Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 februari 2013

'Modulaire milieustraat kan natuureiland redden'

TEYLINGEN – Het eiland bij de milieustraat kan als natuurgebied behouden blijven. Maar de gemeenteraad moet dan wel instemmen met de komst van een modulaire milieustraat. Op initiatief van de groengroep (Betrokken Voorhouters) geeft directeur Van Ommeren van Modulo Béton een presentatie over dit verplaatsbare bouwwerk. Volgens Van Ommeren biedt de bestaande locatie wel voldoende ruimte.

Een modulaire milieustraat wordt in veel kortere tijd gebouwd en ook wordt een deel van het gebied dubbel gebruikt. De ruimte onder het aanrijdperron, bijvoorbeeld, wordt benut om afvalcontainers of gemeentebusjes te plaatsen. Maar het allerbelangrijkste voordeel is, dat deze installatie verplaatsbaar is. Met de onvermijdelijke gemeentelijke fusie in het vooruitzicht, is het naïef te denken dat de Voorhoutse milieustraat nog dertig jaar gebruikt zal worden.

René van der Horst van de groengroep laat weten: ‘Onze insteek voor het organiseren van de presentatie is niet om hoofdaannemer te worden. Het gaat ons om de natuur, die we willen behouden. Het behoud van het eiland is ons eigenlijke doel. Maar als je als gemeente toch een hoop geld gaat uitgeven, kijk dan ook naar andere mogelijkheden. Het is niet zo handig als de gemeente zich gaat vastleggen met een vast bouwwerk. Kijk vooruit!’

Opvallend is, dat de gemeente Teylingen al vier jaar geleden uitgebreid contact heeft gehad met Modulo Béton. Dit contact is volgens Van der Horst onlangs door Bureau Oranjewoud, dat in opdracht van de gemeente werkt, om onduidelijke redenen verbroken. Van Ommeren’s bedrijf heeft al elf modulaire milieustraten gerealiseerd en de directeur geeft maandag 25 februari een presentatie aan alle leden van de gemeenteraad. Van der Horst: ‘We willen de raadsleden voorzien van meer informatie over deze mogelijkheid dan ze hebben gekregen van de wethouder.’

Bestuurders willen macht overnemen

STREEK – Tijdens de bestuurlijke conferentie op donderdag 14 februari praten de gemeenteraadsleden over een intensievere samenwerking.

De politici van de vijf Bollendorpen (Bollenvijf) moeten overeenstemming zien te vinden hoe ze dit willen bereiken. Maar het ziet er naar uit, dat dit al voor hen beslist is. De stuurgroep, die deze bijeenkomst heeft voorbereid, heeft een ‘position paper’ opgesteld. Uit dat document blijkt, dat samenwerking gezocht moet worden op vijf onderwerpen: openbare orde & veiligheid, sociaal domein, economische zaken, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Op deze gebieden moeten de Bollenvijf de komende vijftien jaar intensief gaan samenwerken en de stuurgroep is bereid om dit proces in de hand te houden.

Als de politici met dat voorstel akkoord gaan, besluiten ze om een groot deel van hun zeggenschap over te dragen aan een klein groepje bestuurders. Het einddoel van deze stuurgroep lijkt een complete gemeentelijke fusie. Onlangs heeft stuurgroeplid en burgemeester Marjan van Kampen (Teylingen) zich uitgesproken voor een fusie van Teylingen met omliggende dorpen.

Fietsersperikelen worden opgelost

HILLEGOM – De overlast van de aanleg van de fietsenstallingen rondom het NS-station loopt de spuigaten uit. De omwonenden klagen steen en been en gemeenteraadslid De Groot (Hillegom Progressief) nam het voor hen op. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 februari voelde hij wethouder Van Griensven aan de tand.

De Groot: ‘Wat gaat u doen aan de overlast? De communicatie met de omwonenden verloopt niet bepaald soepel. Is de wethouder bereid via bemiddeling een voor alle partijen aanvaardbare oplossingen te vinden in deze voor alle partijen vervelende kwestie” Wethouder Ton van Rijnberk sprak namens zijn collega Kleijheeg en liet weten dat Kleijheeg heeft toegezegd weer in gesprek te gaan met de omwonenden.

Ook naar een oproep van De Groot om de verbinding van het fietspad N208 met de Wilhelminalaan aan te pakken, wordt geluisterd. Wethouder Van Griensven liet weten dat dit verkeerspunt wordt aangepakt. ‘We willen dit soort situaties helemaal niet.’

Lokaal maatwerk belangrijker dan inschrijftijd

HILLEGOM – Met een minimale meerderheid van 9 tegen 8 stemmen ging de gemeenteraad akkoord met de ‘Ontwerp huisvestingsverordening Holland Rijnland’.Het grootste discussiepunt was het feit dat woningzoekenden in de Rijnstreek bevoordeeld worden op de huisvragers in Holland Rijnland.

Of je in aanmerking komt voor een woning volgens het woonruimteverdeelsysteem hangt namelijk in grote mate af van de tijd dat je op de wachtlijst staat. Hoe langer je wacht, des te meer punten je krijgt. Maar de mensen in de Rijnstreek die zich voor 2006 voor een vergelijkbaar systeem in hun regio hebben ingeschreven, hebben een groot voordeel op de Holland Rijnland-inschrijvers. Hun periode van inschrijving begint namelijk pas op 1 juli 2006.

BBH, PvdA, Hillegom Progressief, CDA en de fractie Frits Roelfsema vonden dit onacceptabel. Maar Bloeiend Hillegom, VVD en D66 vonden de voordelen van onder meer het mogen hanteren van 30% lokaal maatwerk de doorslag geven. Het collegevoorstel werd nipt aangenomen.

Mosquito moet verboden worden

HILLEGOM – De politieke partijen Bloeiend Hillegom, Hillegom Progressief en D66 willen geen mosquito-apparaat meer in de gemeente hebben. Zo’n mosquito geeft een irritante toon af, die volgens de fabrikant alleen door mensen onder de 25 jaar te horen is. Zo wordt voorkomen dat ze op de bewuste plek blijven hangen.

Maar het parlementair comité van de Raad van Europa heeft zich met grote nadruk uitgesproken voor een Europa-breed verbod van de mosquito. De drie partijen zijn het hier hartgrondig mee eens. In een amendement dat volgende maand in de gemeenteraadsvergadering wordt behandeld, stellen de partijen: ‘Wij vinden de mosquito in strijd met de Rechten van het Kind. Dit raakt de mensenrechten. Niet alleen de jongeren onder de 25 jaar die overlast veroorzaken, horen het geluid van het apparaat. Ook de overige 99% van de kinderen en jongeren uit de leeftijdscategorie van 0 tot 25 jaar ervaart dit geluid. Ook volwassenen van 25 jaar en ouder met een goed gehoor hebben last van dit apparaat.’

Raad wil inzicht in Duinpolderdiscussie

HILLEGOM – De gemeenteraad is niet blij met de manier waarop de besluitvorming plaats vindt over de planstudie van de Duinpolderweg. Het college werd opgeroepen om een compleet inzicht te geven over dit onderwerp. Het gaat dan om het te volgen proces, de visie van het college hierop en de aandachtspunten voor de gemeenteraadsleden.

De fracties van de PvdA en Bloeiend  Hillegom namen het initiatief voor deze motie en raadslid Van Dijk (PvdA) stelde: ‘Dit onderwerp heeft grote gevolgen in en voor onze gemeente. We zitten in een proces om te gaan beslissen of daar wel of niet een weg gaat komen. Het proces is niet helemaal inzichtelijk en we willen die helderheid wel hebben van het college.’

Wethouder Van Griensven reageerde: ‘Waar we als gemeente aan bod zijn over inpassingsplannen en dergelijke, houden we u op de hoogte. U kunt dus wel meepraten. Op 14 maart is er een informatiebijeenkomst waarbij mensen alle vragen kunnen stellen en voorlichting kunnen krijgen.’ De motie werd toch aangenomen.

