


Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) erkende vorige week, dat de gemiddelde zoektijd in deze regio is afgenomen. In Kaag en Braassem is er veel ophef geweest over de bouw van extra sociale woningen, maar de bezwaren werden weggewoven met het argument, dat mensen acht jaar moeten wachten op zo'n sociale woning. Maar dat blijkt nu vijf jaar te zijn: heeft de gemeenteraad nu besluiten genomen, op basis van een foute vooronderstelling? De wethouder: ,,Nee; onderleggers en bijlages zijn officiële rapportages geweest, die door het bureau Compaan zijn gemaakt. Daar zitten verschillende modellen in. Als de toestroom van de statushouders was gebleven, zoals het in 2015 ging, dan was de wachttijd voor sociale woningen rap naar boven geschoven. Ook exclusief de instroom van statushouders is een fors tekort. We zijn gered door de Turkijedeal en de verbetering van de economie leidt ook tot een hogere mutatiegraad van woningen.''

Actievoerders Alkeburcht kiezen voor achterkamertjes

KAAG EN BRAASSEM > Vertegenwoordigers van de verenigingen in de Alkeburcht maakten de afgelopen weken dankbaar gebruik van de media om hun grieven over de sluiting van de Alkeburcht kenbaar te maken. Maar toen ze met de politieke partijen wilden praten, tijdens de openbare fractievergaderingen, was diezelfde pers opeens niet meer welkom. De vrijwilligers kiezen er voor, om te lobbyen in de wandelgangen om op deze manier hun doel, het langer open houden van de Alkeburcht, te bereiken.


Ze hebben in ieder geval de steun van eenmansfractie LKB. Voorman Ton van Velzen stelde maandag 22 mei: ,,We vinden dat er uitstel moet komen voor de sluiting van de Alkeburcht. Men moet eerst goede locaties voor de verenigingen hebben, voordat je die tent dicht gooit.'' Hij geloft niet in het voorstel van wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) om muziekverenigingen onder te brengen in leegstaande kerken. ,,Zijn ze bij het bisdom al zover, dat ze toestaan, dat er in zo'n kerk allerlei activiteiten plaatsvinden? En als je er een koor in gaat zetten, ga je dan ook toneel toestaan? Ook als het een ketters toneel is? Alle toneelverenigingen in het Bonaventura College zetten, werkt ook niet.'' Van Velzen droomt van oude plannen, om een toneelzaal te realiseren in het gemeentehuis. Toen hij wethouder was, werden deze plannen besproken, maar Van Velzen herinnert zich spijtig: ,,De gemeenteraad schoot het plan af.''

'Huisvesting arbeidsmigranten reguleren'

KAAG EN BRAASSEM > Het college van burgemeester en wethouders wil de huisvesting van arbeidsmigranten officieel vastgelegd hebben. Dat is niet alleen vanwege de compassie voor de arbeidsmigranten, die soms onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ook zit er een financieel voordeel in.


Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) lichtte maandag 22 mei toe tijdens de fractievergadering van zijn partij: ,,We willen de huisvesting van arbeidsmigranten niet hebben in recreatiewoningen, maar we willen inzetten op verspreide woningbouw of op tuinbouwgebied. Nu zijn er heel veel arbeidsmigranten. Ze hebben een enorme toegevoegde waarde voor de tuinbouw, al zorgen ze soms wel voor overlast. Maar ook als we het niet organiseren, bestaat de huisvesting van arbeidsmigranten wel. Als we het niet reguleren, lopen we 300.000 euro aan inkomsten mis. We kunnen het dus beter reguleren. Als er overlast veroorzaakt wordt, dan kan men er op aangeschreven worden.'' De 'PROlitici' waren het eens met deze uitspraken.

Kiezen tussen sloot of vaarnetwerk

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente moet keuzes maken over welke waterwegen voortaan nog gebaggerd worden. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft namelijk besloten om alleen nog de hoofdwaterwegen te onderhouden. Als gemeenten ook de kleinere waterwegen open willen houden voor al het vaarverkeer, dan moeten ze zelf de kosten betalen voor het baggeren. En dat wordt een duur verhaal. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) lichtte vorige week toe: ,,We moeten keuzes maken over hoe diep we gaan baggeren. Hoe hoger het ambitieniveau, hoe hoger de kosten. We moeten gaan bestempelen wat onderdeel is van het vaarnetwerk of wat een sloot is.''

Meerderheid CDA tegen Drechtdoorsteek

LEIMUIDEN > Een ruime meerderheid van de CDA-politici is tegen het uitvoeren van een onderzoek naar de voor- en nadelen van een Drechtdoorsteek. Ze verwijzen hierbij onder meer naar een al in 2010 uitgevoerd onderzoek, waarvan de conclusie was, dat zo'n Drechtdoorsteek beter niet kan plaatsvinden. Dat bleek maandag 22 mei tijdens de fractievergadering van het CDA.

In 2010 werden vier mogelijkheden onderzocht: een doorsteek bij Leimuiden, een 'binnenvaart' variant, een doorsteek bij Kudelstaart / Uithoorn en 'geen doorsteek, maar wel alternatieve maatregelen'. Zoals het opheffen van het vergunningplichtig varen op de rivier de Drecht en de Leidsevaart en het ,,opheffen van het knelpunt van de vaste brug (N207) over de rivier de Drecht, hier ingevuld door de realisatie van een aquaduct''. Bij ieder van de vier mogelijkheden gaan de natuur en de landschappelijke kwaliteiten achteruit.

Volgens het onderzoek uit 2010 ,,wegen de kosten en baten van de doorsteek bij Leimuiden en de doorsteek bij Kudelstaart / Uithoorn niet tegen elkaar op, omdat recreatie de enige sector is die profiteert. De 'binnenvaart' variant biedt wel een kans ,,om meerdere belangen te behartigen en de recreatievaart van de gemeente Alphen aan den Rijn te versterken'', maar dit is ook tegelijk de meest dure variant. Het advies luidde dan ook om te gaan voor optie vier: geen Drechtdoorsteek.


Het onderwerp van de Drechtdoorsteek leeft in het dorp. Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) gaf aan, dat hij door ,,mensen die ik hoog heb zitten'' wordt gevraagd om zich nu al uit te spreken tegen de Drechtdoorsteek en niet in te stemmen met een nieuw onderzoek naar die Drechtdoorsteek. Hij twijfelt nog, wat hij moet doen, maar voor Cees de Lange was het duidelijk: ,,Als je het onderzoek naar de Drechtdoorsteek doet, is er geen weg meer terug, zo liet de wethouder weten.'' Ook raadsleden Anja de Rijk en Thijs Mooren blijken tegenstander te zijn van de Drechtdoorsteek, net als alle fractieassistenten en inwonerraadsleden. Uiteindelijk bleek alleen fractievoorzitter Karin van der Kaaden voorstander van het uitvoeren van een nieuw onderzoek naar de Drechtdoorsteek: ,,Ik wil kijken naar de feiten'', zo stelde ze. Doze twijfelde nog: ,,Ik ga er vijf nachtjes over slapen.''

Pleidooi voor kerk en kroeg

KAAG EN BRAASSEM > De kleine kernen hoeven voorlopig helemaal niet bezorgd te zijn, dat er in hun dorp geen huizen meer gebouwd worden. Dat bleek maandag 22 mei, tijdens de fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen.

