Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 februari 2018

Schiphol in zee biedt mogelijkheden


Nieuwkoop – Schiphol mag niet langer uitgezonderd worden van allerlei duurzaamheidsregels. Het kan niet zo zijn, dat iedereen duurzamer moet leven en van het gas af moet, terwijl de vliegtuigen van en naar Schiphol almaar vaker kerosine de lucht in blazen.

,,Alle sectoren moeten vernieuwen'', aldus lijsttrekker Annette Pietersen (D66). Schiphol valt met haar uitstoot buiten alle regels en dat moet worden aangepakt. Het kan niet zo zijn, dat wij met z'n allen aan het krimpen zijn met onze uitstoot terwijl aan de andere kant de duurzaamheidswinst de lucht in gaat.'' Daarom moet Schiphol volgens de wethouder samenwerking zoeken met andere partijen om duurzaamheidswinst te behalen. ,,We staan aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie, met als eindresultaat een economie, die op heel andere dingen gebaseerd is.''

In dat kader past ook het verplaatsen van de start- en landingsbanen van Schiphol naar de Noordzee. Op het huidige Schipholterrein kunnen dan woningen en kantoren gebouwd worden; zo wordt een groot deel van de kosten voor de aanleg van de nieuwe banen in de Noordzee bekostigd. Bovendien worden miljoenen inwoners in Noord- en Zuid-Holland niet meer geconfronteerd met geluidsoverlast en fijnstofuitstoten. Pietersen: ,,Schiphol in zee is goed om het geluid tegen te gaan en beter voor de duurzaamheid. Het zou hier qua woonomgeving en geluid wel wat oplossen. We zijn daar zeker niet tegen.''

,,Windmolens zijn onvermijdelijke keuze''


Nieuwkoop – De gemeenteraadsleden, die op woensdag 21 maart gekozen worden, kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de energie-opgaven, die gerealiseerd moeten worden. Lijsttrekker Annette Pietersen (D66) vindt, dat besluiten genomen moeten worden over de komst van windmolens en zonnepanelen.

,,Duurzaamheid en de energietransitie is de volgende industriële revolutie en we moeten allemaal mee doen.'' Steeds meer mensen beseffen, dat het er nu echt van gaat komen; we moeten over een paar jaar met ons allen van het gas af. Maar dan moeten de huizen wel op een andere manier in hun energie voorzien worden. Die alternatieven zijn veelal nog niet goed ontwikkeld en dus moet volgens Pietersen de komende twintig jaar ingezet worden op wind- en zonne-energie. Ook Nieuwkoop moet hier een steentje aan bijdragen: ,,We kunnen niet denken, dat de rest van Nederland dit gaat oplossen. Dan houd je jezelf voor de gek. We willen het open landschap behouden, maar moeten ook energieopwekking gaan inpassen.''

Velden met zonnepanelen liggen weliswaar minder in het zicht dan grote windmolens, maar die zonnepanelenvelden wekken minder energie op. Het is een dilemma voor de toekomstige raadsleden. Maar ook inwoners moeten een steentje bijdragen, dat verder gaat dan wat extra isolatie aanbrengen. ,,Het is toch een no-brainer, dat je zonnepanelen op je dak legt, waarmee je zelf elektriciteit opwekt!''

Daarnaast moeten ook ondernemers als telers verder kijken dan hun eigen bedrijf. En de gemeente moet hier een steentje aan bijdragen: ,,Bedrijven die van elkaars restwarmte gebruik kunnen maken, moet je bij elkaar plaatsen.'' Maar ook een grote organisatie als Schiphol moet een forse steen bijdragen, aldus Pietersen. Het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee zorgt niet alleen voor een vermindering van de geluids- en fijnstofoverlast, die de vliegtuigen veroorzaken. Ook komen er vele honderden hectares aan grond bij, die gebruikt kunnen worden voor de productie van groene energie. Daar kunnen hoogefficiënte windmolens van 7 megawatt, met een lengte van 200 meter, geplaatst worden.

Pietersen: ,,Schiphol mag niet langer uitgezonderd worden van allerlei duurzaamheidsregels. Het kan niet zo zijn, dat iedereen duurzamer moet leven en van het gas af moet, terwijl aan de andere kant de duurzaamheidswinst de lucht in gaat.'' Ze pleit dan ook voor het verplaatsen van de start- en landingsbanen van Schiphol naar de Noordzee. ,,Schiphol in zee is goed, om het geluid tegen te gaan en beter voor de duurzaamheid. Het zou hier qua woonomgeving en geluid wel wat oplossen.''

Herenweg aangepakt


[RIJNSATERWOUDE] Het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Herenweg is bekend. De gemeente houdt geen rekening met de recente roep uit het dorp om alvast de leidingen voor het warmtenet onder deze doorgaande weg aan te leggen.

Wel komt er onder de straat een nieuw rioolstelsel, die zou moeten zorgen voor minder water op straat. Voor het langzame verkeer wordt de Herenweg duurzaam veilig ingericht. Een klankbordgroep van inwoners heeft meegedacht over de herinrichting. Er was grote weerstand tegen de komst van verkeersdrempels en klinkers. Asfalt moet trillingen door zwaar vrachtverkeer voorkomen en slingers in de weg zouden de snelheid van het verkeer omlaag moeten brengen, zo vond de klankbordgroep.

Het eerste deel van de werkzaamheden moet eind 2018 al plaatsvinden. Dan gaat het om het deel van de Herenweg binnen de bebouwde kom (tussen de Leidse Vaart tot aan de Kerkweg). Pas later wordt er aan de slag gegaan met de Herenweg tussen de Kerkweg tot aan de kruising met de Vriezenweg/Heiligegeestlaan en vervolgens de Willem van der Veldenweg te Leimuiden. De gemeente heeft de wens om met het eerste deel te beginnen, direct nadat de Provincie Zuid-Holland de werkzaamheden aan de N207 heeft afgerond (juni van dit jaar). Voor de herinrichtingswerkzaamheden verdwijnen op 26 februari al zo'n 25 bomen, terwijl de werkzaamheden pas aan het eind van dit jaar beginnen. Uiteindelijk zouden wel vijftig nieuwe (kleinere) bomen geplant moeten worden.

Honderden gasloze woningen


[ROELOFARENDSVEEN] Maar liefst 242 gasloze woningen mogen er van het college van burgemeester en wethouders komen op het woningbouwplan West-End. Dat gebied ligt tussen de lintbebouwing van het Westeinde en de Braassemdreef, de nieuwe ontsluitingsweg van Roelofarendsveen. Het 'ontwerp-uitwerkingsplan' wordt nu in procedure gebracht.

Het woningbouwgebied West-End is zo'n 8,5 hectare groot en onderdeel van het grootschalige plan 'Braassemerland'. Op dit moment wordt het terrein gedomineerd door oude kassen en opslaglocaties. Het bureau 'Blom Ecologie' heeft het gebied onderzocht en komt tot de conclusie dat het wel meevalt met de aanwezige beschermde flora en fauna. Ook als alle bestaande bomen worden gekapt en sloten worden gedempt. Wel worden er nieuwe dwarssloten gegraven, waardoor er uiteindelijk drie eilandjes gecreëerd worden. Op die eilandjes komen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, maar ook een vier bouwlagen hoog appartementengebouw te staan. Volgens ambtelijke stukken krijgt dat betonnen pand wel een 'speelse en open uitstraling'. Het autoverkeer kan in de toekomst maar op één manier de wijk in en uit: via een brug naar de Braassemerdreef. De bruggetjes in het noordelijke lint zijn gesloten voor auto‘s, maar (brom)fietsers en wandelaars kunnen daar wel overheen.

Nieuwe regels huisvesten arbeidsmigranten


[KAAG EN BRAASSEM] Een 'beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten' biedt mogelijkheden voor ondernemers om arbeidsmigranten te laten wonen in glastuinbouwgebied. Het college van burgemeester en wethouders is hier niet blij mee en heeft besloten om die beleidsnotitie in te trekken.

Reden hier voor is een vergunning, die een ambtenaar enkele weken geleden af gaf voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een pand aan de Geestweg. Deze vergunningverstrekking paste echter niet in het 'afwijkingenbeleid' van de gemeente. Daarin wordt gesteld, dat 'verstedelijking of andere functies dan glastuinbouw niet wenselijk zijn' in glastuinbouwgebieden. In de gewraakte beleidsnotitie staat echter geschreven dat in glastuinbouwgebieden 'ook logiesaccommodatie in bestaande bebouwing mogelijk is, zowel voor eigen personeel als voor personeel dat elders in de regio werkzaam is.' Maar hierover moet de gemeenteraad nog een oordeel geven. Bovendien heeft de Provincie Zuid-Holland er ook nog wat over te zeggen. De gemeente moet de komende maanden nieuw beleid maken, waar het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten. Tot die tijd zullen nieuwe initiatieven per geval opnieuw beoordeeld moeten worden.

Nieuwe website gemeente


[KAAG EN BRAASSEM] De website van de gemeente is vanaf 1 maart compleet anders. Veel bezoekers waren niet blij met het 'toerismeportal', dat je steeds moet weg klikken, voordat je op de echte gemeentelijke website komt. Dat bleek uit een enquete; dit toerismeportal verdwijnt dus. Wel krijgt een toeristische website een duidelijk zichtbare plek op de homepage. De nieuwe website heeft volgens de gemeente een betere zoekfunctie. Bovendien is het 'raadsinformatiesysteem' losgekoppeld van de gemeentelijke website. Via icoontjes zouden alle gemeentelijke producten en diensten gemakkelijk te vinden moeten zijn. Zowel via de computer als met de smartphone of iPad.

Vergunning ingetrokken


[RIJPWETERING] De eigenaar van het perceel Poeldijk 8b mag toch geen uitbouw realiseren aan zijn zomerhuis. Ook mag dat zomerhuis niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan het tijdelijk onderbrengen van vakantiegangers. Eerder had het college van burgemeester en wethouders nog laten weten geen bezwaren hebben tegen de wijzigingen. Maar de buren dienden een bezwaarschrift in en werd in het gelijk gesteld door de commissie bezwaarschriften. Een deel van de uitbouw zou namelijk op het perceel van de buren komen. Het college neemt dit advies nu over.

,,Alleen bedrijvigheid rond Lindeplein''


Nieuwkoop – ,Het college van burgemeester en wethouders moet alle locaties bekijken, waar mogelijk onwenselijke bestemmingen op rusten.'' Het nieuws van de mogelijke komst van twee supermarkten achter de Intratuin in Ter Aar heeft de politiek wakker geschud.

Gemeenteraadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) geeft toe, dat zowel het college als de raadsleden hebben zitten slapen. ,,Het bestemmingsplan bij de Intratuin laat blijkbaar detailhandel toe, maar dat is vanuit de bedoeling dat het tuincentrum ooit uitbreiding nodig zou hebben.'' Dors wil weten of er nog meer van dit soort vergunningen afgegeven zijn, die voor ongewenste bedrijvigheid kunnen zorgen. Wat zijn partij betreft, mogen er geen supermarkten bij de Intratuin komen. Alle bedrijvigheid in Ter Aar moet volgens Dors gericht worden op het gebied rond het Lindeplein.

,,Kleinere huizen''


Nieuwkoop – Er moeten minder eengezinswoningen bijgebouwd worden en meer kleinere huizen en appartementen. De groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en de vergrijzing van de samenleving zorgt ervoor, dat de woningbouw verandert. Het is een onomkeerbare trend, informeert wethouder Annette Pietersen.

Na de tweede wereldoorlog had Nederland te maken met een babyboom. Deze mensen zitten nu in de laatste fase van hun leven, waarbij ook een partner verloren wordt. ,,We hebben te maken met een enorme demografische verschuiving en staan aan het begin van een grote vergrijzingsgolf. De samenstelling van de bevolking verschuift, waar het gaat om de woningbehoefte, van gezinnen naar een- en tweepersoonshuishoudens. Dit geldt niet alleen voor ouderen; ook jongeren kiezen er vaak voor om langer alleen te wonen. Ook de toename van het aantal scheidingen zorgt voor een grotere vraag naar woningen.''

Volgens de wethouder, moet het gemeentebestuur daarom beslissingen nemen over het type woningen, dat de komende jaren gebouwd moet worden. Dat wil niet zeggen, dat er alleen maar ouderenwoningen moeten komen. Na 2030 neemt de vergrijzing 'door natuurlijk verloop' namelijk al weer af. Maar het is duidelijk, dat de vraag naar huizen groter is en sneller gaat, dan er woningen gebouwd kunnen worden. Bovendien kunnen de dorpen binnen het Groene Hart nauwelijks uitbreiden door proviniaal beleid. Dit betekent dat er vooral gebouwd moet worden in de bestaande dorpskernen. . Pietersen: ,,Er zijn binnen de dorpskernen maar weinig bouwlocaties over. Gezien de vraag naar kleinere en goedkopere woningen, in combinatie met beperkte bouwmogelijkheden is er maar één conclusie mogelijk: we zullen meer gestapelde bouw (appartementen, JD) moeten hebben. Dit betekent dat we bij bouwprojecten heel goede keuzes moeten maken.''

Ook moeten er meer 'kleine en goedkope' begeleid wonen units komen, voor kwetsbare doelgroepen. Bijvoorbeeld voor jongeren, die na een moeilijke jeugd op eigen benen komen te staan. Of volwassenen, die rond hun veertigste nog bij hun ouders wonen; bijvoorbeeld omdat er sprake is van mentale uitdagingen. Hiervoor zijn nieuwe vormen van semi-begeleid wonen noodzakelijk. Pietersen: ,,Dit soort nieuwe woonvormen moeten ook gerealiseerd worden op woningbouwlocaties.''

Alliantie tegen roken


Nieuwkoop – Scholen, winkels en horeca moeten samenwerken voor een rookvrije generatie. Lijsttrekker Annette Pietersen (D66) pleit er voor, dat de gemeente dit ondersteunt. ,,Stoppen met roken is zóó moeilijk. Zullen we er daarom vanaf nu met z'n allen voor gaan zorgen dat geen jongere meer begint?! D66 wil ook in Nieuwkoop een alliantie vormen met scholen, winkels en horeca om dat te bereiken. Het is beter voor de gezondheid en beter voor de portemonnee. Wie doet mee?''

App tegen misstandjes


Nieuwkoop – Baal je wel eens van een losliggende stoeptegel op weg naar huis? Ligt er zwerfvuil in de sloten van je buurt of is die straatverlichting nu al weer kapot?! Vanaf donderdag 1 maart wordt het voor inwoners gemakkelijker om al deze kleine ergernissen te melden bij de gemeente.

Via de app, maar ook de website: verbeterdebuurt.nl. Hierop kunnen de misstandjes in de openbare ruimte gemeld worden, waarna gemeenteambtenaren worden ingezet om de situatie te verbeteren. Wethouder Guus Elkhuizen neemt deze app op 1 maart officieel in gebruikt.

CDA pleit voor 'witte pinautomaat'


Nieuwveen – Genoeg is genoeg, zo vindt het CDA. Eerder verdween tijdelijk de pinautomaat al uit Ter Aar en sinds kort kan er ook niet meer in Nieuwveen gepind worden. De dichtstbijzijnde bank-pinautomaat is ruim drie kilometer verder in het dorp Zevenhoven.

Wie dringend geld nodig heeft, kan dat nog wel halen bij een pinautomaat in de COOP, maar alleen tijdens de openingstijden. Tenminste, als die pinautomaat niet al leeg is, doordat er al zoveel mensen voor je er gebruik van hebben gemaakt. Antoinette Ingwersen, die zich voorstelt als CDA-wethouderskandidaat, stelt: ,,Best onhandig en niet echt afgestemd op de behoefte van de inwoners.''

Volgens Ingwersen is er nog een grote behoefte aan een pinautomaat in het dorp. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren ,,om voor het uitgaan genoeg geld op zak te hebben''. De terugkeer van een 'witte geldautomaat' in Ter Aar, die beheerd wordt door verschillende banken, is een mooi voorbeeld van wat er ook in Nieuwveen moet gebeuren, aldus de wethouderskandidaat. ,,Dit soort ‘witte’ geldautomaten worden vaker geplaatst in het centrum van het dorpen en zijn dag en nacht beschikbaar.''

Einde dreigt voor Dorpsraad


Langeraar – Het voortbestaan van de Vereniging Dorpsraad 'Rondom de Plassen' hangt aan een zijden draadje. Alle bestuursleden hebben hun maximale termijn er op zitten en er zijn geen opvolgers te vinden. Een ultieme poging voor het vinden van die opvolgers wordt gedaan op dinsdag 13 maart; tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering van de dorpsraad.

De Dorpsraad zit al een jaar zonder voorzitter en de huidige bestuursleden doen hun vrijwilligerswerk al ruim zes jaar. Secretaris van het bestuur, Rob Barbiers: ,,De vier nog zittende bestuursleden lijken volgens de statuten niet langer herbenoembaar. De vereniging dreigt hierdoor zonder bestuur te komen. Als er niet binnen een jaar nieuwe mensen komen om de Dorpsraadkar te trekken, betekent dat het einde van de Dorpsraad.''

Motorleden nemen pand over


[OUDE WETERING] De Motorclub Alkemade (MCA) is nu officieel eigenaar van haar motorhome (clubhuis) aan de Weteringlaan 22. De leden nemen het pand voor één euro over van de gemeente. Woensdag 22 februari ondertekenden wethouder Henk Hoek en MCA-voorzitter Theo van Emmerik het officiële document, dat de overdracht bekrachtigde.

Voortaan zijn de motorleden verantwoordelijk voor het onderhoud in en om het pand. Maar het gebouwtje mag ook verhuurd worden aan andere organisaties, zoals een kinderopvang of een kaartclub. MCA kreeg het gebouw in maart 2010 voor tien jaren in bruikleen nadat de Jeugdvereniging Ranonkel het gebouw aan de gemeente had overgedragen. Van Emmerik was blij, dat het moment van de formele overdracht nu is gekomen. Ook wethouder Hoek bleek in zijn nopjes: ,,Ik heb alle vertrouwen in de toekomst. We zijn heel blij met het feit, dat deze vereniging zo aan de weg timmert. En ook onderdak biedt aan ander verenigingen. We gaan ervan uit dat ze het gebouw gebruiken overeenkomstig de bedoelingen. Daar hebben we het volste vertrouwen in.''

Politici gaan de strijd aan


Nieuwkoop – De politieke partijen gaan voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart toch nog met elkaar de strijd aan. In drie openbare radiodebatten van RTV Hollands Midden gaan de politici zich verantwoorden over de besluiten die ze de afgelopen vier jaar hebben genomen. En lichten ze hun nieuwe plannen toe.

De radiodebatten, die worden geleid door Joep Derksen en Peter Koot, worden live uitgezonden met publiek. Woensdag 28 februari vindt vanaf 20:00 uur het eerste debat plaats in De Vlinder in Ter Aar. In het eerste uur mogen de partijen met elkaar in debat over het onderwerp: Ondernemen in de gemeente Nieuwkoop. Het zal ongetwijfeld even over de onthullingen omtrent de Intratuin-locatie en mogelijk de bouw van supermarkten gaan. Het gaat echter ook over andere winkelgebieden, bedrijventerreinen, de VON en het ondernemersloket.

Na de pauze is het onderwerp Duurzaamheid aan de beurt. Na beide rondes volgt een “vragenvuur” voor de partijen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Het publiek kan actief meedoen. Op 7 en 13 maart volgen1 nog debatten in Nieuwkoop en Zevenhoven.

Politiek theater van de grote geeuw


Hoogmade – Het enige verkiezingsdebat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen leverde woensdag 21 februari geen vuurwerk op. Tientallen mensen waren de zaal van De Schuur al verlaten, voordat de bijeenkomst voorbij was.

De lijsttrekkers van de vijf politieke partijen waren naar Hoogmade gekomen om daar te praten over vooral Hoogmadese zaken. Zoals de door de Dorpsraad Hoogmade vaak geuitte wens om meer woningen te bouwen. Alle lijsttrekkers ondersteunden deze wens en vonden groei van het dorp noodzakelijk, zo lieten ze de tachtig aanwezigen weten. Verenigingen moeten van de politici gemeentelijke ondersteuning krijgen, maar alleen voor activiteiten, die ze extra ondernemen. Een voetbalclub krijgt dus geen subsidie voor het organiseren van voetbalwedstrijden voor hun leden, maar bijvoorbeeld wel als ze activiteiten opzetten voor mensen met een beperking. Het leidde tot kritiek uit de zaal, dat verenigingen uit de grotere kernen hierbij een voordeel hadden. Met meer inwoners in de omgeving, kunnen die verenigingen ook meer extra activiteiten opzetten.

De felste kritiek kwam nog van Frans Witteman, die namens de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) liet weten, dat de gemeente meet met twee maten. ,,Net voor het ondertekenen van de MAG werd voor de gemeentelijke gebouwen een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vijf jaar; die gebouwen worden wel zwaar gesubsidieerd, waar het gaat om stenen, energievergoeding en exploitatievergoeding. U bent Trumpiaans bezig: de gemeentegebouwen first. Wij worden gestraft!''