‘Repareren goedkoper dan weghalen’

HILLEGOM – De totale schade door vernielingen tijdens de jaarwisseling bedraagt 8.280 euro. Dit maakte burgemeester Jan Broekhuis tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 februari bekend. Hij deed dit op verzoek van raadslid Co Jansen (Bloeiend Hillegom).

Broekhuis liet weten dat de schade met name veroorzaakt was door het opblazen van prullenbakken en enkele depotdogbakken. ‘In het verleden werden die bakken afgesloten of zelfs weggehaald. Maar ik heb begrepen dat de huidige vuilnisbakken niet meer afgesloten kunnen worden. Dat zou betekenen dat ze weggehaald moeten worden. Het weghalen en terugbrengen van de bakken zal echter meer kosten dan de kosten voor het repareren van de schade na het opblazen.’

Hij haastte zicht te zeggen: ‘Dat is geen uitnodiging om de bakken op te blazen!’ Broekhuis vervolgde hierop: ‘Het schijnt dat volle vuilnisbakken minder aantrekkelijk zijn om op te blazen dan lege bakken.’ De burgemeester stelde: ‘Het is een beetje raar verhaal dat ik vertel.’

Politicus BBH richt eigen fractie op


HILLEGOM – Met het vertrek van gemeenteraadslid Han Bovens (BBH) kreeg Frits Roelfsema, als nummer drie op de verkiezingslijst, de kans om een raadszetel in te nemen. Dit deed hij en hij begon met een verrassing.

In zijn maidenspeech stelde Roelfsema, die zes jaar geleden in Hillegom kwam wonen: ‘Dit is voor mij een bijzondere dag omdat ik weer als raadslid aan de slag kan en de belangen van de burgers kan vertegenwoordigen. Ik heb 10 jaar ervaring in de politiek en heb de afgelopen tweeënhalf jaar aan mijn studie gewijd. Ik stond op de lijst van de BBH, maar zij wilden mij niet als hun vertegenwoordiger. Ik zal als de fractie Frits Roelfsema mijn functie gaan uitoefenen.’

Roelfsema was onder meer zeven jaar gemeenteraadslid in Leek en voor de Hillegomse CDA drie jaar lang burgercommissielid. ‘Voor de BBH heb ik meegeschreven aan het verkiezingsprogramma en campagne gevoerd. Uiteindelijk waren er niet genoeg stemmen voor mijn derde plaats.’ Zijn regeerperiode is nu gekomen: ‘Met het vertrek van Bovens is de volgende kandidaat op de lijst aan de beurt. De BBH vond dat ik me te lang niet heb bemoeid met de partij. Ze gunden me geen plek voor de raad en daarom zit ik als zelfstandig fractielid in de raad.’

Praat u nog met de BBH? ‘Er is sinds januari geen contact meer geweest. Het bleek dat de meningen te ver uit elkaar lagen. Toen heb ik ook aangegeven dat ik als zelfstandig fractielid verder ga.’ Zult u alle vergaderingen bezoeken? Ik neem mijn taken serieus en maak een keuze uit zaken waar een partij een mening over moet hebben.’

Bent u een eenjaarsvlieg? ‘Ik ga kijken hoe dit jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen verloopt. Ik zal aansluiting zoeken met een andere partij, Maar eerst wil ik goed optreden in een aantal stevige agendapunten voor de komende jaren.’ Over de naam van deze partij wil hij alleen in vertrouwen spreken.

‘Roelfsema kiest voor eigen belang’

HILLEGOM – Fractievoorzitter Frank Evers (BBH) is helemaal niet blij met de actie van zijn oud-partijgenoot Frits Roelfsema. ‘Het is ordinaire zetelroof!’

Evers licht zijn standpunt toe: ‘Hij stond op de verkiezingslijst in 2010 en we hebben drie jaar lang niets van hem gehoord. De fractieleden zetten zich allemaal in voor Hillegom en BBH. Het kan niet zo zijn, dat je na al die tijd je plek opeist. Er was geen uitzicht voor hem op de plaats van de aankomende kandidatenlijst.’ De fractievoorzitter gaf in december al dit standpunt door aan Roelofsen: ‘Hij nam boos afscheid van ons. Als hij z’n gezicht maar af en toe had laten zien, dan was er niets aan de hand geweest. Maar hij is op geen enkele vergadering geweest; zelfs niet de ledenvergadering. Het is ordinaire zetelroof. Hij had bij de verkiezingen nog geen eens 50 stemmen. Hij stond als nummer 3 op de lijst, maar niet in de wetenschap dat hij per sé een raadslidmaatschap ambieerde. Er zijn mensen die alleen voor eigen belang gaan.’

Zuidelijke varianten Duinpolderweg definitief van tafel

HILLEGOM – De zuidelijker gelegen varianten van de Duinpolderweg worden niet meer meegenomen in de besprekingen over de tracékeuze. Een voorstel van fractievoorzitter Van Vliet (Hillegom Progressief) met deze strekking werd verworpen door een meerderheid van de politieke partijen.

Van Vliet pleitte: ‘De vervoersbewegingen zijn veranderd en de N207 is verbreed. Die veranderingen zijn niet meegenomen in de oude onderzoeken.’ Ze was echter een roepende in de politieke woestijn. Gemeenteraadslid Snuif (D66) vatte de mening van de overige partijen samen: ‘We zijn (in dit beslissingstraject) bezig met een trechter; je gaat van meerdere varianten naar één variant. De fase van de zuidelijke varianten is een gepasseerd station. Op deze manier wordt de discussie herhaald.’

Zware kritiek op communicatie

HILLEGOM – De gemeente moet meer aandacht besteden aan de directe en zorgvuldige communicatie met ondernemers en inwoners. Met name waar het gaat om de beantwoording van brieven, e-mails en telefoon.’ Deze kritiek uitten de partijen Hillegom Progressief, VVD, CDA, PvdA en Bloeiend Hillegom tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 februari.

De kritiek was een direct gevolg van de rampzalige uitslag van het ‘mystery guest’ onderzoek van de Kamer van Koophandel. Hillegom scoorde hierin het slechtst van alle Bollengemeenten op het vlak van beantwoording van e-mails en telefoontjes van ondernemers. In een motie riepen deze partijen het college op om deze punten zo snel mogelijk te verbeteren. Gemeenteraadslid De Jong (BBH): ‘Het is schrikken en bijna gênant te lezen dat de telefonische bereikbaarheid van de gemeente nog moet worden verbeterd. Je wordt vriendelijk te  woord gestaan, maar het gaat nogal eens mis als je moet worden doorverbonden. Deze dienstverlening is niet op orde.’

Bostelaar gaat voor leiderschap


LISSE – André Bostelaar heeft zich nadrukkelijk kandidaat gesteld als nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij deed dit tijdens het bezoek van Hans Démoed, CDA-fractievoorzitter van Provinciale Staten en enkele andere Statenleden. Tijdens de koffie met cake maakte Bostelaar van zijn hart geen moordkuil. ‘Als het aan mij ligt, ben ik in 2014 fractievoorzitter. Voor minder doe ik het niet.’ De huidige fractievoorzitter, Joke Vermeulen, is met vakantie in Egypte en de plaatselijke bestuursleden toonden hun kaarten nog niet. Er volgde geen applaus als ondersteuning na Bostelaar’s aankondiging.

Diepte-investering voor meer sociale woningen

RIJPWETERING – De gemeente heeft 174.000 euro verlies gemaakt bij de aan- en verkoop van het pand van de Rabobank. Enkele jaren geleden kocht de gemeente dit pand voor 1.677.000 euro, maar nu neemt woningbouwvereniging Alkemade ditzelfde perceel over voor 1.503.000 euro. Het voormalige kantoor van de Rabobank wordt deze maand gesloopt.

De senior adviseur communicatie laat weten dat ‘deze bedragen niet veel zeggen. Er is getracht met de aankoop een doel te realiseren, namelijk de realisering van meer sociale huurwoningen om daarmee meer differentiatie in het dorp Rijpwetering te bereiken. Het is een herstructureringsproject van leegstaand kantoor naar woningbouwproject met een relatief hoog aandeel sociaal. Dat vergt altijd een maatschappelijke investering en daarom staat de gemeenteraad staat achter dit project.’

