Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 maart 2017

Katoenen luiers zijn een stap te ver

KAAG EN BRAASSEM > De politici buigen zich woensdag 22 maart over de vraag of 'diftar' (gedifferentieerd betalen) moet worden ingevoerd voor het ophalen van restafval. Bij zo'n systeem moeten inwoners enkele euro's betalen voor iedere keer dat hun restafval wordt opgehaald. Hierdoor hoopt de gemeente, dat mensen hun afval beter gaan scheiden. Vanaf volgend jaar wordt dan ook het plastic afval, metaal en drankenkartons wekelijks opgehaald en moet er ook meer worden ingezet op het huis aan huis ophalen van het oud papier.

Op dit moment gooit iedere inwoners jaarlijks meer dan 200 kilogram aan restafval weg. Dat moet binnen drie jaar omlaag naar 100 kilogram en in 2025 zou er nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar moeten worden ingeleverd. Dat is de doelstelling van de rijksoverheid, waar de inwoners van Kaag en Braassem ook mee te maken krijgen. Wie het plastic, metaal, drankenkarton- en oud papierafval goed scheidt, zou deze doelstelling moeten kunnen halen.

Tijdens de fractievergaderingen van de politieke partijen bespraken enkele politici al dit onderwerp. Er blijven nog vragen over. Zo maakt raadslid Gino Wesselman (D66) zich zorgen over chronisch zieke inwoners. Mensen met incontinentieproblemen of een stoma hebben hierdoor meer afval, die niet gescheiden kan worden. Wesselman pleit er voor, dat zij financieel gecompenseerd worden. Ook ziet hij het liefst, dat er een aparte luierinzameling wordt opgezet: ,,Dat scheelt ook voor ouders met jonge kinderen.''

Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) was een andere mening toegedaan: ,,Waarom neem je dan geen katoenen luiers! Ik heb het twee keer vier jaar gedaan met mijn kinderen.'' Maar dat gaat zelfs wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) een stap te ver: ,,Er zijn grenzen. Ik betaal graag voor de afvoer van de luiers. Wij doen niet mee met katoenen luiers.''

CDA-raadslid Cees de Lange wees er op, dat diftar hoogstwaarschijnlijk maar een eerste stap is in een totaal nieuwe vorm van afval ophalen. ,,Als er in 2020 niet voldoende gescheiden wordt, komen er allicht andere maatregelen, zoals het omgekeerd inzamelen.'' Hierbij moeten de inwoners hun restafval zelf naar ondergrondse containers brengen. Wethouder Henk Hoek gaf aan, dat het hierbij gaat om het creëren van een andere mentaliteit: ,,Door diftar ga je de beweging inzetten. Dat gaat niet direct lukken met gezinnen met jonge kinderen, maar je wilt iets in gang zetten. We willen er allemaal werk van maken, dat je zo weinig restafval hebt.'' Toch kan de gemeente daar zelf ook wat extra stappen voor zetten, zo oordeelde fractievoorzitter Esther Loos: ,,Het is vreemd dat de plastic afvalzakken bij het gemeentehuis altijd op zijn. In Teylingen doen ze dat een stuk beter.''


Joep Derksen

'Gemeente niet duurzaam'

KAAG EN BRAASSEM > Waar het gaat om de vraag hoe duurzaam de gemeente handelt, is een groot deel van de respondenten van PROpinie negatief. 80% van de mensen die op de vragen over duurzaamheid hebben gereageerd geven de gemeente een (zware) onvoldoende. Diezelfde respondenten vinden overigens, dat ze zelf wél veel duurzamer bezig zijn.

Tijdens de fractievergadering van PRO werden de eerste resultaten van het huidige PROpinieonderzoek bekend gemaakt. Duurzaamheidsmaatregelen die inwoners nemen, zijn het bewust kopen van energiezuinige apparaten en het licht minder lang aan laten. Maar ook duurzaamheidbereidheid blijkt haar grenzen te kennen. Op de vraag wie er bereid is om meer te betalen voor groene energie, geeft een meerderheid aan, dat ze hier 'neutraal' of negatief tegenover staan. Wel willen mensen investeren in het isoleren van hun woningen en het aanleggen van zonnepanelen. Vier inwoners hebben zelfs plannen om windmolens op of bij hun huis te plaatsen.


Ook blijkt er een grote wens te zijn voor extra laadpalen voor elektrische auto's, zelfs als dat ten koste gaat van reguliere parkeerplaatsen. Overigens kan iedereen nog tot 31 maart meedoen aan dit onderzoek; daarna komt er een nieuwe lijst met vragen.  

Geen wens voor ombudsman zorg

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur is niet van plan om een 'ombudsman voor de zorg' in te voeren. Mensen die klachten hebben over medische zorg kunnen hiervoor sinds 1 januari bij 'onafhankelijke klachtenafhandelaars' van de betreffende medische zorginstelling terecht. Tijdens de fractievergadering van SVKB stelde wethouder Henk Hoek (CDA): ,,Ik steek liever geld in kwaliteit en zorg en hulpverlening, dan dat je allerlei controlemechanismen gaat invoeren.'' Maar wie zich onrecht aangedaan voelt, kan dat toch melden bij de wethouder. ,,Ik sta open voor dat soort geluiden en dan ga ik direct schakelen op het moment dat er iets gebeurt. Dit college heeft de ambitie om te zorgen dat het systeem (van zorg, JD) goed gaat lopen.'' Wel gaat de gemeente een 'kwaliteitsmonitoringsysteem' invoeren, waarbij steekproefsgewijs mensen gevraagd wordt, wat ze van de ontvangen zorg vinden.  

Wens voor woningen

OUD ADE > Maximaal 27 woningen kunnen van het college van burgemeester en wethouders gebouwd worden ten zuiden van de Abdij van Rijnsburglaan. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een 'positieve grondhouding'. Wel moeten er nog allerlei zaken uitgezocht worden en zijn nog lang niet alle vergunningen rond. En of dat ook gaat lukken, is vooralsnog de vraag, want niet alleen valt het gebied binnen de 'molenbiotoop', ook gaat deze nieuwbouw ten koste van waardevol grasland en natuur voor de weidevogels.

Toch ziet wethouder Henk Hoek (CDA) het positief in. ,,Dit iseen logische uitbreiding in de bebouwing van deze kern. Dan heb je woningen aan beide kanten van de straat en bouw je Oud Ade af. Ook komen de nieuwe woningen volgens Hoek 'aan de kopse kant van de woningen die de ramen van hun woonkamers op het weideveld gericht hebben'.


Dat de bouw van de 21 tot 27 woningen ten koste gaat van weidevogelgebied, heeft voor dit college geen doorslaggevende betekenis. Hoek: ,,We vinden het belangrijk om een afweging te maken over zaken als weidevogels, molenbiotoop en dat dit gebied een 'kroonjuweel cultureel erfgoed' is. Het weidevogelgebied is een belangrijk element. Maar je moet wel bekijken hoe groot het is en wat daar gebeurt als je er een strook afneemt om daar woningen te bouwen. We willen niet tot aan de sloot bouwen; dat is teveel; dan krijg je een tweede rij woningen en krijg je een wijk achter een wijk er bij.''

Rekening houden met minderheden

KAAG EN BRAASSEM > Tijdens het wekelijkse persgesprek nam wethouder Henk Hoek (CDA) uitgebreid de tijd om nog even in te gaan op de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Ook in Kaag en Braassem steeg het CDA met het aantal stemmen, als behaalde deze partij nog niet eens de helft van de stemmen die de VVD bereikte. Waar de VVD 31,8% van het stemmentotaal had, kreeg het CDA er 15,4%. Hiermee deed deze partij in onze gemeente het nét beter dan PVV (13,2%) en D66 (12,3%). Ook GroenLinks kreeg meer stemmen dan in 2012 en mag zich met 6,2% van het totaal aantal stemmen de vier na grootste partij noemen.

Hoek liet verder weten ,,Het CDA heeft het landelijk goed gedaan en is teruggekeerd van een positie 
die niet bij het CDA paste. Het is jammer, dat het CDA net niet de tweede partij van Nederland is 
geworden (na de PVV, red.).'' Over de vrije val van de PvdA stelde hij: ,,Dat is een bijzondere 
gebeurtenis, maar wij hebben als bestuurderspartij ook flinke tikken gekregen. Je kunt dan ook weer 
opstaan. Het is goed dat er niet meer van die grote machtsblokken zijn, waarbij één partij in grote mate 
uitmaakt van wat er gebeurt. We zijn het land van compromissen; daar hoort een partijstructuur bij 
die zorgt voor een gezond evenwicht.'' Hoek besloot: ,,In de democratie moet de meerderheid rekening 
houden met de minderheid. Ook de geluiden van de PVV, Denk, GroenLinks en SP moet rekening mee 
gehouden worden.''

Vissteiger mag blijven

ROELOFARENDSVEEN > Een vissteiger voor de appartementen aan de Middenoever mag er gewoon blijven liggen. Een omwonende had bezwaar gemaakt tegen deze steiger, uit angst voor geluidsoverlast. Ook vreesde deze bezwaarmaker, dat de jeugd er zou gaan zwemmen en hangen. Maar deze bezwaren werden afgewezen door de Bezwaarschriftencommissie. Het college neemt het advies over; de vissteiger mag er blijven. In een ambtelijk rapport staat onder meer: ,,Wij zijn van mening dat het niet zo kan zijn dat er nergens openbare voorzieningen gerealiseerd kunnen worden, omdat er vrees voor overlast door jongeren aanwezig is. Mocht er daadwerkelijk een hangplek gemaakt worden en hierdoor overlast ervaren worden door meerdere omwonenden, dan zal hier een oplossing voor gevonden moeten worden. Het algemeen belang, door het aanleggen van een dergelijke voorziening, gaat boven het belang van een omwonende die vreest voor toekomstige geluidsoverlast van aanwezige jeugd.''

Recreatiegrond verkocht

NIEUWE WETERING > Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de verkoop van een stuk grond langs het water aan de Noordveenweg. De bewoners van nummer 33 kopen al het naastgelegen perceel en hadden nu ook een aanvraag ingediend bij de gemeente om het perceel Noordveenweg 37a over te nemen. De gemeente ontvangt hiervoor 28.000 euro. Het perceel grond ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en maakt deel uit van een strook van particuliere landjes die als recreatie dienen. Mensen meren hun boot hieraan af en recreëren hier gedurende de zomermaanden. Dat laatste kan nu dus niet meer, omdat het particulier eigendom is. 

Nieuwe aanbesteding voor jeugdhulp

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur is begonnen met een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het inkopen van de jeugdhulp. Nadat het Gerechtshof de vorige aanbesteding in de juridische prullenbak had gegooid, willen de colleges van Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn het vanaf 2018 opnieuw proberen. Wethouder Henk Hoek (CDA) gaf donderdag 16 maart een nadere toelichting.