Gemeenteraadslid Kelly Straver (SVKB) wees er op, dat het woord 'groenkernen' nog altijd irritatie oproept. ,,Maar het betekent, dat je er wel kunt bouwen, maar niet met duizenden woningen tegelijk.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) stelde: ,,Wat mij betreft, mogen de groei- en groenkernen terugkomen. Het idee is aan de groenkernen niet goed uitgelegd. Het is geen uitsterfbeleid, maar je gaat in die dorpen niet grootschalig bouwen. Wat is daar nou mis mee? In Brabant zijn in alle dorpen de meest belangrijke dingen: de kroeg en de kerk; winkeltjes zijn er niet meer. De mensen daar zijn er gelukkig mee.''


Ook wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) deed een duit in het zakje: ,,De Provincie Zuid-Holland heeft het beleid om de grotere gebieden te versterken. Maar kleine kernen moeten beslist niet op slot gezet worden. De gemeente moet ingaan op kleinschalige plannen voor woningbouw.'' PRO-fractievoorzitter Ilse van der Poel bleek het hier mee eens. ,,We moeten de grote kernen verstevigen, maar binnen de kleine kernen wel maatwerk bieden.''

Steun voor woningzoekenden tussen wal en schip

KAAG EN BRAASSEM > Gemeenteraadslid Ruud van der Star (PRO) pleit voor meer woningen voor inwoners, die net boven het sociale minimum zitten. Zij vallen nu namelijk tussen wal en schip; deze mensen verdienen teveel om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar hebben te weinig inkomen om huizen in de vrije marktsector te kopen. Van der Star vroeg maandag 22 mei tijdens de fractievergadering van zijn partij of de gemeente een regel kan instellen, dat bij ieder bouwproject 10% van de woningen een prijsklasse krijgt, die net boven de sociale woningbouwprijzen liggen. Daarnaast moet 25% van de nieuw te bouwen huizen vallen onder de categorie 'sociaal'. Het PRO-raadslid denkt er nog over na, of hij hier in de gemeenteraad een voorstel over gaat indienen.

Twijfels over ambities energieneutraal in 2040

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partij PRO gaat aan de overige partijen vragen, of de politiek wil vasthouden aan de wens om Kaag en Braassem in 2040 volledig energieneutraal te hebben. In het ''Energieakkoord Holland Rijnland'' staat namelijk, dat de veertien deelnemende gemeenten van Holland Rijnland een gemeenschappelijke ambitie hebben, om in 2050 energieneutraal te zijn. De politici van Kaag en Braassem staan dus voor het dilemma, of zij 'het braafste kindje van de klas' moeten zijn.

Als Kaag en Braassem er voor kiest, om al in 2040 energieneutraal te zijn, dan heeft dat vérgaande gevolgen voor allerlei besluiten. Hierover liet wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) maandag 22 mei geen mistverstand over bestaan: ,,Windmolens en zonneparken zijn allemaal nodig om de ambities waar te maken voor energieneutraal in 2040. Dan komt binnenkort de discussie over de vraag of je open landschap wilt houden, of windmolens gaat plaatsen en of je kiest voor landbouwgronden of voor zonnevelden.'' Ook blijkt het nemen van maatregelen tegen duurzaamheid maar heel relatief te zijn. De politici wezen naar een onderzoek, waaruit blijkt dat de zestien grootste containerschepen in de wereld ongeveer evenveel zwavel uitstoten als alle auto’s op deze planeet.

Dat zette de PRO-raadsleden toch aan het denken; hele gebieden ter grootte van meerdere voetbalvelden vol met zonnepalen en windmolenparken zorgt niet bij iedereen voor juichend handengeklap. Geopperd werd, of de ambitie van Kaag en Braassem 'bijgesteld' moet worden. Ook kwam het voorstel om niet alleen in te zetten op windmolens en zonnepanelenvelden, maar ook om op alle huurhuizen zonnepanelen te leggen. Raadslid Ruud van der Star wees ook op de mogelijkheid om ,,veel groene energie bij buurgemeenten in te kopen: dan kom je ook bij je ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.''

Maar Schoonderwoerd wees er op, dat er in Kaag en Braassem 9,3 petajule aan energie verbruikt wordt. Om één petajule te compenseren, heb je al minimaal 17 windmolens en 251 zonnevelden nodig. Er zijn niet veel gemeenten met een open landschap en de buurgemeenten kijken voor het opwekken van zonne- en windenergie vooral naar ons.'' Hierop besloot fractievoorzitter Ilse van der Poel: ,,Iedereen heeft de ambitie om toe te werken naar een energieneutraal Kaag en Braassem, maar we moeten ons heel goed realiseren wat het betekent. Blijven we achter onze ambitie staan, of gaan we die ambitie bijstellen en meedoen met het programma van Holland Rijnland (energieneutraal in 2050, JD). Het wordt een ingewikkelde keuze in verband met duurzaamheid en het landschap.''

De fractie van het CDA lijkt echter niet te willen tornen aan de ambitie om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te laten zijn. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden stelde: ,,We hebben in het raadsakkoord laten opnemen dat we in 2040 energieneutraal zijn. We kunnen er niet meer onderuit. De stad moet maar zorgen dat wij daar naar de film kunnen. De stad zorgt voor ons en wij zorgen voor de stad. Je ontkomt niet aan een stuk verduurzaming en uitvoering van het klimaatakkoord. Dat wil niet zeggen dat je hele weilanden moet volplempen. We gaan wel vragen om veel explicieter te kijken naar (duurzaamheids, JD) alternatieven, die nog niet benoemd worden en die nog onderbelicht zijn. Je ontkomt niet aan windmolens, maar wees je ook bewust van de alternatieven.''


Joep Derksen

Twijfels over Drechtzone

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partijen moeten een keuze maken, of er activiteiten plaats mogen vinden in het gebied van de Drechtzone. Tot nu toe is dit bestemd als 'natuur', maar met de plannen voor de Drechtdoorsteek, zou het Drechtzonegebied in de toekomst gebruikt kunnen worden om daar bijvoorbeeld een XXL Waterfunpark te vestigen. Maandag 22 mei spraken verschillende partijen over de Drechtzone.


Bij de fractievergadering van PRO stelde Rob Loekenbach: ,,De watersporteconomie neemt af. Je gaat investeren in iets dat afneemt.'' Maar toch zijn er wensen om activiteiten in de eigen gemeente te hebben. PRO lijkt daarom in te stemmen met een voorstel om meer activiteiten toe te staan in de Drechtzone. Het CDA twijfelt nog. Raadslid Marcel Doze stelde: (Uitbreiding van activiteiten, JD) kan cumulatief een versterkend effect geven: het kan leiden tot nog meer recreatie.''

VVD-raadslid loopt weg

KAAG EN BRAASSEM > Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) liep maandag 22 mei weg bij een presentatie van Jan Veraart van de Dorpsraad Woubrugge. Veraart wilde het standpunt van de dorpsraad over de locatie van de extra sociale woningen op het Van Egmond terrein nader toelichten.

Maar Koek riep uit: ,,Waarom ga je niet meedoen met het TOP-traject (waarbij iedereen gezamenlijk meepraat over de extra sociale woningen, JD)? Hier hoef ik niet bij te zijn. We gaan ons als raad daar niet mee bemoeien.'' Hij wees er achteraf op, dat zijn standpunt om individuele partijen niet de gelegenheid te geven om hun visie apart te uiten, door alle politieke partijen was ondersteund. ,,Dat was unaniem uitgesproken bij het voorstel TOP-traject''. Maar fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) vond: ,,Dan mag je toch nog wel luisteren naar iemand die zijn verhaal wil vertellen?''