Ethische commissie over leven of dood

KAAG EN BRAASSEM – Met het decentraliseren van de jeugdzorg worden de financiele beslissingen over wie welke zorg krijgt, bij de gemeenten neergelegd. En dat kan grote emotionele consequenties hebben, want de mogelijkheid bestaat dat ouders tijdens raadsvergaderingen om geld komen vragen voor hun doodzieke kind.
Tijdens een presentatie werden de leden van de Wmo Adviesraad geïnformeerd over wat er op de gemeente(n) afkomt. Ambtenaar Judith van der Zwaan gaf een voorbeeld: ‘Als een kind een heel zware ziekte heeft en er is wel een experimenteel medicijn voor, dat niet vergoed wordt door de verzekering. Dan moeten wij bepalen of dat kind begeleiding krijgt, of dat wij geld uitgeven voor dat experimentele medicijn. Dus het kan gebeuren dat ouders met hun kind naar de raadsvergadering komen om te vertellen dat hun kind dood gaat, als hij het geld voor het experimentele medicijn niet krijgt? De ambtenaar antwoordde: ‘Er wordt gedacht om regionaal een ethische commissie in te stellen, om te voorkomen dat de gemeente moet bepalen of een kind wel of niet geld krijgt voor een experimenteel medicijn.’ Voor wethouder Floris Schoonderwoerd  (PvdA) zou een dergelijke situatie een nachtmerrie zijn: ‘Het moet niet zo zijn dat de gemeente hierover de beslissing moet nemen.’

Leiden Marathon door Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM – Voor het eerst in haar historie komt de Leiden Marathon in onze mooie gemeente. Een groot deel van de circa 10.000 deelnemers worden met een nieuwe route uit de stad geleid en bezoeken ook Leiderdorp en Hazerswoude. De mannen en vrouwen die de marathon lopen (42,195 kilometer) lopen op 26 mei door Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk, Hoogmade, Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Oud Ade. Vervolgens gaan ze via Leiderdorp weer naar Leiden om daar te finishen op de Vismarkt.

Wethouder Floris Schoonderwoerd verstrekte donderdag 7 februari meer informatie. ‘Tijdens de 23ste editie stellen we Kaag en Braassem open voor de stedelingen, zodat ze van ons mooie gebied kunnen genieten. Tjeerd Scheffer, topsportcoördinator van Leiden, vulde de details in. De Leiden Marathon begon in 1991 met 2.300 lopers en 60.000 mensen langs de kant. Dit jaar worden 10.000 deelnemers verwacht. Van deze mensen lopen circa 1.000 personen de marathon, 4.000 deelnemers de halve marathon en 3.500 mensen de 10 kilometer. De rest houdt zich bezig met de 5 kilometer of de KidsRun.

Scheffer heeft grote plannen. Een Keniaans toploper moet het parcoursrecord op de marathon (2:14:08 uur) scherper zetten. Maar ook voor de recreanten moet het een feest worden. Daarom heeft de organisatie een nieuwe prijs opgezet. Scheffer: ‘Dit jaar gaan we door negen dorpen en één stad. We willen aan de komende editie een beetje de Elfstedentochtsfeer hangen. Bij Bartlehiem is het altijd feest en daarom hebben we de Bartlehiem Bokaal. We willen graag dat in de dorpen een feestje gebouwd wordt om de lopers te ontvangen. Zo krijgen de lopers een adrenalinestoot als ze door Hoogmade, Roelofarendsveen of Oud Ade lopen. Het dorp met het warmste welkom krijgt de Bartlehiem Bokaal. Met hulp van de inwoners wordt dit de mooiste marathonroute van Nederland.’

Om te ervaren hoe intens het is om een marathon te lopen, mogen ook minder sportieve inwoners hiermee in contact komen. Daarom wordt op 12 mei een fietstochtroute georganiseerd, waarbij de fietsers het hele marathonparcours rijden. Tijdens de echte marathon staan op ieder vijf kilometerpunt mensen van het Rode Kruis en mensen met reanimatie-ervaring. In totaal zetten 1.000 vrijwilligers zich in om van de marathon een groot succes te maken. Op 28 februari is een openbare bijeenkomst in Oud Ade, waar meer informatie is over de Leiden Marathon.

Mystery guests in horeca en supermarkten

KAAG EN BRAASSEM – Minderjarige toezichthouders gaan in de cafés en supermarkten controleren of zij ook drank mogen kopen. En als deze jonge ‘mystery guests’ dat ook lukt, stelt de gemeente strafmaatregelen in.

Wethouder Floris Schoonderwoerd: ‘We hanteren het “Three strikes and you’re out” systeem. Als bijvoorbeeld een horeca-instelling iemand naar binnen laat die jonger is dan 16 jaar, dan krijgt dit bedrijf eerst een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt een boete en als nogmaals de fout in gegaan wordt, dan wordt de tent voor een bepaalde tijd gesloten.’ Elders in het land zijn al proeven gedaan met dit systeem en de ervaringen zijn zeer positief; de supermarkten en horecazaken gingen veel beter letten op wie ze binnen lieten en aan wie ze drank verkopen.

Wethouder wil ontzuiling van scholen

‘Leerlingenaantallen te positief ingeschat’

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – De schattingen van de onderwijsinstellingen over de toekomstige aantallen leerlingen zijn veel te positief opgesteld. Wethouder Floris Schoonderwoerd gaat hierover de komende weken met de verschillende directies van de vier onderwijsstichtingen in overleg.

Donderdag 7 februari lichtte Schoonderwoerd toe: ‘Tijdens die gesprekken praten we over het feit dat ze allemaal meerjarenbegrotingen presenteren met stijgende leerlingenaantallen. Als je die aantallen optelt, strookt het eindresultaat niet met de leerlingenprognoses van de gemeente. De cijfers van de onderwijsinstellingen  zijn te positief ingeschat. Ze kunnen net allemaal gelijk hebben met hun claim dat ze meer leerlingen gaan hebben.’

Het is noodzakelijk dat de schattingen van toekomstige leerlingenaantallen ook juist worden uitgevoerd. Als een school bijvoorbeeld 30% meer leerlingen verwacht over vijf jaar, moeten hiervoor extra lokalen of zelfs een nieuw schoolgebouw worden gerealiseerd. Schoonderwoerd: ‘Maar als alle planningen te positief zijn, moeten wij onnodig aanpassingen doorvoeren. We willen niet teveel lokaal bouwen, op basis van onjuiste cijfers.’

Hij pleitte ook voor het doorbreken van het ‘zuildenken’, waarbij iedere school vasthoudt aan de eigen katholieke, protestante of andere levensstroom. ‘Zuilen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid in de kernen. We moeten dwars door de zuilen heen kijken om te bekijken hoe je goed onderwijs op de been kunt houden. Het delen van faciliteiten zou een mooie uitkomst kunnen zijn. Laten we bekijken hoe je meer samenwerking krijgt tussen de stichtingen om ervoor te zorgen dat je juist in de kleinere kernen de scholen overeind kunt houden. Daarom is het belangrijk om de zuilen wat minder heilig te verklaren. Ik ben er niet op uit om scholen te sluiten.’

Verkeerssnelheden omlaag

KAAG EN BRAASSEM – In de toekomst moeten we allemaal langzamer gaan rijden op de doorgaande wegen. Dat is het gevolg als de politiek instemt met het ‘Categoriseringsplan Wegennet Kaag en Braassem 2013’. Wethouder Floris Schoonderwoerd verstrekte donderdag 7 februari meer informatie en op woensdag 20 februari kunnen de inwoners desgewenst zelf vragen stellen.

Tot nu toe is het zo, dat binnen de bebouwde kom het gemotoriseerde verkeer 50 kilometer per uur mag rijden en daarbuiten gaat de snelheid omhoog naar 80 kilometer per uur. Maar met het ‘Duurzaam Veilig’ principe wordt de snelheid binnen de bebouwde kom verlaagd naar 30 kilometer per uur. Op de wegen die de dorpen onderling verbinden mag dan nog maar 60 kilometer per uur gereden worden en alleen op de provinciale wegen blijft de maximumsnelheid 80 kilometer. .