Het Gerechtshof oordeelde onder meer, dat bij de vorige aanbesteding het financiële risico teveel bij de aanbieders van de jeugdzorg zou komen te liggen. Dit moet volgens Hoek worden opgelost, door eerst met de aanbieders te praten en er zo achter te komen, hoe de jeugdzorg 'anders en minder' kan. ,,We willen een bepaalde kwaliteit; zij zijn de professionals die de kwaliteit willen leveren.
De aanbieders die willen inschrijven moeten doorhebben, wat het risico is en wat de ruimte is om het risico voor in te zetten.'' De jeugdzorgaanbieders moeten ook veel meer gaan samenwerken met het maatschappelijke veld, zoals scholen en huisartsen, zo laat Hoek weten. ,,Dat gaat op den duur de samenleving heel veel opleveren.''

De gemeenten Alphen en Kaag en Braassem mogen niet meer uitgaan van het principe 'Rijksbudget is leidend budget'. Als er een tekort aan geld is voor de jeugdzorg, moeten de gemeenten ook paraat staan om extra te investeren, zo wil het Gerechtshof. Hoek erkende dan ook: ,,We moeten wat meer geld beschikbaar stellen.'' Hij gaat er van uit, dat de gemeente zo'n 700.000 euro extra kwijt is aan jeugdzorg. Bovenop het bedrag van 3,1 miljoen waar al eerder rekening mee werd gehouden. ,,In 2018 hopen we nadrukkelijk wel een bezuiniging op het bedrag te effectueren.''


Joep Derksen

Participatie staat voorop

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur moet nu al duidelijk maken, op wat voor manier inwoners mee kunnen praten over de opstelling van de nieuwe MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie). Dat liet de fractie van SVKB maandag 20 maart weten aan wethouder Floris Schoonderwoerd. Raadslid Kelly Straver stelde: ,,Voor onze fractie is het participatieonderdeel juist enorm belangrijk; niet zozeer het tijdpad of de financiën.'' De wethouder gaf aan dat het 'spoorboekje' bijna klaar is. Met dat 'spoorboekje' krijgen de raadsleden te weten, wat en hoeveel de gemeente gaat doen.  

Gele kaart voor burgemeester Marina van der Velde

NIEUWE WETERING / KAAG – Enthousiaste inwoners, waaronder ouders met kinderen en ultrasenioren met rollators, gingen woensdag 15 maart naar het stembureau om daar hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Groot was de verbazing, dat de stembureaus op Kaag en in Nieuwe Wetering tussen 09:30 uur en 16:00 uur dicht bleken te zijn.  
De verbazing veranderde al snel in woede en het gemeentehuis werd al gauw overspoeld met telefoontjes. SVKB-bestuurslid Gijs Korevaar trok via de sociale media aan de bel en vanaf dat moment ging het snel. Het gemeentebestuur besloot direct om de stemlocaties toch maar de hele dag open te zetten.

Op de kandidatenlijst stond het al vermeld; ,,De stemlokalen Kaag en Nieuwe Wetering gaan dicht van half tien in de ochtend tot vier uur ‘s middags.'' Maar er zijn veel mensen, die dat niet gelezen hebben. De ene na de andere inwoner rammelt na half tien tevergeefs aan de deuren. Uiteindelijk gingen de deuren toch weer open, op bevel van burgemeester Marina van der Velde, maar de schade had al voor een deel plaatsgevonden. Korevaar: ,,Dit is op z’n minst een gele kaart waard.''

Naar aanleiding van vragen door het Witte Weekblad laat een gemeentelijk woordvoerder weten: ,,

In eerste instantie waren er voor de stemlokalen in Nieuwe Wetering en op Kaag afwijkende openingstijden ingesteld. Dit is vooraf breed gecommuniceerd via sociale media, de gemeentepagina op papier, de website en huis-aan-huis met het stembiljet.'' De woordvoerder vervolgt: ,,Burgemeester Marina van der Velde-Menting is verantwoordelijk voor de stembureaus en dus de openingstijden in de gemeente Kaag en Braassem. Omdat er voor de stemlocaties Nieuwe Wetering en Kaag niet veel mensen zijn opgeroepen wilde de gemeente degenen op het stembureau ontlasten door de openingstijden aan te passen. In de praktijk bleek dit niet handig voor de stemmers. Dus is er vanmorgen gelijk door de burgemeester besloten om de stemlocaties open te stellen volgens de reguliere openingstijden (7.30 tot 21.00 uur).''

Fractievoorzitters reageren op verkiezingsuitslag

LISSE > De kiezers hebben gesproken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in Lisse was de VVD de grote winnaar, met 28,4% van de stemmen. Ook al verloor deze partij bijna 10% in vergelijking met de verkiezingen van 2012. Andere winnende partijen waren CDA (14,3%), D66 (11,9%) en PVV (11,4%). De SGP, die haar eigen lokale kandidaat (wethouder Evert Jan Nieuwenhuis) had, zakte iets, maar behaalde toch 4,9% van de stemmen. De fractievoorzitters van de verschillende partijen reageren op de uitslag.

Kees van der Zwet (CDA) laat weten: ,,We zijn blij met het bereikte resultaat, maar de uitslag zegt relatief weinig over de plaatselijke situatie. Bij de gemeentelijke verkiezingen in 2014 was al een deel van het beeld van de huidige landelijk uitslag al zichtbaar. De PvdA en VVD verloren toen beide al duidelijk op basis van het landelijke beleid. Wel zijn we als CDA blij dat het in 2014 ingezette herstel ten opzichte van de landelijke beeld in 2012 doorzet. Dit geeft hoop en verwachtingen voor de lokale verkiezingen. Waarbij we vooral van mening zijn dat de plaatselijke verkiezingen vooral over plaatselijke items moeten gaan.''

Wim Slootbeek (VVD): ,,We zijn er uiteraard blij mee, dat de VVD met afstand de grootste partij is geworden. De algemene verwachting is dat er een lastig formatieproces komt. Uiteraard hopen wij ook volgend jaar in Lisse de grootste partij te worden. We willen dit echter niet van landelijke ontwikkelingen laten afhangen. Zoals in de voorgaande jaren zal de VVD zich ook in het laatste jaar voor de verkiezingen op pro-actieve en constructieve wijze blijven inzetten voor ons mooie dorp Lisse.''
Jeanet van der Laan (D66): ,,Dit is een geweldige uitslag, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Het is gelukt om het progressieve midden stevig neer te zetten! In de Duin- en Bollenstreek is er flink op D66 gestemd, ook in de dorpen Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse, waar dat historisch toch anders lag. Dat geeft wel aan dat het werk van D66, zowel landelijk als in de streek, gehoord en gewaardeerd wordt. D66 heeft in Lisse al jaren een trouwe achterban en na deze verkiezing lijkt daar een groei in te zitten, maar dat geeft geen garantie voor volgend jaar. Voor iedere stem moeten we blijven knokken.'' Van der Laan was zelf ook kandidate voor de Tweede Kamer, maar stond op een onverkiesbare plaats. Ze stelt: ,,Persoonlijk is het een eer dat je als kandidaat toch zoveel stemmen mag krijgen. Op deze wijze heb ik deze ronde een bijdrage kunnen leveren aan het succes van de partij en ik zal me blijven inzetten om het geluid van D66 zoveel mogelijk te verspreiden.''

Guus Mesman (PvdA/GroenLinks): ,,De uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer was uiteraard een harde klap voor de PvdA, maar wel een klap die je kon zien aankomen. Het is nu zaak conclusies te trekken uit deze uitslag en dat zal de komende tijd dan ook gaan gebeuren. Lokaal gezien hadden wij natuurlijk bij de vorige gemeenteraadsverkiezing al een flinke dreun gekregen. Ik verwacht dat we nu uit dat dal gaan klimmen en denk dan ook dat we over een jaar een betere uitslag neer kunnen zetten.''

Evert Jan Nieuwenhuis (SGP): ,,We hebben een trouwe achterban. Daarmee is lage opkomst altijd iets prettiger. Met een hogere opkomst moet je wat meer strijden voor een zetel; we hadden 20.000 extra stemmen nodig om de drie zetels te behouden. We zijn superblij, dat dit gelukt is.'' Ook in Lisse is de steun voor zijn partij gegroeid, aldus Nieuwenhuis: ,,In absolute getallen hebben we meer mensen weten te binden dan in de periode daarvoor. Van 2010 tot 2012 zat er een stijging in het lokale aantal van 60 stemmen en nu zagen we weer een stijging van 30 stemmen. In absolute getallen zie je de aanhang wat groeien.''


Joep Derksen

Factorij van de baan

Monumentale bomen blijven behouden

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders stopt met de plannen om het Heemskerkplein en omgeving in één keer aan te pakken. Projectontwikkelaar Horsman krijgt 231.000 euro als vergoeding voor gemaakte kosten en dat betekent gelijk het einde van de komst van de Factorij. Dit jaar nog moeten onomkeerbare stappen gezet worden om vier verschillende plekken in dit gebied apart te ontwikkelen.

Zo krijgen de kunstenaars in het pand van Plan 4 (Heereweg 245 – 249) de mogelijkheid om dat gebouw voor 450.000 euro te kopen. Dan kunnen ze hun atelier behouden en daar op de eerste verdieping gaan wonen. Mochten zij dat niet willen, dan wordt het pand aan een andere koper overgedragen. Van het huidige 'tijdelijke' parkeerterrein wil het college een permanent parkeerterrein maken; ook wordt het terrein opgeknapt, zodat het er beter uit komt te zien. Aan de Schoolstraat (5 – 9) worden drie kavels verkocht, zodat daar huizen gebouwd kunnen worden. Het vierde gedeelte van dit terrein, waar een afzonderlijk traject voor wordt gelopen, is het Oude Schooltje. Op donderdag 23 maart krijgt een groep initiatiefnemers de kans om hun plannen voor het beheren van dit gebouw te presenteren. Maar ook laat het college aan de gemeenteraad de keuze, of een andere partij het oude schooltje kan beheren. Mocht het beheren van dat oude schoolgebouw niet haalbaar zijn, dan zouden op die plek alsnog 'doelgroephuizen' kunnen komen voor senioren of starters. Maar die woningen gaan dan niet meer ten koste van de rest van het gebied.

Er is goed nieuws voor de monumentale linden en de historische eik: zij kunnen toch blijven staan. Het college voldoet hiermee aan een raadswens om te kijken naar de mogelijkheid om zowel het schooltje, het parkeerterrein als de lindebomen te behouden. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelt hierover: ,,Het was geen wedstrijd, maar de bomen hebben wel gewonnen.''

Hij vervolgt over de Horsman-deal: ,,We kunnen dit lastige dossier pas echt goed sluiten als je er met Horsman uit bent. We hebben hen gevraagd inzichtelijk te maken wat ze aan kosten hebt gemaakt. We gaan niet in gesprek met elkaar over de gemiste inkomsten. We hebben overeenstemming bereikt over een bedrag van 231.000 euro, dat alleen maar betrekking hebben op de kosten die Horsman gemaakt heeft. Dat is een fors bedrag, maar het is een heel goede uitkomst voor de gemeente in vergelijking met de inzet van Horsman.'' De Gewoonste Zaak krijgt haar zo vurig gewenste terras. Wethouder Cees Ruigrok besluit: ,,Zodra de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven, willen we onmiddellijk actie ondernemen. In de loop van dit jaar moeten de vier deelgebieden onomkeerbaar worden. Het heeft twaalf jaar geduurd en we willen niet nog langer wachten.'' De gemeenteraad neemt op donderdag 30 maart een definitief besluit over deze plannen.