Veraart wees de politici ondertussen op een voorstel, om het terrein Van Egmond ,,op een zodanige wijze te ontwikkelen, dat een verdere logische uitbreiding naar het zuiden mogelijk wordt.'' Het voorstel vond vruchtbare grond bij de politici, zo bleek uit een opmerking van CDA-raadslid Cees de Lange: ,,Ik ben er voorstander van, om daar rekening mee te houden. Ik had het gevoel, dat dit ook bij de andere fracties leeft.''

Wethouder Haarman hangt hanging baskets op

KAAG EN BRAASSEM > Hij stond enigszins te trillen op zijn benen, maar wethouder Herman Haarman (D66) zette door en hielp om een 'hanging basket' op te hangen bij het gemeentehuis. Het is één van de in totaal 140 hanging baskets die deze zomer in alle dorpskernen komen te hangen.

De wethouder gaf aan, dat er in iedere hangende bloemenbak een waterreservoir zit, zodat er relatief weinig onderhoud nodig is. ,,We willen het groen van buiten de kernen naar binnen halen. Als het goed is, gaan de hanging baskets de hele zomer mee. We hopen dat iedereen zich welkom voelt in de gemeente en voor de toeristen ziet het er ook heel goed uit.'' Een video hierover is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=uCrXtHZgbe4&t=142s.


Joep Derksen

Grote tekorten op jeugdzorg

LISSE > Bij driekwart van de gemeenten in Nederland zijn er geen grote tekorten op de uitgaven van de jeugdzorg. Maar in de regio Holland Rijnland, waar Lisse onder valt, blijkt dat wél zo te zijn. Deze verontrustende mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) op woensdag 17 mei tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij beantwoordde een vraag van commissielid Maarten Magielse (D66).

De rijksoverheid heeft in 2015 de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten, waarna ieder jaar de rijksbijdrage voor die jeugdzorg verlaagd wordt. De gemeenten in Holland Rijnland hebben enkele jaren geleden afgesproken, dat ze samen de kosten zullen delen voor de jeugdzorg. En Lisse lijkt daar nu onder te lijden. De Roon gaf als voorbeeld: ,,De vraag naar jeugdhulp is in Hillegom heel erg hoog en in Lisse onder het gemiddelde.'' Door de invoering van een ,,objectief verdeelmodel van budgetten'' zijn de kosten zo'n 8% hoger geworden dan in de rest van Nederland. En door de verminderde bijdrage van de rijksoverheid valt het financiële plaatje zwaar negatief uit. Hoeveel de gemeente daarom nog extra mee moet betalen aan de jeugdzorg; daarover liet De Roon zich nog niet uit. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst, waar deze gegevens wel boven water moeten komen.


Joep Derksen

Meer bijstandsaanvragen door komst statushouders

LISSE > De toestroom van de statushouders zorgt er voor dat de bijstandsaanvragen enorm zijn gestegen. Dat bleek woensdag 17 mei tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. De ISD Bollenstreek vraagt om meer geld van de Bollenstreekgemeenten en commissielid Maarten Magielse (D66) wilde weten: ,,Zou deze begrotingswijziging er ook zonder de statushouders zijn geweest?'' Wethouder Adri de Roon (D66) vond deze vraag lastig te beantwoorden, maar liet wel weten: ,,De komst van het aantal statushouders, dat er bij is gekomen, heeft duidelijk geleid tot een stijging van het aantal bijstandsaanvragen. Het is niet de enige verklaring van de stijging van de bijstandsaanvragen.''

Noodkreet lijkt effect te hebben

LISSE > Een noodkreet van een inwoner, die samen met zijn gezin uit huis gezet dreigde te worden, lijkt toch effect gehad te hebben. Zowel de gemeenteraadsleden als de leden van het college van burgemeester en wethouders ontvingen vorige week een email. In deze email stond het schrijnende verhaal van deze inwoner, die vertelde dat hij binnenkort met zijn gezin op straat komt te staan.


Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 17 mei vroeg commissielid Marianne Bergman (CDA) aandacht voor deze zaak. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet hierop weten: ,,Ik krijg wel eens vaker mail van mensen die zich in een lastige situatie bevinden. Als mens vind ik het naar, dat mensen er mee te maken hebben. We zouden allemaal willen helpen, maar dat kan praktisch niet. Ik ga niet over individuele gevallen. We hebben regels en afspraken. Voor schuldhulpverlening moeten mensen bij de ISD terecht. Er is een heel uitgebalanceerd systeem. Het zijn objectieve instanties, die afwegingen maken. Hoe pijnlijk dat voor het individu ook is.'' Toch lijkt er goed nieuws te zijn voor het betreffende gezin, want wethouder Adri de Roon (D66) wist te melden: ,,Vandaag (woensdag 17 mei, JD) zou een gesprek plaats kunnen vinden, waarbij een concreet aanbod (voor een woning, JD) gedaan wordt.''

Extra geld nodig voor onderhoud bomen

LISSE > Het lijkt er op, dat de gemeente extra geld gaat uitgeven voor het behoud en onderhoud van bomen. Jaarlijks wordt hier dan 223.000 euro voor gereserveerd. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 18 mei gaf Susanne Driessen, adviseur Bomen bij Bomenwacht Nederland, een presentatie over de staat van de bomen in Lisse.

In Lisse staan 10.507 bomen, die voor het grootste deel bestaan uit esdoorns, platanen, zomereiken, schietwilgen, lindes en haagbeuken. 366 Bomen worden door de gemeente gezien als 'waardevol'. Maar het aantal klachten door inwoners over bomen groet. In 2013 beklaagden nog 135 inwoners zich over bladval en verminderd zonlicht en dat aantal steeg naar 205 mensen in 2015. Vaak wilden die mensen, dat bomen gesnoeid of gekapt zouden worden. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) waarschuwde de commissieleden er dan ook voor, dat inwoners niet alleen zeggenschap moeten krijgen over de toekomst van bomen. ,,Mensen vinden groen allemaal prachtig, behalve voor hun eigen deur. Houd de lijn aan, die we met elkaar hebben afgesproken.''

Veel bomen doen het goed in de gemeente, maar op een behoorlijk aantal plaatsen in Lisse staan volgens Driessen ,,verkeerde bomen op de verkeerde plekken''. De sequoia's in de Voerman bijvoorbeeld zijn prachtige bomen, maar niet alle omwonenden zijn er blij mee, zo liet Driessen weten. ,,Ze worden steeds groter en de wortels zorgen er voor dat de bestrating omhoog komt. Dit zijn verkeerde bomen op een verkeerde locatie.'' Elders in het dorp staan bomen te dicht op een fietspad of zorgen boomkruinen er voor, dat een lichtmast helemaal verdwijnt: ,,Dat is geen ideale situatie'', aldus Driessen.

De komende jaren tot decennia moet de gemeente daarom een vast beleid hebben, waar het gaat om het vervangen en planten van de juiste bomen op de juiste plekken. Als er een boom wordt gepland, is bekend hoeveel ruimte er is en ook welke soort bomen er gepland kunnen worden. Door slechte groeiplaatsen kunnen wortels zich namelijk niet goed ontwikkelen, vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen,. Hierdoor kunnen de bomen niet goed uitgroeien. Daarnaast is ongeveer de helft van de straat- en laanbomen aan het einde van hun levensduur. Driessen: ,,Ze kunnen dus niet veel groter worden; ze worden er alleen maar slechter op, met het risico van vallende takken tijdens een zomerstorm.''