Schoonderwoerd: ‘Met de gemeenteraad organiseren we hier een informatieavond. Op een kaart tonen we wat de veranderingen zijn in met name de kernen en de hele weg vanaf Oud Ade richting Leiderdorp.’ De snelheidswijzigingen worden niet van vandaag op morgen doorgevoerd; pas als een weg aan de beurt is om opgeknapt te worden. Schoonderwoerd: ‘Alleen een bord neerzetten zal niet werken; de weg moet ook ingericht worden alsof het een 30-km of 60-km weg is. Pas dan gaat de politie handhaven. De informatieavond voor inwoners vindt woensdag 20 februari plaats vanaf 20:00 uur in het gemeentehuis in Roelofarendsveen.

Zorgen over sluiten kamers

OUDE WETERING - De leden van de WMO-adviesraad maken zich ernstig zorgen over de handelwijze bij verzorgingshuis Jacobus (Saskia van Uylenburchlaan 1). Harry van Rossum stelde het onderwerp aan de kaart: ‘Bij Jacobus zijn wachtlijsten van mensen die daar opgenomen willen worden, maar er worden kamers gesloten. Dat vind ik een heel vreemde situatie.’ Zijn collega-commissielid Aleid van der Meer wist hier meer over te vertellen: ‘Mensen die ZZP 3 (Zorg Zwaarte Pakket) geïndiceerd zijn, worden dit jaar niet meer opgenomen. Die kamers gaat Jacobus verhuren aan andere mensen. Dat gebeurt niet alleen bij WIJdezorg, maar regiobreed.’ Van Rossum schudde zijn hooft: ‘Dat is een trieste zaak.’

‘Bollenvijf hebben recht op kroonbenoemde burgemeester’


LISSE – De Bollenvijf kunnen prima zelfstandig blijven en dan hebben ze ook recht op een kroonbenoemde burgemeester. Deze woorden komen van Hans Démoed, CDA-fractievoorzitter van Provinciale Staten, die vrijdag 8 februari met een delegatie de Bollenstreek bezocht.

Hij roemde de unieke cultuurhistorie en de bollensector, maar stelde ook: ‘De grootste bedreiging voor deze regio is de grootschalige woningbouw. We moeten anders nadenken over de toekomstige groei; dat moet niet gaan over nog meer huizen, maar over kwalitatieve aspecten. De tijd is voorbij dat gekozen moet worden tussen ‘meer vliegtuigen of meer huizen’ en ook een Bollenstad moet niet gerealiseerd worden.’

Démoed vervolgde: ‘De oplossing voor de problemen waar deze regio voor staat, hoeft niet per sé een fusie of schaalvergroting te zijn. Als de gemeenten toch een fusie willen, dan is dat prima. Maar als de conclusie is, dat ze willen samenwerken, dan hebben ze recht op kroonbenoemde burgemeesters. De gemeenten moeten zelf de regie houden; dan hebben ze alles zelf in eigen hand en wat mij betreft ook recht op een kroonbenoemde burgemeester.’

Art in the Fields

LISSE – De kunstenaars Wout Ruigrok en Iet Langeveld gaan het project ‘Art in the Fields’ opzetten. Ze maken een tiental panelen van circa 2,5 meter hoogte en plaatsen die in de paden van het bloembollenland ‘De Wolf’. Zo kunnen de toeristen op hun weg naar de Keukenhof genieten van een combinatie van kunst en bloembollen. Maandag 11 februari werd dit idee tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken warm ontvangen. De kunstenaars ontvangen een subsidie van 1.000 euro voor dit idee.

De panelen worden gemaakt van watervast hout en met metalen pinnen gaat het geheel de grond in; zo blijven de werken staan bij een wat sterke wind. Langeveld: ‘De kunstwerken komen in de scheerhoeken te staan: stukjes onbeplante bollengrond op de hoek van een veld. De eigenaar, pachter en kweker van het land van de Wolf hebben toestemming gegeven. Als er op het land gespoten moet worden, halen we de kunstwerken tijdelijk weg en plaatsen we ze daarna weer terug.’ De kunstwerken worden geplaatst van half maart tot het einde van de Keukenhoftijd.

De kunstwerken komen op een afstand van circa tien meter uit elkaar te staan langs de Stationsweg en achter het hek. Als het een succes wordt, dan willen de kunstenaars volgend jaar hetzelfde evenement weer opzetten, maar dan grootser aangepakt. Dan worden meer kunstenaars uitgenodigd, zodat een bredere variatie aan werken bewonderd kan worden.

Even dreigden de kunstenaars nog 610 euro te moeten betalen voor het uitvoeren van hun idee. Immers, kunstwerken die langer dan enkele weken geplaatst worden, vallen onder het predicaat ‘bouwwerk’ en dan moet er een vergunning worden aangevraagd. Maar op verzoek van de wethouder wordt intensief gekeken hoe deze uitdaging opgelost kan worden.

Dichttegels door dorp

LISSE – Voor het maken van een Bollenpoëzieroute gaat de gemeente speciale dichttegels aanleggen in de grond. Die tegels komen te liggen tussen het centrum en de Stationsweg. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte maandag 11 februari tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken meer informatie.

Op de tegels komen fragmenten van gedichten van internationaal bekende dichters. De teksten zijn dus niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits of Spaans. De Roon over deze dichttegels: ‘We gaan voor heel officiële poëzie en gebruiken bijvoorbeeld niet het materiaal van onze dorpsdichter.’ Wanneer de dichttegels geplaatst worden, is nog niet bekend.

Enthousiasme over boekje

LISSE – Het boekje ‘Lisse in de jaren ‘70’ verschijnt begin maart. Wethouder Adri de Roon (D66) liet maandag 11 februari tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken weten zeer tevreden te zijn met het eindresultaat. ‘Dit is een tweede reeks uit in totaal vier boekjes. De opzet van auteur Arie in ’t Veld is een beetje half historisch en een beetje journalistiek. Dit wordt een van de leukere delen; het is nog leuker dan de vorige uitgave. Zeker als je later in Lisse bent gaan wonen; zo kun je lezen wat er toen allemaal gebeurd is.’

Gebruik kracht van cultureel café

LISSE – Als de culturele organisaties niet het cultuur café gaan oppakken, trekt de gemeente uiteindelijk de stekker eruit. Deze waarschuwende woorden uitte wethouder Adri de Roon (D66) maandag 11 februari tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken.

Hij stelde: ‘Nu is het zo, dat de gemeente te veel aan de organisatie van dit evenement moet trekken. De verenigingen moeten er ook zelf wat aan doen en niet alleen passief consumeren van wat er gebeurt. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als verenigingen bij een volgend cultureel café vertellen over wat ze hebben opgezet.’

Het aanstaande cultureel café vindt op 23 mei plaats in ’t Koetshuis. Commissiesecretaris Carla Kappelhof tipte alvast: ‘Je moet dit cultureel café zien als een netwerkborrel, waarbij verenigingen elkaar kunnen versterken. Het uiteindelijke doel is met elkaar te netwerken en bekend te maken wat je met elkaar van plan bent.’

Subsidie voor Maestro

LISSE – Het Symfonieorkest Bloembollenstreek krijgt 500 euro voor hun activiteit ‘Maestro’, waar jonge kinderen hun dirigeertalenten kunnen tonen. De leden van de commissie Culturele Zaken kenden dit bedrag maandag 11 februari toe, al moest nog wel even een oplossing gevonden worden om te voldoen aan de subsidieregels.

Commissiesecretaris Carla Kappelhof wees de leden er namelijk op dat een evenement alleen subsidie mag krijgen als er een vernieuwende factor in zit. ‘Vorig jaar hebben ze dit ook gedaan. Wat is het vernieuwende karakter dit jaar?’ Wethouder Adri de Roon (D66) grapte hierop: ‘Vorig jaar vroegen ze 1.000 euro subsidie aan en dit jaar 500 euro.’