Joep Derksen

Miljoenen euro's voor 'Bloeiende Bollenstreek'

LISSE > Driekwart miljoen euro voor bloemrijke bermen en anderhalf miljoen euro om aan automobilisten te laten weten, dat ze de Bollenstreek in rijden. Dat zijn twee van de projecten om de Bollenstreek voor het toerisme én de eigen inwoners op de kaart te zetten. De zes gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk zetten volgende maand hun handtekening onder het 'Samenwerkingsovereenkomst gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek'. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vertelde hier dinsdag 14 maart meer over.

De bestuurders van de Bollen-6 hebben een droom, zo blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst: ,,Een bloeiende en vooral ook een boeiende streek als een parelketting van schitterende parels, die niet los kunnen worden gezien van de historie van dit veelzijdige gebied.' Als voorbeeld worden genoemd de Trekvaart, de Ruïne van Teylingen, landgoed Keukenhof en 't Huys Dever. Maar ook natuurparels als het Overbosch in Voorhout, Park Rusthoff in Sassenheim en landgoed Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) dragen bij aan een positiever beeld van de Bollenstreek. De bestuurders willen ondernemers stimuleren om 'aantrekkelijke arrangementen rondom de ketting van parels en belevingsplekken te vermarkten'.

Het was de bedoeling, dat de komende vier jaar hier 14,5 miljoen euro in geïnvesteerd zou worden. Maar dat wordt 'slechts' 7,4 miljoen euro. De Provincie Zuid-Holland draagt 3,25 miljoen euro bij en ook wordt 1,6 miljoen euro uit het regionale groenprogramma van Holland Rijnland gehaald. De Bollen-6 leggen samen een vergelijkbaar bedrag bij en gehoopt wordt dat het bedrijfsleven nog eens 900.000 euro bij lepelen.

Nieuwenhuis stelde: ,,We willen in de hele streek een netwerk aan parels hebben, die nu nog een beetje op zichzelf staan.'' Iedere gemeente krijgt de kans om één of twee projecten uit te voeren. Voor Lisse gaat het hierbij om 'het mooier maken van de entrees van de Bollenstreek' en 'de bermen zo lang mogelijk in bloei te laten zijn'. Voor die entrees mag maar liefst 1,5 miljoen euro worden uitgegeven. Maar waar gaat de rest van het geld naar toe, als je een dozijn toegangswegen hebt en een bord met de tekst: 'U betreedt hier de Bollenstreek' zo'n 10.000 euro kost? De wethouder verzekerde, dat er een maximum is gesteld aan ambtelijke en overheadkosten. ,,Als je de grote weg af gaat; dan rijd je de Bollenstreek in, maar niemand weet dat. We willen er voor zorgen, dat je overal waar je de streek binnenkomt, je kunt markeren, dat je de Bollenstreek in rijdt.'' Volgens Nieuwenhuis moeten die 'herkenbare en fraaie entrees' meer worden dan alleen maar aankondigingsborden of een Bollenstreekvlag. Hoe het er wel moet uitzien, dat weet Nieuwenhuis ook niet; een deel van de 1,5 miljoen euro wordt gebruikt om dat uit te zoeken. Ook is nog niet duidelijk, of de Bollenstreek-aankondiging in het Nederlands, Engels of Duits zal zijn.

Maar de ambities zijn in ieder geval hoog. ,,We willen linten van bermen die zo vroeg mogelijk in het voorjaar tot zo laat mogelijk in het najaar in bloei zijn.'' Gehoopt wordt, dat de eerste resultaten volgend jaar al te zien zijn, bijvoorbeeld langs de N208 en de N206. De overige parels waar overheidsgeld naar toe gaat zijn: Landgoed Leeuwenhorst, Streekmuseum en Landgoed Veldzicht, Landgoed en golfbaan Tespelduyn, Trekvaart Haarlem-Leiden en 'Strand en duinen'. Maar ook het 'Recreatiegebied Hillegom Noord', Oosterduinsemeer en ‘t Huys Dever maken kans op extra centen. Nieuwenhuis: ,,We willen inzetten op vaarroutes en wandelroutes, met meer biodiversiteit, het verbeteren van het cultuurhistorische landschap en realiseren van routenetwerken zoals mountainbikeroutes.'' Ook moet er tien kilometer extra aan landpaden komen. De komende maand wordt de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd met handtekeningen door de verantwoordelijke wethouders. Nieuwenhuis kijkt er al naar uit: ,,Dan hebben we een lachende wethoudersbijeenkomst.''


Joep Derksen

Fractievoorzitters reageren op verkiezingsuitslag

NOORDWIJK > Bijna 10% verloor de VVD in deze gemeente, maar toch bleef de partij met 33,5% veruit de grootste tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De PVV werd de één na grootste partij met 12,6%, op de voet gevolgd door CDA en D66 (beide 11,5%). GroenLinks behaalde 7,1% van de stemmen en PvdA werd weggevaagd. Van de oorspronkelijke 17,7% bleven er nog maar 4,6% van de stemmen over. De fractievoorzitters van de verschillende lokale partijen reageren op de uitslag.

Roberto ter Hark (VVD) constateert: ,,Één op de drie Noordwijkers heeft VVD gestemd en is op afstand de grootste partij in Noordwijk. De basis voor de VVD in Noordwijk is dus sterk en dat geeft vertrouwen. Het is voor ons de uitdaging om al deze (en hopelijk nog meer Noordwijkers) ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op de VVD Noordwijk te laten stemmen. Daar werken we sinds 2014 hard aan; dat blijven we het komende jaar en ook de jaren daarna doen. De VVD Noordwijk (en ook ik persoonlijk) hebben veel zin in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We gaan er iets moois van maken: met en voor alle Noordwijkers!''

Louis Koppel (PvdA-GroenLinks): ,,De PvdA en GroenLinks werken lokaal samen en richten zich op onderwerpen die voor Noordwijk van belang zijn. Wat dat betreft is de PvdA-GroenLinks een lokale partij. Wij hopen en verwachten dat bij de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 onze kiezers zich vooral laten leiden door de resultaten die lokaal tot stand worden gebracht. Onze inzet voor alle Noordwijkers wordt geïnspireerd door de idealen die we landelijk vinden bij PvdA en GroenLinks. Met wethouder Marie José Fles kunnen we goed laten zien wat we voor Noordwijkers kunnen betekenen. De uitslag in Noordwijk van de Tweede Kamerverkiezing voor PvdA en GroenLinks geven ons vertrouwen dat we het huidig zetelaantal in de raad (2) zeker kunnen vasthouden.''

Koen van Asten (D66): ,,We zijn heel erg over de opkomst en uitslag te spreken. Ook in Noordwijk zijn er een hoop mensen die D66 zien als een partij waar ze op kunnen stemmen. We staan in percentages gelijk met het CDA. We zouden met deze aantallen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 zetels komen (nu heeft D66 één zetel in de raad, JD). Dat is onze potentie; dat is voor ons goed om te weten.''


Theo Alkemade (CDA): ,,Mijn wens was dat we landelijk 21 zetels zouden halen, maar we zijn op 19 geëindigd en daar moeten we tevreden mee zijn. Ik heb zelf op nummer 23 gestemd (Julius Terpstra uit Leiden, JD). Het is jammer dat het CDA net geen tweede zijn, maar er kan niet meer om onze partij heen. Er komen wat ministersposten vrij; misschien schuift onze lokale persoon ook door.'' Wat betekent deze uitslag voor de kansen volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? ,,Vier jaar geleden hebben we tegen de stroom in vastgehouden aan onze zetels. We waren toen iets steviger dan de storm. Mijn wens en ambitie is dat we in 2018 vijf zetels behalen.''

50.000 euro voor verenigingen

OEGSTGEEST > Verschillende verenigingen hebben een cadeautje van de gemeente gekregen. Dit cadeautje was volgens verschillende raadsleden eigenlijk bedoeld om verenigingen te ondersteunen, die anders zouden omvallen. Maar in de praktijk pakte dat toch anders uit.

Zo krijgt Boogschutvereniging Attila 800 euro voor de aanschaf van beginnersclubbogen. Scouting Derja mag 5.000 euro in de zak steken voor aanpassingen aan het clubgebouw. Buurtvereniging Buitenlust incasseert 7.194 euro voor aanpassingen aan de keuken en het clubgebouw en de penningmeester van tafeltennisvereniging Pecos is blij met de komst van 2.030 euro als bijdrage voor de aanschaf van zonnepanelen en/of ledverlichting.

Zwemvereniging Vivax kan nu een basis scorebord kopen en krijgt hiervoor 6.000 euro van de gemeente. Korfbalvereniging Fiks kan helemaal op de duurzame toer gaan, want de gemeente kent deze club zelfs 16.189 euro toe als bijdrage aan nieuwe zonnepanelen. De Scouting Sagara's tikt 9.587 euro bij als bijdrage voor de nieuwbouw van een loods.


In een raadsmededeling laat het college weten, dat het doel van deze eenmalige subsidie is, om organisaties ,,meer zelfredzaam te laten en (meer) op eigen kracht kunnen laten voortbestaan.'' Alle verenigingen en stichtingen konden tot 1 oktober vorig jaar een aanvraag indienen. Dat leidde tot tien aanvragen van acht organisaties voor een totaalbedrag van bijna 900.000 euro. Dit ondanks het feit, dat in gesprekken door de gemeente al was aangegeven, dat het maximumbedrag 250.000 euro zou zijn. Het plan voor een Cultuurfabriek koste volgens de aanvragers 666.750 euro. Dat valt dus buiten deze regeling. Wel wordt het restantbedrag van 200.000 euro, dat de gemeente nu nog overhoudt, mogelijk in de toekomst gebruikt als bijdrage voor de Cultuurfabriek. Wethouder Marien den Boer (CDA) informeerde vorige week: ,,Dit was een eenmalige subsidieregeling, die we niet opnieuw zullen openstellen.''

Bruggen aangepakt

OEGSTGEEST > De grote toename van het verkeer zorgt er voor, dat de gemeente maatregelen moet nemen om de bruggen te verstevigen. Hierdoor mogen vrachtwagens met een totaalgewicht van maximaal 40 ton en een aslast van negen ton nog over de Leebrug (Abtspoelweg). Trucks tot 45 ton mogen over de Van Eysingabrug (Haaswijklaan).

Voor andere bruggen ligt het maximumlaadgewicht een stuk lager. De brug bij de ingang naar de volkstuinen (Van Cuycklaan) wordt uiterlijk in 2018 helemaal vervangen. Dan mag verkeer tot 3,5 ton er overheen gaan. De vier bruggen op de Martinus Houttuynhof krijgen een maximum aslast van tien ton. Later dit jaar worden slechte wegdekken vervangen. Het hele brugdek en de leuning van de fietsbrug 'Jan Hendrik Oortbrug' (langs het Oegstgeester Kanaal) wordt dit jaar ook vervangen.