Alle partijen bleken voorstander te zijn van de komst van zonnepanelen en windmolens in het open landschap. En de fractievoorzitters vonden, dat ze de komende jaren niet alleen op het gemeentehuis moeten vergaderen, maar ook 'in de straat', in de verschillende dorpskernen. Halverwege de avond liepen de eerste van zo'n twintig bezoekers weg. ,,Ik ben niets wijzer geworden. Die lijsttrekkers zeggen allemaal hetzelfde'', verzuchtte een vrouw. En toehoorster Anita Dekkers was het hier mee eens. ,,Het had allemaal wat pittiger gekund. Al was het goed om te zien, dat er zoveel betrokkenheid is van het dorp.''

Sportverenigingen moeten maatschappelijk bezig zijn


Nieuwkoop – De tijd is voorbij, dat sportverenigingen zich alleen maar op hun ene sportactiviteit richten. Over een jaar of vijf zijn voetbalverenigingen, hockeyclubs en tennisclubs de sportieve ontmoetingspunten voor een brede groep mensen. En als die organisaties zich niet aanpassen, kan hun voortbestaan in het geding komen, zo verwacht wethouder Guus Elkhuizen.

Steeds minder mensen worden lid van een sportvereniging. De huidige trend is, dat sporters zelf willen bepalen waar en wanneer ze aan lichaamsbeweging gaan doen. Als deze trend doorzet, is in 2030 nog maar 19% aangesloten bij een sportvereniging. Dat heeft niet alleen invloed op de binnensportaccommodaties in Nieuwkoop, maar ook op de verenigingen zelf.

Elkhuizen: ,,Kijk maar om je heen; er wordt veel meer gewandeld en gefietst, dan vijf jaar geleden. Je ziet het bij ouderen, maar ook bij de jeugd. Het heeft te maken met de hang naar vrijheid en jezelf niet willen verbinden aan een club, waarbij je steeds op een bepaald moment moet verzamelen.'' Er zijn organisaties, die al op deze trend inspelen, zoals SV Zevenhoven. Deze club geeft geen geld meer uit, om spelers en trainers aan te kopen. Maar beschouwt haar terrein als een 'maatschappelijke locatie'. Enkele dagen per week wordt er gekoersbald en organiseert de Stichting Jeugd en Jongerenwerk daar activiteiten voor alle kinderen; ook wie geen lid is van SV Zevenhoven. Of neem voetbalvereniging Altior. Daar wordt nu aan 'street work-out' gedaan en is het 'ouderenvoetbal' geïntroduceerd, waarbij door teams van zeven personen een tandje lager gevoetbald wordt.

Het zijn volgens Elkhuizen uitstekende voorbeelden, van hoe verenigingen 'out of the box' moeten gaan denken. ,,Nu al zie je afnames in ledenaantallen van badminton, basketbal en volleybal. Als de sportclubs zich de komende zes jaren niet aanpassen, wens ik hen een prettige wedstrijd ten behoeve van het behoud van hun sportvereniging.'' De tijd is rijp voor een ander gemeentelijk beleid, waarbij sport en maatschappelijke activiteiten bij elkaar worden gezet.

De wethouder: ,,Je moet breder kijken dan je sportclub. We hebben in deze gemeente zeven voetbalclubs, zes tennisverenigingen en een hockeyclub. Dat zijn allemaal maatschappelijke organisaties, die zich in moeten zetten. Elke zichzelf respecterende sportclub moet een visie gaan ontwikkelen ter behoud van een voetbalvereniging, een sporthal of een zwembad. Met het opzetten van activiteiten, die elkaar versterken. Anders leg je de continuïteit van je club in de waagschaal.''

Strijd tegen hotspots verkeer


Nieuwkoop – De VVD heeft drie hotspots aangewezen, waar de veiligheid nu echt verbeterd moet worden. Bovenaan dit lijstje staat wat lijsttrekker Tom de Kleer betreft de komst van een fietspad langs de Zevenhovenseweg. ,,Die moet er echt komen. De Zevenhovenseweg is lang en smal en daardoor voor fietsers erg onprettig. Zeker bij slecht weer zijn fietsers lastig te zien.''

Ook maakt de partij zich zorgen over de Westkanaalweg in Ter Aar, waar veel vrachtverkeer overheen rijdt van en naar de veiling. Dat moet volgens De Kleer afgelopen zijn: ,,Dat verkeer moet omgeleid worden over wegen die er wel geschikt voor zijn.'' De VVD wil nadrukkelijk, dat de Oostkanaalweg ook gebruikt wordt als 'oplossing'.

De top 3 van de VVD-hotspots sluit af met de drukke provinciale weg dwars door het centrum
van Noorden. ,,Net zoals in Ter Aar zijn provinciale wegen met gemengde verkeersstromen eigenlijk niet meer wenselijk. Vrachtverkeer moet geweerd worden en doorgaand verkeer moet
zoveel mogelijk worden omgeleid.'' De problemen kunnen mogelijk worden opgelost, door een betere aansluiting van de N231 op de N201 via de Hoef. Dat zorgt voor minder doorgaand verkeer door Noorden en je hebt gelijk een snellere verbinding van de gemeente met het oosten'', aldus raadslid Quinten van Dobben.

VON dreigt met schadeclaim


Ter Aar – De gemeenteraadsleden moeten er voor zorgen, dat er geen supermarkten komen bij de Intratuin in Ter Aar. Deze eis stelt de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON). Het was diezelfde gemeenteraad, die het bestemmingsplan vaststelde, zodat de bouwvergunning voor twee supermarkten kon worden aangevraagd.

De VON eist nu, dat de gemeenteraad nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart het college van burgemeester en wethouders moet opdragen om de door de VON 'ongewenste ontwikkeling' stop te zetten. De projectontwikkelaar zou andere mogelijkheden geboden moeten worden, om wat met dat gebied te doen, zoals de bouw van huizen. Of anders moet de gemeente maar de grond van de projectontwikkelaar kopen, zo vindt de VON.

De belangenorganisatie voor de kleine winkeliers dreigt hierbij: ,,De Raad zal daarbij haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor eventuele schadeclaims.'' VON-voorzitter Leo Kooyman laat weten: ,,Het gaat er om dat winkelcentra compact blijven, dat de centra levensvatbaar blijven en de leefbaarheid in de kernen geborgd is. Uitbreiding van het supermarktvolume met twee winkels zal altijd ten koste gaan van de continuïteit. Raad van Nieuwkoop; u kunt zich niet langer verschuilen achter procedures , het is tijd voor een daad.''

Windmolens mogen er komen


Kaag en Braassem – Geen enkele politieke partij is nog tegen de komst van windmolens. Tijdens een verkiezingsdebat in Hoogmade werd duidelijk, dat het niet meer de vraag is, óf er windmolens komen in Kaag en Braassem, maar waar ze geplaatst worden.

Lijsttrekker Ruud van der Star (PRO) maakte duidelijk, dat er haast gemaakt moet worden. ,,Als gemeente hebben we torenhoge ambities gesteld. Kaag en Braassem moet in 2040 energieneutraal zijn en dan zal je dingen moeten doen. Je moet dus ook windmolens hebben.'' Volgens de PRO-man kunnen die windmolens het beste langs de huidige doorgaande wegen staan, zoals de A4. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) vroeg zich wel af of er genoeg ruimte is langs de A4 voor het plaatsen van grote windmolens. D66-hoofd Nick van Egmond: ,,Je kunt het niet waarmaken als je zegt dat we geen windmolens of zonnepanelen krijgen.''

Samen Voor Kaag en Braassem wil wel een stap verder gaan en die windmolens niet alleen langs de infrastructurele wegen zetten. ,,Windmolens moeten in het landschap passen!'' aldus SVKB-voorvrouw Petra van der Wereld. Wethouder Yvonne Peters, die ook lijsttrekker voor de VVD is, concludeerde: ,,We ontkomen niet aan windmolens. Maar dan moet de opbrengst ook terecht komen bij de mensen, die er tegen aan kijken. Het geld mag niet naar de grote investeerders gaan.''

Winkeliersvereniging tegen supermarkten


Ter Aar – De winkeliersvereniging in Ter Aar baalt enorm, dat er twee XL supermarkten achter de Intratuin komen. Voorzitter Erik Swaab vreest voor de toekomst van de kleine speciaalzaken. Hij houdt een vurig pleidooi voor het centraliseren van winkels op één plek. Dat is volgens de winkeliers de enige oplossing om een winkelcentrum 'levendig en gezond' te houden. Door de twee supermarkten aan de Kerkweg voorziet Swaab, dat de consumenten hun geld daar ook gaan uitgeven. ,,De consument zou het geweldig vinden. Niet wetende, dat dit ten koste gaat van de gevestigde winkels in de gemeente Nieuwkoop.'' Met leegstand, door het sluiten van de ene na de andere winkel, tot gevolg.

Afval leidt tot humor


[KAAG EN BRAASSEM] De ophef over de ondergrondse vuilcontainers in het dorp leidde maandag 26 februari ook tot humor in de politiek. Tijdens de fractievergadering van de VVD merkte fractievoorzitter Alwin Koek op, dat het plastic veel beter gescheiden wordt. ,,Als je nu op een dinsdagavond rond rijdt, zie je bergen plastic.'' Hij wees er op, dat inwoners ook gebruik kunnen maken van een app, van afvalverwerkingsbedrijf Cyclus. Koek: ,,Je moet wel de goede Cyclus-app hebben, anders krijg je de app van je moeder of je vriendin.''

Een laagje minder


[OUDE WETERING] De omwonenden van het bouwplan 'De Woelige Baren' zullen er blij mee zijn. D66 gaat namelijk een voorstel indienen om dat gebouw geen zes, maar vijf etages hoog te laten zijn. Dat maakte D66-lijsttrekker Nick van Egmond maandag 26 februari bekend. Namens SVKB liet inwonerraadslid Hilde Bax weten, dit voorstel zeker te steunen. Of er inderdaad maar maximaal vijf verdiepingen hoog gebouwd mag worden, blijft nog onzeker. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden meldde namelijk, dat haar fractie geen problemen heeft met de nu geplande hoogte. Hoe de andere politieke partijen tegenover het D66-voorstel staan, wordt duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 5 maart.

Lagere bouwhoogte bungalow


[RIJNSATERWOUDE] De eigenaar van het terrein 'Herenweg 14b' stemt er mogelijk toch mee in, dat de maximale bouwhoogte van zijn geplande bungalow lager wordt dan tien meter. Hij wil zijn huis bouwen bovenop de dijk in het buitengebied en dat zorgt voor veel weerstand bij de omwonenden. Ook de raadsleden hebben hier zorgen over, met name omdat in de bouwaanvraag staat, dat er tot maximaal tien meter hoog gebouwd mag worden.