Het werd een korte discussie over en weer, maar uiteindelijk werd het ei van Columbus ontdekt. De commissieleden besloten, dat het vernieuwende aan het evenement zal zijn, dat er meer publiciteit over ‘Maestro’ moet plaatsvinden via de sociale media.

Wakweek idee voor toekomst

LISSE – De Week van de Amateurkunst (Wakweek) moet de komende jaren gebruikt worden om de culturele markt te houden. Of, in de woorden van wethouder Adri de Roon (D66) tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken, ‘te reanimeren’. Hij deed deze uitlatingen, nadat de commissieleden hun enthousiasme uitspraken over het in de toekomst organiseren van zo’n Wakweek, waar allerlei amateurverenigingen zich aan het publiek tonen. Dan kan het gaan om onder meer koren, ateliers en tentoonstellingen.

Historische bruggen krijgen naambordjes


LISSE – In het hele dorp krijgen in totaal 21 cultuurhistorische bruggen een eigen naambordje. Het eerste exemplaar werd donderdag 7 februari door wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) bevestigd aan de ‘Lefeber’ brug op de Zwanendreef.

Met de benaming komt een oude wens van de recent overleden Aad van Kampen alsnog in vervulling. Hij heeft de historie van de bruggen in het dorp achterhaald en het was ook zijn idee om alle 21 bruggen met historische waarde een naam te geven. Van Zelst is blij dat dit nu gaat gebeuren: ‘Op deze manier wordt de cultuurhistorie voor de inwoners zichtbaar gemaakt. Het college heeft als wens om een meer zichtbare gemeente te zijn en dit is het eerste zichtbare resultaat. We willen ook alle kunstwerken voorzien van naambordjes.’

De wethouder liet overigens wel weten af te willen van de verwijsbordjes die overal in het dorp aan de lantaarnpalen zijn bevestigd: ‘Die dateren nog van voor het Tomtomtijdperk. ‘De vraag is of we die bordjes willen houden; je kunt de adressen digitaal opzoeken.’ Terug naar de brug; deze is in 1938 aangelegd en de ‘eerste steen’ werd op 22 april van dat jaar geplaatst door de broers Alfons en Gerard Lefeber. Zou het kunnen, dat een van deze twee nog in leven is? De journalist wordt hartelijk toegelachen: ‘Dat lijkt me sterk’.

Na het schieten van enkele plaatjes wandelt de wethouder terug naar het gemeentehuis, terwijl een buurtbewoonster het nieuwe bordje komt bewonderen. ‘Wat jammer dat de gemeente Alfons en Gerard Lefeber niet hebben uitgenodigd.’ Het blijkt dat deze broers nog in Lisse en Hillegom wonen. Op dat moment komt Alfons Lefeber (83) in blakende gezondheid aanfietsen. Hij stopt en beoordeelt het eindresultaat: ‘Ik kom iedere dag naar deze brug om de eendjes te voeren. Van mij had het niet gehoeven om de naam ‘Lefeber’ op deze brug te plaatsen, want mijn naam staat er toch al op. Maar het is wel leuk voor de familie. Het is wel een beetje een opvallend bord, maar dat is prima.’

Monumentencommissie tegen spandoek Keukenhof

LISSE – Het landgoed Keukenhof wil een enorm spandoek plaatsen, maar de leden van de monumentencommissie zijn hier niet blij mee. Op zich hebben ze geen bezwaar tegen de komst van een reclame-uiting, maar het mag best een tandje minder, zo werd donderdag 7 februari geoordeeld.

De commissieleden geven de voorkeur aan een kleiner doek van 1,5 meter bij 2 meter of, indien gewenst, 2 meter bij 2,5 meter. Landgoed Keukenhof wil het liefst een groot spandoek ophangen, maar dat vinden de commissieleden niet passen in de omgeving. Ook het ontwerp van de reclame-uiting laat nogal wat te wensen over. Volgens de commissie zit er ‘erg veel wit in het ontwerp’. Het advertentiemiddel moet meer passen in de groene omgeving, zo was het eindoordeel.

Uitvaartcentrum in Nova College

LISSE – In het voormalige Nova College (Oranjelaan 76) komt een uitvaartcentrum. De plannen hiervoor werden donderdag 7 februari toegelicht in de vergadering van de monumentencommissie. Het oude pand blijft zoveel mogelijk in tact, maar wel wordt één binnenmuur gesloopt. Deze muur blijft aan de bovenkant zichtbaar en wordt netjes afgewerkt. De commissie wil wel meer informatie over hoe dit gaat gebeuren. Op de plaats aan de zijkant van het gebouw waar nu kozijnen zitten, moeten drie deuren komen. Hier hebben de commissieleden geen problemen mee, mits het werk zorgvuldig wordt uitgevoerd. Wel is het advies van de commissie om het huidige naambord ‘Nova college’ te vervangen voor een nieuw naambord, dat de nieuwe invulling van het gebouw beter beschrijft.

Nieuwenhuis gaat en Nieuwenhuis komt

LISSE – Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) is geen lijsttrekker meer voor de SGP. Deze functie wordt vervuld door Evert Jan Nieuwenhuis (35).

Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al lang actief in de politiek. Zo is hij al zeven jaar lid van de steunfractie van de SGP, maar ook zes jaar voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging van die partij. Nieuwenhuis senior stelt over zijn opvolger: ‘Evert Jan kennende vertrouw ik er op dat hij een prima vertegenwoordiger zal zijn van Protestants Christelijk Lisse in het algemeen en van onze eigen SGP-CU achterban in het bijzonder.’

Als lijsttrekker van de plaatselijke SGP, wordt hij waarschijnlijk ook de lijsttrekker en fractievoorzitter van de gezamenlijke SGP/ChristenUnie fractie. Immers, er woont meer achterban van de SGP dan de ChristenUnie in het dorp, zo is de redenering. Marius Nieuwenhuis stopt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 met zijn politieke activiteiten.

‘Vierkant wordt kunstwerk’


LISSE – Het Vierkant wordt ‘historisch’ ingericht, met nieuwe lantaarns, bankjes en een verplaatsing van de wegligging. De terrassen mogen permanent blijven staan en worden verplaatst naar de westkant van het plein aan de gevel van de horecaondernemers. De Leilindes op het Vierkant verdwijnen, maar de markante ceder mag blijven staan. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) verstrekte dinsdag 5 februari meer informatie.

In totaal hebben 29 deelnemers aan een schetsgroep meegewerkt aan de totstandkoming van het voorlopig ontwerp van het Vierkant. De wethouder is blij met het eindresultaat. Het bloemenstalletje word tegenover de Digros geplaatst en bij deze supermarkt worden meer parkeerplaatsen gerealiseerd. Op het Vierkant zelf verdwijnen vrijwel alle parkeerplekken. Wel mag het gemotoriseerd verkeer er (in één richting) overheen blijven rijden, met uitzondering van enkele feestelijke activiteiten en op bepaalde weekenddagen.

Bij de omvorming van het Vierkant wordt gebruik gemaakt van natuurstenen en klinkertjes. Onder de ceder gaat de huidige bak eruit en wordt een wegvlak aangelegd, die schuin afloopt, zodat voorbijgangers even rustig onder de boom kunnen zitten. Er worden circa twaalf fietsnietjes geplaatst en in de weekenden komen er tijdelijk extra fietsrekken bij voor het uitgaanspubliek. Het huidige kunstwerk verdwijnt naar het Van der Graafpark in de Poelpolder. Dat vindt Brekelmans niet heel erg: ‘Het hele Vierkant wordt een kunstwerk.’