De gemeente gaat dus al deze maatregelen ergens in de komende twee jaar uitvoeren, maar een precies schema is nog niet bekend. Wel laat een woordvoerder alvast weten: ,,Door de maatregelen kan zwaar vrachtverkeer een aantal bruggen in Oegstgeest niet meer gebruiken. In veel gevallen vormt de A44 een goed alternatief. De brandweer krijgt (met uitzondering van de brug in de Van Cuycklaan) ontheffing voor ritten met prioriteit 1 en 2 en zal voor overige ritten indien nodig rijden via de A44.'' Bussen zijn volgens de woordvoerder lichter dan het maximale gewicht en ondervinden dus geen hinder van de maatregelen.'' Woningen aan de Martinus Houttuynhof en de volkstuinen ter hoogte van de Van Cuycklaan zullen niet bereikbaar zijn voor vrachtverkeer dat zwaarder is dan de gestelde beperkingen. De afvalinzameling blijft ongewijzigd en ook hier blijven woningen bereikbaar voor hulpdiensten.

Felle tegenstand tegen jaarrond loslopen van honden bij Klinkenbergerplas

OEGSTGEEST > Een oproep van Brenda Filippo van het hondenplatform in het Leidsch Dagblad lijkt een averechts effect te hebben gehad. Ze vroeg alle hondenvrienden in Oegstgeest naar de commissievergadering te komen, waar politici zouden spreken over het jaarrond aanlijnen van honden bij de Klinkenbergerplas. Hoewel enkele hondeneigenaren gehoor gaven aan deze oproep, was dat tegelijk ook reden voor tegenstanders om zich fel te uiten tegen de aanwezigheid van (loslopende) honden bij de Klinkenbergerplas.

Filippo stelde onder meer: ,,Bij de Klinkenbergerplas komt een permanente aanlijnplicht; wij verliezen de helft van de losloopruimte. Dat het college ons in het koudste en natste jaargetijde klem zet, is buitenproportioneel. In die tijd zakt de recreatie in als een plumpudding. Duizenden burgers voelen zich in de kou gezet over hoe in dit participatieproces is gehandeld. De gemeente legt getuigenverklaringen naast zich neer en wil de inwoners bewust opzij zetten. De raad moet ingrijpen wanneer het college de plank zo ver mis slaat. Onze toekomst ligt in uw handen.''

Maar inspreekster Los, vertegenwoordiger van het MEC, was het hier niet mee eens. Ze wees op de grote groepen meerkoeten, die in de winter rusten bij het water van de Klinkenbergerplas. ,,Zodra ze een hond zien, vluchten ze naar het water. Het kost de vogels erg veel energie. Het nieuwe plan heeft de opzet om meer mensen van de Klinkenbergerplas te laten genieten. Iedereen heeft ruimschoots de gelegenheid gekregen om zijn woordje te doen. Het MEC wilde heel graag een kleine plas die verboden voor honden zou worden. Dat geeft ruimte voor de natuur en voor mensen die niet van honden houden. De honden moeten kort aangelijnd worden. Niet vanwege de mensen, maar ter bescherming van de natuur. Er is al een struinpad buitenom; waar die honden wel kunnen lopen.'' Ook inspreker Van Helsdingen was het hier mee eens. ,,De hondenbezitters gebruiken dreigende taal. Ze willen de gemeente aanlijnen. Het gebied wordt ingericht voor iedereen en zij willen de Klinkenbergerplas voor zichzelf houden.'' Hij adviseerde om over een jaar een evaluatie uit te laten voeren naar de nieuwe regels rondom de Klinkenbergerplas.

Ook andere voor- en tegenstanders van loslopende honden roerden zich. Waarbij Frans Peters zich uitsprak tegen de hondenuitlaatservices, die met meerdere viervoeters tegelijk rondom de Klinkenbergerplas wandelen. Hij pleitte voor 'een adequate handhaving'. Meerdere raadsleden vonden, dat het hele inspraaktraject rondom de Klinkenbergerplas niet goed is erlopen. Simoons (D66) stelde: ,,Dit is op een aantal punten wat te veel geëscaleerd en te weinig gedeëscaleerd.'' Pasterkamp (PrO) sprak zelfs van een ,,een lokaal dieptepunt. Het college heeft zowel de raad als de deelnemers van een participatietraject geschoffeerd. Het was een participatietraject waarvan we niet weten wat de kwaliteit was.''

Verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen (HvO) liet weten, dat hij de raad in mei wel zal informeren hoe het hele participatietraject is verlopen. ,,We zitten hier niet om burgers te pesten. Na twee zomers willen we kijken of het gebruikersproces tot aanpassing noopt. Als er één groep is, die de regels gaat overtreden, dan is daar in handhaving voorzien. Maar het is niet de bedoeling dat handhavers permanent bezig zijn om hondenbezitters er op te wijzen hoe ze zich moeten gedragen.'' Hij vervolgde: ,,De hondenbezitters hebben het idee dat er alle ruimte moet zijn voor de honden. Ik ben minstens twee keer per week bij de Klinkenbergerplas. Maar mijn ervaringen met honden zijn niet mijn motivatie om tot dit besluit te komen.'' Over de hondenuitlaatservices stelde de wethouder: ,,We zullen het even aanzien, maar als het meer wordt, overwegen we om een vergunningensysteem aan de uitlaatservices te verbinden.'' Tijdens de gemeenteraadsvergadering praat de raad verder over dit onderwerp.


Joep Derksen

Huttenbouw bedreigd in voortbestaan

OEGSTGEEST > Een nieuwe editie van de huttenbouw staat op losse schroeven. 'Hut 16' heeft namelijk een groot tekort aan sloophout, om die hutten te bouwen. Commissielid Van Dillen (CDA) uitte hierover vorige week een noodkreet.


Vorig jaar deden zo'n honderd kinderen mee aan 'Hut 16' en het was een groot succes. Maar dit jaar is er volgens Van Dillen ,,nergens hout te krijgen''. Ze riep het college van burgemeester en wethouders op, om een aparte container neer te zetten bij de milieustraat. Dan kunnen inwoners en bedrijven hun sloophout daar naar toe brengen, zodat het voor 'Hut 16' gebruikt kan worden. Wethouder Marien den Boer (CDA) deed geen toezegging, maar liet wel weten 'te kijken wat mogelijk is'.  

Lof, tips en kritiek op mobiliteitsplan

OEGSTGEEST > De gemeenteraadsleden hebben veel tips over het 'Mobiliteitsplan Oegstgeest', dat onder verantwoordelijkheid van wethouder Wendelien Tönjann (VVD) is opgesteld. Ook was er ronduit kritiek te horen.

Commissielid Van Duren (VVD) adviseerde over de 'vierkante drempels in Poelgeest': ,,Laat ze verwijderen of vervang ze met andere maatregelen.'' Haar college Pasterkamp (PrO) complimenteerde de wethouder, maar wilde direct dat Oegstgeest fietsers bevoorrecht op automobilisten. Ze stelde: ,,Goed dat u kiest voor fietsers. Kijk naar de afstemming van de stoplichten. In Leiden krijg je bij regen als fietser veel sneller voorrang en ze krijgen bijna altijd groen licht. Doe dat ook bij de stoplichten naar de Haastrechtbrug. Fietsers moeten zo lang wachten, dat gevaarlijke situaties worden uitgelokt.''


Van den Broek (HVO) pleitte voor de komst van een dorpsbus. Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) voer echter uit: ,,Bij mij begint het met geld en eindigt het met geld. Het college komt met mooie plannetjes van 6,3 miljoen euro, maar dat geld is er niet.'' Ook bekritiseerde hij Tönjann, dat ze zich tegen de pers al uitliet over het onteigenen van Smitsloo. ,,We moeten eerst een gesprek met hem aangaan.'' Tönjann bevestigde, dat het college van Leiden deze stap moet nemen. Ook gaf ze aan, dat bepaalde uitgaven voor het verbeteren van de mobiliteit vrij laag zijn, als je ze verspreid over meerdere jaren.

Openbaarmaking zonder persoonlijke opvattingen

OEGSTGEEST > Het wordt een 'Van der Steurtje', maar het is een inwoner uiteindelijk toch gelukt om de documenten over de brug Poelgeest openbaar te maken. Wel wordt de zwarte viltstift gebruikt om 'gevoelige informatie' onleesbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede naar aanleiding van een uitspraak van de Commissie Bezwaarschriften Leiden, aan haar Leidse collega's laten weten, dat het advies van Pels Rijcken uit 2014 nu toch ingezien mag worden.


Wel geeft het Oegstgeestse college aan, dat 'enkele regels of alinea's uit het te publiceren advies weggelakt moeten worden'. Dan zou het gaan om 'persoonlijke opvattingen en interpretaties van de advocaat'. Het college van de gemeente Leiden moet nu nog een definitief besluit nemen over de openbaarheid van het stuk. Het ontwerpbestemmingsplan voor de brug Poelgeest wordt in april in procedure gebracht.  

Raad aan hand van college voor nieuwe vorm afvalinzameling

OEGSTGEEST > Wat moeten de inwoners in de toekomst gaan doen, om er voor te zorgen dat het afval beter gerecycled wordt? Hierover hebben vertegenwoordigers van organisaties als SOEK, Het Warenhuis, het Repair Café, platform duurzaam dorp, het MEC, diverse wijkverenigingen en voetbalvereniging UDO gebrainstormd.


Uiteindelijk zijn deze mensen gekomen tot vijf alternatieve voorstellen, die op donderdag 6 april vanaf 19:00 uur gepresenteerd worden in de raadszaal van het gemeentehuis. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een keuze maken uit deze voorstellen. Maar het college neemt voor die tijd alvast het initiatief om één van de scenario's aan de raad aan te bevelen. Bij de voorstellen gaat het onder meer om vraag of diftar (gedifferentieerd betalen: een bedrag van elke afvalzak met restafval) of 'omgekeerd inzamelen' moet worden ingevoerd. Bij omgekeerd inzamelen wordt het restafval niet meer bij de huizen opgehaald, maar moeten de inwoners deze zakken naar ondergrondse containers brengen. Ook een combinatie van 'diftar' en omgekeerd inzamelen is mogelijk, zo blijkt uit de ervaringen in Lisse.  

Toekomst scouting gewaarborgd

OEGSTGEEST > De gemeente heeft de grond van het scoutingterrein verkocht aan de Sagara Satrya's. Deze club met ongeveer honderd leden krijgt hierdoor meer mogelijkheden om bij fondsen geld te vragen voor het vervangen en onderhoud van de gebouwen op hun terrein. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Hierdoor is het voortbestaan van de zeeverkenners op het scoutingterrein aan de Mariahoevelaan. beter gewaarborgd.''

''Totale parkeerdruk neemt niet toe''

OEGSTGEEST > De vier buitensportverenigingen die gebruik maken van sportpark De Voscuyl, de voetbalverenigingen UDO en v.v. Oegstgeest, de korfbalvereniging c.k.v. Fiks en de golfvereniging OGC, zijn erg blij met de 'Businesscase Plan De Voscuyl', die ze zelf hebben opgesteld. De omwonenden zijn een stuk minder gelukkig, zo bleek vorige week tijdens de commissievergadering.