Maandag 26 februari bracht de aanstaande bungalowbouwer een bezoekje langs alle partijen van de gemeenteraad. Dat leidde tijdens het gesprek met de raadsleden van SVKB tot een toezegging. Onder meer inwonerraadslid Hilde Bax wees hem er op, dat haar partij enorm aanhikt tegen de mogelijkheid dat er in de toekomst bovenop die dijk tien meter hoog gebouwd kan worden. ,,Ik zou het charmant vinden om de nokhoogte maximaal zes meter te maken en goothoogte maximaal drie meter.'' Hierop stelde de aanvrager: ,,Ik ben voor, dat de maximale hoogte zes meter wordt. Als jullie daardoor met het plan instemmen.''

Luidere roep om brug


[KAAG] Het pleidooi van inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) om de aanleg van een brug naar Kaageiland te overwegen, krijgt nu ook steun van het CDA. Dat bleek maandag 26 februari tijdens de fractievergadering van deze partij.

Door Joep Derksen

Het college van burgemeester en wethouders vraagt toestemming van de raadsleden, om een slordige 750.000 euro te reserveren, zodat de huidige veerstoepen vervangen kunnen worden. Maar tijdens de fractievergadering van het CDA ontstonden hier grote bedenkingen over. Later dit jaar moeten de raadsleden namelijk een besluit nemen over een aanbesteding van de veerpontdienst. ,,Is het niet veel beter, om deze twee zaken met elkaar mee te nemen? Als je nu instemt, met het vervangen van die veerstoepen, kan het zijn, dat je straks een veerpont hebt, die een ander type veerstoepen nodig heeft.''

De gemeente Haarlemmermeer wil niet meebetalen aan de veerstoepen, ondanks het feit dat de helft van die veerstoepen op gemeentegrond van Haarlemmermeer liggen. Wethouder Henk Hoek lichtte toe, waarom: ,,De bestuurders van Haarlemmermeer zeggen; 'Als jullie op het eiland willen komen, ga gerust je gang, maar wij betalen niet mee.'' Hierna gingen de CDA-fractieleden met elkaar in gesprek over wat duurzamer is: veerstoepen en een nieuwe veerpont, die vijftig jaar onderhouden moeten worden, of de eenmalige aanschaf van een vaste brugverbinding naar Kaageiland. Zo'n brug hoeft niet ten koste te gaan van de 'eilandgedachte', aldus Hoek: ,, Het is een interessante gedachte: in hoeverre kun je een brug het karakter geven, dat je nog die eilandgedachte houdt?''

Ambtenaren hadden aangegeven, dat de veerstoepen echt onmiddellijk vervangen moeten worden, omdat er anders gevaar zou zijn voor de gebruikers. CDA-bestuurslid Hein de Jong waagde dat te betwijfelen. Hij stelde: ,,Ik vind 750.000 euro voor de vervanging van twee veerstoepjes ook veel.'' Dit leidde tot een reprimande van fractievoorzitter Karin van der Kaaden: ,,We moeten hier geen ambtenaren in twijfel gaan trekken!''

Het CDA gaat desalniettemin vragen stellen aan het college over de aanbesteding van de veerstoepen. De partij pleit er voor, te onderzoeken dat die aanbesteding toch gecombineerd kan worden met de aanbesteding van de nieuwe veerpontdienst. En ook de brug naar Kaageiland blijft aanlokkelijk. Van der Kaaden wees er op, dat Kaag en Braassem ook heeft meebetaald aan een brug van Haarlemmermeer. Dus waarom zou die gemeente dan niet meebetalen aan een brug naar Kaageiland? De CDA-fractievoorzitter: ,,Ik ben geen Kagenaar, maar een brug vind ik prima.''

RDOG lijkt bodemloze put


[KAAG EN BRAASSEM] In 2014 kondigde de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) aan, voor maar liefst 350.000 euro te gaan bezuinigen. Twee locaties zouden worden gesloten en dat moest leiden tot minder overheadkosten. Maar sinds die tijd zijn de RDOG-kosten voor de gemeenten enorm gestegen, zo had inwonerraadslid Peter van Dijk (VVD) ontdekt. Hij gaat hierover vragen stellen richting het college van burgemeester en wethouders. Maandag 26 februari vroeg Van Dijk zich al hardop af: ,,Er is een stijging van 50% van de kosten, ten opzichte van vier jaar geleden voor de RDOG. Wat is de verklaring hiervoor en wat merken de inwoners er van, dat we zoveel meer gaan betalen?

Vorig jaar vroeg de RDOG al eerder extra geld van de gemeenten in deze regio. Dan ging het onder meer om een aanvulling van een financieel tekort van 'Veilig Thuis' en het uitbreiden van het aantal medewerkers voor het bestrijden van infectieziektes. En dit jaar moeten de gemeenten nog eens 800.000 euro extra ophoesten, omdat de salarissen voor de RDOG-ambtenaren harder zijn gestegen, dan verwacht. Daar houdt het niet mee op, want in 2019 komt er weer een tegenvaller; dan moeten de gemeenten rekening houden met een verdere stijging van de ambtenarensalarissen met 2,3%.

Zorgen over verkeersveiligheid


[HOOGMADE] Het bestuur van sportvereniging M.M.O. maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van de jeugdleden, die van en naar het sportterrein gaan. Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) stelde deze kwestie aan de orde tijdens de fractievergadering van zijn partij. De overige CDA-ers vroegen zich wel af, of het nu echt zoveel onveiliger is geworden in het dorp, of dat mensen kritischer zijn geworden. Toch gaat de partij vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Het CDA wil weten, of er een overzicht is van riskante verkeersplekken in deze gemeente. En of er een tijdschema is wanneer ieder van deze verkeersuitdagingen worden aangepakt.

Borden tegen inbrekers


[LEIMUIDEN] Met de komst van 35 'Whatsapp preventieborden' moet de gemeente weer een stukje inbraakonvriendelijker gemaakt zijn. Burgemeester Marina van der Velde plaatste het allereerste exemplaar in Leimuiden, op de hoek van de Dr Stapenseastraat en de N207. Hiermee worden potentiële inbrekers gealarmeerd, dat de inwoners de buurt in de gaten houden en elkaar (en de politie) waarschuwen, als er onbetrouwbare sujetten rondstruinen.

Twee inwoners, die ook beheerder zijn van zo'n whatsapppreventieapp in hun buurt, waren getuige van de onthulling van het eerste preventiebord. Joke Rotteveel vroeg anderhalf jaar geleden al om zo'n bord. Toen was het gemeentebestuur er nog niet klaar voor, zo laat ze weten. ,,Die borden waren te duur en het kon niet.'' Maar inmiddels hebben veel andere gemeenten deze preventieborden al wel geplaatst. Dat dit ook het geval is in Kaag en Braassem, stelt Rotteveel tevreden. ,, We hebben onze gemeente een stukje veiliger gemaakt. De whatsappgroepen dragen daar aan bij, want het is één appie, waar je met elkaar de boel mee in de gaten houdt.''

Albert Remmelts houdt met zijn buren de veiligheid op Westeinde in Leimuiden in de gaten. De buurt is tot die actie overgegaan, nadat er ingebroken was. Er lopen soms figuren in de buurt, waar je de kriebels van krijgt. Als we iets zien, dat we niet vertrouwen, informeren we elkaar.'' Over het preventiebord stelt Remmelts: ,,Ik hoop dat het inbrekers wegjaagt, maar ik ben er niet van overtuigd.''

Burgemeester Marina van der Velde onthulde vrijdag 23 februari het preventiebord. ,,Er zijn een heleboel inwoners die met ons meekijken, om de veiligheid met elkaar te borgen. Hoe meer oren en ogen we kunnen opbrengen, hoe beter het is. Het is belangrijk dat de mensen, die onze gemeente binnenkomen, het kunnen zien. Ik hoop dat inbrekers dan zullen denken: 'Ik ga een stukje verder rijden'.''

Column


Powerplay

[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraadsleden staan onder grote druk om de 'Beleidsregel wonen en vliegen onder de 20 KE contour van Schiphol' aan te nemen. Voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering ontvingen de politici een brief van het college van burgemeester en wethouders, dat zij beter met dit voorstel kunnen instemmen.
Anders zou dat het einde kunnen betekenen van onder meer de komst van extra sociale woningen op het Connexxionterrein of de ontwikkeling van het Dorpshart-Noord in Leimuiden. En mogelijk ook voor andere bouwinitiatieven, die in de toekomst in Leimuiden en op Kaag worden bedacht. Deze powerplay van het college leek effect te hebben bij een aantal raadsleden. Toch zou de soep wel eens niet zo heet gegeten hoeven te worden, als het college stelde, waarde columnlezer.
Wethouder Herman Haarman stelde namelijk: ,,Op het moment dat u de beleidsregel niet vaststelt, is het aannemelijk dat niet meer gebouwd kan worden binnen die 20 KE zone.'' Daarover is dus geen zekerheid. Waar het gaat om bouwplannen op Kaag, die in de toekomst mogelijk niet door zou gaan, vanwege een nee-stem van deze raad; dat zou ook wel eens mee kunnen vallen. Veel eilandbewoners willen helemaal geen extra nieuwbouw. Dat bleek wel uit de reacties die bewoners van de wijk Hoekstuk hadden, op een van de buren, die een vakantiewoning op nummer 12A wil bouwn.
Een gemeenteambtenaar informeerde de raadsleden verder, dat deze beleidsregel aan alle gemeenten onder de rook van Schiphol wordt voorgelegd. Als niet alle gemeenten er mee in stemmen, gaat deze regel ook niet door. En moet er opnieuw onderhandeld worden tussen Schiphol, de Provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid. Omdat de gemeente Oegstgeest de 'Beleidsregel wonen en vliegen' al heeft afgewezen, zou een stem van Kaag en Braassem tegen deze beleidsregel in de onderhandelingen met de andere overheden wel eens heel gunstig kunnen uitpakken. Want wie zich kritisch opstelt, heeft bij de onderhandelingen meer te eisen en in de melk te brokkelen, dan gemeenten die alleen maar 'ja en amen' zeggen op al dan niet schimmige deals tussen Schiphol, de rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland.
Inderdaad, ik neem de term 'schimmige deals' in de mond. Want daar lijkt het hier echt om te gaan. Schiphol stemt in met de bouw van extra woningen op de gebieden waarover haar lawaaiige en ultrafijnstofspuwende vliegtuigen razen. Als Schiphol maar gevrijwaard wordt van klagende bewoners. En deze deal beschermt deze inwoners ook niet, als het aantal vliegtuigen over hun huizen verdubbeld of vertienvoudigd, zo blijkt uit een brief van het Ministerie. ,,Bij significante wijzigingen, wordt de situatie opnieuw beoordeeld.'' Dat betekent in normaal Nederlands: ,,Ook als de fijnstofuitstoten en lawaaihinder veel en veel erger wordt, kunnen we altijd nog besluiten om hier niets aan te doen.''