Donderdag 14 februari vanaf 20:00 uur organiseert de gemeente een inloopavond in het gemeentehuis om het voorlopig ontwerp te bekijken. Brekelmans stelt enthousiast: ‘Dit wordt het hart van het bruisende Lisse; het Vierkant als een combinatie van een terrassenplein en een evenementenplein.’ Hij is tevreden over het proces, waarbij veel mensen hun voorkeur hebben mogen uitspreken. ‘Niet iedereen heeft 100% zijn zin gekregen, maar een meerderheid van de schetsgroep zeker wel.’ Het Vierkant wordt dit jaar nog aangepakt; direct na afloop van het terrassenseizoen. Binnen een half jaar moet het historiserende Vierkant klaar zijn en mogen de tienduizenden extra toeristen hun gezichten laten zien en het geld laten rollen.

Vacature griffier nog open

LISSE – Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering ontstond onduidelijkheid over de status van de nieuw ingezworen griffier Liesbeth Verkolf. Het is namelijk niet zo, dat zij automatisch de afgetreden griffier Ben Blonk vervangt, zo laat griffier Jan Jaspers weten. ‘Vanaf 1 februari ben ik waarnemend raadsgriffier van Lisse, tot het moment dat de vacature wordt opgevuld. Liesbeth Verkolf is benoemd als waarnemend griffier ter vervanging van mij.’

Bostelaar gaat voor goud

LISSE – Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) houdt er na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar mee op. En de strijd om haar opvolging is nu al uitgebarsten. Gemeenteraadslid André Bostelaar maakte zijn ambities vrijdag 8 februari bekend tijdens het bezoek van Hans Démoed, CDA-fractievoorzitter voor Provinciale Staten.

In Démoed’s kielzog kwam een delegatie van Statenleden en ze bezochten Gebroeders Alkemade BV (Rooversbroekdijk 121, Lisse), de PPO (Professor van Slogterenweg 2, Lisse) en de Maregroep NV (Nijverheidsweg 2, Voorhout). Na het bezoeken van onder meer de ‘kraamkamer’ van Alkemade zaten veertig politici en politiek betrokken inwoners bij elkaar te genieten van koffie met cake.

Vermeulen is met vakantie in Egypte en Bostelaar heette de gasten welkom. En hij had de aandacht direct te pakken: ‘In 2014 ben ik fractievoorzitter van de partij, als het aan mij ligt. Ik hoop dat het bestuur van het CDA hier ook zo over denkt, want anders weten jullie niet wat jullie missen.’ Of Bostelaar daadwerkelijk de door hem gewenste functie kan bekleden, is echter nog niet zeker. Hij kreeg (nog) geen verbale steunbetuigingen van de aanwezigen. Aan de andere kant is Bostelaar vanaf 2014 wel het langst zittende CDA-gemeenteraadslid, aangezien ook Jaap Schuijt te kennen heeft gegeven volgend jaar niet meer verder te willen in de politiek.

Vergadering bestuurlijke toekomst bepalend voor Bollenvijf

STREEK – De bestuurlijke bijeenkomst over de toekomst van de vijf Bollendorpen, is slechts een eerste opstap naar een traject dat vijftien jaar moet duren. Dit blijkt uit documenten waarover de gemeenteraadsleden en burgerraadsleden op donderdag 14 februari gaan praten.

De politici van de ‘Bollenvijf’ moeten tot overeenstemming komen om samen te werken op vijf gebieden: ‘Openbare orde en veiligheid’, ‘Sociaal domein’, ‘Economische zaken’, ‘Ruimtelijke ordening’ en ‘Infrastructuur’. Deze vijf thema’s worden in aparte ‘broeisessies’ besproken.

In het zogeheten ‘position paper’ (PP) wordt aangegeven dat de Bollenvijf al samenwerken bij acht grote instanties. Als het totaal aantal samenwerkingsverbanden wordt meegenomen, dan betreft het meer dan zestig ‘bilaterale relaties’. Het PP maakt de raadsleden al warm om flink door te pakken. ‘Er komen forse bezuinigingen op de gemeente af en het kabinet oefent druk uit om tot schaalvergroting in het lokale bestuur te komen. De Bollenvijf kunnen samenwerken zonder vrees voor een “vijandige overname”.’ Een echt zelfstandige gemeente is een fictie en het klimaat voor discussies over fusie verandert, volgens het PP. ‘Het gaat niet meer om draagvlak van onderop, maar om opschieten en doorpakken.’

De stuurgroep, die de conferentie heeft opgezet, neemt alvast een voorschot op de conclusie: ‘We interpreteren de voorkeur voor samenwerking zonder herindeling in een deel van de colleges en de raden niet als weerstand tegen functieverlies van afzonderlijke gemeentelijke organisaties of verlies van autonomie in engere zin. Dat functieverlies is allang opgetreden. Samenwerking betekent dat je competenties gaat delen. Een pleidooi voor absolute zelfstandigheid in combinatie met vrijblijvende samenwerking, zou decennia geleden al verouderd zijn geraakt. De opschaling buiten de deur willen houden of zelfs terugdraaien, leidt per direct tot volkomen irrelevantie.’

‘Colleges en raden moeten na 14 februari niet kunnen wachten op een nieuw extern rapport: ze moeten ook zelf actief contact zoeken met elkaar. Dat gebeurt bij voorkeur zonder al te veel ‘in beton gegoten’ standpunten vooraf: hoe meer bewegingsvrijheid, hoe opener de afweging.’  Aan het eind van de dag moet een slotverklaring worden opgesteld. Doel van die slotverklaring is om de voortgang in het proces van intensivering van de samenwerking mogelijk te maken door een bestuursopdracht te verschaffen aan de stuurgroep. En zo verschuift de macht van de gemeenteraadsleden langzamerhand naar de – niet gekozen – bestuurders.

Burgemeester twijfelt over noodzaak brief

OEGSTGEEST – In de gemeente is veel ophef over een brief die verstuurd is. Deze brief zou over burgemeester Timmers gaan. Zowel de vertrouwenscommissie als een woordvoerder van de provincie geven toe, dat deze brief geschreven is. Bovendien blijkt, dat de brief ondertekend is door alle vier de leden van de vertrouwenscommissie. Wat doet al deze polemiek met de burgermoeder zelf, die al zoveel jaren aan het hoofd van de gemeente staat?

Timmers laat weten, dat ze blij is dat ze zelf de mogelijkheid heeft om te reageren, in plaats dat alleen maar over haar wordt gesproken. ‘In de carrière van een burgemeester wordt iedere twee jaar een functioneringsgesprek gehouden. Dan wordt gesproken over wat er wel en niet goed gaat. Van het gespreksverslag gaat een kopie naar de Commissaris van de Koningin. Eind oktober heb ik een gesprek met de vertrouwenscommissie gehad en daar heb ik aangegeven dat ik ben benoemd tot 2016, maar dat ik eerder wil weggaan.’

Ze licht de reden van haar vervroegde vertrek toe: ‘Er was een uitstekende regeling voor vertrekkende burgemeesters, die inging als je 64 jaar en één maand oud was, maar die regeling gold niet voor mij. Ik ga weg als ik 65 jaar en twee maanden ben. Deze informatie is in het verslag gekomen.’ Met de komst van het nieuwe college is een aantal afspraken op papier gezet door de vertrouwenscommissie. Een van de punten was, dat de ‘burgemeester ruim tevoren aangeeft dat ze weg gaat, zodat de gemeenteraad ruim de tijd heeft om een opvolger te vinden.’ Deze brief is ondertekend door de vier leden van de vertrouwenscommissie, maar had in feite door de voorzitter (Tim van Tongeren, JD) en de raadsgriffier ondertekend moeten worden.

Timmers: ‘De belangrijkste vraag die ik mijzelf stel, is of die brief van de vertrouwenscommissie wel nodig was geweest. Ik had al aangegeven dat ik mijn ambtstermijn niet vol maakte, want ik heb veel plannen voor de toekomst.’ Is de achterliggende reden voor het versturen van (een kopie van) deze brief aan de Commissaris van de Koningin dan om er zeker van te zijn, dat de burgemeester inderdaad eerder weg gaat? Timmers weet dat dit niet zo is: ‘De insteek van de brief is dat wij een kroonbenoemde burgemeester willen en dat we geen waarnemend burgemeester krijgen. Daarom nemen we de tijd om samen een kroonbenoemde burgemeester te zoeken; daar heb je minimaal acht maanden voor nodig. Als je drie maanden van tevoren aankondigt dat je weg gaat, krijgt de gemeente namelijk zeker een waarnemend burgemeester.’