Hierop volgde een discussie tussen de politici, waarbij een meerderheid voorstander lijkt te zijn van het jaarlijks investeren van 223.000 euro in het bomenbestand. Hierdoor is er geld voor structurele vervanging van bomen, een duurzame inrichting van passende groeiplaatsen en een blijvende inzet op efficiënter dagelijks onderhoud. Op de vraag van fractievoorzitter Roeland den Breejen (SGP/ChristenUnie) of het bomenbeleid ,,ook nog wat ambitieuzer kan'', reageerde Driessen: ,,Het is al behoorlijk ambitieus om het aantal bomen per inwoner gelijk te houden, met een betere kwaliteit.''


Joep Derksen

Waarschuwende woorden voor aantrekkingskracht winkelcentrum

LISSE > Net als een jaar geleden waarschuwde Jan Traats, adviseur economie HLT (Hillegom, Lisse, Teylingen) opnieuw voor de teloorgang van het Lissese winkelcentrum. Hij deed dit donderdag 18 mei tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.

Traats gaf een toelichting over het 'Koopstromenonderzoek 2016' en stelde, dat de omzet van niet-dagelijkse boodschappen is gedaald met 4%. Terwijl internetverkopen sterk blijven groeien. Hoewel het centrum van Lisse nog altijd een regionale aantrekkingskracht heeft, worden de marges voor de winkeliers kleiner, zo waarschuwde Traats. Volgens hem moeten er maatregelen genomen worden, om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken voor shoppers. Te beginnen bij de entree naar het Blokhuis aan de Kanaalstraat. ,,Mensen moeten daar dat donkere hol in lopen'', fulmineerde Traats. Hij pleitte er voor, dat de eigenaren van de panden in het Blokhuis de handen ineen slaan om deze entree te vervangen voor een nieuwe entree met veel glas en licht. ,,Deze entrees zijn belangrijk om je regionale positie vast te houden.''


Dat de gemeente daarnaast 100.000 euro investeert in nieuwe bestrating vindt Traats een goede zaak. Al blijven gevaren op de hoek liggen. Vorig jaar werd maar liefst 31 miljoen omzet gehaald voor de niet-dagelijkse boodschappen, die gekocht werd door mensen van buiten Lisse. ,,Maar als internetbestedingen toenemen, nemen deze bestedingen af.''

,,In Noordwijk-Midden is er een andere wind dan in Noordwijk-Zee''

NOORDWIJK > In opdracht van de gemeente werden splinternieuw zonweringen aangelegd bij de Montessorischool en basisschool De Klaverweide. Maar dinsdag 16 mei bleek, dat die zonweringen bij het oud vuil kunnen. Deze zonweringen zijn namelijk niet bestand tegen harde wind. De gemeente draait op voor de kosten; een slordige 30.000 euro.

Wethouder Barnhoorn haastte zich te benadrukken, dat er niemand schuldig is aan deze fout. ,,De zonwering is volgens bestek geleverd. Maar bij gebruik voldoet het niet, omdat hij bij enige wind naar boven en naar onderen gaat. Het is niet zo, dat de zonwering niet van voldoende kwaliteit was, maar in feite was deze te licht voor die plaats (bij het SJC-terrein, JD). Dat heeft te maken met de windgevoeligheid van het gebouw; het staat in een vrij gebied, dat veel wind geeft.'' Raadslid Carla Versteege vond dit toch wel apart: ,,We wonen in Noordwijk. Hier waait het. Degene die dit levert, doet dit toch niet voor het eerst?'' Maar de wethouder stelde hierop: ,,In Noordwijk-Midden is er een andere wind dan in Noordwijk-Zee.'' Raadscommissielid Taverne (VVD) liet nog wel weten, dat een aannemer een meldplicht heeft, als ze er achter komen dat een te plaatsen product van onvoldoende kwaliteit is. Maar de gemeenteraad gaat akkoord met het weer plaatsen van nieuwe zonweringen.


Joep Derksen

Gemeente ziet af van deelname expat center

NOORDWIJK > De gemeente doet niet mee met een regionaal Expat center, dat onlangs in Leiden geopend is. Dat liet wethouder Barnhoorn donderdag 18 mei weten, naar aanleiding van een vraag van fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk).


Visser stelde: ,,Wat is de reden dat wij ons hier niet bij hebben aangesloten? Het is een mooi initiatief en een goede service voor expats.'' Maar de wethouder gaf aan, dat ESA Estec zelf al een eigen expat center heeft. En dit expat center bestaat al vijftig jaar, waarbij expats informatie kunnen krijgen over hun pensioenen en de beste scholen waar hun kinderen naar toe kunnen gaan. Barnhoorn liet verder weten, dat een gemeentelijke deelname aan het Leidse expat center zo'n 12.000 euro per jaar kost. ,,Met twee expatcentra bij elkaar in de buurt willen we dat geld niet uitgeven.''

Heel Bronsgeest aardgasvrij

NOORDWIJK > In 1990 begon het gemeentebestuur al met de eerste gebiedsontwikkeling voor het bouwproject Bronsgeest. Woensdag 17 mei lichtte wethouder Hans Bakker voor een vrijwel lege raadszaal de plannen toe, wat er in Bronsgeest moet komen.

Terwijl in de naastgelegen Jeroenskerk een herdenkingsbijeenkomst voor de onlangs overleden oud-politicus Gerard van Stijn werd gehouden, begon Bakker aan zijn betoog. Ruim een kwart eeuw geleden kocht Noordwijk de eerste grond aan in Bronsgeest en nu is het jaar gekomen, waarin 'onomkeerbare besluiten' genomen moeten worden voor dit gebied van 26 hectare.

Bronsgeest ligt deels op de grens met Noordwijkerhout, maar de gemeente wil bij de planvorming ook de Zilveren Kruislocatie met naastgelegen parkeerplaatsenterrein betrekken bij de nieuwbouwplannen. ,,Bronsgeest wordt een dorp in het landschap'', zo liet Bakker weten. ,,We willen vier sterren laten stralen: energieke samenleving, uitstekende bereikbaarheid, natuur en landschap en aantrekkelijker leefomgeving.'' Maar ook duurzaamheid zou een belangrijke rol moeten spelen. Op de vraag van deze journalist, of Bakker zich er hard voor wil maken, dat Bronsgeest de eerste aardgasvrije wijk wordt, laat de wethouder weten: ,,Vanaf 2023 is het verplicht om alle nieuwbouwwijken aardgasvrij te maken. In 2019 zouden we kunnen beginnen met bouwrijp maken, als het heel erg meezit. Ik ga me er hard voor maken, dat Bronsgeest een volledig aardgasvrije woonwijk wordt.''

Dat was tegelijk ook de enige concrete toezegging die wethouder Bakker deed. Hij wil namelijk, dat inwoners, organisaties en de politieke partijen met elkaar gaan praten om te bespreken hoe Bronsgeest gebouwd moet worden. Maar iedere keuze heeft financiële consequenties: als er 'maar' 243 woningen gebouwd worden en er 14,8 hectare bollengrond overblijft, schiet de gemeente er 11,3 miljoen euro bij in. Bij de bouw van 362 woningen (en 10,8 hectare bollengrond nog over) speelt de gemeente ongeveer kiet. Maar als er in Bronsgeest 602 woningen en appartementen komen, ten koste van alle bollengrond, dan houdt Noordwijk 10,7 miljoen euro over aan Bronsgeest.