Die omwonenden vrezen namelijk voor een toename van de verkeersoverlast, die nu al op de zaterdagen zeer slecht is. Zo worden in de omgeving veel auto's verkeerd geparkeerd en is 'chaos troef'. Met de komst van kunstgras kan er vaker gevoetbald worden en de plannen om het clubhuis intensiever te gebruiken voor allerlei andere activiteiten zorgt ook voor een toestroom van het verkeer. Inspreker Nagel stelde: ,,Als bewoners zijn we niet betrokken bij de plannen. Er ligt maar één plan, zonder alternatief, alleen waar het gaat om de financiën. Mensen gaan echt niet massaal op de fiets stappen, om naar de sport toe te gaan.''

Maar Sven de Ruijter, voorzitter initiatiefgroep sportpark De Voscuyl, stelde dat die overlast wel zou meevallen. Hij liet weten, dat de vier verenigingen bereid zijn om de helft van de kosten voor een vernieuwde Voscuyl (1.545.000 euro) op zich te nemen. Hij verzekerde over het parkeren: ,,De totale parkeerdruk zal niet toenemen; het zal wel verschuiven. Het huidige parkeerterrein wordt efficiënter ingedeeld, met extra parkeerplaatsen. Op drukke dagen worden parkeerregelaars ingezet en we stimuleren mensen om met de fiets te komen.''

Fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) was vol lof: ,,Dit is een knap staaltje werk van deze amateursportverenigingen, dat ze in korte tijd tot zo'n solide businesscase zijn gekomen.'' Maar wel liet hij weten: ,,We kunnen niet lichtzinnig omgaan met geld om sportparken te financieren. We kunnen ons niet permitteren om ons diep in de schulden te steken om leningen te financieren.'' Ook commissielid Bus was ,,blij dat hier een situatie van co-creatie is.''' Hij riep de gemeente op om de bewoners er nu ook bij te betrekken. De uitspraak van De Ruijter over het parkeren nam Bus met een korreltje zout: ,,Ga niet net doen of het wel allemaal meevalt.'' Lokaal, VVD en HVO zijn ook tevreden met het voorstel, maar fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) liet weten, dat de parkeerproblematiek geen 'showstopper' is voor de ontwikkelingsplannen: ,,De sportvelden lagen er al, toen de huizen er nog moesten komen.''

Wethouder Marien den Boer (CDA) waarschuwde wel, dat als de gemeenteraad akkoord gaat met een uitgave van anderhalf miljoen euro, de gemeente zich voor een miljoen euro extra in de schulden steekt. Een schuld die nu al ver boven de 70 miljoen euro ligt. ,,Alles wat we meer uitgeven dan de 540.000 euro, die we begroot hebben, levert in principe een stijging van de schuld op. Dat geld moeten we dus lenen.''


Joep Derksen

Vriendelijk voor dementie

OEGSTGEEST > Het college van burgemeester en wethouders heeft een 'projectplan Dementievriendelijk Oegstgeest' opgesteld. Doel van dit plan, is dat er een verandering in de samenleving komt, waar het gaat om het verzorgen van dementerenden. 'Met elkaar, voor elkaar',zo wordt dat plan samengevat. In Oegstgeest wonen op dit moment circa 500 inwoners met dementie. Daarvan woont ongeveer 70% thuis. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie in 2040 verdubbeld is naar ongeveer 1.000 mensen, die door hun naasten en buren verzorgd moeten worden.  

Vrij Groen zoekt nog steeds een plek

OEGSTGEEST > De organisatie Vrij Groen, die een tuin beheerde aan de Rijnhofweg in Nieuw Rhijngeest, blijkt nog helemaal geen nieuw onderkomen in Leiden te hebben. Vorige maand meldde het college van burgemeester en wethouders, dat Vrij Groen een nieuwe plek had gevonden in de buurgemeente. Maar inspreekster Van Dam stelde, dat er alleen nog maar gesproken wordt met het Leidse college. Een hulpvraag aan het college werd volgens haar compleet genegeerd.


Er is weliswaar door het college gekeken naar de mogelijkheid om Vrij Groen onderdak te geven in de Kamphuizerpolder, maar toen dat niet lukte waren volgens Van Dam ,,andere plekken zoals de Klinkenbergerplas en onder de hoogspanningsmasten in Haaswijk niet bespreekbaar. Ik kreeg geen enkele reactie. We bieden ons werk graag aan, maar hebben een eigen plek nodig.'' Ze besloot: ,,Een oplossing is er nog niet. We hebben met Leiden gesproken en er is een locatie op het oog, maar dit is nog niet rond.''

Wethouder tegen Drone valley

OEGSTGEEST / KATWIJK > Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) moet helemaal niets hebben van een 'Drone valley' op het vliegveld Valkenburg. Zo'n locatie, waar allerlei drones opgelaten kunnen worden en honderden meters heen en weer kunnen zweven, zou de komst van nieuwe woningen kunnen bedreigen. Naar aanleiding van een vraag van commissielid Van den Broek (HVO) stelde Tönjann: We hebben ooit afgesproken om (op het terrein van Vliegveld Valkenburg, JD) 10.000 woningen te bouwen en dat zijn er uiteindelijk 5.000 geworden. Er wordt gesproken over landingsbanen voor de Drone Valley en dat kan effect hebben op de woningbouw. Ik zit er niet om te springen en ik ben blij dat Leiden er ook zo in zit.''

Meer mogelijkheden voor arbeidsmigranten in bedrijfswoningen en bedrijfspanden

KAAG EN BRAASSEM > In het 'ontwerpbestemmingsplan De Baan en Sotaweg' wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het huisvesten van Oost-Europese medewerkers.

Volgens een 'binnenplanse afwijkingsbevoegdheid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten' wordt de huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande bedrijfswoningen toegestaan. In een ambtelijk stuk valt te lezen: ,,Een dergelijke afwijkingsbevoegdheid is niet strijdig met de verordening. Er is immers sprake van bestaande bebouwing die wordt ingericht ten behoeve van tijdelijke werknemers in het glastuinbouwgebied.''


Het advies vervolgt: ,,Een dergelijke bepaling versterkt het gebied voor het gebruik van de glastuinbouw. Binnen de afwijkingsbevoegdheid is logiesfunctie voor maximaal zes maanden toegestaan.'' Ook wordt gekeken om die 'binnenplanse afwijkingsbevoegdheid' uit te breiden naar leegstaande bedrijfspanden. In dat soort panden kunnen arbeidsmigranten dan 'tijdelijk' wonen: voor een periode van maximaal tien jaren. Dat zulke leegstaande panden op een andere manier weer gebruikt worden, heeft ook voordelen, aldus het advies. ,,Deze panden verpauperen niet verder en de invulling daarvan is een belangrijke ondersteuning voor de tuinders in het gebied.''

Handhaven met anderhalve maat

KAAG EN BRAASSEM > Enkele tientallen personen zijn gepakt op woon- of identiteitsfraude. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten. Zo zijn er 27 woonadressen gecontroleerd om te kijken of de mensen die daar in zaten, ook ingeschreven waren. In maar liefst 16 van de huizen, bleek dat niet het geval te zijn. Ook blijken er 57 inwoners alleen maar een briefadres in deze gemeente te hebben.

Inmiddels zijn een aantal mensen hiervan uitgeschreven, nadat de gemeente hen hier op wees. De briefadreshouders die op grond van dak- of thuisloosheid een briefadres houden, worden verplicht zich onder (aantoonbare) begeleiding te laten stellen door (bijvoorbeeld) de “BinnenVest”. Op deze manier moeten die briefadreshouders snel huisvesting vinden. Ook andere zaken, zoals fraude met studiefinanciering, fraude met bijstand, onterechte (verdere) opbouw van de AOW van inwoners die al lange tijd geëmigreerd zijn, worden zo aangepakt. Deze aanpak heeft de gemeente al 88.247 euro opgeleverd.


Wethouder Henk Hoek is blij met het resultaat. En hij roept mensen op om het te melden, als ze verdachte situaties zijn. ,,Ik vind het buitengewoon goed en verstandig van de samenleving als men iets meldt, wanneer het niet in orde is.'' Maar vindt de wethouder dat niet een vorm van verklikken? ,,Het is goed, dat de samenleving alert is op wat er kan gebeuren.'' Toch maakt hij wel een onderscheid. Bijvoorbeeld waar het gaat om twee mensen die hun partner hebben verloren, een nieuwe liefde hebben gevonden en toch allebei nog hun huizen aanhouden. ,,Dan aarzel ik om volmondig 'ja' te zeggen, om dit te melden, zodat de gemeente er op gaat handhaven. Dat zou zorgen voor maatschappelijke onrust. Het gaat er om dat mensen bewust en vanuit hun financieel belang de regels overtreden. Als het gaat om senioren die hun partner zijn kwijtgeraakt, heb ik daar emotioneel wat moeilijk mee.''

Geen handhaving op bijgebouw molen

RIJPWETERING > Dat de eigenaar van een molen aan de Poeldijk 8b een bijgebouw realiseerde bij de molen, zette kwaad bloed bij de buren op nummer 8a. Ze dienden een verzoek tot handhaving in bij de gemeente. Maar dat verzoek wordt niet ingewilligd. Het college van burgemeester en wethouders maakte donderdag 16 maart bekend, dat er op 20 februari een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Bovendien is er volgens het college 'concreet zicht op legalisering'. In ambtelijke stukken valt te lezen: ,,De molen is gelet op de beperkte ruimte minder geschikt voor een gezin met kinderen of jong volwassenen. Handhaving betekent dat het inwonende kind elders moet gaan wonen en de studerende kinderen niet in de weekenden bij het gezin kunnen verblijven. Een strikte handhaving kan immers tot leegstand van de molen leiden.'' Er wordt dus niet gehandhaafd en het bijgebouw kan blijven staan. 

Column

Verschrikking

,,We willen niet meteen 'Nee' zeggen tegen een projectontwikkelaar.'' Met deze negen woorden uitgesproken door wethouder Henk Hoek borrelde bij mij een onrustige gevoel op, waarde columnlezer. De wethouder besprak een principeverzoek om 21 tot 27 woningen te bouwen aan de zuidrand van Oud Ade.

Nou ben ik niet van het type, dat vindt dat alles maar bij het oude moet blijven. Want anders zaten we nog steeds met ons allen rondom een kampvuur, waarna we overnachtten in berggrotten. Maar wel is het belangrijk, dat de ongebreidelde uitbreidingswens van overenthousiaste projectontwikkelaars goed onder de loep moet worden genomen. En af en toe moet je als gemeentebestuur gewoon al direct 'Nee' kunnen zeggen tegen de ene of andere projectontwikkelaar die met een onheus plan komt.

Ik schrijf niet, dat die plannen voor 27 woningen op het weidevogelgebied onheus zijn. Maar moet je nou veel geld stoppen in bouwplannen op een gebied dat én ten koste gaat van het waardevolle weidegebied, én binnen een molenbiotoop valt, én een kroonjuweel cultureel erfgoed is? Wordt het niet eens tijd om te stoppen met steeds weer een stuk natuur op te offeren ten gunste van nieuwe huizen?