Ellen Nauta wordt burgemeester

OEGSTGEEST – Het voormalig CDA raadslid Ellen Nauta heeft een promotie gemaakt in de bestuurlijke wereld. Ze wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Hof van Twente. Om deze nieuwe functie te bemachtigen, moest ze 23 andere gegadigden verslaan. Dat is gelukt. Het is nog niet bekend of Nauta haar baan als directeur van het CDA-partijbureau neerlegt.

‘Raad gegijzeld door geheime memo’

OEGSTGEEST – En weer is er grote onrust in de politiek. Ditmaal is het een geheime memo die de vertrouwenscommissie naar de raadsleden heeft gestuurd. De memo lijkt een blijk van wantrouwen te zijn aan het vermogen van de politici om vertrouwelijke informatie niet aan de pers te lekken. Fractievoorzitter Rob Braun (Transparant Oegstgeest) verdenkt de leden van de vertrouwenscommissie ervan, dat ze zelf gelekt hebben.

Braun roept de gemeenteraad op om in de eerstvolgende raadsvergadering een openbaar debat te voeren. Hij vindt dat de vertrouwenscommissie buiten haar bevoegdheden heeft gehandeld. ‘Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie een wanprestatie afgeleverd.’ De onrust ontstond na berichten in een regionaal dagblad over een geheime brief over het aanblijven van de burgemeester, die in het bezit was van de Commissaris van de Koningin Jan Franssen. Het Witte Weekblad heeft ontdekt wat de kern van de briefinhoud was en ondervroeg fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO), tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie, hierover.

Hij was niet blij dat de inhoud bekend was: ‘Er gebeuren rare dingen. Wat in die brief staat is vertrouwelijk en ik word nieuwsgierig waar jullie (journalisten, JD) je informatie vandaan halen. De informatie over de brief werd in beperkte kring verstrekt en het is opvallend dat jullie (journalisten, JD) op sommige dingen zicht hebben. Dat kan alleen als mensen loslippig zijn. Ik heb daar mijn ideeën bij, maar dat ga ik in de vertrouwelijke sfeer uitwerken. De brief wordt vertrouwelijk in de raad besproken. Ik vind het vervelend dat iedereen op zijn woorden moet letten. Ik kan er niet op vertrouwen dat de informatie vertrouwelijk blijft.’

Braun is het hier niet mee eens: ‘Ook nu weer komt de waarheid uiteindelijk boven, hoe diep je hem ook probeert weg te stoppen. De (leden van de) vertrouwencommissie verschuilen zich vooral achter elkaar als het op verantwoordelijkheid aankomt. In armoede beroepen ze zich maar op geheimhouding en nu wordt de raad ook nog gegijzeld door de vertrouwenscommissie met een geheim MEMO.’

De fractievoorzitter concludeert: ‘Het oude College werd onder andere verweten dat ze de raad niet volledig informeerde en informatie werd achtergehouden. Nu doet de vertrouwencommissie van PrO, VVD, LO en CDA hetzelfde. Wellicht heeft één van de vier leden wroeging gekregen en gelekt, want waar moet het anders vandaan komen?’

Landelijke top 5 notering voor minioren Columbiaan

VOORHOUT – De minioren van zwemvereniging De Columbiaan behoren tot de vijf beste clubs van Nederland. Zondag 10 februari reisden de kinderen per bus af naar het Pieter van den Hoogenband zwembad in Eindhoven. Daar zwommen ze het ene na het andere persoonlijke record.

Al gauw werd duidelijk dat een eerste plaats er dit jaar niet in zat, maar de zwemmertjes deden hun uiterste best om de intense competitiestrijd te weerstaan. Ze stegen boven zichzelf uit om het maximaal haalbare: een vijfde plaats tijdens de landelijke finale, te bereiken. Maar de zwemmers toch nog een prijs mee naar huis; Dutchie, de EK masters 2013 mascotte. Iedere Columbiaan deelnemer mocht zo’n leeuwtje mee naar huis nemen omdat de club het mooiste spandoek had gemaakt.

Schilders en ververs werken samen

SASSENHEIM – De veertig kunstenaars van het Raamwerk exposeren tientallen van hun schilderijen en keramieken creaties in het bedrijfsrestaurant van AkzoNobel. Niet alleen kunnen de medewerkers hierdoor genieten van vrolijke en kleurrijke kunst. Ook mogen ze de mooiste werken kopen en dat blijkt een schot in de roos. De medewerkers nemen een uniek werk mee naar huis en de kunstenaars met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking zijn blij met de verkoop van hun kunstcreatie.

‘We brengen whisky terug in Leiden’

De Druiventuin organiseert Whiskyfestival
Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, 2311 CS Leiden
Wie nog nooit een glaasje whisky heeft genoten, weet niet wat echt genieten is. En daarom is het zo mooi dat op zaterdag 20 april het grootste whiskyfestival van de regio georganiseerd wordt. De bezoekers krijgen eerstehands informatie van de fine fleur van de whiskyproducenten en –distributeurs en kunnen kiezen uit maar liefst 500 verschillende whisky’s. En er is voor elk wat wils: van de absolute beginner tot de ware whiskykenner.
De Druiventuin is een authentiek familiebedrijf, waar twee generaties al jaren met elkaar samenwerken. Vakmanschap staat bij dit bedrijf voorop en zo ontstond ook het idee voor het Whiskyfestival. ‘We brengen whisky terug in Leiden, want whisky drink je niet; je geniet het.’ Vorig jaar was de eerste, kleinschalige, editie van het whiskyfestival en dat was een doorslaand succes. Daarom vindt het evenement dit keer plaats in de Stadsgehoorzaal.
Wie eindelijk eens goed wil genieten van de betere whisky, bestelt een kaartje van 30 euro voor de middag- of avondsessie (all-in). Bij binnenkomst ontvangen de gasten een glas en kunnen ze de circa twintig standhouders bezoeken. Daar kan gratis geproefd worden uit maar liefst 150 verschillende whisky’s. Jack Lolkes de Beer informeert: ‘Het festival is voor een heel breed publiek. Voor de beginners hebben we de single malt. De gevorderden brengen we in contact met de importeurs van de onafhankelijke botteling en de ware whiskykenners kunnen genieten van bottelingen die al twintig jaar niet meer op de markt zijn.’
Het whiskyfestival wordt gegarandeerd een doorslaand succes: ‘We gaan hier iets bijzonders neerzetten. Wij willen namelijk de mensen gelukkig maken met mooie whiskysmaken en tegelijkertijd doen we Leiden een festival cadeau.’ De middagsessie is tussen 13:00 uur en 16:30 uur. De avondsessie duurt van 19:00 uur tot 22:30 uur. Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes: www.whiskysite.nl of bezoek de winkel: Rosmolen 32 te Leiden.

Kea gaat voor Hema

ROELOFARENDSVEEN – De locatie op het Noordeinde op het voormalige Rabo-terrein is wel degelijk geschikt voor de komst van de Hema. Wethouder Antoon Kea is een groot voorstander van de komst van dit bedrijf, zo benadrukt hij. ‘Het huidige bestemmingsplan staat detailhandel op de locatie nu niet toe. Maar als er een aanvraag komt, waaruit blijkt dat de Hema zich daar tijdelijk (maximaal vijf jaar, JD) wil vestigen, dan kunnen we daaraan onze medewerking verlenen. Na die vijf jaar willen we de detailhandel concentreren in het nieuwe centrum van Roelofarendsveen.’

‘Bevrijd van de druk om voor iedereen klaar te staan’


LISSE – Na vijf raadsperiodes neemt Cees Verburg, fractievoorzitter van D66, afscheid van de lokale politiek. Hiermee verdwijnt het meest bekende gezicht definitief uit de gemeenteraad.