Hoe dan ook moet er in dit gebied wel 30% sociale woningbouw komen. Ook gaf Bakker aan: ,,We willen pleintjes creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We denken aan collectief opdrachtgeverschap, dus andere woonvormen. Zoals tiny houses, woonzorgconcepten, misschien wel dat mensen zelfvoorzienend gaan bouwen, of welstandsvrij bouwen. Er zijn tal van mogelijkheden denkbaar die we hier zouden kunnen gaan toepassen.'' 'Co-creatie met de samenleving', zo noemt de wethouder dit.

Eerst moet de gemeenteraad alle randvoorwaarden vaststellen voor het bebouwen van Bronsgeest. Dan gaat het om hoeveel woningen er maximaal mogen komen, of deze huizen 100% energieneutraal moeten zijn en hoeveel ruimte de bewoners krijgen om hun huis naar eigen smaak te bouwen. Nog dit najaar moet dan de 'co-creatie met de samenleving' plaatsvinden, waarna in het eerste deel van 2018 het globale bestemmingsplan in de gemeenteraad wordt behandeld.


Joep Derksen

Steun voor PIN-initiatief

NOORDWIJK > Een nieuw initiatief van PIN (Platform Initiatief Noordwijk) wordt warm onthaald door wethouder Hans Bakker. PIN-voorman Hans Stol liet in een email aan de raad weten, dat er meer mogelijkheden zijn voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Hij riep het bestuur op om zijn ideeën ook mee te nemen in een onderzoek.


De gemeente wil de mogelijkheden en (financiële) gevolgen uitzoeken van het bouwen van een grootschalige parkeergarage in het duin (bij Huis ter Duin). Ook wordt gekeken naar de optie, dat ieder bouwproject een eigen garage voor nieuwbouw en parkeercompensatie moet realiseren. Stol gaf aan, dat er ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. ,,Een parkeergarage achter de dijk/duiin constructie van de Koningin Wilhelmina Boulevard, de ingang bij het Vuurtorenplein en de uitgang bij het Gat van Palace. Of leg een parkeergarage aan onder de Parallelboulevard; beide opties leveren circa 650 parkeerplaatsen op.'' Na een discussie in de raadscommissie van dinsdag 16 mei zegde wethouder Hans Bakker toe: ,,Al die scenario's nemen we mee in de haalbaarheidsstudies. In december kan de gemeenteraad hier dan een besluit over nemen.''

Twijfels over donatie pand aan museum

NOORDWIJK > Voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie van dinsdag 16 mei leek het een appeltje-eitje verhaal te worden; de overdracht voor een euro van het gebouw aan de Nicolaas Barnhoornweg 44 aan het Museum Oud Noordwijk. Maar tijdens de politieke discussie hierover bleek, dat het bestuur van het museum in de toekomst ook nog eens bij de gemeente wil aankloppen voor nog eens 150.000 euro, zodat de buitenkant van het pand op nummer 44 opgeknapt kan worden. En dat lijkt de politiek op dit moment toch een beetje te gortig te worden.

De waarde van het pand, dat het college van burgemeester en wethouders cadeau wil doen, is namelijk al ruim 234.000 euro. Het museumbestuur liet weten heel blij te zijn, met dit cadeau; zo komt er meer ruimte voor de vrijwilligers, om even uit te rusten of gezamenlijk te vergaderen. Het museum heeft 50.000 euro beschikbaar om het oude huisje van binnen op te knappen en te laten aansluiten aan het museum. Ook zullen de vrijwilligers hiervoor flinke reparatiewerkzaamheden verrichten. Maar op dit moment is nog niet duidelijk, hoe de 150.000 euro aan restauratiewerk voor de afbrokkelende buitenkant van het pand bijeen geschraapt moet worden. Leo Schaap, tot maart penningmeester van het museum, liet hierover weten: ,,Als die schenking doorgaat en we aan de slag kunnen, krijgen we hiervoor met het college een overeenkomst voor bijvoorbeeld een gegarandeerde lening.''

Maar dat werd de politici toch iets te veel van het goede. Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) riep het college op, om eerst onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het onderhoud en dan pas te bepalen of het pand geschonken moet worden aan het museum. Wethouder Marie José Fles (PvdA-GroenLinks) stelde: ,,Als gemeente zijn we verplicht om het pand te onderhouden. We willen dat graag aan het Genootschap schenken.'' Ze werd ondersteund door wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk), die liet weten: ,,We hebben besloten om het pand te schenken, waarbij het museum voldoende middelen kan creëren via crowdfunding. Er is zoveel support in dit dorp om het te ondersteunen; het moet te halen zijn, bijvoorbeeld via een haringparty, om dit pand gratis te kunnen krijgen en het zelf op te knappen. Dat is de uitdaging die we aangegaan zijn. Het onderzoek laat zien welke stappen gezet kunnen worden en welke financieringsmogelijkheden er zijn, zoals (een donatie door, JD) Fonds 1818.''

Maar fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSNZ) riep het college op, dat er nog voor donderdag 15 juni een overzicht moet liggen, waar het gaat om de precieze kosten voor de renovatie van de buitenkant van het pand. Ook raadslid Arjan van den Akker (Puur Noordwijk) was kritisch: ,,Met dit voorstel komt die 150.000 euro er bovenop. Dat is veel geld, wat we in de commissie even weggeven. Kom met een integraal plan van aanpak. Laat het Genootschap Oud Noordwijk komen met een plan, waar wij een beslissing over kunnen nemen.'' Zijn fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) was het hier mee eens: ,,We moeten wel een verantwoordelijk besluit nemen. Niet én schenken én later nog eens 150.000 euro bijdragen. Ik beslis daar liever meteen over.'' Wethouder Fles beloofde, dat ze binnen een maand met de informatie over alle restauratiekosten van het pand aan de Nicolaas Barnhoornweg 44 zal komen.


Joep Derksen

Twijfels over sociaal bouwplan

NOORDWIJK > De omwonenden zijn niet blij met de komst van een appartementencomplex aan de Boekerslootlaan 22. Het geplande gebouw wordt te hoog en zorgt voor te veel schaduw. Bovendien heeft de gemeente naar het gevoel van de omwonenden alle bezwaren te gemakkelijk opzij geveegd. Wethouder Hans Bakker verzekerde dinsdag 16 mei echter, dat ,,alle zienswijzen altijd zeer zorgvuldig beoordeeld zijn''.

Meerdere partijen steunden de bewoners in hun kritiek over de afhandeling van hun bezwaren. Het is echter de vraag, of dat voldoende is om het hele bouwplan niet door te laten gaan. Raadscommissielid Bedijn (PvdA-GroenLinks) gaf toe, dat ze ,,in een spagaat zit'' en stelde: ,,Dit plan voorziet in woningbouw in een sector waar het heel krap is. Het gaat om woningen voor de sociale koopsector en in het middensegment.''

Fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSNZ) riep de wethouder op, om de zienswijzen alsnog te bespreken met de bezwaarmakers. Zijn collega Van Asten (D66) kraakte het bouwplan tot de grond toe af: ,,Met deze nieuwbouw wordt het terrein na de sloop bijna helemaal volgebouwd. De maximale bouwhoogte gaat van 8 meter naar 12,90 meter. Er is bijna geen ruimte voor parkeren. We missen de goede argumenten om dit bouwplan door te laten gaan. Het parkeren wordt nu op de wijk afgewenteld.'' Hij riep het college op: ,,Werk met de ontwikkelaar en omwonenden aan een passend bouwplan met een goede parkeeroplossing.''

Maar Bakker deed geen toezegging. ,,Het is passen en meten in een binnenstedelijk gebied. Het gebouw krijgt van alle kanten een professionele uitstraling. Het gebouw komt op een grotere afstand te staan, dan waar nu het postkantoor grenst. Ook de bezonning hebben we beoordeeld. Dat heeft er niet toe geleid dat het plan aangepast zou moeten worden.'' Donderdag 18 mei nam de gemeenteraad een besluit over dit plan. Wethouder Bakker zegde die avond toe, naar aanleiding van een amendement van de politieke partijen D66, CDA, LSNZ en VVD, dat hij binnen zes weken in gesprek wilde gaan met de omwonenden en de ontwikkelaar. Maar hij zei er nadrukkelijk bij, dat hij geen resultaten kon beloven. Puur Noordwijk en PvdA/GroenLinks steunden dit amendement ook, maar fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) stelde wel: ,,Om de vitaliteit van het dorp te behouden, is het van belang dat er betaalbare woningen bij komen.''


Joep Derksen

Twijfels over uitgaven voor parkeren in duin

NOORDWIJK > Niet iedere partij is razend enthousiast over het voorstel van een grootschalige parkeergarage in het duin, al dan niet in combinatie met een conferentieruimte. Dit plan komt van de Noordlander Groep (eigenaar van Huis ter Duin) en aan de gemeente is gevraagd om hier ook in te investeren. Of dat gebeurt, is nog lang niet zeker; eerst moeten de gemeenteraadsleden bepalen of een kwart miljoen euro uitgegeven wordt als 'voorbereidingskrediet om de verschillende opties voor een integrale parkeeroplossing op haalbaarheid te onderzoeken'.

Vooralsnog kijkt het CDA de kat uit de boom. Raadslid Alkemade wees er op, dat de gemeente gevraagd wordt om publiek geld te stoppen in een private ontwikkeling. Maar zijn collega Visser (Puur Noordwijk) was lyrisch: ,,Een private persoon heeft zich gemeld om zoiets fantastisch neer te zetten. Het gaat om het haalbaarheidsonderzoek van alle fantastische plannen die kunnen bijdragen aan het Noordwijkse toeristische kerngebied.'' Maar raadscommissielid Gutlich (D66) stelde: ,,Het zou bijzonder zijn als we als gemeente tientallen miljoenen gaan meebetalen aan een parkeergarage die op private grond staat.''

Raadscommissielid Menko Wiersema (PvdA-GroenLinks) wees er op, dat de bouw van zo'n parkeergarage in het duin een investering is van 60 miljoen euro. Ook levert dat zo'n 800.000 euro minder aan parkeerinkomsten op voor de gemeente. ,,Dat slaat gaten in onze begroting.'' Maar wethouder Hans Bakker wilde de twijfelaars over de streep trekken. ,,Dit traject (de investering van 250.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek, JD) is bedoeld om te kijken waar we naar toe gaan. Het doel is een verbeterslag, passend bij de maat en schaal van Noordwijk. Op dit moment houdt de parkeerdruk al allerlei ontwikkelingen tegen.'' De gemeenteraad praat op donderdag 15 juni verder over dit onderwerp.


Joep Derksen

Claim van 3 miljoen euro bedreigt voortbestaan Rijnlands Lyceum

OEGSTGEEST > Alles leek in kannen en kruiken voor het Rijnlands Lyceum; deze school vroeg de gemeente een garantie van 2 miljoen euro af te geven, zodat een aanbouw gerealiseerd kan worden voor de komst van expatleerlingen. Een officieel accountantskantoor liet weten, dat de cijfers goed waren. Maar toch werd wethouder Marien den Boer (CDA) vorige week volledig verrast door het inspreken van de heer Van Zanten, voormalig controller van Stichting Rijnlands Lyceum.

Van Zanten gaf aan, dat hij al jaren een rechtszaak heeft lopen tegen het Rijnlands Lyceum en dat deze school ,,al meer dan 300.000 euro schadevergoeding heeft moeten betalen.'' Op dit moment ligt deze zaak zelfs voor het hoogst rechtsorgaan, de Hoge Raad. ,,Mijn vordering is het tienvoudige en als de Hoge Raad hier mee instemt, betekent dat het faillissement van het Rijnlands Lyceum.'' Van Zanten wees er op, dat deze juridische claim niet in de cijfers zijn opgenomen, waarover het accountantskantoor een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. ,,De cijfers die u gekregen heeft, vertegenwoordigen niet de werkelijkheid.''

Maar steunfractielid Van der Hoeven (CDA) wilde hier niets van weten: ,,We hebben professionals ingehuurd en er is een positief advies van Servicepunt71. We moeten vertrouwen op de informatie die we krijgen.'' Wel wilde hij van het college weten, ,,of er aanleiding is om de zaak nog verder te onderzoeken''. Ook andere partijen wilden weten, wat er nu precies aan de hand is. Den Boer liet weten over de bijdrage van de inspreker: ,,Dat is nieuwe informatie voor mij. Ik moet navragen hoe dat precies zit. Maar er ligt een accountantsrapport aan ten grondslag. Daar moeten we op kunnen vertrouwen. Als we daar aan moeten gaan twijfelen...'' Hij zegde toe, dat hij de gemeenteraad nog vóór de besluitvormende raadsvergadering zal informeren over deze kwestie. Vooralsnog gaat de gemeenteraad er van uit, dat de gemeente de garantie van 2 miljoen euro zal afgeven aan het Rijnlands Lyceum.


Joep Derksen

Documenten openbaar gemaakt

OEGSTGEEST / LEIDEN > De gemeente Leiden heeft eindelijk het juridisch advies van Pels Rijcken over de nog te bouwen brug bij Poelgeest openbaar gemaakt. Dit is een persoonlijke overwinning voor bezwaarmaker Dankers, die zich al jaren in deze zaak vastbijt. Al wil hij daar niets van weten: ,,Het gaat om bestuurlijke transparantie'', zo stelt Dankers.

Leiden en Oegstgeest hebben in 2014 gezamenlijk aan de landsadvocaat Pels Rijcken om advies gevraagd naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. Hierbij werd de vraag gesteld, of het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld moest worden, of dat het toenmalige plan ingetrokken moest worden en er een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt moest worden.
In het document is onder meer de conclusie van de advocaat te lezen, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in 2014. ,,Indien door de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep (ambtshalve) zou worden geoordeeld dat de ontheffing ten onrechte is verleend zal dit onvermijdelijk leiden tot een vernietiging van het vastgestelde bestemmingsplan Brug Poelgeest. Een opnieuw in procedure te brengen bestemmingsplan voor het realiseren van de
Brug Poelgeest, zal moeten voldoen aan de (nieuwe, JD) Verordening Ruimte 2014". Op basis van dit advies kozen de gemeentebesturen van Leiden en Oegstgeest er voor, om een nieuw ontwerpbestemmingsplan op te stellen.