Goed voor elkaar Bokaal


[KAAG EN BRAASSEM] Elf lokale initiatieven maken kans op de 'Goed voor elkaar bokaal' van de politieke partij PRO. Zij hopen zaterdag 17 maart een cheque van 500 euro in ontvangst te kunnen nemen.

Tot de kanshebbers behoren onder meer Natuurbelevingstuin De Bult, Pop- en cultuurpodium SplotsZ en Beachvolleybal Leimuiden. Inwoners van Kaag en Braassem kunnen stemmen op hun favoriet. Hiervoor moeten zij zich wel aanmelden bij het PROpiniepanel. (www.prokaagenbraassem.nl/propiniepanel_aanmelden). Stemmen kan nog tot en met donderdag 15 maart.

Herenweg aangepakt


[RIJNSATERWOUDE] Het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Herenweg is bekend. De gemeente houdt geen rekening met de recente roep uit het dorp om alvast de leidingen voor het warmtenet onder deze doorgaande weg aan te leggen.

Wel komt er onder de straat een nieuw rioolstelsel, die zou moeten zorgen voor minder water op straat. Voor het langzame verkeer wordt de Herenweg duurzaam veilig ingericht. Een klankbordgroep van inwoners heeft meegedacht over de herinrichting. Er was grote weerstand tegen de komst van verkeersdrempels en klinkers. Asfalt moet trillingen door zwaar vrachtverkeer voorkomen en slingers in de weg zouden de snelheid van het verkeer omlaag moeten brengen, zo vond de klankbordgroep.

Het eerste deel van de werkzaamheden moet eind 2018 al plaatsvinden. Dan gaat het om het deel van de Herenweg binnen de bebouwde kom (tussen de Leidse Vaart tot aan de Kerkweg). Pas later wordt er aan de slag gegaan met de Herenweg tussen de Kerkweg tot aan de kruising met de Vriezenweg/Heiligegeestlaan en vervolgens de Willem van der Veldenweg te Leimuiden. De gemeente heeft de wens om met het eerste deel te beginnen, direct nadat de Provincie Zuid-Holland de werkzaamheden aan de N207 heeft afgerond (juni van dit jaar). Voor de herinrichtingswerkzaamheden verdwijnen op 26 februari al zo'n 25 bomen, terwijl de werkzaamheden pas aan het eind van dit jaar beginnen. Uiteindelijk zouden wel vijftig nieuwe (kleinere) bomen geplant moeten worden.

Hoboïste in dorpskerk


[LEIMUIDEN] Het laatste deel van een serie concerten in de dorpskerk vindt plaats op zondag 11 maart, vanaf 13:00 uur. Hoboïste Kim Bosch laat dan diverse klassieke werken horen met verschillende typen hobo. Zij speelt tevens een tango van Astor Piazzolla, samen met het Accordeontrio. Datzelfde trio zal ook weer populaire muziek ten gehore brengen. De entreeprijs is 10 euro, inclusief koffie, maar kinderen kunnen voor 5 euro naar binnen.

Hondenbezitters vechten door


Boer dreigt met inzetten stier

[KAAG EN BRAASSEM] De hondenbezitters, die fel tegenstander zijn van een hondenaanlijngebod, vechten door tot de laatste snik. Namens hen dient Marijke Vesseur een 'WOB' verzoek in (Wet Openbaarheid van Bestuur). Dit doen de hondeneigenaren, omdat zij vinden, dat er geen goede redenen zijn gegeven, waarom de mogelijkheid voor een hondenaanlijngebod moet worden opgenomen in de apv (algemene plaatselijke verordening).

Vesseur verwijst hierbij naar de gemeenteraadsvergadering van maandag 19 februari. ,,Wij hebben het college van burgemeester en wethouders verzocht om ons de feiten te
geven over de in het voorstel Wijziging APV genoemde ‘plaatsgevonden incidenten waarbij loslopende
honden schapen en lammetjes opjaagden met dode en gewonde dieren tot gevolg’. U heeft de veronderstelde incidenten niet kunnen en/of willen beschrijven of bewijzen.''

Burgemeester Marina van der Velde gaf aan, dat zij boer Van der Salm vertrouwt, maar de hondenbezitters willen concrete bewijzen, dat er inderdaad schapen slachtoffer zijn geweest van hondengedrag. En dat die schapen niet uit zichzelf per ongeluk in de sloot zijn gevallen. Ze eisen foto's en politierapport van de gebeurtenissen. De eerder door de boer getoonde foto's van dode schapen, willen volgens de hondeneigenaren niet zeggen, dat dit komt door de honden. ,,Een getuige heeft verklaard dat zij noch de boer hebben gezien, dat een hond de schapen opjaagde. Dat hij hondeneigenaren de schuld geeft van de te water geraakte schapen, is speculatie.''

De betreffende boer Van der Salm lijkt er inmiddels klaar mee. Op Facebook schrijft hij: ,,Ik hoop oprecht, dat de gemeente met een passende oplossing komt. De oplossing zal misshien wat beperkingen opleveren, maar tja, u (de hondenbezitters, JD) bent tenslotte te gast met uw hond. En met wat huisregels blijft het voor iedereen leuk.'' Van der Salm blijkt echter een optie achter de hand te hebben, mocht de gemeente geen hondenaanlijngebod in de apv opnemen. ,,Ik zal dan zelf maatregelen moeten nemen. Eenvoudig en effectief. Vanaf 1 april kunt u kennis maken met Herman. Deze stier zal met wat dames een paar maandjes op het betreffende weiland zorgen voor orde. Doet u niets, doet hij niets. Het betreden is volkomen op eigen risico.''

Het college van burgemeester en wethouders heeft een flink aantal weken de tijd, om te reageren op het WOB-verzoek. De gemeenteraad neemt echter al maandag vijf maart een besluit over het opnemen van een hondenaanlijngebod in de apv.

Honderden gasloze woningen


[ROELOFARENDSVEEN] Maar liefst 242 gasloze woningen mogen er van het college van burgemeester en wethouders komen op het woningbouwplan West-End. Dat gebied ligt tussen de lintbebouwing van het Westeinde en de Braassemdreef, de nieuwe ontsluitingsweg van Roelofarendsveen. Het 'ontwerp-uitwerkingsplan' wordt nu in procedure gebracht.

Het woningbouwgebied West-End is zo'n 8,5 hectare groot en onderdeel van het grootschalige plan 'Braassemerland'. Op dit moment wordt het terrein gedomineerd door oude kassen en opslaglocaties. Het bureau 'Blom Ecologie' heeft het gebied onderzocht en komt tot de conclusie dat het wel meevalt met de aanwezige beschermde flora en fauna. Ook als alle bestaande bomen worden gekapt en sloten worden gedempt. Wel worden er nieuwe dwarssloten gegraven, waardoor er uiteindelijk drie eilandjes gecreëerd worden. Op die eilandjes komen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, maar ook een vier bouwlagen hoog appartementengebouw te staan. Volgens ambtelijke stukken krijgt dat betonnen pand wel een 'speelse en open uitstraling'. Het autoverkeer kan in de toekomst maar op één manier de wijk in en uit: via een brug naar de Braassemerdreef. De bruggetjes in het noordelijke lint zijn gesloten voor auto‘s, maar (brom)fietsers en wandelaars kunnen daar wel overheen.

Jeugdzorg geeft gas met extra ondersteuning


[KAAG EN BRAASSEM] De organisatie 'GO! voor jeugd' gaat zich de komende jaren inzetten om de jeugdzorg op allerlei vlakken te verbeteren. Jongeren en kinderen mogen hun eigen persoonlijke coach aanwijzen; iemand waar ze zelf vertrouwen in hebben. Ook op andere vlakken is GO! vernieuwend bezig.

Dennis de Roo is projectleider van GO!. Hij vertelt over het persoonlijke begeleidingsprogramma JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Zo'n JIM kan iedereen worden in de omgeving van een kind, die wat extra begeleiding nodig heeft; een voetbalcoach, oom of broer. De Roo: ,,Dat blijkt vele malen effectiever dan het directe contact met een professional. Maar zo'n JIM moet wel kunnen terugvallen op een van onze specialisten.'' Ook de professionele hulpverleners blijven dus betrokken. Wethouder Henk Hoek is blij met deze ontwikkeling: ,,Het is een van de kernpunten waarom we met GO in zee zijn gegaan. We willen niet een kwaal verhelpen, maar het welzijn van de jongeren verbeteren. We willen de jeugd weer helpen een normaal leven te leven.''

Scholen en kinderopvangorganisaties wordt gevraagd op te letten, wanneer baby's, peuters, kleuters en basisschoolleerlingen afwijkend gedrag vertonen. Op basis daarvan, wordt gekeken, wat de beste oplossing is. Zo mag een jongetje met veel te veel energie voortaan een aantal uren per week minder naar school, waarbij hij deze tijd doorbrengt op een sportveld. Het is een voorbeeld van het 'out of the box' denken van GO!.

Andere voorbeelden van nieuwe projecten zijn 'Alert 4 You'. Hierbij worden medewerksters van de kinderopvang getraind, om afwijkend kindergedrag op te vangen. Waarbij ze de problemen niet oplossen door het kind buiten de groep te plaatsen, maar er voor zorgen, dat die kleintjes bij de groep betrokken blijven. Daarnaast komt er een nieuw preventief programma tegen pesten op school. Naast de persoonlijke communicatie met hulpverleners, kunnen inwoners in de toekomst ook hulpvragen stellen via online communicatie. Hiervoor zet GO! het programma 'Blended care' op.

De Roo kan niet de garantie geven, dat er nooit meer enorme blunders veroorzaakt worden door de jeugdzorginstellingen, zoals met het 12-jarig meisje en haar broer gebeurde, die tot 2015 jarenlang geestelijk en lichamelijk mishandeld werden, op een haar na tot de dood er op volgde. De Roo: ,,Ik kan en wil die garantie niet geven. Dat soort rare dingen gebeuren in het leven. Waar ik wel voor sta; doordat we veel meer in de gemeente aanwezig zijn, zijn we eerder op de hoogte van de problmen, waardoor dingen minder snel zullen escaleren. We willen bereiken, dat ook mensen uit de omgeving alerter zijn op hun omgeving.''