Het woord 'inbreiding' is natuurlijk voor de taalpuristen een verschrikking. Maar waar het op neer komt, is dat je nieuwe huizen bouwt binnen het gebied waar nu ook al huizen staan. Dus als er een huis verdwijnt kunnen op die plaats één of meerdere (afhankelijk van de grootte) nieuwe woningen komen. We zijn de laatste jaren overstroomd met opmerkingen vanuit de politiek, dat er nieuwe woningen moeten komen vanwege de doorstroming in de sociale sector en de asielzoekers. Maar toch zie ik nooit plannen, waarbij 100% sociale woningen aan de rand van het ene of andere dorp – mét vrij uitzicht op het natuurgebied er omheen – worden geplaatst.


Projectontwikkelaars (klein en groot) met bouwplannen lopen regelmatig het gemeentehuis binnen om weer een nieuw bouwplan te presenteren. Dat gaat allemaal buiten de openbaarheid om. Pas als het college van burgemeester en wethouders iets vindt over zo'n plan, wordt het in de openbaarheid gebracht. Ik stel voor, dat alle woningbouwplannetjes openbaar worden gemaakt, nog voordat ze door het college zijn beoordeeld. Op die manier kunnen de omwonenden en anderen hun mening geven over deze bouwplannen. En als meer dan 80% het een goed idee vindt; mag het plan doorgaan. Perfect toch; vindt u niet?!

Huldiging Kai Verbij

HOOGMADE > Dit seizoen brak Kai Verbij door als topsprinter en hoe! Niet alleen won hij goud op het EK schaatsen in Heerenveen, ook kroonde hij zich vorige maand tot beste sprinter van de wereld. Al zijn dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd om Verbij op woensdag 26 april te huldigen.


De leden van de Hoogmadese IJsclub halen Verbij die avond om 19:45 uur van zijn huis op en dan loopt het hele gezelschap naar het Drieluik (Kerkstraat 51). De officiële huldiging van Verbij vindt daar plaats, waarna kinderen en volwassenen met Verbij op de foto kunnen en een handtekening scoren. Voor meer informatie: www.ijsclubhoogmade.nl

Cruise er even tussenuit!

KATWIJK > Even er tussenuit en alle dagelijkse beslommeringen achter je laten; wie wil dat nou niet? En dat kan op een heerlijke all-inclusive cruise. Reis naar verschillende landen, waar alles voor je gedaan wordt. TravelXL is een samenwerking tussen verschillende reisbureaus en hierdoor kunnen vakantieliefhebbers genieten van prachtige reizen voor heel voordelige prijzen.

Met de meest ultraluxe cruiseschepen van Seabourn komt u in landen als Dubai, Saoedi-Arabië en Israël. Onderweg krijgt u genoeg tijd om de mooiste plekjes te bezichtigen. Tijdens zo'n cruise zijn uiteraard de maaltijden, roomservice, dranken en fooien bij de reissom inbegrepen. De vloot van Seabourn is een verdere perfectionering van het cruisen met kleine schepen. Het luxe jacht is ruim van opzet en zeer modern ingericht. In de grote en smaakvol modern gemeubileerde suites zijn de minibars altijd goed gevuld en genieten gasten van een service die tot de beste op zee behoort.

TravelXL Reisburo Katwijk heeft de handen ineen geslagen met TravelXL Beuk en TravelXL Van Limburg. Zij willen de inwoners van de Duin- en Bollenstreek de mogelijkheid geven om deel te nemen aan zo'n prachtige cruise. Daarom vindt er op dinsdagavond 4 april, vanaf 19:30 uur, in het Koetshuis van de Golfclub Tespelduyn (Tespellaan 53, Noordwijkerhout) een informatieavond plaats over de mogelijkheden. Tijdens deze gratis presentatie van ongeveer een uur wordt u verwend met een kopje koffie/thee en een drankje na afloop. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.


Nieuwsgierig geworden? Kijk maar eens op: www.seabourn.com. U zult dan zien, hoe fijn het is om te dineren in de beste restaurants; onder de prachtige sterrenhemel, of juist privé in uw suite. Waarna u de volgende dag weer aankomt in een nieuwe pittoreske haven. Vooraf aanmelden via info@reisburokatwijk.nl is gewenst, onder vermelding van Seabourn informatieavond. 

Samenwerking bevalt uitstekend

Joep Derksen

KATWIJK > De samenwerking tussen de Keukenhoek en Plug Meubelen blijkt uitstekend te gaan. Sinds een jaar zit Keukenhoek in het pand van Plug en de klanten zijn de grote winnaar. In het pand van Plug Meubelen is nu namelijk waar het gaat om het interieur allemaal onder één dak te vinden. Karel de Weger van Keukenhoek en Peter Plug van Plug Meubelen verstrekken meer informatie.

Keukenhoek en Plug versterkt elkaar; dat is zeker. De beide ondernemingen bieden een compleet plaatje qua woninginrichting aan. Wie het eigen huis wil verbouwen, of gaat verhuizen, heeft duidelijke doelen voor ogen: dat het nieuwe interieur in alle gemak uitgezocht kan worden. Waarbij de kwaliteitsinterieurinrichting goed past bij de eigen woning én dat de producten van uitstekende kwaliteit zijn.

Regelmatig worden klanten verrast: ze zijn dan op zoek naar een mooie keuken en zien een bankstel of tafel, wat ook hun interesse heeft. Of andersom; dan komen mensen voor een kast bij Plug en worden ze helemaal blij van een van de keukens die ze bij Keukenhoek aantreffen. De Weger geeft aan: 'Binnen de keukens zijn veel verschillen, zowel qua uitvoeringen als waar het gaat om prijsklassen. Wij zijn onderdeel van de KGG-groep en voldoen aan alle normen, waar het gaat om kwaliteit, garantie en vakmanschap.' Bovendien kan de Keukenhoek via de KGG-groep voordelig inkopen, dus de prijzen zijn uitermate concurrerend.

Daar komt nog één speciaal voordeel voor de klant bij, informeert De Weger. 'We werken met verschillende merken en kunnen dus ook verschillende merken in één keuken combineren. Dat kan in veel zaken niet, maar wij kunnen dus een unieke keuken, die alleen bij u in huis staat, voor u produceren.'

De nieuwe ontwikkelingen passen goed bij Plug Meubelen; het bedrijf dat dit jaar haar 90ste verjaardag viert. Het geeft aan, dat ook op dit vlak Plug voorop loopt in de ontwikkelingen, terwijl vastgehouden wordt aan de bestaanspilaren van de zaak: 'kwaliteit, betrouwbaarheid, goede service en uitstekende prijzen'. Plug stelt: 'De Keukenhoek en onze zaak vullen elkaar goed aan. Mensen komen voor een keuken, maar hebben daar vloer of raamdecoratieafdeling of eethoek bij nodig. We zijn er hartstikke tevreden over.'

Zo hebben de beide bedrijven al een aantal keren samengewerkt, waar het gaat om het leveren van totaalwoninginrichtingen. Dan komen klanten langs en wordt via een computerprogramma het eigen huis volledig op smaak en op maat ingericht; waar het gaat om meubels, ruimtes en kleuren. Plug tipt: 'Als men gaat verhuizen, van bijvoorbeeld een eengezinswoning naar een appartement, dan heb je vaak een uitdaging met de bergruimte. Speciaal voor deze mensen hebben we maatwerkkasten. Hierdoor creëren we meer opbergruimte in hoogtes, breedtes en dieptes. We plaatsen die maatwerkkasten zelf, zodat de klanten er geen omkijken naar hebben.'

Ook bij de Keukenhoek zijn er volop positieve ontwikkelingen. De Weger geeft aan: 'We hebben hier zes verschillende keukens staan. Als mensen zeggen, dat hun keuken er niet bij staat, bespreken we samen met de klant, wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Met behulp van een computer werken we het samen in 3D uit en tekenen we de keuken in.' Bij keukens gaat het om veel meer dan de kleur; het zijn juist zaken als de randafwerking, houdbaarheid van de lades na een jaar gebruik en duurzaamheid van de materialen, die bepalen dat een betere kwaliteit automatisch ook geldbesparing betekent. De Weger: 'Als mensen er echt voor kiezen om in de laagste prijscategorie een keuken te willen hebben, dan kunnen we deze keukens ook aanbieden, maar dan wel met vergelijkbare kwaliteit. Hoe dan ook; we hebben keukens in alle prijsklassen en alle stijlen; of het nu tijdloos, strak, klassiek of romantisch is.'

Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 071 402 8046, W: www.plug-meubelen.nl.

De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl

De beste keuken geselecteerd voor u

KATWIJK – Al 35 jaar heeft de Keukenhoek ervaring met het ontwerpen en installeren van keukens. Sinds een jaar zit de Katwijkse vestiging in het pand van Plug Meubelen en dit bevalt zowel de klanten als directeur Karel de Weger uitstekend.

Joep Derksen

De kwaliteit van iedere keuken begint bij de verkoper; hij luistert naar de klant en haar wensen. Dankzij een ingenieus 3D-computersysteem kan de gewenste keuken uitgezocht worden. Dat kan een standaard keuken zijn, maar ook een op maat gemaakt kookwalhalla, bestaande uit de mooiste onderdelen van allerlei verschillende topmerken. Één ding staat echter altijd voorop: de klanten van Keukenhoek worden volledig ontzorgd. Iedere keuken wordt perfect aangeleverd, geplaatst en gemonteerd. De oude keuken wordt afgevoerd; zodat daar ook geen omkijken meer naar is. Keukenhoek is namelijk aangesloten bij de KGG; de geselecteerde kwaliteitskeukenzaken.

'Iedere keuken kan uitgevoerd worden in verschillende uitvoeringen', licht De Weger toe, 'maar ook in verschillende kwaliteiten, met verschillende apparatenmerken en verschillende werkblad-uitvoeringen.' De Keukenhoek heeft als motto: 'Altijd de laagste prijs voor dezelfde kwaliteit'. De Keukenhoek werkt met Duitse kwaliteitskeukenfabrikanten, die zowel een FSC als een PEFC keurmerk hebben.

De keukendesigner zorgt voor de voor u mooiste oplossingen; of het nu gaat om een keuken met strakke lijnen, greeploze of semi-greeploze apparatuur. Werkbladen bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd in graniet, composiet, keramiek en beton maar ook in massief hout, glas, rvs en kunststof HPL. Er is dus keuze volop, maar waar moet je beginnen? De Weger lacht: 'Binnen iedere keuken zijn veel verschillende uitvoeringen. We hebben hier in de winkel zes verschillende keukens staan. Als mensen zeggen, dat hun keuken er niet bij zit, gaan we samen met de klant bespreken wat de mogelijkheden en wensen zijn. We tekenen dan in 3D de keukens in, zodat die perfect gevormd wordt naar de wensen van de klant.'