Dankers is blij, dat hij het jaren geleden gevraagde document mocht ontvangen en laat weten: ,,In tegenstelling tot Leiden heeft Oegstgeest kennelijk een probleem met bestuurlijke transparantie. Het gedraai in dit dossier is ongekend".


Joep Derksen

Geen actie tegen geluidsoverlast Albert Heijn

OEGSTGEEST > Stapelgek worden ze er van: de buren van de Albert Heijn aan de Irislaan liggen 's nachts te woelen in bed. Voedselkarretjes die met veel lawaai van de vrachtwagens naar het magazijn worden gereden, het waarschuwende gepiep van achteruitrijdende trucks; de buurtbewoners zijn het helemaal zat. Inspreker Wout Bakelaar vroeg vorige week aan de gemeente om te handhaven, maar hij kreeg van de politiek het lid op de neus.

Bakelaar, die boven de Albert Heijn woont, liet mede namens andere omwonenden weten, dat er tot 2014 helemaal niets aan de hand was, waar het ging om geluidsoverlast. Maar inmiddels heeft hij al vaak met het management contact gehad over ladende en lossende vrachtwagens onder zijn voordeur. ,,Albert Heijn belooft van alles en erkent de overlast, maar doet er niets aan. Er zijn mensen verhuisd vanwege de overlast. Het begint om 22:00 uur 's avonds. Er zijn nachten, waarin je je bed uit rammelt, maar handhavers zijn er 's nachts niet.''

Commissielid Simon Vogel (HVO) wilde van het college van burgemeester en wethouders weten, of er actie ondernomen wordt. Namens burgemeester Emile Jaensch nam wethouder Jos Roeffen (HVO) het woord. Hij stelde, dat ,,vraagtekens gezet worden'' bij de klachten over geluidsoverlast. ,,Er worden tijdstippen aangegeven, waarvan Albert Heijn zegt, dat er niet gelost wordt. In het gebouw is op verschillende plaatsen op verschillende geluidsniveaus overlast. Meneer is een van degenen die er kennelijk overgevoeliger voor is. Het geluidsniveau blijft onder de landelijk vastgestelde normen.'' De gemeente onderneemt dus geen actie.


Joep Derksen

Ondanks twijfels toch steun voor noodsprong Het DOK

OEGSTGEEST > De gemeenteraadsleden steunen het initiatief van het bestuur van basisschool Het DOK, om een 'nieuwe school' op te richten. Dit moet gebeuren, omdat het deze school na vijf jaren nog altijd niet gelukt is om het minimale aantal van 298 leerlingen te behalen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OcenW) moet dit initiatief nog wel goedkeuren. Anders kan Het DOK subsidie van de rijksoverheid vergeten en moet het gebouw de deuren sluiten.

Het DOK moet op 1 oktober van dit jaar minimaal 298 leerlingen hebben, maar dat gaat niet lukken. Volgens het schoolbestuur komt dit, omdat de bouw van woningen in de wijk Nieuw Rhijngeest achter is gebleven bij de plannen. Maar raadscommissielid Bus (D66) was kritisch over dit argument. Hij wees op kinderen uit Katwijk en Oegstgeest, die ook naar Het DOK kunnen, maar waarvan de ouders een andere schoolkeuze maken. Ook zijn er leerlingen, die tussentijds afhaken en naar een andere basisschool vertrekken. Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) vroeg zich af: ,,Wat zijn de oorzaken waarom leerlingen vertrekken? Dat is niet uitsluitend te wijten aan onrust over het voortbestaan. Er zijn meerdere factoren.''

Wethouder Jos Roeffen (HVO) gaf hierop aan, dat hij er alle vertrouwen in heeft, dat de school al heel snel na 1 oktober minimaal 298 leerlingen heeft. Sterker nog; volgend jaar zou de gemeente al moeten nadenken over het financieel ondersteunen van Het DOK voor een uitbreiding van de school, zo verwachtte Roeffen. Hij zette vervolgens de raadsleden onder druk door te stellen: ,,Kunt u instemmen met dit besluit en daarmee een belangrijke stap te zetten voor het voortbestaan van het DOK?'' Hierop durfde geen gemeenteraadslid 'nee' te zeggen.


Joep Derksen

27 mei 2017

Opening buitenruimte

OEGSTGEEST > Wethouder Jos Roeffen opende vorige week vrijdag de buitenruimte van brede school Het DOK. Speciaal voor deze gelegenheid kwamen de leerlingen van de school en de kinderen van de dagopvang en BSO van de Stichting Kinderdagopvang bij elkaar. Samen met de ouders werd genoten van een picknick en speelden de aanwezigen allerlei spelletjes. Voor het filmpje, zie: https://www.youtube.com/watch?v=v2fas4V8R7Y

,,We ondernemen uit ons hart''

LISSE – Homma Elektrotechniek BV is al jaren duurzaam bezig; op vele gebieden. Hierdoor is ook de duurzame toekomst van het bedrijf verzekerd. Onlangs is het management uitgebreid en heeft Homma nieuwe activiteiten opgezet. Algemeen directeur Fred Kortekaas vertelt hierover in een exclusief interview.

Door Joep Derksen

,,We zijn een echt relatiebedrijf en ondernemen uit ons hart'', zo gaat Kortekaas van start. Homma verzorgt de elektrotechniek in zowel woningen als bedrijfspanden. Zo is het personeel momenteel onder meer druk bezig met de nieuwbouw van de fabriek Nobels in Noordwijkerhout. Ook verzorgt Homma de plaatsing van zonnepanelen, aanleg en installatie van 'FCC filtration packages' en LED-sfeerverlichting.

Kortekaas is sinds 2005 de rechterhand van oprichter Bert Homma. Onlangs werd het managementteam uitgebreid met Rob Schoone en Raymond van der Boon. Raymond is verantwoordelijk voor de kleinzakelijke en particuliere markt, maar ook de inbraakbeveiliging. Rob is de man van de binnendienst en regelt de interne processen. ,,Hij is de stille kracht van het bedrijf'', complimenteert Kortekaas. De oprichter blijft zijn huidige klanten bedienen en Kortekaas is als algemeen directeur eindverantwoordelijk.

Ieder bedrijf is zo goed als haar eigen personeel. Sinds 2005 is het aantal medewerkers praktisch verdubbeld tot 35 mensen. Vol trots praat Kortekaas over zijn personeel: ,,We voeren de elektrotechniek uit bij particulieren, kleinzakelijk, utiliteit en industriële automatisering. Hiervoor hebben we vier servicemonteurs; zij zorgen voor het onderhoud, inbraakbeveiliging en noodverlichting. Daarnaast werken bij ons installatiemonteurs, die zich vooral bezighouden met duurzaamheid. Dat hebben we hoog in het vaandel staan.''
Kortekaas vervolgt: ,,Het opleiden van onze medewerkers is voor ons heel belangrijk. Het tevredenheidsniveau is heel afhankelijk van de werksfeer want opleiding en de uitdaging van het werk zijn met elkaar verbonden. Tevreden medewerkers geven tevreden klanten. De medewerkers zijn ons meest waardevolle stukje gereedschap; daar moet je zuinig op zijn. Niet voor niets is het verloop bij ons bedrijf heel erg laag en hebben we medewerkers van 18 tot 62 jaar.''