Nederlands Kampioen ijszeilen


[KAAG EN BRAASSEM] Bouw van Wijk en Ruud Hoogenboom zijn deze maand gekroond tot Nederlands Kampioen. Zij deden dit in Estland, al zeilend over het ijs, tijdens de 'Monotype XV Klasse'. Ieder jaar wordt het Europees kampioenschap ijszeilen georganiseerd. En omdat er in Nederland de laatste jaren niet vaak genoeg dik ijs ligt op open water, wordt dan tegelijkertijd het Nederlands Kampioenschap gehouden. En daar versloeg het team 'Bouw van Wijk' alle andere Nederlandse kandidaten.

Nieuwe regels huisvesten arbeidsmigranten


[KAAG EN BRAASSEM] Een 'beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten' biedt mogelijkheden voor ondernemers om arbeidsmigranten te laten wonen in glastuinbouwgebied. Het college van burgemeester en wethouders is hier niet blij mee en heeft besloten om die beleidsnotitie in te trekken.

Reden hier voor is een vergunning, die een ambtenaar enkele weken geleden af gaf voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een pand aan de Geestweg. Deze vergunningverstrekking paste echter niet in het 'afwijkingenbeleid' van de gemeente. Daarin wordt gesteld, dat 'verstedelijking of andere functies dan glastuinbouw niet wenselijk zijn' in glastuinbouwgebieden. In de gewraakte beleidsnotitie staat echter geschreven dat in glastuinbouwgebieden 'ook logiesaccommodatie in bestaande bebouwing mogelijk is, zowel voor eigen personeel als voor personeel dat elders in de regio werkzaam is.' Maar hierover moet de gemeenteraad nog een oordeel geven. Bovendien heeft de Provincie Zuid-Holland er ook nog wat over te zeggen. De gemeente moet de komende maanden nieuw beleid maken, waar het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten. Tot die tijd zullen nieuwe initiatieven per geval opnieuw beoordeeld moeten worden.

Nieuwe website gemeente


[KAAG EN BRAASSEM] De website van de gemeente is vanaf 1 maart compleet anders. Veel bezoekers waren niet blij met het 'toerismeportal', dat je steeds moet weg klikken, voordat je op de echte gemeentelijke website komt. Dat bleek uit een enquete; dit toerismeportal verdwijnt dus. Wel krijgt een toeristische website een duidelijk zichtbare plek op de homepage. De nieuwe website heeft volgens de gemeente een betere zoekfunctie. Bovendien is het 'raadsinformatiesysteem' losgekoppeld van de gemeentelijke website. Via icoontjes zouden alle gemeentelijke producten en diensten gemakkelijk te vinden moeten zijn. Zowel via de computer als met de smartphone of iPad.

PRO komt met initiatievenfonds


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeente moet ieder jaar 1 procent van haar begroting storten in een 'Initiatievenfonds'. Van dit geld kunnen inwoners hun eigen initiatieven financieren. Deze plannen moeten ten goede komen aan de Kaag en Braassemse samenleving. Een onafhankelijke beoordelingscommissie, bestaande uit tien tot dertig inwoners, bepaalt dan welke initiatieven goedgekeurd worden.

Dit plan lanceert PRO. Het initiatievenfonds is een soort inwonerbegroting van waaruit inwonersinitiatieven worden gefaciliteerd en gefinancierd. Een nieuw op te richten 'Stichting Kaag en Braassem Kracht!' zoekt ook geld bij andere donateurs, fondsen en sponsoren. Als dit idee na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart door de andere politieke partijen wordt gesteund, kan het initiatievenfonds van start gaan. Inwoners kunnen dan een inschrijfformulier invullen om kans te maken op een deel van het geld.

Serie: Dit is de tijd van de duurzaamheid


'Te mooi om waar te zijn'

Joep Derksen interviewt deze weken inwoners van Kaag en Braassem, die zich op de een of andere manier inzetten om hun omgeving een stukje duurzamer te maken. En zo dus meewerken aan een betere wereld. Deze week: deel 9; buren Karin Turk en Danny Zwetsloot, die de handen ineen geslagen hebben en samen 20 zonnepanelen hebben aangeschaft.

Turk en Zwetsloot zijn al een aantal jaren buren. Ze kwamen op het idee om zonnepanelen op het dak van hun jaren '60 woningen te leggen. Tegelijkertijd waren ze benieuwd of het nog mogelijk was om subsidie te krijgen voor de aanschaf van die panelen. En dus ging Turk surfen op het internet, waarbij ze uit kwam op de website van de gemeente Kaag en Braassem. Na enkele keren doorklikken, struinde ze plotseling op de term 'Duurzaamheidslening'. Met een minimale rente kunnen inwoners in hun huis allerlei duurzaamheidsmaatregelen laten uitvoeren.

Over haar geslaagde speurtocht informeert Turk: ,,Het is een goedkopere persoonlijke lening dan de banken aanbieden.'' Ze licht toe hoe zo'n Duurzaamheidslening werkt: ,,Je kan voor energiebesparende maatregelen als dakisolatie, vloerisolatie, zonnepanelen en alles wat het milieu beter maakt, tot 7.500 euro lenen. De rente die wij moeten betalen is 1,6%; dat is heel erg laag in vergelijking met de gangbare rentes voor consumptieve kredieten.'' Het is ook mogelijk om tot 15.000 euro te lenen; dan ligt de rente iets hoger; rond de 2%.

De buren besloten samen te werken en in totaal 20 zonnepanelen aan te schaffen. Hiervoor leenden ze beiden 3.400 euro. Zwetsloot: ,,Op elk van deze zonnepanelen zit een omvormer. Dus als één paneel in de schaduw valt en minder opwekt, blijft de rest het gewoon uitstekend doen.'' Turk lacht: ,,Je ziet het, we hebben ons wel goed voor laten lichten.'' Tot verrassing van de zonnepaneleneigenaren werden die panelen binnen een dag op hun daken gelegd. Zwetsloot: ,,Ze hebben eerst het hele raster neergelegd en alle kabels naar binnen gevoerd. De panelen brachten ze via de trap naar boven. Ik dacht toen nog: 'Jij liever dan ik'. Om 8 uur begonnen ze met hun werk en om 14:00 uur was alles klaar en lagen de zonnepanelen op het dak en wekten ze stroom op.''

Maar zo'n Duurzaamheidslening kost wel 4,50 euro per maand. Dat tikt toch aardig aan na verloop van tijd. ,,We besparen 45 euro per maand aan energiekosten. Je hoeft geen eigen geld mee te nemen om die zonnepanelen aan te schaffen en je verdient tegelijkertijd geld. We vroegen ons eerst af: 'Is dit niet te mooi om waar te zijn?' We hebben het gecheckt bij de gemeente, maar het bleek inderdaad te kloppen.''

De blauwe zonnepanelen liggen er goed bij, zonder dat ze het straatbeeld domineren. De buren zijn ook enthousiast. Zwetsloot: ,,De mensen die ik gesproken heb, vonden het heel netjes hoe het er op ligt.'' De panelen pronken nog maar twee maanden op het dak en zowel Zwetsloot als Turk kijken uit naar de lente- en zomermaanden: ,,Dan hebben we veel meer zon en wekken we dus veel meer energie op. Ik stel het maandbedrag, dat we aan de elektriciteitsmaatschappij betalen, niet bij. Ik vind het veel fijner om aan het eind van het jaar geld terug te krijgen.''

Waarom zouden jullie zonnepanelen aanraden aan buren? Zwetsloot: ,,De gaskraan wordt over een aantal jaren dichtgedraaid en je moet dus andere energiebronnen benutten.'' Turk: ,,Bovendien bespaar je geld met die zonnepanelen, het is beter voor het milieu en dus ook voor de toekomst van je kinderen.'' De beiden denken nu al na om ook voor andere plannen voor het huis gebruik te maken van de Duurzaamheidslening ,,Ik wil over een tijdje de kozijnen laten vervangen en heb me verdiept hoeveel het aan energie scheelt, als je vloerisolatie hebt'', aldus Turk. En Zwetsloot beaamt: ,,Ik wil mijn huis goed geïsoleerd hebben. Dat scheelt ook weer in de kosten.''

Slaapverwekkend debat


[HOOGMADE] Het eerste, laatste en enigste verkiezingsdebat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen leverde de neutrale toehoorder weinig nieuwe informatie op. De organiserende Dorpsraad Hoogmade had er voor gekozen, om met name Hoogmadese onderwerpen te brengen. De vijf lijsttrekkers deden hun best, maar waren het op vrijwel alle punten met elkaar eens. Nieuwe ideeën of voorstellen waren zelfs met een groot zoeklicht niet te vinden.

Slechts tachtig inwoners namen de moeite om naar het verkiezingsdebat te komen. Het was een magere opkomst, vergeleken met vier jaar geleden. Toen was het gebouw 'De Schuur' afgeladen vol tijdens een debat voor de verkiezingen. De thuisblijvers bleken echter gelijk te hebben, want eenvijfde van de aanwezigen was al vertrokken, voordat de avond voorbij was.

De politici spraken over de wens van het bouwen van nieuwe huizen in Hoogmade: alle partijen willen dat. Maar geen politicus is nog voorstander, dat de gemeente zelf projectontwikkelaartje gaat spelen. En de financiële ondersteuning van verenigingen. Dat moet vooral zijn voor de extra activiteiten, die zo'n club organiseert, zo vinden de politici. Waarbij lijsttrekker Nick van Egmond (D66) wel opmerkte, dat misbruik tegengegaan moet worden. Hij noemde pop- en cultuurpodium Splotz als voorbeeld: zij krijgen subsidie voor het geven van EHBO-cursussen. Dat kan niet door de beugel, aldus Van Egmond: ,,Zij zijn al verplicht om die cursussen te geven.''

Hier en daar waren geeuwende toehoorders te zien. Halverwege de avond hadden een aantal van de aanwezigen er genoeg van. Ze vertrokken naar huis. Een van hen stelde: ,,Ik ben niets wijzer geworden. Die lijsttrekkers zeggen allemaal hetzelfde.'' Het derde en laatste onderwerp: ,,Hoe kunnen we inwoners betrekken bij de ontwikkelingen in Hoogmade'', kwam nauwelijks nog aan bod. Wel deden alle politici de belofte, dat ze de komende vier jaar beter naar de inwoners zullen luisteren. Het leidde tot frustratie bij een van de resterende aanwezigen: ,,Ik hoor teveel: we gaan kijken, we gaan denken, maar te weinig: we gaan het doen. Toon eens wat ballen!'' Bezoekster Anita Dekkers concludeerde: ,,Het was een beetje eenheidsworst. Het had allemaal wat pittiger gekund.''