Maatwerk; dat is waar het om draait bij Keukenhoek. En tegelijkertijd zijn de prijzen ook heel concurrerend; dat komt omdat Keukenhoek is aangesloten bij de KGG en dus zeer voordelig kan inkopen. Dat prijsvoordeel wordt doorgegeven aan de klanten, informeert De Weger. Ook kunnen de mensen volop kiezen uit allerlei verschillende keukenkwaliteiten en -uitvoeringen. Met natuurlijk een grote variatie aan prijzen; voor elk wat wils dus.
Heel bijzonder is, dat bij de Keukenhoek allerlei verschillende kwaliteitsmerken met elkaar gecombineerd kunnen worden. Hoe fijn is het niet om het deel van je huis, waar je enkele uren per dag doorbrengt, helemaal naar de eigen wensen te hebben ontworpen?! De Weger: 'Dat kan in veel winkels niet, maar wij creëren een unieke keuken voor u. Of het nu gaat om tijdloos, strak, klassiek, romantisch of een combinatie van die stijlen.'


De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl

Complete restyling met verbouwingsopruiming

KATWIJK > Dit jaar bestaat Plug Meubelen 90 jaar en daarom wordt er flink uitgepakt! De vaste en nieuwe klanten kunnen gebruik maken van kortingen die oplopen tot wel 70%. Plug houdt namelijk een verbouwingsopruiming, zodat een aantal delen van de zaak een verfrissende facelift krijgen.

Joep Derksen

Plug Meubelen is opgericht in 1917 en wordt geleid door de derde generatie, waarbij de vierde generatie al in de startblokken zit om zich ook in te kunnen zetten voor alle mensen die vele jaren lang willen genieten van topkwaliteit interieur. Of het nu gaat om eetkamerinrichting, bedden en accessoires, lampen en verlichting of wandmeubelen. Het familiebedrijf gaat niet alleen met haar tijd mee, maar loopt ook vooruit met de nieuwste ontwikkelingen. Zo presenteren fabrikanten regelmatig hun producten in de winkel zelf en kunnen klanten met behulp van 3D-tekeningen zien hoe goed de meubels in hun eigen huis staan.

Facelift

Eigenaar Peter Plug laat weten: 'We gaan bepaalde delen van de zaak een facelift geven en beginnen in april daarom met een verbouwingsopruiming; met kortingen tot 70%. Door deze opruiming komt er ruimte vrij voor nieuwe merken en producten. Bijvoorbeeld waar het gaat om de slaapkamerafdeling. Dan worden HML Bedding (een Nederlands fabrikaat) en Creamat (uit België) toegevoegd aan de toch al uitgebreide collectie. Dit zijn design-bedden van hoge kwaliteit, die toch betaalbaar zijn voor iedereen. Met uiteraard allerlei types vullingen; variërend van natuurlatexmatrassen, koudschuimmatrassen en pocketveren.

De hele slaapkamerafdeling komt ook in een ander deel van het pand terecht; meer naar achteren en daar is een goede reden voor, informeert Plug. 'Niet alleen straalt de slaapkamerafdeling dan meer sfeer uit, bovendien krijgen de klanten meer privacy op het moment dat ze de bedden willen uitproberen en nadenken over de aankoop waar ze een derde van hun tijd op zullen liggen.' Bij de grote raampartijen komen de afdelingen verlichting, met de prachtige en sierlijke lampen en de fraaie collectie van wandmeubelen veel beter tot hun recht. Wie al een tijdje niet bij Plug Meubelen binnen is geweest, komt voor haar of zijn gevoel dus weer in een prachtige nieuwe winkel, die er weer heel anders uit ziet!

Maar dat is nog niet alles. Met de Cloak collectie van de Nederlandse fabrikant Havee heeft Plug Meubelen er een vernieuwende serie modellen bij, die de klanten positief verrassen. Deze modern ogende en heerlijk zittende fauteuils, poefen, tafeltjes en banken zijn ontworpen door architect Hans Daalder. Plug toont de verschillende zitmeubelen. Zoals de 'SAND'; een bank die uit één stuk gegoten lijkt. Direct daarnaast staat de 'SKY'; met scherpe, vernieuwende lijnen, waar je heerlijk in kunt zitten of liggen. Ook zijn er de CLOUD, PACIFIC EN STONE MODELLEN. Plug: 'Onze klanten genieten hiermee van een uitstekend zitcomfort. Door de eigentijdse modellen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor licht en lucht, lijkt de woonkamer ineens veel groter geworden.'


Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 071 402 8046, W: www.plug-meubelen.nl

Alles voor in huis

HILLEGOM > Of het nu gaat om keukens, sanitair of tegels. Maar ook wanneer u op zoek bent naar deuren, plafonds en vloeren; bij Meyer Totaal is iedereen, die op zoek is naar het verbeteren van de woning, aan het goede adres.

Joep Derksen

Wie wil nou niet genieten van een Royal Douche inloopdouche, en zich verwennen met een sunshower? Of een complete randloze toiletset toevoegen aan de eigen (nieuwe) woning? Mariëtte van Steyn – Meyer is van de tweede generatie van dit familiebedrijf en ze geeft een rondleiding door het prachtige pand met een uitgebreide selectie aan geweldige producten en eersteklas kwaliteitsmerken. Ze wijst om zich heen en zegt: ,,Als mensen gaan verhuizen of verbouwen kunnen ze bij ons het totale pakket kiezen. Of het nu gaat om keukens, badkamers, vloeren of plafonds.''

Een groot voordeel én een groot gemak is, dat Meyer Totaal zelf alles installeert met haar eigen monteurs. Ook zorgt het bedrijf voor zaken als stukadoren of elektriciteit. Hierdoor kan er snel gehandeld worden en hoeft de klant niet alle afspraken met verschillende leveranciers zelf te regelen. ,,Maar als mensen het helemaal zelf willen doen en wij enkel de spullen hoeven aanleveren; dat kan natuurlijk ook'', lacht Van Steyn – Meyer.

Op de badkamerafdeling zijn gerenommeerde merken als Royal Douche en HSK te zien. Prachtig zijn de tegelvloeren, laminaat- en pvc-vloeren. Meyer Totaal levert niet alleen complete keukens, maar kan ook zorgen voor renovatiekeukens. ,,Dan zorgen we alleen voor een nieuw front of nieuwe apparatuur. Vaak willen mensen, die een nieuwe woning hebben gekocht toch even het frontje van de bestaande keuken wisselen.''

Ze wijst omhoog naar de Luxalon plafonds: ,,Dit zijn aluminium plafonds; volledig onderhoudsvrij, waar geen schimmels op komen. Het is mooi en strak en kan besteld worden in maar liefst 43 kleuren. Tijdens de wandeling door de zaak wordt de journalist prettig verrast door een toilet, waarbij het deksel automatisch open gaat, zodra je er in de buurt komt. En na gebruik gaat dat deksel ook weer dicht. Iets verderop staat een schitterende douche, waar je ook zittend gebruik van kunt maken; al dan niet uitgevoerd met infraroodverlichting.

Meyer Totaal bestaat al 22 jaar en is een echt familiebedrijf, met heel veel kennis in huis. Het familiegevoel uit zich in alle aspecten, zo licht Van Steijn – Meyer toe. ,,We staan voor onze zaak; het is ons alles en we willen de klanten zo goed mogelijk helpen, waarbij we altijd ons uiterste doen om tot de beste oplossing te komen.'' Het bedrijf heeft een leuk en ervaren montageteam, met mensen die heel prettig in de omgang zijn. De aftersales service is ongeëvenaard: ,,We willen dat mensen tevreden zijn.''

Ook waar het gaat om de prijzen, is Meyer Totaal een bedrijf, waar je absoluut naar toe moet gaan om je huis te verwennen met iets nieuws. Tot en met zaterdag 13 mei heeft Meyer Totaal enorm veel aanbiedingen. Zo kan een volledige kwaliteitskeuken al gekocht worden voor slechts 5.600 euro! Of wat dacht u van een complete regendouche voor slechts 289 euro en een vloerverwarmingsset mét gratis spiegelverwarming voor maar 329 euro. ,,In alle budgetten kunnen we een aanbieding maken. Dat doen we speciaal voor onze klanten, want bij een nieuw huis of verbouwing komt al zo veel kijken'', besluit Van Steijn – Meyer.


Voor meer informatie: Meyer Totaal, Satellietbaan 10 f, 2181 MH Hillegom, T: 0252 530 640, W: www.meyertotaal.nl.

Innovatie kenmerkt succes Afriflora

Bij Afriflora in Aalsmeer worden dagelijks 3 tot 4 miljoen rozen verwerkt. Na de verwerking worden de rozen verkocht via de veilingklok of gaan ze rechtstreeks, via “directe verkoop” naar de klant. Afriflora bezit de grootste rozenkwekerij van de wereld in Ethiopië, dochteronderneming “Sher Ethiopië”.

Directeur Peter Barnhoorn vertelt over de activiteiten van Sher Ethiopië en de rol van Afriflora. De kwekerij Sher Ethiopië is gelegen aan Lake Ziway, op een hoogte van 1650 meter boven zeeniveau. Ook zijn er twee andere locaties in Ethiopië waar “Sher rozen” geteeld worden. In 2017 zal het totale oppervlakte van deze kassencomplexen uit 650 hectare bestaan; dit is te vergelijken met 1.300 voetbalvelden.

Familiebedrijf

Barnhoorn: ,,Als familiebedrijf, vader Gerrit, zoon John en ikzelf zijn we alle drie met grote regelmaat in Ethiopië te vinden. Er is altijd iemand van de familie aanwezig. Voor de rest werken we uitsluitend met lokale mensen. Door deze mensen écht te betrekken in alle processen en in de gehele bedrijfsvoering zijn zij supergemotiveerd, dit merk je ook in het gehele bedrijf.'' Maar Afriflora gaat nog een stap verder. Inmiddels zijn goede scholen gebouwd, waar al meer dan 6.000 kinderen tussen 4 en 16 jaar onderwijs krijgen. ,,Nog steeds bouwen we elk jaar klaslokalen bij, zodat we de kinderen tot hun 18e op school houden. Dit scholencomplex is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied, maar nog meer voor de medewerkers van wie de kinderen al die jaren volledig gratis op school veel hebben geleerd.''

,,Als een medewerker ziek is, of zelfs iemand uit het dorp, dan wordt die persoon gratis verzorgd in ons moderne ziekenhuis. Hierdoor merk je dat de motivatie bij de medewerkers hoog is, waardoor we een echt en eerlijk product in Europa kunnen verkopen onder het Fairtrade label.'' Ook krijgen de medewerkers hogere salarissen, dan wat in Ethiopië gangbaar is; zo blijven de mensen gebonden aan het bedrijf. Dankzij Afriflora heeft het gebied een volledig uitgerust gerechtsgebouw, politiebureau en voetbalstadion gekregen. Ook heeft Artiflora voor een belangrijk deel meegefinancierd aan een grote kathedraal. Wegen zijn aangelegd en drinkwater is bereikbaar geworden voor de wijde omtrek. Barnhoorn: ,,Hierdoor hebben zeker 13.000 medewerkers met hun gezinnen een goede toekomst, waar ze anders absoluut werkeloos zouden zijn geweest.''