Onverdroten vervolgt de algemeen directeur: ,,We plaatsen veel zonnepanelen in de regio; dat past goed bij de installatietechniek. Maar ook geven de installatiemonteurs advies over het beheer en gebruik van een pand of luxere woningbouw. Bijvoorbeeld over het gebruik van domotica, waarbij ventilatie en verlichting op de best mogelijk manier geregeld wordt. The sky is the limit: wij luisteren naar de klanten bieden oplossingen, die noodzakelijk zijn.'' Ook werkt Homma met smart grits; ,,Deze slimme netwerken zorgen voor het meest efficiënte gebruik van de apparatuur; als er te weinig zon is voor de zonnepanelen, worden bepaalde apparaten automatisch uitgeschakeld.''
Homma houdt zich ook bezig met het ontwerpen van kasten en besturingen; de klanten worden volledig ontzorgd vanaf de tekentafel tot aan de implementatie van de applicaties die ze nodig hebben. Het bedrijf verzorgt ook het service en beheer van noodverlichting, inbraakbeveiliging, brandmeldingen, datanetwerk en camerasystemen. Deze camerasystemen zijn een ware hit onder mensen, die graag veiliger willen wonen of hun eigendom willen beschermen. Kortekaas: ,,Inwoners willen zich veiliger voelen en de verkoop van deze camera's neemt een enorme vlucht. Wij ontzorgen de klant, denken niet in problemen, maar bieden oplossingen. Daarom zijn we als relatiebedrijf al jaren groot; we doen niets liever dan terugkomen bij een klant om te zorgen voor onderhoud en uitdagingen uit de wereld te helpen.''

Het bedrijf doet veel met LED-technologie, laadpalen en laadzuilen; voor particulieren en bedrijven. Hierbij verzorgt Homma ook het voortraject van het aanvragen van subsidies en stimuleringsregelingen, zodat de klant volledig ontzorgd wordt. Op zaterdag 28 oktober viert Homma het feit, dat het bedrijf alweer dertig jaar bestaat. Dan worden alle relaties uitgenodigd voor een klantendag. Zij kunnen een exclusief kijkje nemen in het bedrijf: ,,We gaan er een feestje van maken'', zo verheugt Kortekaas zich hier al op. Binnenkort gaat Homma ook uitbreiden en krijgt de onderneming een grotere werkplaats en kantoor. ,,Zo kunnen we onze klanten nóg beter van dienst zijn.''


Voor meer informatie: Homma Elektrotechniek BV, Vennestraat 21, 2161 LE Lisse, T: 0252 416 054, W: www.hommabv.nl.

Een zorgeloze bedrijfsovername

NOORDWIJK – In deze streek zijn talloze ondernemers, die tientallen jaren geleden hun bedrijf hebben opgezet en hebben zien groeien. Maar op een gegeven moment komt de onvermijdelijke vraag: wie gaat mij opvolgen? En als de opvolger één van de kinderen is, hoe moet het dan geregeld worden met de andere kinderen? Dat zijn vragen, waarop ABIN accountants en adviseurs de juiste antwoorden heeft. Samen met de ondernemer, zijn of haar partner en de overige betrokkenen wordt een plan opgesteld om voor iedereen de beste toekomst te verzekeren.

ABIN accountants en adviseurs heeft kantoren in Noordwijk en Voorburg en adviseert ondernemers en particulieren op vele gebieden; of het nu gaat om accountancy, belastingadvies, salarissen, financiële planning, interim management of fusies en overnames. Aan het woord zijn accountants Bas van der Meij en René Moerland en fiscalist Harald Verbeek. Zij zien, dat veel ondernemers in de Duin- en Bollenstreek kampen met de overnamevraag. Als je het als ondernemer zelf probeert op te lossen, raak je vaak verstrikt in juridische woordenwisselingen. Ook fiscaal wil je zaken goed geregeld hebben, zodat je geen risico loopt op een forse naheffing van de belastingdienst. Het zijn zaken, waar geen enkele ondernemer op zit te wachten en de experts van ABIN beseffen dat maar al te goed.

Er zijn twee soorten bedrijfsoverdrachten: de verkoop van een onderneming aan een concurrent of collega is relatief eenvoudiger. Er is een vraagprijs en er komt een bod en beide partijen komen al dan niet tot elkaar. Maar waar het gaat om de overdracht van ondernemingen binnen de familiaire sfeer, komt er veel meer bij kijken. Want onbedoeld lopen de familieleden het risico, dat mensen zich benadeeld voelen. Met alle relationele gevolgen van dien. Het is daarom de taak van ABIN om met alle belangen rekening te houden; en dat doen de medewerkers maar al te graag.

Iedere overdracht van een onderneming aan de volgende generatie is weer anders. Of het nu gaat om de verkoop van een 50% belang aan een dochter, of een aandelenpakket ter waarde van 10% aan de zoon. ,,Je hebt met allerlei verschillende factoren te maken'', aldus Van der Meij. ,,Niet alleen zakelijk, maar ook fiscaal. Wij zien dat ondernemers lang niet altijd gebruik maken van de (fiscale) mogelijkheden. Dan weten ze niet, dat je bij een overdracht van een onderneming aan een kind gebruik kan maken van een fiscale faciliteit, waarbij een heel hoge vrijstelling geldt. Dit leidt tot substantieel lagere heffing van belasting bij overdracht van de onderneming en dus vaak ook het vermogen naar de volgende generatie.''

Bij ABIN zijn de lijnen kort; de accountants spreken bijna dagelijks met de fiscalist en samen werken ze aan de beste oplossing voor iedere ondernemer en zijn familie. Moerland beschrijft: ,,Als je meerdere kinderen hebt, is er vaak één opvolger. Maar de broers en zussen die niet in de zaak zitten, willen wel een gelijke behandeling hebben. Dat is best ingewikkeld om voor elkaar te krijgen en daarom lossen wij het op, in samenspraak met de fiscalist.'' Ook op ander gebied biedt ABIN de helpende hand. Verbeek: ,,Wij wijzen op het traject, dat na de verkoop komt. Er moeten afspraken gemaakt worden over de rolverdeling en betrokkenheid van de oude en jonge generatie. Ondernemers vinden het vaak lastig om terug te treden. Als bedrijfsadviseurs zien we van tevoren aankomen wat er mis kan gaan en daar anticiperen we op.''

Verbeek neemt het woord: ,,De overdracht van een bedrijf is vooral emotie. Het gaat niet in eerste instantie om het geld, maar om het gevoel dat pa (of ma) er bij heeft.'' De ene ondernemer vindt, dat zijn kind niet alles cadeau moet krijgen, terwijl een andere ondernemer met alle liefde het hele bedrijf weggeeft, zonder goed na te denken over de eigen toekomst. ,,Alle partijen moeten duidelijkheid hebben over wat de consequenties van de verkoop kan zijn. Het kan zijn, dat de vraag gesteld moet worden of de beoogd opvolger ook inderdaad de meest geschikte persoon is. Dat zijn vaak moeilijke gesprekken, die wel gevoerd moeten worden.'' Het eindresultaat telt: ,,De essentie van wat wij doen, is het vermogen veiligstellen. Als een klant schuldenvrij wil zijn en de rest van zijn leven zorgenvrij, dan werken we daar naar toe. Het menselijk aspect is bij ons heel belangrijk; in alles wat we doen.''


Voor meer informatie: ABIN, Keyserswey 89, 2201 CX Noordwijk, T: 071 361 9318, W: www.abin.nl.