Over zijn besluit geeft Verburg (62) een duidelijke uitleg: ‘Als raadslid moet je scherp zijn en blijven. Mijn grootste valkuil is, dat ik op routine naar een vergadering ga. Ik heb me afgevraagd of ik nog vier jaar het uiterste uit mezelf kan halen. Als je de scherpte niet meer bij iedere vergadering kunt opbrengen, moet je geen raadslid meer willen zijn.’ Toch lijkt zijn vertrek op een ongeschikt moment te komen, want er dreigt een situatie te ontstaan dat de fractie volledig vernieuwd wordt. Verburg’s beoogt opvolger Mirjam Timmer nam in 2011 afscheid om zich te richten op haar moederschap. Ook fractiegenoot Cor van Dijk houdt er in 2014 mee op en Bas van Riel beraadt zich nog over zijn politieke toekomst. Laat Verburg de partij wel goed achter? ‘Dat is zeker het geval; achter de huidige fractie staat een aantal jonge mensen die klaar zijn voor het politieke handwerk. Wij hebben altijd geprobeerd te voorkomen om een hele fractie te moeten vervangen; dan is je collectieve geheugen volledig weg. Maar het loopt zoals het loopt.’

Verburg wil niet op de achtergrond actief blijven: ‘Als je weg bent, ben je weg en andere mensen moeten dan de ruimte krijgen om iets op te bouwen. We willen geen goudzoekers die snel even raadslid willen worden; daar win je de bestuurlijke oorlog namelijk niet mee. De kwaliteit in de gemeenteraad kan en moet beter; dat geldt voor alle partijen. Wij zijn altijd op zoek naar een optimale mix van mensen met verfrissende en streetwise ideeën.

Wie zou Cees Verburg zijn geweest als je niet in de politiek actief was geweest? ‘Ik ben met de sloop van de bollenvilla’s begin 90-er jaren in de politiek gerold. Als dat niet was gebeurd, zou ik niets gemist hebben. Ik had dan wellicht wat meer in de sport gedaan. Ook ben ik jarenlang instructeur geweest als bemanningslid van de P3-Orion bij de Marine Luchtvaartdienst.’ Over de politiek: ‘Aan de ene kant is het mijn lust en m’n leven, maar daarnaast is het een enorme belasting. Ik vind het geweldig om het dorp mee te mogen besturen vanuit het vertrouwen dat de inwoners je geven. Mijn mailbox zit altijd vol en de mensen bellen mij vaak als iets niet helemaal voor elkaar is. Dat is heel leuk om te doen, maar zorgt tegelijkertijd voor een ballast op mijn schouders. Overigens krijg ik een kick als ik me serieus in lastige dossiers ga verdiepen; zo ben ik geen speelbal van het college.’

Verburg kijkt met plezier terug op het einde van ‘het regententijdperk van het CDA’. ‘Je werd in die periode vaak geminacht en genegeerd.’ Het brandweerdossier ligt ook nog vers in het geheugen: ‘Ik heb samen met andere collega’s gevochten tegen een machtsblok van drie burgemeesters en stond een hele periode onder hoogspanning. Waarom ik dat doe? Als ik in de spiegel kijk moet ik mijzelf recht in de ogen kunnen zien. Mensen geven je niet voor niets het vertrouwen bij verkiezingen. Dat mag je niet beschamen.

De fractievoorzitter gaat vanaf volgend jaar meer tijd doorbrengen met zijn familie ‘Er is een tijd van komen en gaan. Nu is het een geschikt moment. Ik wil het voor zijn dat een ander mij adviseert om op te stappen.’ Mogelijk komt hij nog wel op de verkiezingslijst als lijstduwer, maar ook als hij voldoende voorkeursstemmen krijgt, gaat hij niet meer de gemeenteraad in. ‘Mensen zeggen dat ik de politiek ga missen; persoonlijk denk ik dat dit zal meevallen, omdat ik straks ook bevrijd ben van de druk om altijd maar voor iedereen klaar te staan.’ Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, zo blijkt uit Verburg’s uitsmijter: ‘Maar als de provincie langs komt, zal ik daar heel serieus over moeten nadenken.’

Accountant grijpt naast geld

LISSE – De gemeentelijk accountant Deloitte is plotseling niet meer zo enthousiast om te reageren op kritiek van de gemeenteraadsleden. De reden hiervoor zou heel goed kunnen zijn, dat Deloitte voor een bezoek aan de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën geen 1.500 euro aan aanwezigheidsvergoeding kan declareren.

Enkele weken geleden werd door deze accountant een verzoek ingediend bij de griffie om een bezoek te brengen aan de commissie Maatschappij en Financiën ‘om enige vragen weg te nemen’. Deloitte nam dit initiatief nadat gemeenteraadsleden Cees Verburg (D66) en Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) kritiek hadden geuit op de handelwijze van de accountant.

Deloitte gaf in haar verzoek aan, dat er zorgen waren over berichten in de media. De politici stelden in het raadspresidium van vorige maand dat de accountant van harte welkom was, maar dat er dan geen sprake zou zijn van een opkomstvergoeding. Raadsgriffier Jan Jaspers nam vervolgens contact op met de accountant om een datum af te spreken, maar plotseling bleek Deloitte niet meer zo enthousiast om naar Lisse te komen. Jaspers liet weten: ‘De accountant wil alleen komen als hij gevraagd wordt.’

Dit leidde tot verbaasde reacties van de gemeenteraadsleden. Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) concludeerde: ‘De accountant houdt dus de mogelijkheid open om een rekening te sturen.’ Raadslid Willem Loos was hier ook snel klaar mee: ‘De accountant vindt het niet nodig om ons wat te vertellen, dus hoeft hij van ons niet te komen.’

Ambtenarenuitje verstoort vergadering

LISSE – De gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 mei wordt een dag vervroegd. Op de oorspronkelijke datum stond namelijk ook het jaarlijkse uitje van de gemeenteambtenaren gepland. Daarom was aan de politici gevraagd om de raadsvergadering een week uit te stellen naar donderdag 6 juni. Dat vonden de fractievoorzitters tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 februari toch iets te gortig. In plaats daarvan werd besloten om de vergadering te verplaatsen naar woensdag 29 mei. Gemeenteraadslid Willem Loos (VVD) opperde: ‘We kunnen de vergadering ook zonder ambtenaren houden.’

‘Ik zit hier voor Jan Snot’

LISSE – Het zint gemeenteraadslid André Bostelaar (CDA) helemaal niet, dat het college afspraken maakt over de verkoop van grond. En dat de gemeenteraad pas na die afspraken haar oordeel mag geven. ‘Zo zitten we als raad voor Jan Snot aan tafel’, oordeelde Bostelaar tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 februari.

Bostelaar vond het maar niets dat het college een voorlopige overeenkomst had gesloten met projectontwikkelaar Adriaan van Erk over de verkoop van het Don Bosco terrein voor 3 miljoen euro. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) informeerde dat deze deal feitelijk geen rechtswaarde had: ‘Zo’n overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. Als jullie zeggen dat de deal anders moet, dan kan dat. Maar dan moeten we wel opnieuw gaan onderhandelen.’

Bostelaar bleef sceptisch: ‘Een discussie heeft dan geen zin meer; het is namelijk al een gelopen race. Ik heb als raadslid af en toe behoefte om er wat saus aan toe te voegen, maar dat kan niet omdat het allemaal al geregeld is.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) gooide nog wat olie op het vuur: ‘Het probleem is ook dat zo’n raadsvoorstel van het college altijd gedragen wordt door de coalitie.’ Maar Verburg herinnerde eraan dat in het verleden de gemeenteraad wel eens een collegevoorstel had afgewezen en noemde als voorbeeld het Raadhuisplein.

Kijkje in brandweerkeuken

LISSE – De gemeenteraadsleden bezoeken binnenkort niet alleen het nieuwe politiebureau. Ook wordt een bezoekje gebracht aan de verbouwde brandweerkazerne. Het voorstel van burgemeester Lies Spruit tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 februari om dit te gaan doen, werd warm verwelkomd door alle fractievoorzitters.