Rozen
De directeur vervolgt: ,,Dagelijks worden 3 tot 4 miljoen rozen verwerkt, met name de middelbloemige en trosrozen. Barnhoorn: ,,Deze vinden voor 90% hun weg via de retail in Europa. Het is natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk het werk in Afrika uit te voeren. Zoals het inhoezen van de bossen, de prijs of reclamestickers op de hoes doen en het mixen van de bossen. Ons bedrijf in Nederland is gevestigd op de bloemenveiling in Aalsmeer, vanwaar onze rozen door heel Europa gaan. 100% van onze rozen wordt afgerekend via de veiling.''


Duurzaamheid

Water is cruciaal, zeker in Afrika. Afriflora is zich hiervan erg bewust en juist om deze reden wordt extra zuinig met water omgegaan. Deze bewustwording begint met het opvangen van drainagewater, restanten water uit sproeilijnen, emmers, inpakhallen, koelcellen, kantoren, toiletten en kantines. Barnhoorn: ,,Er zijn speciale filters ontwikkeld om dit vervuilde water te zuiveren, voordat het hergebruikt wordt om de rozen water te geven.'' In de kassen zijn een aantal filters aangelegd. ,,Een filter is een natuurlijk systeem, gevuld met koolstof waarop verschillende rietplanten groeien. De plantenwortels doen het zuiverende werk. Het water gaat door diverse filters naar een door ons gegraven kanaal, vanwaar het weer wordt terug gepompt naar de gewassen. Het is dus een volledig gesloten systeem'', aldus Barnhoorn. ,,Door de ontwikkeling van dit gesloten systeem stroomt er geen afvalwater naar de omgeving en wordt met grote zorg bijgedragen aan een goed milieu.'' Door biologische bestrijding is het gebruik van chemische middelen met ongeveer 63% gedaald. Voor het gespecialiseerd personeel dat deze chemicaliën toedient, gelden strenge veiligheidsmaatregelen, waaronder verplicht gebruik van beschermende kleding en gezichtsmaskers. Op deze manier draagt Afriflora bij aan de gezondheid van mens en milieu.''

Kansrijke ondernemers zetten zich in voor MVO en duurzaamheid

KANSEN > Ondernemers die serieus zaken willen doen in en met Ethiopië, zetten zich ook in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en opereren met respect voor de lokale bevolking. De ontwikkelingen gaan hard in dit land en er zijn volop kansen in onder meer de bloemensector. Niek Bosmans, Landbouwraad van de Nederlandse Ambassade, is een zeer ervaren diplomaat die ook actief is geweest in Zuid-Afrika, Mozambique en Swaziland.

Vorig jaar werd Bosmans geplaatst in Ethiopië en de potentie van het land viel hem direct op: ,,Als je kijkt naar het klimaat, de vruchtbaarheid, de hoge gebieden en de open werkvelden die er nog liggen. Het is een land met veel klimaatzones. Je hebt altijd een passend klimaat voor wat je wilt telen.'' Hij verwacht daarom ook, dat er de komende jaren veel animo is bij ondernemers om nieuwe bedrijven op te starten of bestaande bedrijven uit te breiden. ,,Dit is het moment; de uitgangssituatie is heel goed, omdat de Ethiopische overheid bezig is met een pakket aan maatregelen, dat het aantrekkelijk maakt voor ondernemers om hier te investeren.'' Ook waar het gaat om de ontwikkelingen van weg-, rail- en luchttransport maakt Ethiopië grote stappen, en hierdoor verbetert het land haar concurrentiepositie.

Een tijdje lang is het wel wat onrustig geweest in Ethiopië, maar inmiddels is in grote delen van het land de rust weer teruggekeerd. De hoop en verwachting is, dat op 8 april de noodtoestand wordt opgeheven. Bosmans blikt terug: ,,Ik begon 15 juli met mijn taken hier en drie weken daarna begonnen de onrusten.'' De afgelopen jaren zijn namelijk investeerders uit bijvoorbeeld China en Turkije op onverantwoorde wijze omgegaan met de belangen van de lokale bevolking. Grote stukken land werden afgeschermd, waarbij de bevolking haar gebruiksrechten verloor. In zo'n situatie draagt de lokale bevolking de buitenlandse investeringen in zijn algemeen geen goed hart toe. Nederlandse ondernemers gaan een goede relatie aan met de lokale bevolking, maar als het algemene beeld negatief is, is er sterk de neiging om alle investeerders over één kant te scheren.

Maar dat biedt dus ook kansen. Het is voor de toekomst duidelijk, dat bedrijven moeten zorgen voor goede werkomstandigheden, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bosmans: ,,Het gaat over land, en dat is hier een emotioneel en historisch gegeven. Het afpakken van land kan niet aan de orde zijn, als Nederlandse bedrijven zich hier willen vestigen. Zelfs als boeren hiervoor gecompenseerd worden, blijft het een gevoelig onderwerp. We zijn in overleg met de Ethiopische overheid over hoe ze de grond aan kunnen bieden, met name waar het gaat om de gebruiksrechten.''

De Ethiopische overheid gaat de komende jaren vooral inzetten op het beschikbaar stellen van staatsboerderijen en militaire terreinen, waar buitenlandse investeerders hun activiteiten en productiefaciliteiten kunnen opzetten. Dat zou een positieve stap zijn, zo vindt Bosmans: ,,Zo kun je voorkomen, dat er problemen komen met andere, lokale, boeren die claims gaan opleggen op het gebruik van land.''

Inmiddels lijkt het weer 'business as usual' te zijn in Ethiopië. Maar natuurlijk blijft het land in een fase van hervormingen. ,,Dat gaat stapsgewijs en het is niet zo, dat er onrustgevoelens er niet meer zijn. Maar het is en blijft Afrika. Elk Afrikaans land brengt risico met zich mee om er te investeren.'', geeft Bosmans aan. De ambassade wil en kan bedrijven 'faciliteren' in het zaken doen en ondernemers in contact brengen met de belangrijkste beslissers. Inmiddels opereren 130 Nederlandse bedrijven in Ethiopië, waarvan 100 landbouwgerelateerd. De Nederlandse ambassade kan contacten leggen met bijvoorbeeld het Ethiopian Investment Committee; een heel belangrijke partner.


Bosmans besluit: ,,Nederlandse bedrijven, die duurzaam willen produceren hebben hier de toekomst. Je moet verantwoord omgaan en er voor zorgen dat het grondwater niet verzilt, de arbeidsomstandigheden goed zijn en dat wordt gewerkt aan vrouwengelijkheid. Het type ondernemers dat hier komt, zijn ondernemers, die niet alleen voor het geld komen, maar ook een idee hebben om iets bij te dragen aan de ontwikkeling van het land.''

Uitdagingen overwonnen in Ethiopië

SALULTA > Het kweken van freesia's gaat niet altijd over rozen. Ook niet in Ethiopië, maar het bedrijf Samore plc heeft van de nood een deugd gemaakt. Rene van Dijk, eigenaar van Rene van Dijk Freesia, licht toe hoe de activiteiten in Ethiopië zijn gestart en welke uitdagingen er overwonnen moesten worden.

Joep Derksen

In 2005 ontstonden de eerste plannen om de activiteiten van Rene van Dijk Freesia met nog twee andere freesia bedrijven uit te breiden richting een productiefaciliteit in een land rond de evenaar. De kosten voor productie schoten in Nederland namelijk omhoog en zo zouden freesia's namelijk jaarrond geproduceerd kunnen worden. Via Ronald Vijverberg, een bekend persoon in Ethiopië, kwamen ze in contact met de juiste personen om een eigen kwekerij in Salulta op te richten; een plaatsje dat ten noorden van Addis Ababa ligt. Het doel was, dat er een mobiel teeltsysteem voor zware freesia's zou komen, waarbij ook plantmateriaal zou moeten worden vermeerderd. De eerste tests waren uitstekend, maar op beide teeltlocaties slaagde dit project niet: voor het mobiele gedeelte was er te weinig groeisnelheid in de winter in Ethiopië en in de grotere kassen bleek de temperatuur te hoog te zijn, waardoor de vermeerdering van de knollenfresia’s in Ethiopië niet goed ging.

Het was een zware slag voor het bedrijf; zich helemaal terugtrekken uit Ethiopië zou een te zware financiële aderlating zijn en een verkoop van het lokale productiecentrum zou niet genoeg geld opleveren. Misschien was het een noodgedachte, maar geprobeerd werd om een totaal ander product te gaan kweken in de vier hectare aan kassen, die op 2.700 meter hoogte staan. Van Nederlandse bloementelers kreeg het bedrijf vanaf de start al Violieren, Leeuwenbek, Calla’s en Alstroemeria om in Ethiopië te telen. Uiteindelijk bleek, dat de Statice (Limonium Sinuatum) perfect geschikt was voor teelt in dit gebied. ,,In drie jaar tijd is ons bedrijf daarom volledig omgeschakeld; van 100% fresia's naar 100% Statice'', laat Van Dijk weten. ,,De productie en verkoop van Statice in Nederland is alleen maar in het voorjaar en de zomer. Maar in Ethiopië produceren we deze juist in het overige deel van het jaar. Zo is er jaarrond product beschikbaar.''SamenwerkingSinds vorig jaar is ook een samenwerkingsverband aangegaan met het bedrijf Together2Grow. Een hectare aan kassen is opgezet voor de teelt van Alstroemeria en de resultaten zijn goed. Van Dijk: ,,De teelt en productie verlopen heel voorspoedig en de kwaliteit is goed. We pinchen de Alstroemeria, waarbij we enkele bloemen verwijderen, zodat de kracht van de plant verdeeld wordt over de rest van de bloemen. We willen meer volume maken om een groter deel van de markt te bedienen.''
Hij is zeer enthousiast over de lokale mensen die in Ethiopië voor ons werken om van Samore plc een succes te maken. ,,De eigenaresse van de grond en haar man zijn partners in ons bedrijf. Zij is medeverantwoordelijke en zet zich heel erg in, dat vrouwen in Ethiopië gelijkwaardig aan mannen worden behandeld. Ook wordt werk gegeven aan tien doven en slechthorenden, die anders nooit werk gevonden zouden hebben. De mensen gaan voor het vak, kunnen goed met de producten overweg, spreken goed Engels en kunnen e-mailen, mobiel bellen en appen.''NachtvorstNiet alles verloopt nog op rolletjes. Samore liep in januari groeischade op, vanwege strenge nachtvorst. Met de weken erna een 30% minder productie. In de kassen hingen weliswaar kachels, maar die waren niet berekend op temperaturen van acht graden onder nul. Het resultaat was zware vorstschade. Dat zal niet weer gebeuren, verzekert Van Dijk: Volgende winter staan er voldoende kachels in de kassen.''
Over tien jaar zit het bedrijf van Dijk en collega’s Vof. Barendse zeker nog in Ethiopië. ,,We kozen bewust voor dit land, omdat het goed geleid en stabiel is. De tuinbouw werd en wordt er onwijs gestimuleerd door de overheid, ook al heeft de onrust vorig jaar het enthousiasme van ondernemers wat getemperd. Maar wij blijven in Ethiopië; hier ligt toekomst.''

Voor meer informatie: www.samore.eu.