Veel kritiek op bestemmingsplan Buitengebied-Oost


[KAAG EN BRAASSEM] Maar liefst 27 inwoners kwamen woensdag 21 februari naar het gemeentehuis om daar in te spreken over het 'Bestemmingsplan Buitengebied-Oost'. Zij maakten deel uit van niet minder dan 88 mensen, die zienswijzen hadden ingediend tegen dit bestemmingsplan.

Een aantal agrarische ondernemers baalt er van, dat zij niet meer mogen uitbreiden. Dat komt door nieuwe regels over de 'stikstofdepositie', die door de Provincie Zuid-Holland zijn opgelegd. Het in de buurt aanwezige 'Natura 2000' gebied moet namelijk beschermd worden tegen een teveel aan stikstof producerende activiteiten.

Wethouder Herman Haarman houdt echter hoop, dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen voor agrarische ondernemers. Alle mogelijkheden om uit te breiden worden op slot gezet, maar als er weer mogelijkheden komen, willen we ruimte geven aan ontwikkelingen in de agrarische sector. Maar op dit moment kunnen we er niet aan meewerken.'' Ben Beukenholdt, voorzitter van de Dorpsraad Woubrugge, ging de strijd aan tegen de stankoverlast. ,,Het stinkt al jarenlang in Woubrugge. De gemeenteraad heeft al toestemming gegeven voor uitbreiding van melkveehouderij Van Straalen aan de A. de Graaflaan en ook dreigt al jaren een uitbreiding van varkenshouderij Van Harten.'' Dat gaat volgens Beukenholdt ten koste van de inwoners van Woubrugge: ,,Wij vinden dat geen enkele veehouderij-uitbreiding zou mogen worden toegestaan, indien de overlast en gezondheidsrisico’s daardoor verder zouden kunnen toenemen.''

Boer Van Straalen had echter een advocaat meegenomen, die ging inspreken. De advocaat wees het gemeentebestuur er op, dat de boer al toestemming had gekregen om uit te breiden. En als die uitbreiding nou niet meer toegestaan wordt, vanwege de strengere stikstofeisen, gaat er een forse schadeclaim richting de gemeente. ,,We hadden gehoopt dat de hele procedure zou zijn afgerond, voordat u het bestemmingsplan gaat vaststellen. Dan was er duidelijkheid geweest.'' Dat werkte. Haarman zegde toe, dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de boer alsnog in het bestemmingsplan worden opgenomen. Alle politieke partijen waren het hier mee eens.

Enkele insprekers pleitten voor het omzetten van vakantiewoningen, zodat deze een woonvergunning krijgen. Een verzoek voor het invoeren van een meetsysteem tegen fijnstof vanwege vliegtuigoverlast van Schiphol haalde het niet. Het pleidooi van inspreker Van der Veen voor de komst van een parallelweg bij Leimuiden, kreeg geen steun van Haarman. ,,We kijken bij het vaststellen van het bestemmingsplan of het binnen tien jaar gerealiseerd kan worden. Het is aan de raadsleden hoe zij daar mee wensen om te gaan.

Promotieflyer


Teylingen: Het waterpareltje van Zuid-Holland

De gemeente Teylingen is ontstaan uit de waterrijke dorpen Warmond, Sassenheim en Voorhout. Het is dé perfecte plek om met een sloep heerlijk te ontspannen.

Warmond: De zoetwaterpoort van de Bollenstreek

Gelegen aan de Kagerplassen, is Warmond de oase van rust; midden in de Randstad. Dit karakteristieke dorpje biedt u een mix aan natuur, historische bezienswaardigheden en fabuleuze horecafaciliteiten. Op tal van plekken kunt u even uit de boot stappen, om te zwemmen, zonnen of wandelen.

Sassenheim: Toegang tot de bollenvelden

Met haar historische haven, is het voor sloepvaarders mogelijk om helemaal tot in het centrum van Sassenheim te komen. Waar diverse aanlegplaatsen op u liggen te wachten. Plotseling bevindt u zichzelf op slechts vijf minuten loopafstand van het monumentale Slot Teylingen, gebouwd in de dertiende eeuw, waar ooit Jacoba van Beieren woonde. In de lentemaanden hebt u uitzicht op de schitterende bollenvelden. Terugkerend van uw wandeltocht, kunt u nog heerlijk ontspannen winkelen of een drankje nemen in het gastvrije centrum.

Vergunning ingetrokken


[RIJPWETERING] De eigenaar van het perceel Poeldijk 8b mag toch geen uitbouw realiseren aan zijn zomerhuis. Ook mag dat zomerhuis niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan het tijdelijk onderbrengen van vakantiegangers. Eerder had het college van burgemeester en wethouders nog laten weten geen bezwaren hebben tegen de wijzigingen. Maar de buren dienden een bezwaarschrift in en werd in het gelijk gesteld door de commissie bezwaarschriften. Een deel van de uitbouw zou namelijk op het perceel van de buren komen. Het college neemt dit advies nu over.

GO! voor jeugd zoekt hulp omgeving


KAAG EN BRAASSEM > Kinderen die hulp nodig hebben, omdat ze in de problemen zitten, kunnen voortaan ook gebruik maken van een persoonlijke begeleider. Dat is dan iemand, die het kind kent en vertrouwt; een docent, oom of buurvrouw. Zo'n JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is één van de nieuwe initiatieven, die jeugdhulporganisatie GO! voor jeugd heeft opgezet.

GO! voor jeugd is sinds 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Het is een samenwerkingsverband van acht grote organisaties, waaronder Kwadraad, Ipse de Bruggen en Cardea. GO! zet onder meer 'ambassadeurs' in om de omgeving van een kind met een hulpvraag zoveel mogelijk te betrekken. Dan gaat het om ouders, docenten of bijvoorbeeld voetbalcoaches. Daarnaast zijn 'sociaal makelaars' aan het werk gesteld. Zo'n sociaal makelaar helpt ook om de omstandigheden van bijvoorbeeld een rebelse jongere zo te veranderen, dat het gedrag ook verbetert. Sociaal makelaar Paul Wiewel vertelt over een bijzonder druk jongetje, waarbij hij er voor zorgt, dat dit kind toch op school mag blijven. Hij mag namelijk voortaan enkele dagen per week een paar uur eerder van school, zodat hij in die tijd extra kan sporten en zo zijn overmaat aan energie kwijt kan.

Apps

Er zijn allerlei nieuwe projecten, waar GO! voor jeugd gebruik van maakt. Zoals 'Alert 4 You': speciaal voor leidsters van de kinderopvang. Dennis de Roo is projectleider van GO! voor jeugd: ,,We gaan onze expertise delen met deze leidsters en bij scholen, om te zorgen dat op een bepaalde manier gewerkt wordt met kinderen met ander gedrag. Zodat zij op die manier bij hun groep kunnen blijven.'' Naast de persoonlijke gesprekken, waar jeugdhulpvragers gebruik van kunnen maken, introduceert GO! voor jeugd ook 'blended care'. Dat zijn online filmpje en apps, waar informatie staat over allerlei uitdagingen, waar jongeren en hun omgeving mee te maken kunnen krijgen. ,,Dan kunnen jongeren en ouders zich vanuit hun eigen tijd en tempo daar in verdiepen'', aldus De Roo.

De projectleider informeert over JIM: ,,Het door een kind aanwijzen van een persoonlijke mentor blijkt vele malen effectiever, dan alleen gebruik maken van direct contact met een professional. Een kind kan altijd op zijn buddy terugvallen, terwijl de professionele ondersteuning ook blijft bestaan.'' Juist het betrekken van de omgeving, moet er voor zorgen dat er in de verschillende dorpen en buurten ook een andere denkwijze ontstaat. Zodat mensen alert zijn, wat er met hun buurtkinderen gebeurt. Op die manier kunnen schrijnende gevallen van jarenlang verwaarloosde en psychisch geterroriseerde kinderen hopelijk voorkomen worden. Of sneller opgemerkt. De Roo hoopt van harte, dat deze alertheid door de inwoners opgepakt wordt: ,,We willen bereiken, dat ook mensen uit de omgeving alerter zijn, op wat er om hen heen gebeurt.''

Haarman geeft wethouderschap op


KAAG EN BRAASSEM > D66 is druk op zoek naar een andere lokale bestuurder. De huidige wethouder, Herman Haarman, wil namelijk na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart zijn functie opgeven voor een geschikte kandidaat uit deze gemeente.

Is er iets aan de hand, omdat een bestuurder van tevoren al aankondigt, dat hij op wil stappen? Nee dus, zo laat Wim Hendriksen, secretaris ad interim van het D66-bestuur, weten. ,,Haarman was een heel goede wethouder. Maar hij komt van buiten de gemeente en is niet de gedoodverfde kandidaat.'' Alleen als er geen enkele geschikte inwoners blijkt te zijn, die het wethouderswerk kan doen, komt Haarman na de gemeenteraadsverkiezingen nog in beeld.''

Twee jaar geleden werd Haarman benoemd tot D66-wethouder, nadat zijn voorganger Harry van Schooten (SVKB) er mee ophield. ,,Destijds solliciteerde ik op de vacature en heb toen gezegd, dat ik bereid ben om een zekere kennisoverdracht te vervullen. Hier in Kaag en Braassem heeft D66 een jonge afdeling (de partij zit pas vier jaar in de gemeenteraad, red.). Ik wil helpen om lokale wethouderskandidaten te recruteren.''

Iedere inwoner van Kaag en Braassem, die zich- of haarzelf een goede wethouderskandidaat vindt, kan zich tot 1 maart aanmelden bij D66. Haarman: ,,We moeten afwachten wat het op gaat leveren. In de tweede week van maart halen we het net op en kijken we welke mensen zich hebben gemeld en of dat voldoende geschikte kandidaten oplevert om uiteindelijk een keuzevoordracht te doen.'' Als Haarman definitief niet terugkeert als wethouder, gaat hij verder met zijn interimmanagementbedrijf.

AED buiten gemeentehuis


OEGSTGEEST – De AED (automatische externe defibrillator), die nu in het gemeentehuis hangt, wordt aan de buitenmuur bevestigd. Wethouder Nieuwenhuis wil hier voor zorgen; op die manier kan de AED ook gebruikt worden, wanneer er iemand in de buurt een hartaanval krijgt, terwijl het gemeentehuis is gesloten. ,,De kosten voor het verplaatsen zijn zeer te overzien.'' De AED komt in een kastje te hangen, zodat er geen last is van de weersinvloeden.

Balende winkeliers


OEGSTGEEST – Winkeliers aan de Kempenaerstraat balen van de rommeligheid in de winkelstraat. Er zijn veel foutparkeerders en er wordt weinig gehandhaafd. Gemeenteraadslid Marlene Simoons (D66) stelde deze punten aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering vorige week. Daarnaast kijken de winkeliers aan tegen veel afvalcontainers. Simoons: ,,Men heeft behoefte aan ondergrondse containers en wil venstertijden voor laden en lossen invoeren.''

Maar wethouder Nieuwenhuis liet weten, dat de gemeente deze venstertijden niet onmiddellijk gaat opleggen. ,,De ondernemers kunnen leveranciers aanspreken op laden en lossen. Als ondernemers gezamenlijk het verzoek richten aan de gemeente om venstertijden, dan kunnen we dat goed regelen.'' Waar het gaat om de containers stelde wethouder Jos Roeffen: ,,Dat wordt op een normaal niveau gehandhaafd. Er wordt niet positief of negatief rekening gehouden met de BIZ Kempenaerstraat.''

Buurgemeenten moeten kindermarkt organiseren


OEGSTGEEST – Het gemeentebestuur gaat zich niet bemoeien met de manier, waarop de kindervrijmarkt op 5 mei georganiseerd wordt. De VVD hield donderdag 22 februari een pleidooi, dat ook kinderen 'van net over de gemeentegrens' een plekje mochten reserveren. Zeker als er open plekken zijn, die niet door de jeugd van Oegstgeest wordt benut.

Maar burgemeester Emile Jaensch piekert er niet over om in te grijpen. ,,De aanvrager en vergunninghouder (van de kindervrijmarkt, JD) heeft de regels opgesteld. De vrijval van plek is heel gering. Er zijn meer plekken bijgekomen, omdat er veel aanwas was. De straten zijn behoorlijk vol en alle vergunningen worden ingevuld door de kinderen die op een wachtlijst staan. Als je de grens open stelt, waar trek je die grens dan? Het advies aan de buren is, om zelf een kindermarkt te organiseren.''

Column


OEGSTGEEST – Binnenkort kan ik een weekje met mijn gezin naar een vakantiehuisje, waarde columnlezer. De afgelopen jaren heb ik namelijk een euro in de pot gedaan, iedere keer dat wethouder Jos Roeffen een ontwijkend antwoord gaf richting de raadsleden.

Natuurlijk doet de wethouder ook dingen goed. Zo liep ik dit weekend bij de Klinkenbergerplas en dat gebied gaat er goed uit zien. Maar Roeffen maakt het de raadsleden niet gemakkelijk, waar het gaat om het krijgen van informatie. Afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering waren hier weer meerdere voorbeelden van.

Zo stelde raadslid Marlene Simoons (D66) de verdwenen ondergrondse containers aan de kaak, die zijn weggehaald om het park Duijvenvoorde te realiseren. Hierdoor moet de buurt nu heel ver met papier sjouwen. Bovendien zijn veel papiercontainers vol, omdat er te weinig van zijn. Het antwoord van Roeffen: ,,Het probleem is bekend. Er zullen zeker investeringen gedaan worden, over enkele jaren. In de tussentijd moeten bewoners van de Spaargarenstraat iets verder lopen.''

Raadslid Gerlof Kruidhof (PrO) waagde een poging, waar het gaat om de stand van zaken over de uitbreiding van de openingstijden van de gemeentewerf: ,,Roeffen heeft beloofd om die openingstijden aan te passen. Wat is de stand van zaken?'' De wethouder: ,,We zijn er mee bezig en onderzoeken de kosten. We doen ons best om nog voor de verkiezingen met een raadsmededeling naar u terug te komen.''

Eibert Jan van Blitterswijk, CDA fractievoorzitter, kwam ook niet veel verder. Hij wilde weten, wanneer die door Roeffen toegezegde 'Nota monumenten en erfgoedbeleid' nou eindelijk naar de gemeenteraad gestuurd wordt. De wethouder: ,,Het is op een oortje na klaar. Het is iets vertraagd door het vertrek van de projectleider. In mei of juni gaan we daarover van gedachten wisselen.'' Enkele maanden geleden kwam Oegstgeest landelijk in het nieuws, omdat de rente voor het sociaal krediet maar liefst 12,6% is. In een ambtelijk stuk staat geschreven, dat het de schuldeisers zijn, die deze rentelast dragen. Dus was de vraag, of de mensen die de lening aangaan, dan geen rente hoeven te betalen. Roeffen wist het niet: ,,Het antwoord volgt schriftelijk.''

Zo gaat het al vier jaar lang. En dan heb ik het nog niet eens over de motie aangaande het nachtelijk vliegverkeer, die de wethouder naast zich neerlegde. Als wethouders in andere gemeenten unaniem aangenomen moties negeren, leidt dat niet zelden tot het opstappen van zo'n bestuurder. Maar niet in Oegstgeest. Dus eigenlijk is Roeffen een heel slimme bestuurder, die de gemeenteraad al vier jaar naar zijn pijpen laat dansen.

Duur ontslag


OEGSTGEEST – De juridische procedures rondom het ontslag van de voormalige gemeentesecretaris Wim van Tuijl hebben nu al meer dan 100.000 euro gekost. En het juridische traject is nog lang niet afgerond, zo werd vorige week duidelijk. Van Tuijl gaat namelijk in hoger beroep tegen zijn ontslag.

Flyeren zonder vergunning


OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden kunnen opgelucht ademhalen. Ze kunnen voortaan volop flyeren in Oegstgeest, zonder hier een vergunning voor te hoeven aanvragen. Daar hebben ze ook zelf voor gezorgd, want donderdag 22 februari namen ze een amendement aan, waarin dit geregeld werd.

Tot nu toe stond in de algemene plaatselijke verordening (apv), dat het zonder ontheffing ,,verboden is te flyeren (‘gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden’) op door het college aangewezen openbare plaatsen.'' Op die manier kan in de gaten gehouden worden, dat Oegstgeest niet overspoeld wordt door weggewaaide flyers, zo is de gedachtegang.

Maar de politici stelden, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor een aantrekkelijk en schoon Oegstgeest. Raadslid Boris Kocken (D66): ,,Het is goed dat dit verbod van tafel gaat. Het spreekt voor zich, dat iedere politieke partij in Oegstgeest staat voor een netjes en opgeruimd Oegstgeest. Ook burgemeester Emile Jaensch kon er mee leven. ,,Natuurlijk bent u allemaal heel netjes in de openbare ruimte. Ik hoop dat anderen die iets uitventen, dat ook doen.''

Frustratie door verlichting


OEGSTGEEST – Om de haverklap werkt de straatverlichting langs het fietspad richting het Biosciencepark niet. Het leidt tot grote frustratie van de gebruikers, zo merkten de gemeenteraadsleden van PrO tijdens een wijkbezoek. Fractievoorzitter Tim van Tongeren stelde hier donderdag 22 februari vragen over tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Zo zou een inwoners al meerdere malen bij het gemeentehuis gemeld hebben, dat de verlichting niet werkt. Van Tongeren: ,,Hij werd steeds met een kluitje het riet in gestuurd. Hoe kan het zo lang duren, totdat die verlichting in orde wordt gebracht?'' Wethouder Jos Roeffen wist te melden, dat er gewerkt wordt in de omgeving. ,,Dat leidt tot kabelbreuken, waardoor een bepaalde strook (van de verlichting, JD) uitvalt. Het blijkt in de praktijk lastig om die breukplaatsen te vinden. Daardoor treedt de vertraging op. Met de projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt, om sneller tot de klachtenafhandeling over te gaan.''

Geen tweede hondenstrand


OEGSTGEEST – Tot voor kort mochten hondenbezitters zich verheugen op niet één, maar wel twee hondenstranden langs de Klinkenbergerplas. Maar nu lijkt er toch maar één hondenstrandje te komen, zo werd donderdag 22 februari duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Gemeenteraadslid Simoons (D66) wilde er namens haar partij en de VVD meer over weten. Wethouder Jos Roeffen beaamde, dat er oorspronkelijk wel een tweede hondenstrandje op de tekeningen stond. Maar dat dit nog niet gerealiseerd is. ,,Op de plek waar dat strandje bedacht is, is zoveel rietvorming, dat het daar niet mogelijk is. We kijken of het mogelijk is om het iets te verschuiven, of anders het andere hondenstrand wat uit te breiden.''

Roeffen maakte van de gelegenheid gebruik, om ook een andere wijziging in de plannen aan te geven. Één van de bankjes, waar bezoekers van de Klinkenbergerplas op kunnen zitten, was namelijk vlak voor een rietbank gezet. De wethouder: ,,Het bankje is wat ongelukkig geplaatst. Er is opdracht gegeven om het te verplaatsen, zodat het uitzicht is gegarandeerd.''

Praten over vrachtverkeer


OEGSTGEEST – Wethouder Nieuwenhuis gaat dinsdag 6 maart in gesprek met het buurtcomité, met betrekking tot het verkeer in de Dorpsstraat. De omwonenden maken zich zorgen over de toename van het zware verkeer. Volgens de wethouder komt dat niet door de bouwwerkzaamheden op het MEOB-terrein. In de bijeenkomst met het buurtcomité moet er meer duidelijkheid komen.

Raad wil haalbaarheidsstudie


OEGSTGEEST – Het geduld van VVD, CDA, D66 en Lokaal is op; het college van burgemeester en wethouders moet Oegstgeest het liefst nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart aanmelden voor een onderzoek naar het leggen van elektriciteitskabels onder de grond.

Het Ministerie voor Economische Zaken roept gemeenten op zich aan te melden voor zo'n 'haalbaarheidsstudie inzake de Verkabelingsregeling'. Al eerder hadden de gemeenteraadsleden hier vragen over gesteld, maar dat had tot nu toe tot niets geleid. Veel inwoners zien graag, dat de elektriciteitskabels boven de grond verdwijnen en onder de grond gelegd worden. Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) nam donderdag 22 februari het voortouw: ,,De subsidieregeling vanuit de rijksoverheid is dermate interessant, dat je wel gek bent om niet mee te doen.'' 

Zo'n haalbaarheidsstudie gaat 40.000 euro kosten. Als blijkt, dat Oegstgeest een goede plek is, waar de kabels de grond in kunnen, wordt 85% van de kosten gesubsidieerd door de rijksoverheid. Maar dan moet de gemeente zich dus wél aanmelden. Hart voor Oegstgeest en PrO zien het niet zitten. ,,De hoogspanningsleiding is de beste waarborg om te zorgen, dat er geen woningbouw in dat gebied komt'', aldus PrO-raadslid Gerlof Kruidhof.